www.archive-gr-2013.com » GR » Y » YACHTGUIDE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 327 . Archive date: 2013-04.

 • Title: Kαινουργια και μεταχειρισμενα σκαφη Yachtguide.gr Το πρώτο VIrtual Ναυτικό Σαλόνι
  Descriptive info: .. Yacht.. Guide.. gr.. Αρχικ.. Φουσκωτ.. Ιστιοπλο κ.. Μηχανοκ νητα.. Μεταχειρισμ να-αγγελ ες.. Ναυτικ σαλ νι.. Επικοινων α.. 354.. Μεταχειρισμ να σκ φη και.. 1254.. καινο ργια σκ φη στο YachtGuide.. gr.. Σκ φη.. Κατ λογος Επιχειρ σεων.. Ειδ σεις.. Ειδ σεις.. Καινο ργια σκ φη.. Triton 1657 SS.. BAT/DIVING.. MARINCO D46.. APACHE CABIN 26.. Μεταχειρισμ να σκ φη - Τελευτα ες αγγελ ες.. QUICKSILVER TENDER 2M.. Elan Power 35.. RIO BOAT CABIN.. A-HELLAS ERMHS.. Bρε τε τα π ντα στο Yachtguide.. Ναυτιλιακ ε δη.. Εμπ ριο σκαφ ν.. Ασφ λιση σκ φους.. Parking σκαφ ν.. Συντ ρηση.. Συνεργε α.. Trailers.. Σωστικ.. Τουριστικ γραφε α.. Ε δη αλιε ας.. Κατ δυση.. Ηλεκτρονικ.. Kαταχωρ στε την επιχε ρησ σας στο κατ λογο του YachtGuide.. Οι ακριβ τεροι προορισμο του κ σμου με σκ φος.. Ευρυζωνικ τητα και στενοκεφαλι.. Εκτ ς εντατικ ς ο Χ.. Ζαχ πουλος - Καταθ τει ο Κ.. Κουκουδ μος.. ροι για να κ νετε δ λωση Ε9 για τα ακ νητα.. Απεβ ωσε ο Αρχιεπ σκοπος  ...   Beneteau.. Bavaria.. Grand Soleil.. Swan.. X-Yachts.. Hanse Yachts.. LAGOON.. AIOLOS.. JEANNEAU Sailing.. Azimut.. Ferretti.. Tiara yachts.. Aicon yachts.. Apreamare.. Bertram.. Itama.. Mochi craft.. Pershing.. Riva.. Boston Whaler.. Custom Line.. Canados.. Cranchi.. Baia Yachts.. Skagen.. Stagmar.. Sunseeker.. Olympic Boats.. Arvor.. Goldfish Boat.. Sessa Marine.. Greco Marine.. Blu Martin.. Lazzara.. Apache.. Cabo.. Magnum.. Cigarette.. Chris Craft.. Triton.. POSEIDON.. KAREL.. Poseidon-Ranieri.. TIARA.. TRIUMPH.. RINKER.. Enterprise Marine.. ITALMAR.. EOLO.. MARINCO.. FIBRAFORT.. BLUELINE.. Carolina Classic.. REGULATOR.. RAMPAGE.. HYDRA SPORTS.. EDGEWATER BOATS.. GS Nautica.. Ν οι συνεργ τες :.. Σ νδεση.. |.. Εγγραφ.. Μοιρ σου το.. Username.. :.. You forgot something.. Μεχρι 10 χαρακτ ρες.. Τουλ χιστον 5 χαρακτ ρες.. Password.. Ξεχ σετε το password?.. Ν α ΔΩΡΕΑΝ καταχ ρηση αγγελ ας.. Μπε τε στο κατ λογο επιχειρ σεων του YachtGuide.. Β ρκες.. Ιστιοπλο κ > 50 ft.. Σκ φη.. Σκ φη > 60 hp.. Ψ ρεμα.. Mega yachts.. Super yachts.. Yachts.. Abacus Marine.. Cobia Boats.. Cruiser Yachts.. Hyperion.. NIKITA.. 2007 Yachtguide.. gr- all rights reserved.. ροι χρ σης.. Καιρ ς.. Διαφ μιση.. W.. e.. B..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Φουσκωτά σκάφη : yachtguide
  Descriptive info: Μεταχειρισμ να σκ φη.. Χρυσ ς Πλοηγ ς.. σκ φη.. 1-6 απ 606 εγγραφ ς.. 100 σελ δες.. ALSON/43.. length.. 13 m.. draft.. 0 m.. fuel capacity.. 0 ltr.. Ελληνες αντιπρ σωποι.. Λεπτομ ρειες-φωτ.. Marlin 38 EB Open.. 11.. 6 m.. GRUPPO MARE PHYLLUM 33XP.. 10.. 9 m.. 650 ltr.. MAGNA 35C Lightning.. 8 m.. 0.. 65 m.. 700 ltr.. Oceanic 10.. 00 Alegria.. 75 m.. 740 ltr.. MAGNA 32 SPORT.. 32 m.. 630 ltr.. Διαχειριστικ Panel Μελ ν.. Στην κατηγορ α φουσκωτ θα βρε τε σκ φη κατασκευασμ να με περιμετρικο ς φουσκωτο ς αεροθαλ μους, ανεξαρτ του τ που γ στρας και τρ που προ θησης (εξωλ μβια, jet, κουπ ).. Τα φουσκωτ ε ναι μ α ιδια τερα αγαπητ κατηγορ α στην χ ρα μας αφο ταιρι ζει απ λυτα με τον χαρακτ ρα των Ελληνικ ν θαλασσ ν.. α σθηση της ανεξαρτησ ας και της περιπ τειας που  ...   Ε βοιας.. Χαν ων.. Θεσσαλον κης.. Κυκλ δων.. Δωδεκαν σου.. Αχα ας.. Πρ βεζας.. Π λλας.. Δρ μας.. Ευριταν ας.. βρου.. Φλ ρινας.. Φωκ δας.. Φδι τιδας.. Γρεβεν ν.. Χαλκιδικ ς.. Χ ου.. Ηλε ας.. Ημαθ ας.. Ιωανν νων.. Καρδ τσας.. Καστορι ς.. Κεφαλλην ας.. Κ ρκυρας.. Κιλκ ς.. Κορινθ ας.. Κοζ νης.. Λακων ας.. Λ ρισας.. Λασιθ ου.. Λευκ δας.. Λ σβου.. Μαγνησ ας.. Αργολ δας.. Αρκαδ ας.. ρτας.. Αιτωλοακαρναν ας.. Πιερ ας.. Τρικ λων.. Βοιωτ ας.. Ξ νθης.. Ζακ νθου.. Θεσπρωτ ας.. Ροδ πης.. Σ μου.. Σερρ ν.. λες οι κατηγορ ες.. Ναυτιλιακα ειδη.. Εμπορ α σκαφ ν.. Ε δη αλιε ας.. Τρ ηλερ.. Μαρ νες.. Παρκινγκ σκαφ ν.. Τουριστικ.. Ενδυση.. Μηχαν ς.. Συντ ρηση.. Εξοπλισμ ς κουβ ρτας.. Αγκυροβ λι & ελλιμενισμ ς.. Ασφ λειες σκαφ ν.. Σχολ ς Ιστιοπλο ας- μιλοι.. Διπλ ματα.. Ενοικι σεις Σκαφ ν.. Κατασκευαστ ς Σκαφ ν.. Ιστιοραφεια-Τεντες.. Θαλ σσια ταξ.. 2007 yachtguide.. Προορισμο..

