www.archive-gr-2013.com » GR » V » VALAMONTE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 320 . Archive date: 2013-08.

 • Title: Καλώς Ήρθατε στο Δικτυακό μας Τόπο... Welcome to our Website...
  Descriptive info: .. Παρακαλούμε επιλέξτε γλώσσα:.. Ελληνικά.. Please choose language:.. English.. powered by:..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ - Καλώς Ήρθατε στο Δικτυακό μας Τόπο...
  Descriptive info: Κύπελλα, Μετάλλια, Έπαθλα, Πλακέτες, Κασετίνες, Αναμνηστικά, Βραβεία, ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ.. Καλωσορίσατε.. Ο Πελάτης έχει πάντα δίκιο.. Μία ημέρα μας.. Φιλικοί Σύνδεσμοι.. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.. Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στη σελίδα των προσφορών μας..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=1
  Open archive

 • Title: Valamonte - Welcome to our Website...
  Descriptive info: Valamonte.. WELCOME.. HAND-MADE AWARD WREATHS AND BRANCHES.. In the Olympic Games of Ancient Greece the prize to the first winner of any event was a Wreath from the Sacred Olive tree.. Winning sush a wreath was the highest honour for any athlete.. The Laurel, Ivy or Vine Wreath in Ancient Greece was the prize to winners of, or participants in other athletic or cultural competicions, too.. Fascinated by the beauty of this custom we wished to revive it by creating a set of  ...   are made one by one, plated with metal and characterized by fineness and uniqueness.. They are destined to crown the heads of athletes who have deserved a first victory, or decorate award plates to winners or officials.. You can acquire the set of wreaths and branches, or part of it, in three colours: Golden, Silver and Bronze, as well as a set suitable for displaying or awarding the objects in.. We believe that they deserve your attention.. With best Regards.. VALAMONTE DANAI.. UNDER CONSTRUCTION..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=2
  Open archive
 •  

 • Title:
