www.archive-gr-2013.com » GR » Y » Y-EUROPE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 8 . Archive date: 2013-07.

 • Title: Νεολαία και Ευρωπαϊκή Ένωση www.y-europe.gr
  Descriptive info: .. Αρχική.. Προοπτικές.. Λευκό βιβλίο.. Eurodesk.. Πολιτικές της Ε.. Ε.. Επικοινωνία.. Νεολαία και Ευρωπαϊκή Ένωση.. Οι Νέοι στην Ευρώπη.. Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία.. Η παρούσα ανακοίνωση προτείνει μια νέα στρατηγική για την ευρωπαϊκή πολιτική για τη νεολαία.. Υιοθετεί μια διατομεακή προσέγγιση πολιτικής προς τα ζητήματα της νεολαίας και ενισχύει τη συνεργασία στον τομέα της χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.. ΠΡΑΞΗ.. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 27ης Απριλίου 2009 - Μια στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία: Επένδυση και ενδυνάμωση - Μια ανανεωμένη ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών της νεολαίας [COM(2009) 200 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].. ΣΥΝΟΨΗ.. Η ανακοίνωση παρέχει μια στρατηγική για μελλοντικές πολιτικές για τη νεολαία.. Επιδιώκει την καθιέρωση μιας διατομεακής προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων στην Ευρώπη, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ορισμένες σύγχρονες προκλήσεις, ειδικότερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την υγεία.. Οι νέοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τούς πόρους και τις ευκαιρίες για να εξασφαλίσουν την αυτονομία τους.. Το τρέχον πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο λήγει το 2009, έχει εισαγάγει τη συνιστώσα της νεολαίας σε άλλους τομείς πολιτικής και έχει επίσης επηρεάσει τη χάραξη πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.. Παρόλα αυτά, το πλαίσιο πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω, τόσο όσον αφορά τον συντονισμό του όσο και όσον αφορά τον αντίκτυπό του σε άλλους τομείς πολιτικής.. Το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου πρέπει επίσης να διευρυνθεί, ώστε να προσεγγίζει τους νέους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.. Το όραμα της ΕΕ για τους νέους βασίζεται σε δύο προσεγγίσεις: στην επένδυση στη νεολαία και στην ενδυνάμωσή της.. Η προτεινόμενη νέα στρατηγική δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους νέους που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες.. Η συνεργασία μεταξύ της πολιτικής για τη νεολαία και άλλων τομέων πολιτικής, καθώς και η συνεργασία στο πεδίο της χάραξης πολιτικής, μέσω της ανανεωμένης ανοικτής μεθόδου συντονισμού, θα βελτιωθούν.. Όσον αφορά την τελευταία, οι νέοι θα μπορούν επίσης να εκφραστούν στο πλαίσιο διαρθρωμένου διαλόγου.. Η νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική αποτελείται από τρεις πρωταρχικούς και αλληλένδετους στόχους που συνδέονται στενά με τους στόχους της ανανεωμένης κοινωνικής ατζέντας, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει διάφορους τομείς δράσης.. Κάθε τομέας δράσης αποτελείται από έναν βραχυπρόθεσμο στόχο και ειδικές ενέργειες που πρέπει να υλοποιήσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, βάσει των αντίστοιχων πεδίων των αρμοδιοτήτων τους.. Η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιείται σε τριετή βάση.. Στο πλαίσιο του στόχου της δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης και απασχόλησης για τους νέους, προτείνονται οι ακόλουθοι τομείς δράσης:.. εκπαίδευση: η ανεπίσημη εκπαίδευση θα πρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα, ώστε να συμπληρώνει την επίσημη εκπαίδευση, η ποιότητά της θα πρέπει να αναπτυχθεί και τα αποτελέσματα να αναγνωρισθούν·.. απασχόληση: για να διευκολυνθεί η μετάβαση των νέων από το σχολείο, την αεργία ή την ανεργία στην εργασία, οι δράσεις στον τομέα της πολιτικής απασχόλησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό  ...   εμπόδια και να ενισχυθεί η αναγνώριση της αξίας της ανεπίσημης εκπαίδευσης·.. οι νέοι και ο κόσμος: τα υφιστάμενα δίκτυα και εργαλεία νέων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη συμπερίληψη των νέων στην παγκόσμια χάραξη πολιτικής.. Οι δραστηριότητες για νέους μπορούν να εξασφαλίσουν προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση της ανεργίας, της σχολικής αποτυχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.. Για τον λόγο αυτό, η διοργάνωση δραστηριοτήτων για τους νέους πρέπει να υποστηριχθεί και να αναγνωριστεί περισσότερο, και να καταστεί επίσης πιο επαγγελματική.. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται να προωθήσουν τη χρηματοδότηση και την ποιότητα των δραστηριοτήτων για τους νέους, καθώς και των δεξιοτήτων και της κινητικότητας των διοργανωτών δραστηριοτήτων για νέους.. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει περαιτέρω την οικονομική και κοινωνική συμβολή των δραστηριοτήτων για τους νέους.. Για το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, πρέπει να αναπτυχθούν διατομεακές προσεγγίσεις πολιτικής σε όλα τα επίπεδα.. Για την παρακολούθηση της υλοποίησής του, πρέπει να αναπτυχθεί μόνιμος και τακτικός διάλογος σε επίπεδο ΕΕ και μεταξύ των κρατών μελών και των νέων.. Με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής, προτείνονται δραστηριότητες αλληλοδιαδοχής με τη μορφή σεμιναρίων υψηλού επιπέδου για την πολιτική συνεργασία και η δημιουργία ομάδων για την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, γεγονός το οποίο επιβάλλει επίσης τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων.. Η χάραξη πολιτικής θα πρέπει επίσης να είναι τεκμηριωμένη.. Για τον σκοπό αυτό, τα σημερινά εργαλεία απόκτησης γνώσης του τομέα της νεολαίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να ενισχυθούν περαιτέρω.. Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, την περαιτέρω ανάπτυξη άλλων μέσων αναζήτησης στοιχείων, όπως οι μελέτες και οι έρευνες του Ευρωβαρομέτρου.. Επιπλέον, υφιστάμενα προγράμματα και κονδύλια, ιδίως το πρόγραμμα Νεολαία εν δράσει, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της πολιτικής για τη νεολαία και την παροχή ευκαιριών για τους νέους, και πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διασφάλιση ευρείας διαθεσιμότητας πληροφοριών σχετικά με αυτές τις ευκαιρίες.. Πηγή:.. europa.. eu.. Επιλογές.. Κάρτα Νέων.. Σχετικά Links.. Χρήσιμοι σύνδεσμοι.. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς συστάθηκε το 1982 ως επιτελικό κυβερνητικό όργανο με κύριο στόχο τη διαμόρφωση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη νέα γενιά και τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τους φορείς της.. Έτσι, η Ελλάδα εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, που κρατάει μέχρι σήμερα, για τη δημιουργία αυτοτελών και ολοκληρωμένων κυβερνητικών υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο, με αντικείμενο την πολιτική για τους νέους.. Η λειτουργία της Γ.. Γ.. Ν.. συνδυάστηκε από την αρχή με την πρόταση ενός νέου περιεχομένου πολιτικής, ενός νέου ύφους, έτσι ώστε να συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις των ανθρώπων της νέας γενιάς.. Μιας γενιάς που πρέπει στην πράξη να αποδειχτεί -και οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε σε αυτό- ότι αποτελεί το μέλλον της Ελλάδας.. Σήμερα, η Γ.. επιχειρεί ένα ποιοτικό άλμα, συνειδητοποιώντας ότι στην εποχή μας δεν αρκεί ένας διαφορετικός λόγος.. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια, προγραμματική επάρκεια και -κυρίως- δράση.. Copyright © 2011..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Προοπτικές.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Ολοκληρώθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό ο σχεδιασμός για το δεύτερο κύμα κινητικότητας.. Ο πρωθυπουργός που προήδρευσε στη σύσκεψη έδωσε τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση όσον αφορά τις αλλαγές στο δημόσιο και την κινητικότητα.. Διαβάστε περισσότερα στο alterinfo.. gr.. Τον υπεραιωνόβιο νόμο, σύμφωνα με τον οποίο οποιαδήποτε λεκτική προσβολή εις βάρους του ανώτατου άρχοντα της χώρας τιμωρείται με πρόστιμο, αποφάσισε να καταργήσει η γαλλική βουλή.. (Photo Eurokinissi) Πρεμιέρα σήμερα το μεσημέρι για την επέκταση του δικτύου του Μετρό στα νότια προάστια, καθώς στις 12 το μεσημέρι παραδίδονται οι σταθμοί Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη και Ελληνικό, που αναμένεται να εξυπηρετούν 83.. 000 επιβάτες ημερησίως.. Σύμφωνα με τις σχετικές.. Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για το θέμα του διαχωρισμού της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ σε εμπορική και τράπεζα αναπτύξεως, το μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας διευκρινίζει ότι,.. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Codemasters, ο επερχόμενος τίτλος F1 2013 αναμένεται να κυκλοφορήσει για Xbox 360, PS3 και PC στις 4 Οκτωβρίου.. Δεκάδες χιλιάδες νεκρά χέλια ξεβράστηκαν στις ακτές της Κίνας τις τελευταίες εβδομάδες.. Τα νεκρά χέλια είναι το τελευταίο περιστατικό μαζικής θανάτωσης ζώων στα νερά της Κίνας.. Τον Μάρτιο οι.. Ενημέρωση χωρίς όρια από την Ελλάδα και τον Κόσμο για όλα τα θέματα.. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεσμεύτηκε την Παρασκευή να προχωρήσει σε σταδιακές περικοπές στην φορολόγηση των εταιρειών από τις αρχές του 2014.. «Πολύτιμη φίλη και σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε την Ελλάδα ο προτεινόμενος από τον πρόεδρο Ομπάμα για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, Ντέιβιντ Πιρς (David D.. Pearce), καταθέτοντας χθες ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.. Ο κ.. Πιρς μίλησε με θερμά λόγια και σεβασμό για την Ελλάδα και το λαό της, τονίζοντας ότι, αν επικυρωθεί ο διορισμός του, θα συνεργαστεί στενά με την ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.. «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τον ελληνικό λαό, ο οποίος υποβάλλεται σε μεγάλες θυσίες, αλλά καθοριστικές για να επιτύχει τις αλλαγές και να επιστρέψει η Ελλάδα στην οικονομική ευημερία», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «οι σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικές και προσβλέπουμε να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό Σαμαρά στον Λευκό Οίκο, στις 8 Αυγούστου».. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του ενώπιον των μελών της Επιτροπής, ο κ.. Πιρς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τον υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν προς το πρόσωπό του.. Πιρς επισήμανε ότι «από την ίδρυση της Δημοκρατίας μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται προς την Ελλάδα, όπου γεννήθηκε η ιδέα της Δημοκρατίας, με ιδιαίτερο σεβασμό και αγάπη.. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικές και προσβλέπουμε να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό Σαμαρά στον Λευκό Οίκο, στις 8 Αυγούστου.. Οι δεσμοί μεταξύ των χωρών μας έχουν ενδυναμωθεί με την πάροδο των χρόνων από τα εκατομμύρια των Αμερικανών οι οποίοι κατάγονται από την Ελληνική Δημοκρατία», τονίζοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και να ανταλλάξει απόψεις με τους ομογενείς.. Στη συνέχεια, ο κ.. Πιρς αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα βιώνει μια κρίσιμη περίοδο στη σύγχρονη ιστορία της», υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές προκλήσεις, αλλά είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ οι μεταρρυθμίσεις να επιτύχουν, με δεδομένη τη σημασία της Ελλάδας στην σταθερότητα ευρύτερα της ευρωζώνης».. Ο Αμερικανός διπλωμάτης σημείωσε ότι «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει βαθιές περικοπές του προϋπολογισμού για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, αλλά τώρα πρέπει να σημειώσει πρόοδο στις διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα αναζωογονήσουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων το άνοιγμα των αγορών της, την ιδιωτικοποίηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τη μείωση του δημόσιου τομέα καιτη βελτίωση της είσπραξης των φόρων».. Ακολούθως, υποστήριξε ότι «υπάρχουν ακόμα πολλές προκλήσεις, αλλά», όπως είπε, «είναι πάρα πολύ προς το συμφέρον των ΗΠΑ αυτές οι μεταρρυθμίσεις να πετύχουν».. Επίσης, υποσχέθηκε ότι αν επικυρωθεί ο διορισμός του, θα συνεργαστεί στενά με την ελληνική κυβέρνηση για να στηρίξει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της, επαναλαμβάνοντας ότι «είναι απαραίτητες για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, τη βελτίωση της εμπιστοσύνης της αγοράς, και για ένα πιο ακμάζον μέλλον για το λαό της», εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να αναζητήσει τρόπους για την επέκταση του διμερούς εμπορίου και την ενίσχυση των επενδύσεων.. Πιρς σημείωσε ότι «ενώ δικαιολογημένα η Ελλάδα έχει επικεντρωθεί στην οικονομική κατάστασή της τα τελευταία χρόνια, διαδραματίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή», κάνοντας αναφορά στα πιο κάτω θέματα-προτεραιότητες για τις ΗΠΑ: - Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, η Ελλάδα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. - Ως μια μακροχρόνια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα μάς έχει βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις, από την υποστήριξη συμμαχικών επιχειρήσεων στη Λιβύη μέχρι των προσπαθειών για σταθεροποίηση (της κατάστασης) στο Κοσσυφοπέδιο.. Και ως παράδειγμα των ισχυρών σχέσεών μας σε ζητήματα ασφάλειας με την Ελλάδα είναι η εξαιρετική συνεργασία μας στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης, στον κόλπο της Σούδας, στην Κρήτη.. - Έχουμε συνεργαστεί με την Ελλάδα όχι μόνο για να διερευνηθούν (υποθέσεις) και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης εγχώριοι αναρχικοί, με θύματα Έλληνες και Αμερικανούς, αλλά και για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατικής απειλής.. - Επικροτούμε τις προσπάθειες των ελληνικών και τουρκικών κυβερνήσεων για την προώθηση στενότερων δεσμών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης - προσπάθειες που περιλαμβάνουν μια συνάντηση μεταξύ των πρωθυπουργών Σαμαρά και Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο και την επανάληψη των ελληνοτουρκικών διερευνητικών συνομιλιών για θέματα του Αιγαίου.. - Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου δεν έχει ακόμη επιλυθεί.. Μια αμοιβαία αποδεκτή διευθέτηση είναι προς το συμφέρον του λαού της Κύπρου, καθώς και της περιοχής, οπότε προσβλέπουμε στην επανέναρξη των συνομιλιών για τη λύση, αργότερα μέσα στον τρέχον έτος.. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, τις δυο κυπριακές κοινότητες, την Ελλάδα και την Τουρκία, για να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμφιλίωση και την επανένωση.. - Τέλος, υποστηρίζουμε τη συνεχή προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για τη διευθέτηση της 20χρονης σχεδόν διαφωνίας για την ονομασία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων.. Μια διαρκής και αμοιβαία αποδεκτή λύση, είναι προφανώς προς το συμφέρον και των δύο χωρών και της ευρύτερης περιοχής.. Καταλήγοντας, ο κ.. Πιρς ανέφερε ότι επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ελλάδα ως φοιτητής, την άνοιξη του 1971 και επανέλαβε ότι, αν αναλάβει τα καθήκοντα του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δεσμεύεται να κάνει το καλύτερο για την προώθηση των συμφερόντων της χώρας του και για τις σχέσεις της με την Ελλάδα, «ένα πολύτιμο φίλο και σύμμαχο», όπως είπε, «με κάθε δυνατό τρόπο».. Μετά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ.. Πιρς απάντησε σε ερωτήσεις.. Ο προεδρεύων της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων, Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, Κρίστοφερ Μέρφι, αναφέρθηκε αρχικά στην Ελλάδα και εξέφρασε την ελπίδα ότι μέσα από την κρίση μπορεί να υπάρξει η ευκαιρία, ενώ ζήτησε από τον υποψήφιο πρέσβη στην Αθήνα να αναφερθεί περισσότερο στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΗΠΑ σε ζητήματα που συμπεριέλαβε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.. Μεταξύ άλλων, ο κ.. Πιρς ανέφερε ότι η κατάσταση με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολη, για τέσσερα περίπου χρόνια και ότι είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για τον κόσμο και για την οποιαδήποτε κυβέρνηση που καλείται να το επιλύσει.. Παρ 'όλα αυτά, όπως τόνισε, «οι Έλληνες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο και έχουν αρχίσει να μειώνουν το δημοσιονομικό έλλειμμά τους».. Επίσης, συμφώνησε με τον προεδρεύοντα της Επιτροπής ότι υπάρχουν ευκαιρίες και μίλησε για τη δυνατότητα και την προοπτική αύξησης των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πολλά να κάνουμε».. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είπε ότι σήμερα βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, σε σχέση με πριν 26 χρόνια, όταν ξεκίνησε να εργάζεται στο Γραφείο Ελληνικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.. Για το Κυπριακό, επανέλαβε την προσδοκία για επανέναρξη των συνομιλιών τον Οκτώβριο.. «Αν αυτή η διένεξη τελικά ξεπαγώσει κι αν η τραγική διαίρεση του νησιού μπορεί να τερματιστεί και μπορέσουμε να έχουμε μία συνολική διευθέτηση, αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό», όπως τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία».. Για το θέμα της ονομασίας (της πΓΔΜ), ο κ.. Πιρς επισήμανε ότι είναι πολύ δύσκολο θέμα και εξέφρασε την ελπίδα, ο διαμεσολαβητής των Ηνωμένων Εθνών, πρέσβης Μάθιου Νίμιτς, να καταφέρει να επιτύχει πρόοδο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζουμε πως μπορεί να βρεθεί μία λύση αμοιβαία αποδεκτή στις δύο πλευρές, γιατί κι αυτό θα είναι καλό για την περιφερειακή σταθερότητα και τη διεύρυνση των ευρωατλαντικών θεσμών».. Ο 63χρονος Ντέιβιντ Πιρς ήταν μέχρι πρόσφατα αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος για το Αφγανιστάν και το Πακιστάν.. Διετέλεσε υπεύθυνος του Γραφείου για την Ελλάδα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ το 1985-1987.. Τη διετία 2011-2012 ήταν επιτετραμμένος στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ενώ προηγουμένως (2008 - 2011) διετέλεσε πρέσβης στην Αλγερία.. Την περίοδο 2005 - 2008 ήταν πολιτικός ακόλουθος στη Ρώμη και παράλληλα ήταν ειδικός σύμβουλος του πρέσβη στη Βαγδάτη.. Από το 2003 έως το 2005 υπηρέτησε σε διπλωματικές αποστολές στο Ισραήλ, τη Συρία και το Ντουμπάι.. Νωρίτερα, είχε διατελέσει και βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών για Πολιτικές Υποθέσεις.. Πηγή: ΑΜΠΕ.. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE μέσα από τον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας για το 2012, αποδεικνύουν ότι η κοινωνική τους ευθύνη συνεχίζει να καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο εταιρείες εκδίδουν κοινό Απολογισμό, ενώ στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής τους πολιτικής, ο φετινός Απολογισμός δημοσιεύεται για πρώτη χρονιά εξολοκλήρου μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.. Στο ειδικά διαμορφωμένο website www.. ote-cosmote-cr2012.. gr ο ΟΤΕ και η COSMOTE παρουσιάζουν μεταξύ άλλων: - τη σημαντική πρόοδο που σημειώθηκε στην εξοικονόμηση ενέργειας και την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής - την περαιτέρω ενίσχυση του Διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, που περιλαμβάνει έρευνες και αξιολογήσεις - τη συνεχή υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπου σε μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο διατήρησαν, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ενδυνάμωσαν μακρόχρονες δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας.. Με την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων, τη χρονιά που πέρασε, ο ΟΤΕ και η COSMOTE κατέκτησαν μια σειρά από αξιόλογες διακρίσεις όπως: - την 1η θέση στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για ακόμη μια χρονιά, ως εταιρείες με Κοινωνική Ευαισθησία, σύμφωνα με τις έρευνες Tracking των εταιρειών - 20 βραβεία για Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας - Επίπεδο Platinum για τον ΟΤΕ, στον δείκτη αξιολόγησης CRI (Corporate Responsibility Index) αλλά και βραβείο ≪Best Progress Award≫ για το επίπεδο Platinum.. Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των εργαζομένων του Ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.. Στόχος είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών αλλά και η κινητοποίηση για δράση και συμμετοχή των εργαζόμενων, των συνεργατών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας.. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο Απολογισμός έλαβε εξωτερική διασφάλιση και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα, τόσο για το επίπεδο εφαρμογής του Global Reporting Initiative (GRI) στο επίπεδο Β+, όσο και για  ...   