  Original link path: /view.php?cat=3
  Open archive

 • Title: Ιστιοπλοϊκά σκάφη : yachtguide
  Descriptive info: 1-6 απ 69 εγγραφ ς.. 11 σελ δες.. Hanse 630 E.. 19 m.. 2.. 95 m.. 600 ltr.. Beneteau Clipper 523.. 16.. 2 m.. 3 m.. 415 ltr.. Hanse 531.. 15 m.. 400 ltr.. Hanse 540 E.. 08 m.. 375 ltr.. Bavaria 50 Vision.. 15.. 69 m.. 1.. 89 m.. 322 ltr.. Beneteau Cyclades 50.. 3.. 1 m.. Σκ φη που χρησιμοποιο ν την διαφορ π εσης που δημιουργε ται ταν ο α ρας περν ει απ να εμπ διο υπ συγκεκριμ νες γων ες για την κ  ...   δου σε λες σχεδ ν τις κατηγορ ες.. Τα ιστιοπλο κ σκ φη χουν φανατικο ς οπαδο ς αφο ε ναι η μοναδικ κατηγορ α που ουσιαστικ δεν χει ριο εμβ λειας.. Η αγ πη για την θ λασσα, η ναυτοσ νη και το θ ρρος ε ναι χαρακτηριστικ γνωρ σματα ανθρ πων που χουν ιστιοπλο κ σκ φος.. Σημαντικ στοιχε ο που πρ πει να λ βουμε υπ ψιν μας ε ναι τι ο περισσ τερος κ σμος επιλ γει να ιστιοπλο κ για τελευτα ο σκ φος..