  Descriptive info: ÊÁËÙÓ ÏÑÉÓÁÔÅ.. Êáëùóïñßóáôå.. Ï ÐåëÜôçò Ý÷åé ðÜíôá äßêéï.. Ìßá çìÝñá ìáò.. Öéëéêïß Óýíäåóìïé.. ÔÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÌÁÓ.. ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ.. ÊÕÐÅËËÁ.. ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ.. ÐÏËÕÔÅËÅÉÁÓ.. P-26.. P-27.. P-28.. P-33.. P-34.. Ñ-35.. P-38.. P-39.. P-40.. P-41.. Ñ-42.. Ñ-43.. Ñ-44.. Ñ-45.. Ñ-46.. ÖÉÍÅÔÓÁÔÁ.. No F-210.. No F-212.. No F-222.. Íï F-224.. Íï F-233.. F-234.. F-235.. F-236.. F-237.. F-238.. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ.. No E-621.. Íï Å-650.. Íï Å-653.. No E-654.. Íï Å-655.. Å-656.. Å-659.. Å-660.. Å-661.. Å-664.. Å-669.. Å-670.. E-671.. E-672.. E-673.. E-674.. E-675.. E-676.. Å-680.. Å-682.. Å-683.. Å-684G.. Å-684S.. Å-684Â.. Å-685.. Å-686.. Â-152.. Â-154.. ÌÉÍÉÁÔÏÕÑÅÓ.. No M-501.. Íï Ì-503.. Íï Ì-510.. Íï Ì-511.. Íï Ì-512.. Ì-519.. M-522.. Ì-523.. ÌÅÔÁËËÉÁ.. ÌåôÜëëéá äéáìÝôñïõ 3,2-5,0åê.. ÅÊÔÕÐÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ/ËÏÃÏÔÕÐÏÕ.. MT-105G.. MT-105S.. MT-105B.. MT-106G.. MT-106S.. MT-106B.. MT-107G.. MT-107S.. MT-107B.. ÌÔ-118G.. ÌÔ-118S.. ÌÔ-118Â.. ÌÔ-119G.. MT-119S.. MT-119B.. ÌÔ-121G.. ÌÔ-121S.. ÌÔ-121Â.. ÌÔ-122G.. ÌÔ-122S.. ÌÔ-122Â.. MT-123G.. MT-123S.. MT-123B.. ÌÔ-124G.. MT-124S.. ÌÔ-124Â.. ÌT-125G.. ÌÔ-125S.. ÌÔ-125Â.. MT-126B.. MT-127G.. ÌÔ-127S.. MT-127B.. ÌÔ-128G.. ÌÔ-128S.. ÌÔ-128Â.. MT129G.. ÌÔ-129S.. ÌÔ-130G.. ÌÔ-130S.. ÌÔ-130Â.. ÌÔ-131G.. ÌÔ-131S.. ÌÔ-131Â.. ÌÔ-132G.. ÌÔ-132S.. ÌÔ-132Â.. ÌÔ-133G.. ÌÔ-133S.. ÌÔ-133Â.. ÌÔ-134G.. ÌÔ-134S.. ÌÔ-134Â.. ÌÔ-135GB.. ÌÔ-135GG.. ÌÔ-135GR.. ÌÔ-136G.. ÌÔ-136S.. ÌÔ-136Â.. MT-137G.. MT-137S.. MT-137B.. MT-139G.. MT-139S.. ÌÔ-139Â.. ÌÔ-140G.. MT-140S.. ÌÔ-140Â.. ÌÔ141G.. MT-141S.. ÌÔ-141Â.. MT142-G.. MT142-S.. MT142-B.. ÌÔ-505G.. ÌÔ-505S.. ÌÔ-505Â.. ÂÌ-101.. ÌÔ-500S.. ÌÔ-502.. ÌÔ-506G.. ÌÔ-506S.. MT-506B.. MT-507G.. MT-507S.. MT-508G.. MT-508S.. MT-508B.. MT-510G.. ÌåôÜëëéá äéáìÝôñïõ 5,5-7,0åê.. No MT-601G.. No MT-601S.. No MT-601B.. No MT-602G.. No MT-602S.. No MT-602B.. No MT-603G.. No MT-603S.. No MT-603B.. No MT-604G.. No MT-604S.. No MT-604B.. No MT-605G.. No MT-605S.. No MT-605B.. Íï ÌÔ-607G.. No MT-607S.. No MT-607B.. ÌÔ609G.. Íï MT-609S.. Íï ÌÔ-609Â.. ÌÔ-611G.. MT-611-S.. MT-611-B.. ÌÔ-612-G.. MT-612-S.. MT-612-B.. ÌÔ-613G.. MT-613S.. MT-613B.. ÌÔ-614.. ÊïñäÝëåò & Êïñäüíéá Ìåôáëëßùí.. ÐËÁÊÅÔÅÓ ÁÐÏÍÏÌÇÓ.. ÊÁÓÅÔÉÍÅÓ.. ÁÐËÅÓ.. No KA-3.. No KA-4.. No KA-5.. No KA-6.. No KA-7.. No KA-8.. No KA-14K.. No KA-14P.. No KA-16.. No KA-17.. No KA-18.. No KA-19.. No KA-20.. No KA-21.. No KA-22K.. No KA-22P.. No KA-23K.. No KA-23P.. No KA-24K.. Íï ÊÁ-24P.. No KA-27K.. No KA-27P.. No KA-28K.. No KA-28P.. No KA-30K.. No KA-30P.. No KA-31K.. No KA-31P.. No KA-33K.. No KA-33P.. Íï ÊÁ-34Ê.. Íï ÊÁ-34Ñ.. Íï ÊÁ-35Ê.. Íï ÊÁ-35Ñ.. Íï ÊÁ-36Ê.. Íï ÊÁ-36Ñ.. Íï ÊÁ-37Ê.. Íï ÊÁ-37Ñ.. Íï ÊÁ-38.. Íï ÊÁ-39.. Íï ÊÁ-40.. Íï ÊÁ-41.. Íï ÊÁ-42.. Íï ÊÁ-43.. Íï ÊÁ-44.. Íï ÊÁ-45.. Íï ÊÁ-46.. Íï ÊÁ-47.. Íï ÊÁ-48.. ÊÁ-49.. ÊÁ-50.. ÊÁ-51.. ÊÁ-52.. ÊÁ-53.. ÊÁ-54.. No KA-101.. No KA-105.. No KA-106.. No KA-107.. No KA-108.. ÂÅËÏÕÄÉÍÅÓ.. No KB-2.. No KB-4.. Íï ÊÂ-5.. Íï ÊÂ-7Ê.. Íï ÊÂ-7P.. No KB-8K.. No KB-8P.. No KB-9K.. No KB-9P.. No KB-11K.. No KB-11P.. No KB-13K.. No KB-13P.. No KB-14K.. No KB-14P.. No KB-16K.. No KB-16P.. No KB-17K.. No KB-17P.. No KB-24K.. No KB-24P.. Íï ÊÂ-27Ê.. Íï ÊÂ-27Ñ.. Íï ÊÂ-28Ê.. Íï ÊÂ-28Ñ.. Íï ÊÂ-29Ê.. Íï ÊÂ-29Ñ.. No KB-106.. ÂÅËÏÕÄÉÍÅÓ LUX.. No KBL-1.. No KBL-6.. Íï KBL-7.. Íï KBL-9.. Íï KBL-10.. No KBL-11.. Íï KBL-12.. Íï KBL-13.. No KBL-15.. No KBL-16.. No KBL-17.. No KBL-20.. No KBL-21.. Íï KBL-22.. No KBL-23.. Íï KBL-24.. Íï KBL-25.. No KBL-26.. Íï KBL-27.. Íï KBL-28.. No KBL-29.. Íï KBL-30.. No KBL-98.. No KBL-99.. No KBL-101.. No KBL-102.. No KBL-103.. No KBL-108.. ÎÕËÉÍÅÓ ÐËÁÊÅÔÅÓ.. Ñ×-3.. Ñ×-4.. Ñ×-6.. Ñ×-7.. Ñ×-8.. Ñ×-10.. Ñ×-11.. Ñ×-13.. Ñ×-19Ñ..  ...   1.. No SK 1.. ÓÔÅÖÁÍÉÁ ÌÅÓÁÉÁ.. No SA 2.. No SD 2.. No SE 2.. ÓÔÅÖÁÍÉÁ ÌÉÊÑÁ.. No SA 3.. No SD 3.. ÊËÁÑÁÊÉÁ ÌÅÃÁËÁ.. Íï SA 5.. Íï SE 5.. No SD 5.. ÊËÁÑÁÊÉÁ ÌÉÊÑÁ.. Íï SD 6.. Íï SÁ 6.. ÓÔÅÖÁÍÉÁ - ÊËÁÑÁÊÉÁ ÌÅ ÂÁÓÇ P.. G.. SB 1.. SB 2.. SB 3.. SB 4.. ÄÉÁÊÏÓÌÇÔÉÊÁ.. ÅÐÁÈËÁ.. LUX.. ÅÐÁÈËÁ ÃÅÍÉÊÁ LUX.. ÅÐÁÈËÁ ÁÈËÇÔÉÊÁ LUX.. LA 1.. LA 2.. LA 4.. LA 5.. LA 6.. LA 7.. LA 8.. LA 9.. ÄÉÁÖÏÑÁ ÅÐÁÈËÁ.. Íï ÅÐ-14.. Íï ÅÐ-15.. Íï ÅÐ-16.. Íï ÅÐ-17.. Íï ÅÐ-19.. Íï ÅÐ-20.. Íï ÅÐ-21.. Íï ÅÐ-22.. Íï ÅÐ-23.. Íï ÅÐ-24.. Íï ÅÐ-28.. Íï ÅÐ-34.. Íï ÅÐ-35.. No ÅÐ-38.. Íï ÅÐ-41.. Íï ÅÐ-42.. Íï