επισήμανε.. Άλλωστε πρέπει με καλη άμυνα, να κρατήσουμε τους Ισπανούς, καθώς με νίκη είμαστε πρώτοι, οπως και να έχει το πράγμα, αφού κερδίσαμε τους Μαυροβουνιους, ενώ με ισοπαλία είμαστε στην 2η θέση και.. για να πάμε στο βάθος, στην τριπλή ισοβαθμία, πρέπει να μας κερδίσουν με 3 γκολ διάφορα οι Ισπανοί, ή να κερδίσουν με δυο γκολ διάφορα και πάνω που πετύχαμε εμείς επί του Μαυροβούνιου.. *** Ομοφώνα ο Διαθεσοπουλος ξανά πρόεδρος της COMEN για 3η διαδοχική θητεία.. Ενώ σήμερα περιμένει ο Δημήτρης Διαθεσοπουλος την επανεκλογή του στο Δ.. Σ.. της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, επανεξελέγη για 3η συνεχή φορά πρόεδρος της Μεσογειακής Επιτροπής Υγρού Στίβου, της γνωστής COMEN, και μάλιστα ομόφωνα.. Έτσι η θητεία του θα είναι τετραετίας, μέχρι τους Μεσογειακούς του 2017, που θα γίνονται στην Ταραγόνα της Ισπανίας, εδώ κοντά στην Βαρκελόνη.. Μαζί του επανεξελέγη στο 9μελές συμβούλιο ο Ισπανός Φερναντο Kαρντενια που ειναι και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής των αγώνων του Παγκόσμιου πρώταθληματος τώρα, ως πρόεδρος σήμερα Ισπανικής Ομοσπονδίας, ο Ε.. Ρουσο απο την Ιταλία, ο Λουι Φρανσις απ την Γαλλία, ο Μάρκο Στεφανοβιτς απο την Σερβία, ο Νοαμ Ντοζι απ το Ισραήλ κ.. αλ.. Η επανεκλογή μου έχει να κάνει κυρίως με την προσφορά του ελληνικού αθλητισμού διεθνώς, αφου ο αθλητισμός συνεχίζει να κρατάει ψηλα την ελληνική σημαία σε αγώνες και διεθνείς φορείς, έστω κι ως χώρα οδεύουμε προς την αφάνεια και το μαρασμό.. Ο αθλητισμός σήμαινει δύναμη, ψυχη και δίνει χαρά στους Ελληνες, αλλα παράλληλα και σεβασμο, που τον έχουν κερδίσει με κόπους κ ιδρώτα οι αθλητές κι αθλήτριες μας στους αγωνιστικούς χώρους όλου του κόσμου , τόνισε ο Δημ.. Διαθεσοπουλος, που σίγουρα θα ειναι μελος του νέου Δ.. της παγκόσμιας Ομοσπονδίας, οπου θα προΐσταται και πάλι, ο Ουρουγουνος Χουλιο Μαλιονε.. Μαζι τους θα ειναι ξανά οι Παολο Μπαρελ και Πιπατ Πανιαγκναιτ, ως γραμματέας και ταμίας αντίστοιχα, αλλα και οι Κουτσεν, Σαλνικοφ, Νουμπεργκερ, Αλ Μουσαλαμ, Μιλλερ, Γκιαρφας, Νουνιες Φιλιο, Νταν κ.. ** Στο μεταξύ οι Ούγγροι παρουσίασαν απο τώρα το πλάνο ανάπτυξης και τα νέα κολυμβητήρια που θα κάνουν για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2021 που πήραν απο τώρα, ενω ως γνωστόν για το 2015 οι αγώνες θα γίνουν στο Καζάν της Ρωσίας και το 2017 στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικου και το 2019 στην Κορέα.. Τα κατάφερε και πάλι η « Βασίλισσα».. Η Ελένη Μενεγάκη ανανέωσε για τρία χρόνια με τον Alpha και το συμβόλαιό της κουτσουρεύτηκε ελαφρώς! Η ίδια έχει κάθε λόγο να χαίρεται και να το γλεντά.. Το μόνο που θέλει αυτές τις μέρες είναι να περνά ήρεμες οικογενειακές στιγμές με τα βλαστάρια της και να χαλαρώνει μέχρι να επιστρέψεις την Αθήνα για δουλειά! Φυσικά η συμφωνία της με το κανάλι τη γέμισε μεγάλη χαρά γιατί -σύμφωνα με έγκυρες πηγές- ήταν η πρώτη φορά που η Ελένη δεν ήταν τόσο σίγουρη.. Μέχρι και άγχος είχε για τα επαγγελματικά της, μας είπε άνθρωπος από την Άνδρο! Η ίδια ήρθε για λίγο στην πρωτεύουσα με αφορμή κάποια επαγγελματικά ραντεβού ενώ τη Παρασκευή ετοιμάζεται να βρεθεί σε…Μοναστήρι! Η παρουσιάστρια θα επισκεφτεί το ερχόμενο Σάββατο την τη Μονή Ιερά Μονή Παναχράντου – Αγίου Παντελεήμονος του Αγίου Παντελεήμονα που γιορτάζει ανήμερα στις 27 Ιουλίου.. Όπως σας αποκαλύψαμε είναι το εκκλησάκι στο οποίο αρραβωνιάστηκε πριν από ένα μην περίπου με τον Ματέο.. Η Ελένη πηγαίνει τακτικά ενώ την επόμενη βδομάδα θα επισκέφθηκε το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως στην Άνδρο, που στεγάζεται στην Ιερά Μονή Τρομαρχίων και θα συνομιλήσει με τα παιδιά! Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, νιώθει το νησί σαν τον τόπο της και θέλει να προσφέρει όσο μπορεί όχι μόνο οικονομικά αλλά και με πράξεις που θα δώσουν χαρά στα παιδιά και στους κατοίκους.. Ήδη οι παπαράτσι έχουν κατασκηνώσει στο νησί και γύρω από το Μοναστήρι ενώ η Ελένη για μια ακόμη φορά έχει λάβει τα μέτρα της! δεν θέλει δημοσιότητα και είναι αποφασισμένη να πετύχει τον στόχο της.. Πηγή: gossip-tv / nassos blog http://tvnea.. H LG Electronics μοιράζεται ξεχωριστές στιγμές μαζί με τους καταναλωτές της και μέσω της online καμπάνιας “To Me, You are Perfect” προωθεί προσωπικά μηνύματα σε billboards.. Η LG Electronics ξεκίνησε μια online καμπάνια, στην οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να στείλουν μηνύματα στα αγαπημένα τους πρόσωπα με τίτλο “To Me, You Are Perfect” («Για μένα είσαι τέλειος»).. Λίγο πριν την προγραμματισμένη προϊοντική ανακοίνωση της εταιρείας στις 7 Αυγούστου, η καμπάνια δημιουργήθηκε ως δείγμα ευγνωμοσύνης της LG προς τους καταναλωτές της για το σημαντικό ρόλο που έχουν παίξει στην έμπνευση της καινοτομίας των προϊόντων της.. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν, στέλνοντας ένα μήνυμα σε φωτογραφία ή video στο αγαπημένο του πρόσωπο, σε ένα ή περισσότερα διαδικτυακά κανάλια της LG, όπως στο microsite της LG Mobile, (www.. LGMobile.. com), τη σελίδα της στο Facebook, (www.. facebook.. com/LGMobile), ή το κανάλι της στο YouTube (http://www.. youtube.. com/LGMobile).. Η διαδικασία της καμπάνιας περιλαμβάνει την επιλογή video clips, τα οποία θα αναρτηθούν στα online κανάλια της LG και θα παίξουν στα εξωτερικά billboards της εταιρείας που υπάρχουν στις πλατείες Times Square της Νέας Υόρκης και Piccadilly Circus του Λονδίνου.. «Αυτή η καμπάνια δημιουργήθηκε για να ευχαριστήσουμε τους καταναλωτές και τους υποστηρικτές μας, δείχνοντας την έμπρακτη εκτίμησή μας για κάθε έναν που αναδεικνύει τη φιλοσοφία “Life’s Good”,» δήλωσε ο Dr.. Jong-seok Park, Πρόεδρος και CEO της LG Electronics Mobile Communications Company.. «Θέλαμε να δείξουμε πόσο σημαντικές είναι για εμάς οι απόψεις των καταναλωτών όταν σχεδιάζουμε νέα προϊόντα στην LG.. Πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές μας είναι τέλειοι, ειδικά όσον αφορά στην έμπνευση που μας δίνουν για δημιουργία και καινοτομία».. Για δημοσίευμα που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της πλέον ευφάνταστης συνωμοσιολογίας έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Κ.. Κούτρας, κληθείς να σχολιάσει κείμενο της τουρκικής εφημερίδας Today’s Zaman υπό τον τίτλο «Τρομοκράτες υπό την προστασίας της Ελλάδας μπορεί να επιτεθούν σε τουρκικά και αμερικανικά συμφέροντα».. Ενώπιον της ανακρίτριας Ρέας Κατσιβέλη απολογείται αυτήν την ώρα ο επιχειρηματίας Βίκτωρας Ρέστης, ενώ φέρεται να έχει παραδώσει επιταγή για το επίμαχο ποσό στον εκκαθαριστή της τράπεζας FB Bank, της τράπεζας της οποίας μέχρι πρότινος κατείχε μεγάλο πακέτο μετοχών.. Στα έργα ανάπλασης του Φαληρικού Δέλτα που ετοιμάζει το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με την στέγαση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της νέας Λυρικής Σκηνής και της Όπερας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Αντώνης Σαμαράς ο οποίος και στάθηκε στη σημασία της συμβολής του ιδρύματος στην προώθηση του έργου.. Μεγάλη σύσκεψη λίγο πριν τις διακοπές πραγματοποιήθηκε εχθές υπό τον Πέτρο Μπούτο Διευρυμένη σύσκεψη για το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε εχθές το μεσημέρι στο MEGA υπό τη διεύθυνση του Πέτρου Μπούτου.. Ο τελευταίος μαζί με τα στελέχη του καναλιού οριστικοποίησαν σε μεγάλο βαθμό το πλάνο για το ψυχαγωγικό πρόγραμμα του καναλιού τη νέα σεζόν.. Το βασικό συμπέρασμα και συνάμα η είδηση που προκύπτει από τη χθεσινή σύσκεψη αφορά στην αισιοδοξία των ανθρώπων του προγράμματος – μετά από δύο χρόνια κατήφειας, για αυτό που ετοιμάζουν… Με άλλα λόγια το MEGA υπόσχεται για τη νέα σεζόν ένα άκρως ανανεωμένο και φρέσκο πρόγραμμα που ευελπιστεί να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.. Οι κλασικές ελληνικές παραγωγές που συνηθίζει να προβάλλει το μεγάλο κανάλι απευθυνόμενο στη μέση ελληνική οικογένεια, φέτος θα εμπλουτιστούν και με αρκετές ανατρεπτικές παραγωγές χαράζοντας ένα νέο μονοπάτι για την ελληνική τηλεόραση της κρίσης.. Σημειώνεται ότι στη σύσκεψη συμμετείχε και το διαφημιστικό του καναλιού, προκειμένου να ενημερωθεί, αλλά και να ενημερώσει, αφού θα αναλάβει ένα μεγάλο βάρος για την προβολή του νέου προγράμματος.. Για αυτό και στρατηγική επιλογή των υπευθύνων του καναλιού είναι να μην αποκαλύψουν τίποτα προς το παρόν για να τους δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος να ετοιμάσουν ένα δυναμικό comeback! Πηγή: enimerosi24 http://tvnea.. Σταθεροποιητικά, με χαμηλό τζίρο, κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης.. Η ΕΑ Sports δημοσίευσε το τελικό εξώφυλλο του ΝΒΑ Live 14, στο οποίο πρωταγωνιστής θα είναι ο πόιντ γκαρντ των Cleveland Cavaliers Kyrie Irving.. Εμπρόθεσμη ως τις 8:00 της Δευτέρας θα είναι η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για τους φορολογούμενους με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και 2.. Η προθεσμία εκπνέει σήμερα και δεν θα δοθεί νέα παράταση, όπως ξεκαθάρισε μέσω του Αθήνα 9.. 84 ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, ωστόσο διευκρινίζεται ότι η υποβολή δηλώσεων ισχύει μέχρι τις 8 το πρωί της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την καταληκτική ημερομηνία.. Ο κος Θεοχάρης τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον Γιάννη Παπαγεωργίου, ότι τα προβλήματα με το Taxisnet λύθηκαν και πως η ροή υποβολής δηλώσεων είναι ικανοποιητική.. Όποιος κλέβει φόρους και ο Πάπας ο ίδιος να είναι, θα πληρώνει.. Τέρμα η ανοχή , διαμηνύει σε άτυπο σημείωμά του ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας για untouchables, δηλαδή ανέγγιχτους, οι οποίοι έχουν εκατομμύρια στην τράπεζα κια δηλώνουν εισόδημα κάτω από το αφορολόγητο, και αφήνοντας έτσι αιχμές προς τους προκατόχους του όσον αφορά τη βούληση για πάταξη της φοροδιαφυγής.. Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Retail Trends Challenges» που πραγματοποίησαν από κοινού το ΑΙΤ και η DIRECTION ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.. Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών από τον χώρο της ευρύτερης αγοράς του Λιανεμπορίου και της Βιομηχανίας και με εξαιρετικές παρουσιάσεις από τον εισηγητή καθηγητή Δρ.. Μιχάλη Μπουρλάκη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Τάσεις και Προκλήσεις για τις Επιχειρήσεις Λιανικής».. Το εντατικό διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας του μη κερδοσκοπικού ινστιτούτου τεχνολογίας ΑΙΤ και της DIRECTIΟΝ EKΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.. και έλαβε χώρα στις 18 και 19 Ιουλίου, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ΑΙΤ.. Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του 16ωρου προγράμματος κατάρτισης στελεχών ο καθηγητής του Brunel University κ.. Μπουρλάκης, προσέφερε στους συμμετέχοντες το απόσταγμα της εμπειρίας των 20 και πλέον ετών συνεργασίας του με κορυφαίες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, FMCG και προμηθευτές, όπως Carrefour, Metro, Tesco και John Lewis.. Μπουρλάκης παρουσίασε αναλυτικά και σε βάθος τις σύγχρονες τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, όπως η αύξηση του ανταγωνισμού, η παρατεταμένη ύφεση, τα θέματα βιωσιμότητας και ο κεντρικός ρόλος της έξυπνης τεχνολογίας, προσπαθώντας να προσφέρει στους συμμετέχοντες απτές και εφαρμόσιμες πρακτικές και ρεαλιστική οπτική για κάθε θεματική ενότητα.. Η ανάλυση, μάλιστα, των θεμάτων υποστηρίχτηκε από ανάλογες παρουσιάσεις, περιπτωσιακές μελέτες, video και διαδραστικές / συμμετοχικές συζητήσεις.. Όσον αφορά τόσο τις υποδομές όσο και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ο κ.. Μπουρλάκης ανέφερε πως οι εντυπώσεις του είναι εξαιρετικές.. «Το επίπεδο των στελεχών που συμμετείχαν ήταν εξαιρετικά υψηλό.. Τα στελέχη της ελληνικής αγοράς που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα τολμώ να πω πως θα μπορούσαν με μεγάλη άνεση να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εξωτερικού.. Δεν σας κρύβω επίσης πως προσωπικά φεύγω «γεμάτος» από τη συγκεκριμένη εμπειρία, καθώς δεν είναι λίγα τα στοιχεία που αποκόμισα κι εγώ σε προσωπικό επίπεδο.. Το μεγαλύτερο «κέρδος» από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι η μεταφορά γνώσεων, θέσεων και εμπειριών από το ένα στέλεχος στο άλλο» σημείωσε σχετικά..