  Original link path: /view.php?cat=1
  Open archive

 • Title: Μηχανοκίνητα σκάφη : yachtguide
  Descriptive info: 1-6 απ 573 εγγραφ ς.. 95 σελ δες.. Sunseeker 37 M Trideck.. 36.. 4 m.. 29000 ltr.. Riva Athena 112'.. 35.. 5 m.. 05 m.. 23450 ltr.. Azimut 116.. 46 m.. 2 m.. 18000 ltr.. Pershing 115.. 37 m.. 44 m.. 16500 ltr.. Custom Line 112'.. 34 m.. 85 m.. CANADOS FLY 110.. 33.. 15000 ltr.. Στην κατηγορ α των μηχανοκ νητων σκαφ ν χουμε συμπεριλ βει λα τα σκ  ...   α.. Ε ναι η πολυπληθ στερη κεντρικ κατηγορ α και λογικ περιλαμβ νει τις περισσ τερες υποκατηγορ ες.. Στην κατηγορ α αυτ , οι λληνες κατασκευαστ ς διαπρ πουν πολλ χρ νια τ ρα προσφ ροντας ανταγωνιστικ μοντ λα και σε πολ καλ ς τιμ ς.. Εξαιρο νται τα μεγ λου μεγ θους σκ φη (yachts, megayachts, superyachts) που οι πολ καλ ς τιμ ς δεν υπ ρχουν πουθεν !..

  Original link path: /view.php?cat=2
  Open archive

 • Title: yachtguide : Το ηλεκτρονικό ναυτικό σαλόνι
  Descriptive info: -.. Ναυτικ.. Σαλ νι.. Τ ψ χνετε ;.. Σε ποι νομ της χ ρας;.. Σε λους.. Κατ λογος.. επιχειρ σεων.. Εμπ ριο.. Εξοπλισμ ς.. Υπηρεσ ες.. Μπε τε στο κατ λογο επιχειρ σεων του yachtguide.. Μεταχειρισμ να σκ φη - Αγγελ ες..

  Original link path: /catalogue.php
  Open archive

 • Title: yachtguide : σκάφος-επικοινωνία-διαφήμιση
  Descriptive info: Το νομ σας:.. A value is required.. Email:.. διε θυνση e-mail απορρ πτεται.. Ενδιαφ ρον:.. Πληροφορ ες.. Απ ψεις.. Webmaster.. Μ νυμα:.. Κεν μ νυμα ;.. Βυζαντ ου 15.. 12 461 Χαιδ ρι.. 210 5818766.. Διαφημιστε τε..

  Original link path: /contact.php
  Open archive

 • Title: Triton 1657 SS : yachtguide : Μηχανοκίνητα
  Descriptive info: Μεταχειρισμ να.. Κατ λογος Επιχειρ σεων.. Length.. 4.. Draft.. Fuel cap.. 45 ltr.. Engine(s).. 50 hp.. Weight.. 405.. cabins.. Witdh.. 34 m.. max-speed.. sorry.. more photos coming soon.. " class="fb_share_button" onclick="return fbs_click()" target="_blank">.. Triton 21X2 SC.. Triton 20X2 DC.. Triton 21X2 DC.. Triton 20X2 SC.. Triton 19X2.. Triton 18X2.. Triton TR-20X HP.. Triton TR-21X HP.. Triton TR 210.. Triton TR 200.. Triton TR-196 DC&SC.. Triton TR-186 DC&SC.. Triton TA-196 SC Crappie.. Triton TR-176.. Triton 18 Explorer.. Triton 17 Explorer.. Triton 351 XD.. Triton 301 XD.. Triton 2486 WA.. Triton 225 WA.. Triton 2690 Wa.. Triton 351 CC.. Triton 281 CC.. Triton 225 CC.. Triton 225 DC.. Triton 195 CC.. Triton 2895 CC.. Triton 2690 CC.. Triton 2486 CC.. Triton 240 LTS.. Triton 24 LTS.. Triton 220 LTS.. Triton 22 LTS.. Triton 191 LTS.. Triton 190 LTS.. Triton 186 Magnum SC.. Triton 176 Magnum.. Triton SP 185.. Triton SP 175.. Triton TS-18.. Triton VT-16.. Triton VT-17.. Triton VT-19.. Triton TS-17.. Triton  ...   1458 SUV.. Triton 1648 SFB.. Triton 1448 SFB.. Triton 1436 SFB.. Triton 1231 SFB.. Triton 1546 MVJ.. Triton 1650 MVJ.. Triton 215 X.. Triton 177.. Triton 202 Tiller.. Triton 202 X.. Triton DV 18 Magnum.. Triton DV 17 Magnum.. Triton DV 17 Liberty.. Triton DV 16.. Triton DV 186 Mag.. Triton Dv 206 Mag.. Triton DV 186 Freedom.. Triton DV 186 Liberty.. Triton DV 176 Mag.. Triton DV 176 Sport.. Triton DV 176 Liberty.. Triton 168 DV 168.. Triton DV 168 T.. Triton DV 150.. Triton DV 150 T.. Triton SF-211.. Triton SF-21.. triton SF 188.. Triton 280 T platinum.. Triton 250 Platinum.. Triton 250 T platinum.. Triton 220 T Platinum.. Triton 220 Platinum.. Triton 220 Fs Gold.. Triton 220 F Gold.. Triton 220 Gold.. Triton 200 FS Gold.. Triton 200 F Gold.. Triton 200 Gold.. Triton 180 SC-R Gold.. Triton 180 SCR-F Gold.. Triton 240 Gold.. Triton 248 FS Silver.. Triton 248 Silver.. Triton 208 F Silver.. Triton 208 Silver..