ÅÐ-43.. Íï ÅÐ-44.. Íï ÅÐ-46.. Íï ÅÐ-49.. No ÅÐ-50.. Íï ÅÐ-51.. Íï ÅÐ-54.. Íï ÅÐ-55.. Íï ÅÐ-56.. Íï ÅÐ-57.. Íï ÅÐ-58.. Íï ÅÐ-60.. Íï ÅÐ-61.. Íï ÅÐ-62.. Íï ÅÐ-63.. Íï ÅÐ-64.. Íï ÅÐ-66.. Íï ÅP-68.. No EP-69.. No EP-70.. No EP-72.. Íï ÅÑ-73.. Íï ÅÑ-74.. No EP-75.. Íï ÅÑ-76.. Íï ÅÑ-77.. ÅÑ 84.. ÅÑ 85.. ÅÑ 86.. ÅÑ-89.. ÅÑ-90.. ÅÑ-91.. ÅÑ-92.. ÅÑ-93.. ÅÑ-95.. EP-98.. ÅÑ-99.. ÅÑ-100.. ÅÑ-101.. ÅÑ-102.. ÅÑ-103.. ÅÑ-104.. ÅÐ-105.. ÅÐ-106.. ÅÐ-107.. ÅÐ-108.. ÅÐ-109.. ÌÅ ÖÉÃÏÕÑÁ ÁÊÑÕËÉÊÇ S.. EFS-1 ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ.. EFS-2 ÊÏËÕÌÂÇÓÇ.. EFS-5 ×ÏÊÅÛ ÁÍÄÑÙÍ.. EFS-6 ×ÏÊÅÛ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFS-7 ÔÅÍÉÓ.. EFS-8 ÔÅÍÉÓ.. EFS-9 ÍÉÊÇ.. EFS-11 ÑÁÊÅÔÅÓ.. EFS-12 ÑÁÊÅÔÅÓ.. EFS-13 ÑÁÊÅÔÅÓ.. EFS-14 ÌÐÁÓÊÅÔ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. ÌÅ ÖÉÃÏÕÑÁ ÁÊÑÕËÉÊÇ M.. EFM-1 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFM-2 ÌÐÅÚÆÌÐÏË.. EFM-3 ×ÏÑÏÓ.. EFM-4 ÍÔÁÑÔÓ.. EFM-5 BODYBUILDING ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-6 BOBYBUILDING ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFM-7 BOWLING ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-9 ÂÌ×.. EFM-11 ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-13 ÉÐÐÁÓÉÁ.. No EFM-15 ÌÏÔÏ.. No EFM-17 ÌÐÁÓÊÅÔ ÁÍÄÑÙÍ.. No EFM-18 WATER POLO.. No EFM-21 ÌÔÂ.. No EFM-23 ÌÐÉËÉÁÑÄÏ.. Íï EFM-24 ÐÉÍÃÊ-ÐÏÍÃÊ.. Íï EFM-25 ÌÐÁÓÊÅÔ.. Íï ÅÌF-27 ÃÕÌÍÁÓÔÉÊÇ ÁÍÄÑÙÍ.. No EFM-31 ÌÐÉËÉÁÑÄÏ.. No EFM-32 ÌÐÁÓÊÅÔ.. Íï EFM-33 BOWLING ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-34 ØÁÑÉ.. EFM-35 ØÁÑÉ.. EFM-36 ÊÏËÕÌÂÇÓÇ ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-37 ÊÏËÕÌÂÇÓÇ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFM-38 ÊÏËÕÌÂÇÓÇ ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-39 ÊÏËÕÌÂÇÓÇ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFM-40 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFM-41 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFM-42 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFM-43 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFM-44 ÐÏÄÇËÁÔÏ.. EFM-45 ÌÐÁÓÊÅÔ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFM-46 