  Original link path: /%C3%8E%C2%A0%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%80%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%82.html
  Open archive

 • Title: Λευκό βιβλίο.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Με αντίπαλο την Ρόμα θα «συστηθεί» ο νέος Άρης στο κοινό του.. Οι «κίτρινοι» θα αντιμετωπίσουν τους Ρωμαίους σε φιλικό, απόψε στις 21:00.. Οι «τζιαλορόσι» θα έρθουν στην Θεσσαλονίκη (φτάνουν στις.. Υλικά: - 8 κουτ.. σούπας βούτυρο · ½ κούπα ζάχαρη κρυσταλλική · ½ κούπα καστανή ζάχαρη · 1 ½ κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις · 1 αυγό · ½ κ.. γλ.. εκχύλισμα βανίλιας · ½ κ.. μαγειρική σόδα · 1 πρέζα αλάτι · κομματάκια σοκολάτας Εκτέλεση: Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε το βούτυρο.. Μόλις λιώσει ρίχνουμε [.. ].. Τον διάδοχο του Φούλοπ βρήκαν οι Αρκάδες στο πρόσωπο του Ντάνι Ερνάντες από τη Βενεζουέλα.. Ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας τάχθηκε στη συνεδρίαση χτες του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, η «Λαϊκή Συσπείρωση».. Ο δημοτικός σύμβουλος του ΚΚΕ Μ.. Δανδουλάκης τόνισε ότι.. Την επαναχορήγηση πολιτικού ασύλου στον Τούρκο πολιτικό πρόσφυγα Halil Demir ζητούν με αναφορά τους προς τον υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Ν.. Δένδια, οι βουλευτές του ΚΚΕ Θεοδόσης.. Να συνεχίσουν την υδροδότηση της Αίγινας αποφάσισαν οι υδρομεταφορείς, καθώς το πρωί της Παρασκευής έγινε γνωστό πως το υπουργείο Εσωτερικών επρόκειτο να προχωρήσει στην επίταξή τους.. Στο στόχαστρο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μπαίνουν τα κρατικά αυτοκίνητα άνω των 1.. 400 κυβικών εκατοστών.. «Τα πρωτοσέλιδα και μόνο των σημερινών οικονομικών εφημερίδων, δείχνουν για μία ακόμα φορά τη δραματική και αδιέξοδη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τέρενς Κουίκ.. Η Konami ανακοίνωσε τη διοργάνωση των παγκόσμιων τελικών του PES στο Dubai για αυτή τη χρονιά.. Να ανοίξει άμεσα ο νέος θεσμικός φορέας Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης που διαδέχεται την ΕΡΤ και μάλιστα από τις εγκαταστάσεις της, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, μετά τη νέα συνάντηση που είχαν με τον υφυπουργό Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελή Καψή.. Στην 4η κατά σειρά συνάντηση που είχαν οι δύο πλευρές, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, πρότειναν: να συνεχίσουν να παράγουν το πρόγραμμα όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, με ταχύτατες διαδικασίες να γίνει η αποχώρηση όσων επιθυμούν να αποχωρήσουν με σύνταξη και η ΝΕΡΙΤ να λειτουργήσει όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, και μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να σχηματοποιηθεί και να οριστικοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα και ο νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού, με ουσιαστικό διάλογο, με ανεξάρτητους φορείς και ενώσεις των εργαζομένων.. Συνυπολογίζοντας, όπως αναφέρουν, τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ψήφιση του νόμου για τη ΝΕΡΙΤ για την επόμενη ημέρα της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, την έωλη, και εν πολλοίς παράνομη, προκήρυξη 589 θέσεων εργασίας για ένα μεταβατικό μόρφωμα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί από τις 44 ημέρες της αδιάλειπτης παρουσίας των εργαζομένων, με πλήρες πρόγραμμα υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς που καλύπτει η ΕΡΤ, η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, παρέχει στην κυβέρνηση μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία είναι απολύτως σύμφωνη τόσο με το γράμμα, όσο και με το πνεύμα της προσωρινής απόφασης του ΣτΕ, προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων της ΕΡΤ, προασπίζοντας το συνταγματικό δικαίωμά τους στην εργασία, δεν κοστίζει ούτε ευρώ στον Έλληνα πολίτη και προσφέρει στην κοινωνία έναν πραγματικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα σε πολύ συντομότερο χρόνο από τη σύσταση του μεταβατικού μορφώματος, που μόνο περιπλοκές δημιουργεί, τόσο για την κυβέρνηση, όσο και για τους εργαζόμενους.. Αντιδρώντας, τέλος, στην άρνηση του κ.. Καψή, όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι να μεταφέρει την πρόταση τους στην κυβέρνηση, σημειώνουν πως οι ενώσεις των εργαζομένων της ΕΡΤ (ΠΟΣΠΕΡΤ - ΕΣΗΕΑ) μετά και τη χθεσινή αρνητική στάση του κ.. Καψή, απέστειλαν αίτημα συνάντησης με τους εκπροσώπους των κομμάτων που απαρτίζουν τη συγκυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους υπουργούς.. Μέχρι τη Δευτέρα το πρωί θα μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις οι φορολογούμενοι με ΑΦΜ που λήγει σε 1 και 2, δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, καθώς η προθεσμία λήγει σήμερα.. Και το Σαββατοκύριακο θα είναι εμπρόθεσμη η υποβολή, διότι όταν λήγει η προθεσμία σε κάποια μέρα ισχύει η υποβολή μέχρι και τις 8 το πρωί της επόμενης εργάσιμης ανάφερε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1.. Ο υπουργός Εσωτερικών της Τυνησίας δήλωσε σήμερα ότι ο αντιπολιτευόμενος πολιτικός Μοχάμεντ Μπράχμι δολοφονήθηκε με το ίδιο όπλο που είχε χρησιμοποιηθεί για να δολοφονηθεί και ο ηγέτης του κόμματος στο οποίο ανήκε, ο Σόκρι Μπελαΐντ, πριν από έξι μήνες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι στην ενέργεια αυτή ενέχεται η ίδια σαλαφιστική ισλαμιστική οργάνωση.. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Φίλιπ Ρέσλερ απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου «κουρέματος» του ελληνικού χρέους με συνέντευξή του στο πρακτορείο οικονομικών ειδήσεων Bloomberg και δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση του ίδιου πρακτορείου..  ...   η λίστα των απαγορευμένων ουσιών είναι πια πελώρια», είπε στο Λονδίνο ο περίφημος Γιουσέιν Μπολτ σε συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο, με αφορμή τις κούρσες του στην επέτειο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012.. Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες.. H μεγάλη πρόκριση της Ξάνθης εναντίον της Λίνφιλντ είχε ονοματεπώνυμο, Μαρσελίνιο Λέιτε.. Ο.. διαβολάκος που έκανε άνω-κάτω την άμυνα των Βορειοϊρλανδών και οδήγησε τους Ακρίτες στην πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει η Ξάνθη και το επόμενο μεγάλο.. στοίχημα του Χρήστου Πανόπουλου, που προσδοκάει να τα.. κονομήσει χοντρά πουλώντας τον, είτε σε μεγάλη ελληνική ομάδα, είτε στο εξωτερικό.. Ο Βραζιλιάνος αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της Θρακιώτικης ομάδας από το 2009, όταν και επέστρεψε από το δανεισμό του στην Καλαμάτα, με την οποία είχε την πρώτη του παρουσία στην Ελλάδα.. Η χτεσινή του απόδοση (26/07) εναντίον της Λίνφιλντ, δεν αποτελεί έκπληξη σε όσους γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο, αποδεικνύοντας παράλληλα το πόσο πολύ αδικεί τον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια εάν μπορούσε να σταθεροποιήσει την απόδοσή του.. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.. Ο Μαρσελίνιο Λέιτε Περέιρα (όπως είναι το πλήρες όνομά του) γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου του 1987 στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας.. Σε επίπεδο νέων, η πρώτη του ομάδα ήταν η Φλαμένγκο, στην οποία και ξεχώρισε.. Ο 19χρονος τότε επιτελικός μέσος, τράβηξε το ενδιαφέρον της Ατλέτικο Μαδρίτης η οποία του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το άλμα στην Ευρώπη το 2006.. Στην Ισπανία θα αγωνιζόταν για ενάμισι χρόνο, αρχικά με την Ατλέτικο Μαδρίτης Β και ύστερα τη Χετάφε Β, πριν πάρει το δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα του Βραζιλία και την Τομπέζε το χειμώνα του 2008.. Το καλοκαίρι του 2008, η καριέρα του θα έπαιρνε μια εντελώς διαφορετική τροπή (ως προς το καλύτερο) αφού η ελληνική Skoda Ξάνθη τον έφερε για δεύτερη φορά στην Ευρώπη και πρώτη στην Ελλάδα.. Η παρθενική του χρονιά ωστόσο δεν τον βρήκε στη Θράκη, καθώς ο τότε προπονητής της ομάδας, Γιάννης Ματζουράκης συμφώνησε να δοθεί για το δεύτερο μισό της σεζόν δανεικός στην Καλαμάτα, η οποία αγωνιζόταν στη Β Εθνική κατηγορία.. Στη μαύρη θύελλα ο νεαρός Βραζιλιάνος έδειξε πολλές πτυχές του ταλέντου του καθώς έβγαζε μάτια με τις περίτεχνες ενέργειές του.. Με την Καλαμάτα συμμετείχε σε 14 παιχνίδια πετυχαίνοντας 6 γκολ.. Το επόμενο καλοκαίρι η ομάδα του, Ξάνθη τον περίμενε με ανοιχτές αγκάλες , δίνοντάς του αμέσως πρωταγωνιστικό ρόλο.. Από τότε παρέα με τον Αργεντινό, Μάουρο Πόι, ήταν ο πρωταγωνιστής της ακριτικής ομάδας, ενώ από πέρυσι είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ομάδας μετά τη μεταγραφή του Πόι στο Λεβαδειακό.. Σε αυτά τα 5 χρόνια παρουσίας του στην ομάδα της Ξάνθης, ο φαντεζί επιτελικός μέσος έχει συμμετάσχει στην Ελλάδα (Πρωτάθλημα και Κύπελλο)σε 107 παιχνίδια έχοντας σκοράρει 15 φορές.. Η έλλειψη σταθερότητας στο παιχνίδι του είναι το μεγάλο του μειονέκτημα, καθώς με βάση το ταλέντο του είναι σίγουρο πως δεν θα αγωνιζόταν ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα.. Τρανή απόδειξη αποτελεί η απόδοσή του στα παιχνίδια με τη Λίνφιλντ που είναι η πρώτη του #160; συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.. Μπορεί στο πρώτο παιχνίδι στα Πηγάδια να μην κατάφερε να αποτρέψει την ήττα για την ομάδα του, στον επαναληπτικό αγώνα ωστόσο στο Μπέλφαστ ήταν καθοριστικός.. Δύο γκολ, ατελείωτο τρέξιμο και επί 120 λεπτά να ταλαιπωρεί μονάχος την άμυνα των Βορειοϊρλανδών, ενώ θα πρέπει να του πιστωθεί το κράτημα της μπάλας και τα κερδισμένα φάουλ τα οποία έδιναν πολύτιμες ανάσες στους συμπαίκτες του.. Η αρχή έγινε για την Ξάνθη, με το Μαρσελίνιο να καλείται να δώσει τα διαπιστευτήριά του απέναντι σε έναν ισχυρότερο αντίπαλο, όπως είναι η Σταντάρ Λιέγης την οποία η Θρακιώτικη ομάδα θα βρει αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.. Με έναν καλό Μαρσελίνιο η Ξάνθη μπορεί να ελπίζει σε πρόκριση και αυτό που περιμένουν να δουν οι φίλαθλοι των ακριτών είναι άλλη μια ποδοσφαιρική παράσταση από τον ταλαντούχο Βραζιλιάνο.. Δεν είναι άδικα άλλωστε το πιο ακριβό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας του, καθώς κοστολογείται στο 1.. 000.. 000 ευρώ!.. Αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» κατά 270 εκατ.. ευρώ ζητεί ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστή Χατζηδάκη.. Ένα νέο video κυκλοφόρησε για το Total War: Rome 2 και αυτή την φορά μας δίνει μια πρώτη γεύση από το campaign του παιχνιδιού.. Σε όλα τα τζιν ράβουν δεξιά μια μικρή τσέπη.. Αναρωτηθήκατε ποτέ σε τι τελικά χρησιμεύει αυτή η μικρή τσέπη;.. Ο μηχανοδηγός παραμένει νοσηλευόμενος με αστυνομική συνοδεία ενώ αναμένεται να δώσει κατάθεση, ως κατηγορούμενος για το συμβάν..