  Original link path: /info.php?id=598&mid=69&cat=2&rep_id=0
  Open archive

 • Title: BAT/DIVING : yachtguide : Φουσκωτά
  Descriptive info: 8.. 250 hp.. 890.. 3.. BAT/BIG CAYMAN.. BAT/PACIFIC SL.. BAT/INDIAN FB.. BAT/ARTIC FB.. BAT/ARTIC EFB.. BAT/CRUISING.. BAT/ULTIMATE.. BAT/OPEN FB.. BAT/OPEN EFB.. BAT/CRUISING FB..

  Original link path: /info.php?id=947&mid=88&cat=3&rep_id=0
  Open archive

 • Title: MARINCO D46 : yachtguide : Μηχανοκίνητα
  Descriptive info: 55 m.. 40 hp.. 250.. C class.. 84 m.. Επ σημοι αντιπρ σωποι.. Marinco Powerboats.. Georgikis Sholis Str 8.. +302310472245 Kostari Natassa.. πληροφορ ες - επικοινων α - προ ντα.. MARINCO V40.. MARINCO V45.. MARINCO V47.. MARINCO D28.. MARINCO D33.. MARINCO D36.. MARINCO D43.. MARINCO D49.. MARINCO AQUASTAR AQ410.. MARINCO AQUASTAR AQ450.. MARINCO AQUASTAR AQ480.. MARINCO AQUASTAR AQ515B.. MARINCO AQUASTAR AQ515L.. MARINCO DREAM 43.. MARINCO DREAM 46.. MARINCO DREAM 53 open.. MARINCO DREAM 53 sundeck.. MARINCO DREAM 53 Cabin.. MARINCO OPEN 450FF.. MARINCO OPEN 475CC.. MARINCO OPEN 475FF.. MARINCO 195 SPORT CABIN.. MARINCO 222 CRUISER.. MARINCO 225 Cruiser..

  Original link path: /info.php?id=1230&mid=113&cat=2&rep_id=271
  Open archive

 • Title: APACHE CABIN 26 : yachtguide : Φουσκωτά
  Descriptive info: 7.. 500 hp.. 1150.. 78 m.. APACHE OPEN 18.. APACHE OPEN 22.. APACHE OPEN 23.. APACHE CABIN 23..

  Original link path: /info.php?id=773&mid=79&cat=3&rep_id=0
  Open archive

 • Title: QUICKSILVER TENDER 2M : Μεταχειρισμένα σκάφη
  Descriptive info: Μεταχειρισμ να.. Μεταχειρισμ να σκ φη.. Ναυτικ σαλ νι.. Μ κος.. Β θισμα.. m.. Χωρ.. Καυσ μων.. Μηχαν ς).. 2 hp.. Τιμ.. 1100 Euro.. Αρ.. Καμπιν ν.. Πλ τος.. Μεγ.. Ταχ τητα.. Χαρακτηριστικ σκ φους :.. TENDER 2M QUICKSILVER ME MHXANH MERCURY 2.. 5 HP 4STR- TΡΟΜΠΑ ΦΟΥΣΚΩΜΑΤΟΣ-ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΛΑ 07 ΤΟΥ 2007.. e-mail.. :.. Tel.. Πληροφορ ες για το.. Ippocampos Marine Store.. FILIPOU 84.. 2510 392069 VASILIKARIS ATHANASIOS.. 2009 Yachtguide..

  Original link path: /info_used.php?id=23&mid=50&cat=2&rep_id=6
  Open archive


 • Archived pages: 327