ÌÐÁÓÊÅÔ ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-47 ÔÅÍÉÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFM-48 BOWLING ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFM-49 ÐÏÄÇËÁÔÏ.. EFM-50 ÔÅÍÉÓ ÁÍÄÑÙÍ.. EFM-51 ÐÏÄÇËÁÓÉÁ.. ÌÅ ÖÉÃÏÕÑÁ ÁÊÑÕËÉÊÇ L.. EFL-1 ÌÐÁÓÊÅÔ ÁÍÄÑÙÍ.. EFL-2 ÔÑÅÎÉÌÏ.. EFL-3 ÃÊÏËÖ.. EFL-4 ÊÁÑÁÔÅ.. EFL-5 ÊÏËÕÌÂÇÓÇ.. EFL-7 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFL-9 SNOWBOARD.. EFL-10 ÔÅÍÉÓ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFL-12 ×ÏÑÏÓ.. EFL-16 ÊÁÑÁÔÅ.. EFL-17 ×ÏÑÏÓ.. EFL-18 ×ÏÑÏÓ.. EFL-19 ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ.. EFL-20 ÊÁÑÔ.. EFL-21 ÊÁÑÔ.. EFL-22 ÊÁÑÔ.. EFL-24 ÔÅÍÉÓ ÁÍÄÑÙÍ.. EFL-25 ÊÁÑÁÔÅ ÄÉÐËÏ ÁÍÄÑÙÍ.. EFL-26 ÊÁÑÁÔÅ ÄÉÐËÏ ÃÕÍÁÉÊÙÍ.. EFL-28 ×ÏÑÏÓ.. ÌÅ ÖÉÃÏÕÑÁ ÌÅÔÁËËÉÊÇ.. EFZ-4 ÌÐÏÏÕËÉÍÃÊ.. EFZ-7 ÊÁÑÁÔÅ.. EFZ-10 ÐÏÄÇËÁÓÉÁ.. ÐÉÁÔÁ.. Íï ÐÔ-2.. Íï ÐÔ-5.. Íï ÐÔ-6.. Íï ÐÔ -7.. ÐÔ-9.. ÐÔ-10.. ÐÔ-11.. ÁÍÁÌÍÇÓÔÉÊÁ.. ËÁÂÁÑÁ-ÓÇÌÁÉÅÓ.. ËÁÂÁÑÁ - ÓÇÌÁÉÅÓ.. ÊÏÍÊÁÑÄÅÓ.. ÊÁÑÖÉÔÓÅÓ ÐÅÔÏÕ.. ÌÐÑÅËÏÊ.. ÄÉÐËÙÌÁÔÁ.. ÊÅÍÔÇÌÁÔÁ.. ÊÏÕÔÉÁ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÓ.. ÅÉÄÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ.. ÐËÁÊÅÔÅÓ.. ÐÑÅÓ-ÐÁÐÉÅ.. ×ÕÔÁ ÌÐÑÏÕÔÆÉÍÁ.. ÓÇÌÁÔÁ ÓÌÁËÔÏÕ.. ÓÇÌÁÔÁ ÃÉÁ ×ÁÑÁÎÇ.. ÐÁÑÁÓÔÁÓÅÉÓ.. ÈÅÌÁÔÁ 2,5åê.. ÈÅÌÁÔÁ 5åê.. ÖÉÃÏÕÑÅÓ ÁÊÑÕËÉÊÅÓ S.. ÖÉÃÏÕÑÅÓ ÁÊÑÕËÉÊÅÓ M.. ÖÉÃÏÕÑÅÓ ÁÊÑÕËÉÊÅÓ L.. ÖÉÃÏÕÑÅÓ ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ.. ÕÐÏÄÅÉÃÌÁÔÁ ÊÅÉÌÅÍÙÍ.. ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ.. M-510.. Ì-522.. Å-653.. Å-676.. ÂÌ-101/32mm.. ÌÔ-614/56mm.. ÌÔ-500S/33mm.. ÌÔ-502/50mm.. ÌÔ-601Â/65mm.. ÌÔ-607S/70mm.. MT-139/40mm.. MT-506/45mm.. MT-507/45mm.. ÌÔ-508/45mm.. ÌÔ-510/45mm.. ÌÔ-142/45mm.. ÊÁ-18.. ÊÁ-19.. ÊÁ-33Ê.. ÊÁ-33Ñ.. ÊÁ-48.. Ñ×-78.. Ñ×-90.. Ñ×-91.. Ñ×-92.. Ñ×-93.. Ñ×-94.. ÑÂ-1.. ÑÂ-2.. ÑÂ-4.. LA-7.. LA-8.. LA-9.. ÅÐ-19.. ÅÐ-23.. ÅÐ-24.. ÅÐ-42.. ÅÐ-49.. ÅÐ-51.. ÅÐ-66.. ÅÐ-69.. ÅÐ-72.. ÅÐ-92.. ÅÐ-93.. EFL-9.. Ç ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÌÁÓ.. ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ.. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ.. ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ..