  Original link path: /%C3%8E%C2%9B%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%85%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C2%8C%20%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BF.html
  Open archive

 • Title: Eurodesk.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Πληροφορίες σχετικά με τη Νεολαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.. Τι είναι το Eurodesk;.. Το Eurodesk είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νέων ανθρώπων και εκείνων που εργάζονται με νέους.. Είναι ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο παροχής πληροφόρησης, το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 με την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.. Μέχρι σήμερα έχει αποκτήσει 30 κράτη εθνικούς εταίρους, 900 δομές πληροφόρησης νέων στις χώρες αυτές και ένα γραφείο συντονισμού στις Βρυξέλλες.. Το Δίκτυο αυτό παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νέων ανθρώπων και εκείνων που εργάζονται με νέους.. Έχω ακούσει ότι το Eurodesk μπορεί να με βοηθήσει να λάβω πληροφορίες για σπουδές στο εξωτερικό.. Μπορώ εκτός από αυτό να λάβω πληροφορίες και για άλλα θέματα;.. Το Eurodesk παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφόρησης.. Μερικοί από τους τομείς με τους οποίους ασχολείται και παρέχει πληροφορίες είναι: Εκπαίδευση - Σπουδές - Κατάρτιση - Εργασία - Απασχόληση - Κινητικότητα - Εθελοντισμός - Σεμινάρια - Ανταλλαγές Νέων - Εκδηλώσεις - Ανεύρεση Πόρων και πολλά άλλα.. Παρέχει πληροφόρηση μόνο για την Ευρώπη?.. Το Eurodesk αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο αλλά δεν παρέχει μόνο Ευρωπαϊκή πληροφόρηση.. Το Εθνικό μας δίκτυο είναι έτσι προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα ώστε να μπορεί να παρέχει πληροφόρηση τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, με απώτερο στόχο και σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.. Πώς σχετίζεται με το Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»?.. Το Eurodesk αποτελεί υποστηρικτική δομή του προγράμματος Νέα Γενιά σε Δράση.. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί παράλληλα με αυτό με σκοπό να διευκολύνει όλους όσους θέλουν να ασχοληθούν ή να ενημερωθούν για το Νέα Γενιά σε Δράση.. Μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση εταίρων για την υλοποίηση κάποιας από τις δράσεις του  ...   Συμβούλιο του Τορίνο, εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ (16 και 17 Ιουνίου 1997) και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999 μετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.. Η συνθήκη του Άμστερνταμ ενισχύει την ισότητα των φύλων, τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη.. Το σύνολο των αρχών οι οποίες ενισχύθηκαν από την Συνθήκη του Άμστερνταμ αποτελούν προτεραιότητες για την ανάπτυξη της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των πολιτικών και των δράσεων του θεσμού.. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία;.. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία αποτελεί μέσο πολιτικής για μια πιο ενοποιημένη και συνεκτική προσέγγιση στα θέματα της νεολαίας στο πλαίσιο στρατηγικής της Λισσαβόνας.. Έτσι, τον Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία το οποίο περιλαμβάνει τρία σκέλη: απασχόληση, ενσωμάτωση και κοινωνική προαγωγή, εκπαίδευση, κατάρτιση και κινητικότητα, συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.. Οι σχετικές δράσεις σε αυτούς τους τομείς πρόκειται να θεσπιστούν το 2010 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση, της Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και του Προγράμματος Εργασίας 2010.. Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.. europa.. eu/youth/policies/youthpact.. Τι είναι η Ευρω-μεσογειακή Πλατφόρμα Νεολαίας;.. Αποτελεί περιφερειακό Πρόγραμμα του οποίου στόχος είναι να ενισχύσει τη συνεργασία, τη δικτύωση και την ανταλλαγή μεταξύ των οργανώσεων νέων στις δύο πλευρές της Μεσογείου.. Παρέχει χρήσιμες υποδομές, όπως μια βάση δεδομένων για την αναζήτηση εταίρων, ένα φόρουμ συζήτησης, προφίλ χωρών και πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών νέων.. Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρω-μεσογειακή Πλατφόρμα Νεολαίας μπορείτε να αντλήσετε από τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: www.. euromedyouth.. net.. ify..

