www.archive-gr-2013.com » GR » X » XLCOM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 12 . Archive date: 2013-08.

 • Title: XL Com
  Descriptive info: .. Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Info
  Descriptive info: Creative.. Ξ ρουμε διαφ μιση.. χι απλ καλ.. Πολ καλ.. Με adsoftheworld, adforum, coloribus κλπ ξεκιν με τη μ ρα μας.. ταν βρισκ μαστε στον ψ κτη μιλ με για διαφημ σεις.. Κι αν δο με κ τι καλ , ζηλε ουμε πολ και θ λουμε να αποδε ξουμε τι μπορο με να το κ νουμε καλ τερα.. Εν κατακλε δι: δεν υπ ρχει απολ τως τ ποτα στον δημιουργικ τομ α που δεν μπορο με να κ νουμε για εσ ς.. Μια δοκιμ θα σας πε σει.. Media.. Ο Media Director μας ξ ρει την αγορ.. Και δουλε ει πολ.. Για αυτ κ νει φυσικ last minute buying, καθημεριν (TV) και μηνια α αξιολ γηση πλ νων (all media).. χει τα κατ λληλα media εργαλε α: Wizard TV Planner, Zoom Frequency, PR Monitor, ROI measurement.. Α, σας ε παμε τι ο media director μας δουλε ει πολ ;.. Online.. χουμε in house web designer για κ θε σας αν γκη.. Leaderboard, skyscraper, rectangle.. rich media.. Τι σημα νουν; Μην παιδε εστε.. Θα σας δε ξουμε εμε ς.. Επ σης, θα σας πο με αν χρει ζεστε CPC Engagement Ad.. Στην XL δεν θα σας παραπ μψουμε  ...   σεις με λη την αγορ.. Το αποτ λεσμα; Budget stretch.. Το media spending του πελ τη μας φα νεται πολ μεγαλ τερο απ το πραγματικ.. Α! Και οργαν νουμε και τ λεια π ρτι.. BTL.. Η παραγωγ ς μας.. Εξειδικευμ νη στα BTL.. Θα κ νει τα π ντα για εσ ς.. POS, συσκευασ ες, ειδικ ς κατασκευ ς, ακ μη και σκηνικ εκδηλ σεων.. Για εμ ς, καμ α δουλει BTL δεν ε ναι μικρ.. Απ να απλ flyer μ χρι κατασκευ ς πολλ ν χιλι δων ευρ , ο ενθουσιασμ ς και η εν ργεια που βγ ζουμε ε ναι π ντα δια.. Ε μαστε αεικ νητοι σαν μια μπαταρ α που δεν αδει ζει.. A Battery That Lasts.. Αυτ δεν σημα νουν τα αρχικ BTL λλωστε;.. TV Productions.. χουμε in house τμ μα τηλεοπτικ ν παραγωγ ν με ειδ κευση στο 3D.. Σας νοι ζει ραγε; Πολ ! Γιατ , επειδ χουμε αυτ , δεν σπαταλ με χρ νο για να δ σουμε brief σε εταιρ α παραγωγ ς.. Και επειδ χουμε αυτ , μπορο με και συμπι ζουμε τα κ στη παραγωγ ς σε τιμ ς που δεν θα βρε τε πουθεν στην αγορ..

  Original link path: /info.php?category=6
  Open archive

 • Title: News
  Descriptive info: Α γουστος 2011.. Το τζ νι πραγματοποιε μ α ευχ , αλλ η Citroen πραγματοποιε 3 ευχ ς!.. Ιο λιος 2011.. Citroen Economy Service.. Τιμ που φυσ ει σε 3D που φυσ ει.. Ιο νιος 2011.. Απλ , κατανοητ , στοχευμ νο και ξυπνο! Επιτυχ α δεδομ νη! Δεν ε ναι δικ μας σχ λια.. Ε ναι σχ λια πελατ ν του πελ τη μας.. Μ ιος 2011.. Γ νεται να κ ψεις πολλ ς  ...   σε 19 δευτερ λεπτα και με επ κταση εργοστασιακ ς εγγ ησης; Και αυτ γ νεται.. Απρ λιος 2011.. ταν μπορε ς να χεις μ ση δι ρκεια 19 , γιατ να βγα νεις με 30;.. Μ ρτιος 2011.. Φεβρου ριος.. 2011.. Citroen.. C.. 3.. Art.. Gallery.. Του αλλ ξαμε κατηγορ α.. Sort.. of.. Και ναι, η μουσικ ε ναι εξαιρετικ.. Και χι, δεν υπ ρχει στο εμπ ριο.. Γρ φτηκε ειδικ για τη διαφ μιση..