  Original link path: /site_map.php
  Open archive

 • Title: ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ - Καλωσορίσατε
  Descriptive info: Καλωσορίσατε στο διαδικτυακό τόπο συνάντησής μας.. Η προσωπική επαφή με τους πελάτες μας και ο σεβασμός στις ανάγκες τους, έστεψε την μέχρι τώρα 17ετή πορεία μας στο χώρο των εισαγωγών - εξαγωγών και κατασκευής ποιοτικού βραβείου και επάθλου με επιτυχία και αποτέλεσε για μας την καλύτερη και ζωντανότερη διαφήμιση.. Οι σημερινές επιταγές των καιρών καθιστούν αναγκαία την επικοινωνία μέσα από το χώρο της Πληροφορικής και του Διαδικτύου/Internet.. Ακολουθώντας την ανάγκη αυτή προσπαθούμε καθημερινά να σας ενημερώνουμε μέσα από την σελίδα μας όσο γίνεται πιο αναλυτικά και περιγραφικά με εποπτικό τρόπο καθώς και με γραπτές πληροφορίες για τα προϊόντα μας (κύπελλα, μετάλλια, έπαθλα, πλακέτες, χειροποίητα  ...   προκύψει για σας το καλύτερο αισθητικό και οικονομικό αποτέλεσμα.. Η καθημερινή σας ενημέρωση μέσα από την ενότητα ".. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ.. " για τη δραστηριότητα των Συλλόγων, Σωματείων και Δημοτικών Οργανισμών που συνεργαζόμαστε είναι δυνατή όταν μας επισκέπτεστε, όπως επίσης και η.. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗ.. εφ΄όσον μας το ζητήσετε.. Επειδή πιστεύουμε πως η νίκη όπως και η προσπάθεια αλλά και η κοινωνική προσφορά πρέπει να επιδοκιμάζονται και να βραβεύονται, έχουμε δουλέψει πολύ και με συνέπεια για να βρούμε και να σας προτείνουμε ιδέες όμορφες που να ανταποκρίνονται στην κάθε περίπτωση.. Από σας ζητάμε μόνο να μας εμπιστευθείτε.. Συντάκτης:.. Φιλικά, Βαλαμόντε Δανάη - Χρήστος Νικητέας..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=1&site_areaID=2618&contentID=%CA%E1%EB%F9%F3%EF%F1%DF%F3%E1%F4%E5
  Open archive

 • Title: ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ - Ο Πελάτης έχει πάντα δίκιο...
  Descriptive info: Η σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη μας είναι φροντίδα και υποχρέωσή μας.. Για να μπορούμε όμως να είμαστε συνεπείς απέναντί σας πρέπει και εσείς να διευκολύνετε τη συνεργασία μας σύμφωνα με τις παρακάτω υποδείξεις.. Κείμενα - Ονόματα που προορίζονται για χάραξη ή εκτύπωση στα κύπελλα, πλακέτες, λάβαρα κ.. λ.. π.. πρέπει να φτάνουν σε εμάς με τηλεομοιότυπο/ Fax, ηλεκτρονική επιστολή/e-mail ή με απλή επιστολή και όχι τηλεφωνικώς, για την αποφυγή λαθών.. Ο γραφίστας μας συχνά διορθώνει λάθη ορθογραφικά ή σύνταξης αλλά δε φέρει την ευθύνη για λάθη σε ειδικά στοιχεία του κειμένου όπως ονόματα.. Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών είναι γενικά μικρός.. Εξαρτάται όμως από την πολυπλοκότητα κατασκευής του προϊόντος που ζητάτε, το φόρτο εργασίας (Απρίλιο έως και Ιούνιο ιδιαίτερα αυξημένος), την ποσότητα και το αν υπάρχει σε στοκ το προϊόν.. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να παραδόσουμε κύπελλα, μετάλλια, πλακέτες, έπαθλα μέχρι και αυθημερόν.. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες.. Ειδικές κατασκευές όπως μετάλλια ειδικής σχεδίασης, ανάγλυφα σήματα, χαρακτικά λογότυπου, λάβαρα, σημαίες κ.. α.. έχουν τις δικές τους  ...   