  Original link path: /Eurodesk.html
  Open archive

 • Title: Πολιτικές της Ε.Ε.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Την καλοκαιρινή της περιοδεία με την θεατρική παράσταση Τα βαφτίσια συνεχίζει η Ζέτα Μακρυπούλια με τον Νίκο Μουτσινά.. Η ηθοποιός δε δίστασε να απαντήσει στα όσα ακούγονται και γράφονται το τελευταίο.. Με συγκεντρώσεις σε δεκάδες περιοχές της χώρας συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εκπαιδευτικοί κατά της διαθεσιμότητας.. Σήμερα, η ΟΛΜΕ πραγματοποιεί συγκέντρωση, στις 10.. 30 το πρωί, στα γραφεία της (Ερμού και Κορνάρου 2, 6ος όροφος, Σύνταγμα) και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.. «Ο αγώνας για την απόκρουση των απολύσεων-διαθεσιμότητας συνεχίζεται», τονίζει η ΟΛΜΕ.. Πηγή: ΑΠΕ Φωτογραφία Αρχείου.. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ.. Το Nexus 7 παρουσιάστηκε επίσημα από τη Google και είναι λεπτότερο από τον προκάτοχό του κατά 2 χιλιοστά, ελαφρύτερο κατά 50 γραμμάρια, με μικρότερο περιθώριο και Android 4.. 3 Jelly Bean.. Πρόκειται για την πρώτη συσκευή με λειτουργικό σύστημα Android 4.. 3 Jelly Bean, έκδοση που επίσης ανακοινώθηκε χθες.. Στα βασικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται η δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών προφίλ, η υποστήριξη OpenGL 3.. 0 για καλύτερη υποστήριξη τρισδιάστατων γραφικών και η ύπαρξη της λειτουργίας Bluetooth Smart.. Επιπλέον, η Google λανσάρισε και τη νέα εφαρμογή Google Play Games, ένα νέο hub για gamers με πίνακες κατάταξης, achievements κλπ.. Σε ότι αφορά το hardware του Nexus 7 δεύτερης γενιάς, αυτό διαθέτει οθόνη διαγωνίου 7 ιντσών Full HD LCD IPS ανάλυσης 1920 x 1200, διαθέτει τον τετραπύρηνο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon S4 Pro χρονισμένο στα 1.. 5GHz και επεξεργαστή γραφικών Adreno 320.. Η μνήμη RAM της συσκευής φτάνει τα 2 GB, ενώ ο αποθηκευτικός χώρος είναι στα 16 GB ή 32 GB.. Διαθέτει κάμερα ανάλυσης 5 Megapixel και εμπρόσθια κάμερα για βιντεοσυνομιλίες ανάλυσης 1,2 Megapixel.. Το νέο Nexus διαθέτει στερεοφωνικά ηχεία, υποστηρίζει WiFi 802.. 11 a/b/g/n, Bluetooth 4.. 0, NFC και 4G LTE, διαθέτει δυνατότητα ασύρματης φόρτισης και υποδοχές HDMI και microUSB.. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 3950 mAh.. Οι διαστάσεις του είναι 200 x 114 x 8.. 65 χιλιοστά και ζυγίζει 290 γραμμάρια.. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν από τα 229 δολάρια (16 GB) και 269 δολάρια (32 GB), σε ορισμένε αγορές, όχι όμως και στην Ελλάδα.. Μείωση των πωλήσεων κατά 3% και ζημιές, μειωμένες όμως σε σύγκριση με το 2011, κατέγραψαν το 2012 ως σύνολο, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι ελληνικές βιομηχανίες αλλαντικών,.. Τα νέα Grills Μείωσης Λίπους της Russell Hobbs σας επιτρέπουν να αφαιρέσετε έως και 42% του λίπους από τα τρόφιμα, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν όλη την γεύσητους.. Βρείτε τη φόρμα σας με τον πιο απλό τρόπο.. «USE IT LOSE IT».. Tόσοαπλό! Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της και κατασκευάζοντας αυτά τα ευέλικτα Grills, η Russell Hobbs, κάνει [.. Ακόμη πιο ευέλικτες έως.. ανύπαρκτες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης υποσχέθηκε χτες στους βιομηχάνους, προκειμένου να στήνουν τις επιχειρήσεις τους όπου θέλουν για να ενισχυθεί η.. Πολιτική κάλυψη στους εφοριακούς παρέχει ο υπουργός οικονομικών Γ.. Στουρνάρας τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπολογίζουν στο όνομα του φορολογούμενου.. Σε άτυπο σημείωμα που εστάλη για την υποβολή.. Γεμάτη μέρα για τον ΠΑΣ Γιάννινα το Σάββατο, αφού η ομάδα έχει φιλικό με τη Βέροια το απόγευμα, αλλά από το πρωί θα βρίσκεται στο πόδι.. Ευρωπαϊκή επέκταση για το ελληνικό startup που ήταν γνωστό ως τώρα ως Parking Defenders.. "Νομίζω οι πληγές του χωρισμού μου δεν θα κλείσουν ποτέ.. Δεν το ξεπερνάς.. Μπορεί να προχωράς στη ζωή σου, αλλά τόσο σημαντικά κεφάλαια δεν κλείνουν ποτέ.. Αυτό που μπορείς να κάνεις μόνο είναι να απαλύνεις τις πληγές.. Θα είναι πάντοτε όμως ανοιχτές".. "Δεν θα μπορούσα να μιλήσω άσχημα για οποιονδήποτε άνθρωπο -πόσω μάλλον για τον πατέρα των παιδιών μου.. Ότι και αν συνέβη μεταξύ μας, αφορά μόνο εμάς τους δύο.. Οτιδήποτε έχω να πω σε έναν άνθρωπο, το λέω προσωπικά.. Δεν θα τον κάνω ρεζίλι.. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω τα πράγματα με αλήθεια, να κοιτώ στα μάτια αυτόν στον οποίο απευθύνομαι.. Έτσι λειτουργώ! Δεν θα εξευτέλιζα κανέναν δημόσια".. "Για μένα το κεφάλαιο Κωνσταντίνος δεν θα κλείσει ποτέ στη ζωή μου.. Δεν είμαι διατεθειμένη να το πράξω.. Αν επιθυμεί να το κάνει ο ίδιος είναι δικαίωμά του.. Τα παιδιά μου έχουν έναν πατέρα και είναι ο Κωνσταντίνος".. "Η δεύτερή κόρη μας είναι πολύ μικρή, οπότε δεν ξέρει τίποτα, γιατί ακόμα δεν καταλαβαίνει.. Η μεγάλη κόρη μας το έμαθε σχετικά αργά, πολύ πρόσφατα.. Δεν είχε καταλάβει τίποτα και δυστυχώς, το άκουσε μέσα από την τηλεόραση εντελώς τυχαία".. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, η Νίνα Λοτσάρη αποκαλύπτει στο περιοδικό ΕΓΩ και τον Γιάννη Βίτσα, άγνωστες πτυχές από τον χωρισμό της με τον Κωνσταντίνο Σκορδάλη.. Πηγή: zappit http://tvnea.. Μανιακός με την ταχύτητα ο μηχανοδηγός που σκόρπισε το θάνατο στην Ισπανία! Τριήμερο πένθος σε όλη τη χώρα ανακοίνωσε ο Ραχόι για τη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλόνισε την Ευρώπη.. Ο άνθρωπος που τύλιξε στο πένθος όλη την Ισπανία, ο μηχανοδηγός του τρένου που εκτροχιάστηκε, αποδεικνύεται πως ήταν μανιακός με την ταχύτητα! Ανέβαζε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook με το κοντέρ του τρένου που οδηγούσε να αγγίζει τα 200 χλμ! Διαβάστε περισσότερα στο alterinfo.. «Οριστικοποιήθηκε ο σχεδιασμός για το δεύτερο κύμα της κινητικότητας, με ορίζοντα υλοποίησης τα τέλη Σεπτεμβρίου», τόνισε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, μετά από σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά.. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, «όλα τα υπουργεία θα συμμετάσχουν σε αυτό το δεύτερο κύμα της κινητικότητας και τα συγκεκριμένα στοιχεία θα [.. Κοντά στη συμφωνία με τον Καρτιέ Μάρτιν είναι ο Ολυμπιακός προκειμένου να καλύψει το κενό του Κώστα Παπανικολάου.. Μία ακόμη βλάβη σε αγωγό ύδρευσης σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα χθες στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Φιλοποίμενος κοντά στο ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο κέντρο της Πάτρας.. Κανονικά πραγματοποιείται από το πρωί η κυκλοφορία σε μια από τις σιδηροδρομικές γραμμές, οι οποίες υπέστησαν ζημιές από το τραγικό δυστύχημα στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα της βορειοδυτικής Ισπανίας, όπου έχασαν τη ζωή τους 80 άνθρωποι.. Ο Τζαμέλ Αμπντούν, που ανακοινώθηκε χθες από τη Νότιγχαμ, δεν θα είναι ο μόνος που φεύγει από τον Ολυμπιακό.. Ο Ράφικ Τζεμπούρ είναι ξένο σώμα, όπως αποδεικνύεται και από τη μεταγραφή του Χαβιέρ.. Σας  ...   προτείνει να παραπεμφθεί ο πρώην υπουργός για παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι δέχθηκε 450.. 000 γερμανικά μάρκα από την γερμανική εταιρεία, προκειμένου να προωθήσει σύμβαση του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση του συστήματος τηλεπικοινωνίας του δημόσιου τότε ελληνικού οργανισμού.. Τα χρήματα προέρχονταν από τα μαύρα ταμεία της Siemens και με το ψευδώνυμο «A.. Rocos».. Ο κος Μαντέλης ομολόγησε ενώπιον της Προκαταρκτικής Επιτροπής της Βουλής ότι δέχθηκε πράγματι αυτά τα χρήματα, αλλά όπως ισχυρίστηκε, ήταν απλώς μία χορηγία για την προεκλογική του εκστρατεία.. Το μέσο κόστος μιας ψηφιακής επίθεσης για τις μεγάλες εταιρείες είναι 649.. 000 δολάρια σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα, 2013 Global Corporate IT Security Risks survey.. Η έρευνα για τους κινδύνους του εταιρικού ΙΤ, 2013 Global Corporate IT Security Risks survey, πραγματοποιήθηκε από την B2B International σε συνεργασία με την Kaspersky Lab.. Κάθε ψηφιακή επίθεση μπορεί να προκαλέσει ζημιές σε μια εταιρεία, αλλά πώς μπορούν αυτές οι ζημιές να μετρηθούν με οικονομικούς όρους; Το 2013, οι ειδικοί της B2B International υπολόγισαν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ψηφιακές επιθέσεις με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας που συμπεριέλαβε διάφορες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.. Για να αποκτήσει μια πιο ακριβή εικόνα του κόστους, η Β2Β συμπεριέλαβε μόνο περιστατικά που είχαν σημειωθεί τους προηγούμενους 12 μήνες και η αξιολόγηση βασίστηκε στις πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες που καταγράφηκαν σαν άμεσο αποτέλεσμα των περιστατικών ασφαλείας.. Αυτό περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: Τις ζημιές που προκύπτουν από το περιστατικό καθεαυτό – π.. απώλειες που καταγράφονται από τη διαρροή κρίσιμων δεδομένων, την επιχειρηματική συνέχεια και τα κόστη που σχετίζονται με την απασχόληση των ειδικών αποκατάστασης των περιστατικών.. Τα απρόβλεπτα κόστη «αντιμετώπισης» που απαιτούνται για την απόφυγη παρόμοιων επιθέσεων στο μέλλον και συμπεριλαμβάνουν την πρόσληψη/εκπαίδευση προσωπικού καθώς και τις αναβαθμίσεις στο hardware, στο software και στις υποδομές.. Οι ερευνητές δεν συμπεριέλαβαν δεδομένα σχετικά με κάποιες ζημιές και έξοδα που προέκυψαν από ένα συγκριτικά μικρό αριθμό εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, όπως τα κόστη που προκύπτουν από την ανάγκη να εκδοθεί μια δημόσια ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό.. Ανάλυση του κόστους Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μεγαλύτερες ζημιές φαίνεται να προκαλούνται από τα περιστατικά καθεαυτά – οι χαμένες ευκαιρίες και τα κέρδη καθώς και οι πληρωμές τρίτων (ειδικοί αποκατάστασης), ανέρχονται κατά μέσο όρο σε $566.. Τα έξοδα «αντιμετώπισης» για την πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού καθώς και την αναβάθμιση του hardware και των υποδομών software κοστίζουν επιπλέον $83.. 000 κατά μέσο όρο.. Οι ζημιές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία που δέχτηκε επίθεση.. Για παράδειγμα, οι μεγαλύτερες ζημιές σχετίζονται με τα περιστατικά στα οποία ενεπλάκησαν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βορεια Αμερική, όπου ανήλθαν σε $818.. Το αντίστοιχο ποσό ήταν ελάχιστα μικρότερο στη Νότια Αμερική, όπου ανήλθε σε $813.. Στην Ευρώπη, ο μέσος όρος έφτασε τα $627.. 000 – ένα ποσό μικρότερο που δεν παύει ωστόσο να συνεπάγεται σημαντικές απώλειες από τις ψηφιακές επιθέσεις.. Το κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Το κόστος μιας ψηφιακής επίθεσης σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι μικρότερο σε σχέση με τους μεγάλους οργανισμούς.. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με το μικρότερο μέγεθος αυτών των εταιρειών, τα ποσά είναι υψηλά.. Η μέση ζημιά που προκαλείται από τα περιστατικά ασφαλείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανήλθε σε περίπου $50.. 000, από τα οποία περίπου $36.. 000 αντιστοιχούν στο περιστατικό καθεαυτό με τα υπόλοιπα $14.. 000 να προέρχονται από άλλα σχετικά έξοδα.. Η έρευνα αποκάλυψε ακόμα ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι οικονομικές ζημιές που προήλθαν από μικρές εταιρείες συνοδεύονται από άλλες ζημιές που ανήλθαν περίπου στο 5% των ετήσιων εσόδων.. Σε μια περίπτωση, μια εταιρεία έχασε το σύνολο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας σε μια περιοχή όπου πριν το περιστατικό σημείωνε επιτυχία.. Η κατάλληλη προστασία Ένα βασικό μάθημα που προκύπτει από αυτή τη μελέτη είναι ότι ακόμα και οι πιο καταστρεπτικές και ζημιογόνες επιθέσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.. Οι επιθέσεις εκμεταλλεύτηκαν «τρύπες» στην εταιρική ασφάλεια που θα μπορούσαν να είχαν καλυφθεί αν οι στοχοποιημένοι οργανισμοί είχαν χρησιμοποιήσει λύσεις ασφάλειας και είχαν διαχειριστεί την υποδομή του ΙΤ τους όπως έπρεπε.. Η λύση Kaspersky Endpoint Security for Business προσφέρει αποτελεσματική προστασία για όλους τους τύπους των ψηφιακών απειλών, συμπεριλαμβανομένων των στοχευμένων επιθέσεων.. Επιπλέον, επιτρέπει βασικούς ελέγχους, όπως το αυτόματο patch management και ο έλεγχος για ευπάθειες, που μπορούν να διασφαλίσουν τακτικές, συνεχείς ενημερώσεις στις εταιρικές τερματικές συσκευές καθώς και την ασφαλή ενσωμάτωση των φορητών συσκευών στο εταιρικό δίκτυο.. Συνήθως, οι εταιρείες που έχουν πέσει θύματα ψηφιακών επιθέσεων καταλαβαίνουν τη σημασία και την αξία αυτών των λύσεων μόνο αφού το περιστατικό έχει συμβεί – που συνεπάγεται επιπρόσθετα έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.. Μια απλή σύγκριση της έκτασης των εξόδων σε σχέση με το κόστος και τις ζημιές που προκαλεί μια ψηφιακή επίθεση δείχνει ότι στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, η επένδυση στην ποιοτική και αποτελεσματική ασφάλεια του ΙΤ θα μπορούσε να είχε κοστίσει πολύ λιγότερο από τα έξοδα που προκαλεί μια επίθεση.. Είναι ένας ηθοποιός ακομπλεξάριστος και καλά κάνει! Μπορεί εδώ και λίγο καιρό να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό δερματολογικό πρόβλημα, όμως δεν έχει κανένα «κόλλημα», αφού φορά αμάνικο μπλουζάκι και φαίνεται! Ποιος είναι; Ο λόγος για τον γοητευτικό ηθοποιό Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος άνετος και χαλαρός παρακολούθησε την ταινία «Μία Πράσινη Ιστορία» και δεν τον πείραζε που ήταν εμφανέστατο το πρόβλημά του στον αγκώνα του και τον φωτογράφιζαν οι φωτορεπόρτερ! Ενδεχομένως από το άγχος και το στρες να αντιμετωπίζει αυτό το δερματολογικό πρόβλημα! Όπως και να έχει ο ζεν πρεμιέ είναι ακομπλεξάριστος και το δείχνει! Εύγε στον ηθοποιό! Πηγή: gossip-tv http://tvnea.. Η σχέση του Γιώργου Χατζηισαάκ με τον Αρη είναι αρκετά πολύπλοκη.. Καθ' όλα «ερωτική».. Και ουχί βαρετή.. Ο 85χρονος φίλος των «κιτρινόμαυρων» βρέθηκε χθες στα γραφεία της ΚΑΕ για την καθιερωμένη ετήσια επίσκεψή του.. Το καλλιτεχνικό έργο του Μίκαελ Εσιέν δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο.. Αρκεί να έχει περισσότερη αντοχή στην κούραση απ τους συμπαίχτες του στην Τσέλσι.. Και να εξακολουθούν να τον αντιμετωπίζουν με επιείκεια..