  Original link path: /news.php?category=2
  Open archive

 • Title: Clients
  Original link path: /clients.php?category=3
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Philosophy
  Descriptive info: χουμε μια απλ θεωρ α.. Οι κ κλοι που βλ πετε ε ναι το σ μπαν της μ ρκας.. So.. far.. so.. good.. ? Π με παρακ τω.. Εδ βλ πουμε τι ο καταναλωτ ς ε ναι μ νος.. Απελπιστικ μ νος.. Σαν σ ντερ φορ της εθνικ ς ομ δας ποδοσφα ρου της Μ λτας.. Απ την λλη, διαφημιστικ και πελ της αλληλεπικαλ πτονται στο τι θεωρο ν καλ για τη μ ρκα.. Συμπ ρασμα:.. Red.. alert.. Πρ βλημα.. Που συν θως συμβα νει στις μακροχρ νιες σχ σεις διαφημιστικ ς και πελ τη.. Στην.. XL.. προσ χουμε π ντα, στε οι μακροχρ νιες σχ σεις μας με τον πελ τη να μην επηρε ζουν ποτ τη σωστ μας κρ ση.. Εδ βλ πουμε τι η διαφημιστικ ε ναι μ νη της, εν ο πελ της με τον καταναλωτ επικαλ πτονται.. Αυτ σημα νει διαφημιστικ αλαζονε α.. Εγ  ...   στη γν ση του πελ τη.. Εδ ο πελ της ε ναι μ νος του.. Αυτ δεν ε ναι σωστ.. ξ ρει τ σο καλ τα π ντα, (οπ τε δεν χρει ζεται διαφημιστικ ), δεν γνωρ ζει τ σο καλ κ ποια μ σα, ειδικ κ ποια ν α διαφημιστικ μ σα ( πως πχ η διαφ μιση στο.. FaceBook.. ) και παρασ ρεται.. φροντ ζουμε τι ο πελ της μας δεν θα π σει σε τ τοιες κακοτοπι ς.. Μπορε κ ποιες φορ ς να τον στενοχωρ σουμε.. Αλλ δεν πειρ ζει.. Κ ποια στιγμ θα μας ευχαριστε , πως εμε ς ευχαριστο με τους γονε ς μας που μας βαλαν σιδερ κια εν δεν θ λαμε.. Σ μφωνα με τη φιλοσοφ α μας, σο περισσ τερο επικαλ πτονται οι 3 κ κλοι, τ σο καλ τερα κινε ται η μ ρκα.. Και το τ λειο;.. Voila..

  Original link path: /philosophy.php?category=4
  Open archive

 • Title: Work
  Original link path: /work.php?category=9
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Info
  Descriptive info: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ.. Founder, Managing Director.. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΓΟΣ.. Creative Director.. ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ.. Media Director.. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.. Client Service Director.. ΚΑΛΙ ΤΣΙΛΙΔΟΥ.. PR Director.. ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ.. TV Producer..

  Original link path: /info.php?category=7
  Open archive

 • Title: Info
  Descriptive info: Π ρα απ τις διαφημιστικ ς υπηρεσ ες, η XL εδ και χρ νια οργαν νει την παρουσ α ελληνικ ν επιχειρ σεων σε εκθ σεις του εξωτερικο.. Αν λοιπ ν επιθυμε τε να συμμετ σχετε ως εκθ της επισκ πτης, η XL χει λα σα χρει ζεστε!.. Για τους εκθ τες:.. Αναλαμβ νουμε αιτ σεις συμμετοχ ς και παραγωγ εντ πων.. Υποστηρ ζουμε και βοηθ με κατ τη δι ρκεια της προετοιμασ ας - στησ ματος πριν την κθεση και φυσικ τις ημ ρες που διαρκε.. Για τους επισκ πτες:.. Εξασφαλ ζουμε δωρε ν ε σοδο για λες τις ημ ρες των εκθ σεων.. Προσφ ρουμε οργανωμ να πακ τα διαμον ς σε επιλεγμ νες ομ δες επαγγελματι ν - αγοραστ ν.. XL - FIERA MILANO GROUP.. ΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!.. Η Fiera Milano Group ε ναι νας απ τους μεγαλ τερους εκθεσιακο ς οργανισμο ς στον κ σμο με εγκαταστ σεις 400.. 000 τ.. μ.. και  ...   ).. κθεση για ε δη σπιτιο στο Μιλ νο, 2 φορ ς το χρ νο (Ιανου ριο και Σεπτ μβριο).. Συγκεντρ νει π νω απ 5.. 000 εκθ τες και 170.. 000 επισκ πτες.. Μετ χουν πολλ ς ελληνικ ς εταιρ ες: (Moda Mostra, Nikolis Group, Eratini Artistic Glass, Axel Accessories, Ilektor, κ.. α.. ).. Festivity - Christmas and Festival Decorations.. festivity.. biz.. κθεση για εποχιακ ε δη: απ χριστουγεννι τικα και πασχαλιν ως αποκρι τικα και party items.. Επιπλ ον, κυριαρχε στον τομ α του χαρτιο , της συσκευασ ας και των παιχνιδι ν.. Στην κθεση αυτ μετ χουν ελληνικ ς επιχειρ σεις πως Therianos, Procos SA κλπ.. Mostra Convegno Expocomfort.. mcexpocomfort.. κθεση για τους τομε ς θ ρμανσης, ψ ξης, δρευσης.. Το 2012 θα παρουσιαστε για πρ τη φορ η Φωτοβολτα κ Εν ργεια.. Ελληνικ ς επιχειρ σεις που μετ χουν: FG Europe, Aerogrammi, Cosmosolar, Novel, Olefini, Papaemmanouel SA, Helional, Halcor, 3I-Isopipe, Helioakmi, Fasoplast, Interplast, Sol Ltd κλπ..

  Original link path: /info.php?category=8
  Open archive

 • Title: Work
  Original link path: /work.php?category=10
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Work
  Original link path: /work.php?category=11
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Work
  Original link path: /work.php?category=12
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 12