  Original link path: /%C3%8E%C2%A0%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%B9%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%82%20%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B7%C3%8F%C2%82%20%C3%8E%C2%95.%C3%8E%C2%95.html
  Open archive

 • Title: contact.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Name:.. Email:.. Message:.. Πόσο κάνει 1 συν 19?..

  Original link path: /contact.html
  Open archive

 • Title: Κάρτα Νέων.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Η ηθοποιός Μαρία Ανδρούτσου ή Ξανθίπη όπως της γνωρίσαμε από την επιτυχημένη σειρά του Mega 50 -50 αποκάλυψε πως έχασε 13 κιλά.. Η ηθοποίος ανανωμένη και ποιο όμορφη από ποτέ έβαλε στοίχημα να χάσει.. Την αρχική συγκατάθεση της Αρχής Εξυγίανσης (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου), προκειμένου να μελετήσει το θέμα του διαχωρισμού της σε εμπορική και τράπεζα αναπτύξεως, έχει λάβει η Τράπεζα Κύπρου.. Συνολικής αξίας 7,67 εκατ.. ευρώ.. Την ώρα που οι περισσότερες ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως η υπερβολική ταχύτητα με την οποία έτρεχε το τραίνο στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα ευθύνεται για τη σιδηροδρομική τραγωδία που κόστισε.. Μετά τον Σαβιόλα, τους Μεντζανί και Ρομπέρτο, την Παρασκευή (26/7) αναμένευται να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Τζόελ Κάμπελ στον Ολυμπιακό! Οπως μετέδιδαν την Πέμπτη από την Αγγλία, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στην Αρσεναλ και τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του παίκτη με τις.. ευχές του Αρσέν Βενγκέρ, ενώ και ο ίδιος ο Κοσταρικανός εξτρέμ έχει κάνει δηλώσεις σε αρκετά ξένα μέσα για τον ερχομό του στους Πειραιώτες.. Εντός της ημέρας (26/7), λοιπόν, αναμένεται να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του, με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ να ανακοινώνει και επισήμως την απόκτησή του από την Αρσεναλ για ένα χρόνο με τη μορφή του δανεισμού.. Επόμενη και βασική προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό αποτελεί η προσθήκη αμυντικού χαφ.. Και δεν αποκλείεται ο παίκτης που θα αποκτηθεί να είναι αντίστοιχου βεληνεκούς με τον Χαβιέρ Σαβιόλα.. Ο Έγιονγκ Ενό έχει μιλήσει με τους Πειραιώτες, φαίνεται πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να κληθεί για να υπογράψει (αφού το κασέ του είναι προσιτό και ο Άγιαξ δεν αξιώνει πολλά χρήματα για να τον δώσει), όμως οι ερυθρόλευκοι ψάχνουν κάτι καλύτερο.. Στο +6% η συνολική αγορά των κινητών τηλεφώνων παγκοσμίως σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της IDC.. Έστελνε γυμνές φωτογραφίες μέσω διαδικτύου σε έξι γυναίκες και διατηρούσε (ηλεκτρονική) σχέση με μία από αυτές αν και παντρεμένος.. Ο λόγος για τον Άντονι Γουίνερ, υποψήφιο για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, που παραδέχτηκε τις πράξεις του.. Αυτό το σκάνδαλο όμως μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην πολιτική του καριέρα και να του στερήσει το χρίσμα λίγες μέρες πριν τις εκλογές.. Ποια, όμως, είναι η γυναίκα στην οποία ο Αμερικανός πολιτικός έστελνε γυμνές φωτογραφίες του; Μια 22χρονη εντυπωσιακή μελαχρινή που τον έβγαλε στη "σέντρα", λέγοντας πως ήταν ικανός να της στέλνει όλη τη μέρα φωτογραφίες του πέους του.. makeleio gr http://tvnea.. Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι θάφτηκαν κάτω από τη λάσπη ύστερα από δυο κατολισθήσεις στην επαρχία Γκανσού της βορειοδυτικής Κίνας η οποία επλήγη από δυο ισχυρές σεισμικές δονήσεις, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.. Η περιοχή αυτή συγκλονίστηκε τη Δευτέρα από δυο σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,9 και 5,6 βαθμών από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 95 άνθρωποι και τραυματίσθηκαν 1.. 461.. Οι κατολισθήσεις σημειώθηκαν εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχών που πλήττουν από το τέλος της περασμένης εβδομάδας στη βορειοδυτική χώρα, πρόσθεσε το Νέα Κίνα.. Στην επαρχία Σαανσί, γειτονική της Γκανσού, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 18 Ιουλίου στις πλημμύρες και 189.. 000 έχουν μείνει άστεγοι.. Δικαστήριο του Καΐρου διέταξε σήμερα την παράταση κατά 15 ημέρες της κράτησης του αποπεμφθέντος ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι, στο πλαίσιο των περαιτέρω ερευνών για την φερόμενη εμπλοκή του σε επιθέσεις κατά της αστυνομίας, οι οποίες αποδόθηκαν στην ισλαμιστική Χαμάς, στις αρχές του 2011.. Aπέρριψε ο υφυπουργός Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Παντελής Καψής την αντιπρόταση των εργαζομένων στην ΕΡΤ να εκπέμψει η ΝΕΡΙΤ χωρίς ενδιάμεσο φορέα και με παραμονή όλων των εργαζομένων εκτός όσων συνταξιοδοτούνται.. Ο 57χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη.. Προκήρυξη πλήρωσης μιας (1) κενής θέσης Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) Περισσότερα, εδώ.. Υπουργείο Παιδείας.. Στην Prime Time και μάλιστα της Τρίτης είναι πολύ πιθανό να δούμε την «Ελληνοφρένεια» στον Alpha.. Έπειτα από διετή απουσία από την τηλεόραση, ο Θύμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης επιστρέφουν δυναμικά στον Alphaαυτή τη φορά.. Η «Ελληνοφρένεια» θα ενισχύσει σημαντικά το κανάλι της Κάντζας.. Η τηλεοπτική επιστροφή της «Ελληνοφρένειας» θα καλύψει ουσιαστικά και το… σατιρικό κενό που αφήνει το Αλ Τσαντίρι το οποίο και θα επιστρέψει στις οθόνες μας τον Ιανουάριο του 2014.. Στον οικονομικό βωμό, τα πάντα λογίζονται προς θυσία.. Και οι πάντες μπορούν (ανεξάρτητα με τις προσθέσεις τους) να.. μεταμφιέζονται! Ρωτήστε γι αυτό τους Περ Μερτεζάκερ και Λούκας Ποντόλσκι.. Apple's share of the smartphone market dropped in the second quarter to its lowest level in three years, research firm Strategy Analytics said.. The share of the iPhone slipped to 13.. 6 percent in the quarter from 16.. 6 percent in the same quarter last year.. The largest vendor Samsung Electronics, however, saw its share soar to over 33 percent from over 31 percent in the same period.. Samsung shipped over two times the number of smartphones Apple did in the quarter, Strategy Analytics said.. Apple is at risk of being trapped between 3-inch Android smartphone models at the low end and 5-inch Android models at  ...   μίλησε για τις εκπομπές που θα πλαισιώνουν τη νέα σεζόν το καλύτερο αθλητικό πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων η νέα μαραθώνια ζώνη της Κυριακής με τίτλο «Παίζουμε Ελλάδα», για την δυναμικότητα της δημοσιογραφικής ομάδας, καθώς και για τη νέα υπηρεσία Nova GO που θα δίνει τη δυνατότητα να «είσαι με την ομάδα σου παντού» όπως χαρακτηριστικά είπε.. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε το «νέο μέλος» της οικογένειας των καναλιών Novasports, ο Πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ κ.. Γιώργος Χαλβατζάκης, ο οποίος αναφερόμενος στην συμφωνία με τα κανάλια Novasports επισήμανε: «Με τη συμφωνία με την τηλεόραση της Nova, το μπάσκετ βρήκε ένα σταθερό και σίγουρο λιμάνι για να προφυλαχθεί αυτούς τους δύσκολους καιρούς.. Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και το όραμα των ανθρώπων της πρώτης ελληνικής συνδρομητικής τηλεόρασης αποτελούν εγγύηση επιτυχίας αναφορικά με τη συνεργασία μας».. Ο Πρόεδρος της ΕΣΑΠ, κ.. Παντελής Ταρνατόρος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Η ΕΣΑΠ και η Nova συνεχίζουν την επιτυχημένη συνεργασία τους για ακόμη μια τριετία και αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη μιας σχέσης στην οποία μόνον θετικά στοιχεία μπορούμε να βρούμε.. Το Πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών στο βόλεϊ βρήκε τον κατάλληλο συνεργάτη να «μπει» στα σπίτια των Ελλήνων, ακόμη πιο ποιοτικά και να δείξει ότι αξίζει να είναι μια από τις επιλογές της πλειοψηφίας των φίλων του αθλητισμού στην χώρα μας.. Μπράβο στην Nova που σε αυτές τις στιγμές «επενδύει» στην Ελλάδα και στο πιο υγιές κομμάτι αυτής που είναι ο αθλητισμός και η συνεργασία με τα τρία κορυφαία πρωταθλήματα της χώρας το αποδεικνύει αυτό».. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Super League, κ.. Γιάννης Μώραλης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «H επέκταση της κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων για δύο επιπλέον αγωνιστικές περιόδους αποτελεί μια σημαντική συμφωνία μεταξύ της Super League και της Nova, καθώς μάς δημιουργεί ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον δίνοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού.. Ο αποκλειστικός τηλεοπτικός μεταδότης των αγώνων της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας της χώρας μας, ως στρατηγικός εταίρος της διοργανώτριας αρχής, στέκεται αρωγός σε όλες τις προσπάθειες αναβάθμισης του ποδοσφαίρου και από κοινού ευελπιστούμε ότι σταδιακά όλοι οι φίλαθλοι, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης, μέσα από κοινές προσπάθειες, θα βλέπουν καλύτερο θέαμα και θα απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες και στα γήπεδα αλλά και τηλεοπτικά.. » Τέλος, το λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ.. Πάνος Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε για την στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύσει Ελλάδα και σε ότι παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον Έλληνα φίλαθλο.. Παπαδόπουλος έκανε ιδιαίτερη μνεία στη νέα αγορά 3Play λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η αγορά 3Play είναι μία αγορά που εμείς δημιουργήσαμε και παρουσιάζει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης καθώς διαρκώς μεγαλώνει.. Η Nova είναι ο μεγαλύτερος πάροχος 3Play προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις ποιοτικής οικιακής ψυχαγωγίας και αξιόπιστης επικοινωνίας σε προσιτή τιμή».. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα κανάλια Novasports και τους ανθρώπους που τα πλαισιώνουν με την εμπειρία και τεχνογνωσία κοντά 20 χρόνων.. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το καλύτερο αθλητικό περιεχόμενο είναι που κάνουν τα κανάλια Novasports να είναι τα κορυφαία αθλητικά κανάλια της χώρας.. Τέλος, ο κ.. Παπαδόπουλος σημείωσε με νόημα: «Από το 1994 μέχρι σήμερα έχουμε επενδύσει στον ελληνικό αθλητισμό πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.. Χτίζουμε μακρόχρονες σχέσεις εμπιστοσύνης και αυτό αποδεικνύεται και από την επέκταση της συμφωνίας μας με τη Super League και τη Volleyleague.. Το ίδιο σκοπεύουμε να κάνουμε και με τη Basket League που από φέτος καλωσορίζουμε στα κανάλια Novasports!» Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η συνεργασία της Super League αποκλειστικά στα κανάλια Novasports, για τα επόμενα 4 χρόνια.. Η Nova αποτελεί τον βασικό αρωγό και στρατηγικό συνεργάτη του Ελληνικού ποδοσφαίρου από το 1994 μέχρι σήμερα.. Τα κανάλια Novasports με την καλύτερη δημοσιογραφική ομάδα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία κοντά 20 χρόνων, αναδεικνύουν και προβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και το πρωτάθλημα της Super League, που είναι αυτό που συγκεντρώνει το συντριπτικά μεγαλύτερο ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων.. Η iSquare ανακοίνωσε ένα νέο, πρωτοποριακό προϊόν, το iPlus, το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο ασφάλισης για το iPad με την τεχνογνωσία της ασφαλιστικής εταιρίας ERGO.. Το iPlus καλύπτει για έναν ολόκληρο χρόνο το αγαπημένο σε όλους, iPad, με μόνο 19€, σε περίπτωση ζημιάς από επαφή με υγρά, φωτιά ή τυχαία πτώση καθώς και θραύση οθόνης.. Το iPlus παρέχει ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για όποιο μοντέλο iPad επιλέξει ο αγοραστής (iPad mini, iPad 2, iPad με οθόνη Retina).. Με το iPlus, σε περίπτωση που τύχει κάποια από τις παραπάνω ζημιές μπορεί άμεσα να το αντικαταστήσει εντελώς δωρέαν στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Service.. Έτσι, ο κάθε ιδιοκτήτης καινούργιου iPad νιώθει πιο ξένοιαστος για έναν ολόκληρο χρόνο.. Για την απόκτηση του iPlus στην μοναδική τιμή των 19€, απαιτείται ταυτόχρονη αγορά του iPlus και του νέου, ασφαλιζόμενου iPad.. Στη συνέχεια, ο πελάτης θα πρέπει να συνδεθεί στη σελίδα isquare.. gr/iplus μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς για να ενεργοποιήσει το iPlus με τον κρυφό κωδικό που θα βρει στη συσκευασία.. Μετά την εγγραφή του, θα λάβει το πιστοποιητικό ασφάλισης, το οποίο και θα πρέπει να διατηρήσει σε περίπτωση πιθανού αιτήματος αποζημίωσης.. To iPlus διατίθεται σε συνεργαζόμενες αλυσίδες λιανικής..

  Original link path: /%C3%8E%C2%9A%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%81%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B1%20%C3%8E%C2%9D%C3%8E%C2%AD%C3%8F%C2%89%C3%8E%C2%BD.html
  Open archive

 • Title: Σχετικά Links.html www.y-europe.gr
  Descriptive info: Οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών διασώζουν το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται περαιτέρω το έλλειμμά του κατά 18,6% τον Μάιο και κατά 20,4% το α΄ πεντάμηνο εφέτος.. Αυτό προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, σύμφωνα με τα οποία: Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.. 825,9 εκατ.. ευρώ τον Μάιο εφέτος έναντι 4.. 054 εκατ.. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 474,3 εκατ.. ευρώ, ή 16,8%).. Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 2.. 406,4 εκατ.. ευρώ έναντι 2.. 310,4 εκατ.. ευρώ τον Μάιο 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 150,2 εκατ.. ευρώ, ή 10%).. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.. 419,5 εκατ.. ευρώ έναντι 1.. 743,6 εκατ.. ευρώ τον Μάιο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 18,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 324,1 εκατ.. ευρώ, ή 24,4%).. Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου εφέτος, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 19.. 515,3 εκατ.. ευρώ έναντι 20.. 728,7 εκατ.. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 5,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 998,1 εκατ.. ευρώ, ή 7,6%).. Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 11.. 491,6 εκατ.. ευρώ έναντι 10.. 650,1 εκατ.. ευρώ το α΄ πεντάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 83,1 εκατ.. ευρώ, ή 1,2%).. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 8.. 023,7 εκατ.. 078,6 εκατ.. ευρώ το α΄ πεντάμηνο πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση 20,4% (χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε μείωση κατά 915 εκατ.. ευρώ, ή 14,8%).. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπιασε για τα καλά δουλειά στη Φενερμπαχτσέ/Ούλκερ!.. Στο γραφείο του εισαγγελέα βρέθηκαν πριν από λίγο η δήμαρχος Φαιστού Μαρία Πετρακογιώργη και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γιώργος Δουλγεράκης προκειμένου να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος πρώην μέλους της παράταξης της δημάρχου που πλέον έχει καθαιρεθεί.. Το «λευκό καπνό» αναμένει σήμερα η αγορά από την έκτακτη συνάντηση ΤΑΙΠΕΔ - Cosco(ΣΕΠ) - ΟΛΠ προκειμένου να βρεθεί λύση με το φιλικό διακανονισμό, ο οποίος βρίσκεται στον αέρα, και ενδεχομένως και τα σχέδια ιδιωτικοποίησής του σε περίπτωση που η κινέζικη εταιρεία κάνει πράξει την προειδοποίησή της και προχωρήσει το θέμα στη διαιτησία.. Άκαρπη απέβη η συνάντηση του προεδρείου της ΟΛΜΕ με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα το μεσημέρι της Παρασκευής.. Οι λύσεις από το ΝΒΑ μοιάζουν να έχουν προβάδισμα στη λίστα του Γιώργου Μπαρτζώκα.. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να μάχεται.. Ο Ορέστης Τζιόβας μίλησε στο περιοδικό ΕΓΩ! για την οικονομική κατάσταση που βιώνει, για την απόφαση του να εργαστεί σε καφέ αλλά και για τη σχέση που έχει ή δεν έχει με την Κατερίνα Παπουτσάκη.. «Το έκανα και πριν από δύο χρόνια (να δουλέψει σε καφέ) και γενικότερα το έχω πράξει πολλές φορές στη ζωή μου.. Είναι μια part time δουλειά, που έκανα από μικρός και θεωρώ ότι ξέρω καλύτερα από τις υπόλοιπες.. Δεν το κάνω με αγγαρεία, βρίσκω ευχαρίστηση.. Η εξυπηρέτηση της διασκέδασης του άλλου μου δίνει χαρά.. Δεν θεωρώ ότι έπεσα  ...   η Ελλάδα έχει ακόμη μακρύ δρόμο να διανύσει.. Παρά ταύτα, το να κόψουμε δρόμο δεν θα αποτελούσε λύση, στην πραγματικότητα θα έκανε μόνο μακρύτερη τη διαδρομή , σημείωσε ο κ.. Ρέσλερ στη συνέντευξη που έδωσε.. Η υγιής δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα από τη μία πλευρά και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας από την άλλη αποτελούν τη σωστή διέξοδο.. Δεν υπάρχει γρήγορος δρόμος, όπως διάσωση ή κουρέματα ούτε τύπωμα χρήματος, το οποίο έχει αποτύχει να τονώσει τις οικονομίες που επιζητούν να ξεφύγουν από τη δυσπραγία τους.. Ο υπουργός ανέφερε τον τομέα της παραγωγής και αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας ως πεδίο συνεργασίας που θα ωφελήσει την Ελλάδα.. Μία έξυπνη ενεργειακή υποδομή βοηθά την πραγματική οικονομία , δήλωσε.. Οι ανάμεικτες εμπειρίες με τους Έλληνες ομολόγους του στην προηγούμενη κυβέρνηση είναι τώρα παρελθόν, δήλωσε ο Γερμανός αξιωματούχος, αναγνωρίζοντας ότι έχει γίνει πρόοδος στη μείωση του κόστους εργασίας και της αποκρατικοποίησης δημόσιων επιχειρήσεων.. Συμπατριωτική αλληλεγγύη έδειξε απ την πρώτη στιγμή ο Τόμας Ντε Βινσέντι.. «Καλώς ήρθες στην ομάδα», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Αργεντινός πρώην μέσος του ΠΑΣ Γιάννινα.. Και συμπλήρωνε με νόημα:.. Υστερα από 27 χρόνια κοινού βίου, η Τίνα Τάρνερ αποφάσισε να παντρευτεί τον καλό της Εργουιν Μπαχ, σε μια σεμνή τελετή στην Ελβετία, όπου και μένουν.. Στην Γ Εθνική η ιστορική Λάρισα! Αυτό που λεγόταν έντονα τις τελευταίες μέρες, έγινε χθες πράξη, καθώς η διοίκηση της ΑΕΛ αποφάσισε να μη δηλώσει συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Footblall League και έτσι οι «βυσσινί.. Το μεσημέρι της Παρασκευής (26/7, 12:00GR) παραδίδεται στην κυκλοφορία η επέκταση του Μετρό της γραμμής 2 στα νότα προάστια, η οποία περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις νέους σταθμούς: Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη, Ελληνικό.. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς εκτιμάται ότι με τη νέα επέκταση θα εξυπηρετούνται καθημερινά επιπλέον 80.. 000 επιβάτες, γεγονός που σύμφωνα με τους συγκοινωνιολόγους θα συμβάλει ουσιαστικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης.. Η εκτίμηση από την Αττικό Μετρό είναι ότι με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης θα μειωθούν κατά 50.. 000 οι ημερήσιες μετακινήσεις με ΙΧ αυτοκίνητα, ενώ η διαδρομή Ελληνικό - Σύνταγμα θα γίνεται σε 14 λεπτά.. Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία ο σταθμός στο Χαϊδάρι και να ξεκινήσει η διάνοιξη σηράγγων στην επέκταση του δικτύου προς Πειραιά.. Ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό» Χρήστος Τσίτουρας, ανακοίνωσε ότι θα κατασκευστεί μια νέα γραμμή τραμ, μήκους 1.. 100 μέτρων, μέσω της οποίας θα συνδέεται το υφιστάμενο δίκτυο του τραμ της παραλιακής με τον σταθμό του μετρό στην Αργυρούπολη.. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση της περιοχής Αγ.. Ανδρέας στο Λυγουριό Αργολίδας.. Η φωτιά εξελίσσεται σε χαράδρα, ενώ στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι.. Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 9 άτομα πεζοπόρο τμήμα και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη.. Εφιαλτική έκρηξη της ανεργίας καταγράφεται στην Ελλάδα και τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι νέοι και οι μακροχρόνια άνεργοι.. Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό MEGA» ο διοικητής του ΟΑΕΔ, Θεόδωρος.. Δείτε το εκπληκτικό video που ετοίμασε η Honda.. Τα καλά του έχει βάλει σήμερα το «Κλ.. Βικελίδης» για το πιο μεγάλο φιλικό του καλοκαιριού, του Αρη με αντίπαλο τη Ρόμα (9 μ.. μ.. )..

  Original link path: /%C3%8E%C2%A3%C3%8F%C2%87%C3%8E%C2%B5%C3%8F%C2%84%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AC%20Links.html
  Open archive


 • Archived pages: 8