με γνώμονα τη συνέπεια και την ποιότητα κατασκευής.. Επειδή όμως η διεκπαιρέωση των εργασιών αυτών δεν περνάει εξ΄ ολοκλήρου από τα δικά μας χέρια για να αναλάβουμε την ευθύνη της έγκαιρης παράδοσης ενός σωστού προϊόντος ζητάμε από εσάς τον απαιτούμενο χρόνο.. Οι παραγγελίες της τελευταίας στιγμής εγκυμονούν κινδύνους.. Η παράδοση των παραγγελιών σας μπορεί να γίνει:.. 1).. Στη βιοτεχνία μας.. 2).. Με courier.. 3).. Με ταχυμεταφορά των ΕΛΤΑ.. 4).. Ταχυδρομικώς.. 5).. Με το ΚΤΕΛ.. 6).. Με το πρακτορείο.. 7).. Σε έκτακτες περιπτώσεις μπορούμε να.. παραδόσουμε στο χώρο σας.. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον παραλήπτη.. Ο τρόπος αποστολής εξαρτάται από τα περιθώρια χρόνου που εσείς μας αφήνετε.. Επικοινωνήστε μαζί μας για να το ρυθμίσουμε.. Ο τρόπος πληρωμής μας γίνεται:.. Μετρητοίς.. Με κατάθεση στην τράπεζα που συνεργαζόμαστε.. Με αντικαταβολή.. Με επιταγή.. Πάντα κατόπιν συνεννοήσεως.. Παρακαλούμε τους πελάτες μας να είναι συνεπείς στον τρόπο και το χρόνο εξόφλησης του λογαριασμού τους που έχουμε προσυννενοηθεί.. Για επικύρωση των παραγγελιών σας και ρύθμιση των παραπάνω λεπτομερειών επικοινωνείστε τηλεφωνικώς μαζί μας.. Φιλικά.. Βαλαμόντε Δανάη - Χρήστος Νικητέας..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=1&site_areaID=2619&contentID=%CF%20%D0%E5%EB%DC%F4%E7%F2%20%DD%F7%E5%E9%20%F0%DC%ED%F4%E1%20%E4%DF%EA%E9%EF...
  Open archive

 • Title: ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ - Μία ημέρα μας
  Descriptive info: Καθημερινές εικόνες από το εργαστήριό μας όπου γίνονται ειδικές κατασκευές σε κύπελλα, έπαθλα, πλακέτες, κασετίνες,αναμνηστικά,βραβεία.. Η επιθυμία μας να σας παρουσιάσουμε κάτι πρωτότυπο και καλόγουστο εξάπτει τη φαντασία μας.. Τα αποτελέσματα πολλές φορές θεαματικά, άλλες φορές διακριτικά και ιδιαίτερα, πάντα όμως ικανά να κάνουν τη βράβευση των δικών σας ανθρώπων κάτι περισσότερο από μία απλή εκδήλωση.. Περάστε τον κέρσορα του ποντικιού σας πάνω απο τα εικονίδια για παραπάνω πληροφορίες..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=1&site_areaID=3460&contentID=%CC%DF%E1%20%E7%EC%DD%F1%E1%20%EC%E1%F2
  Open archive

 • Title: ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ - Φιλικοί Σύνδεσμοι
  Descriptive info: Οι Σύνδεσμοι είναι καταχωρημένοι κατά αλφαβητική σειρά.. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΘΙΑΚΑΚΗΣ.. http://www.. apolloclub.. gr.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ.. http://elok.. org..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=1&site_areaID=3459&contentID=%D6%E9%EB%E9%EA%EF%DF%20%20%D3%FD%ED%E4%E5%F3%EC%EF%E9
  Open archive

 • Title: ΚΥΠΕΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΠΑΘΛΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
  Descriptive info: Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται: 1.. Στα Κύπελλα και τα Έπαθλα, το πινακιδάκι με κείμενο της επιλογής σας, και όπου υπάρχει σχετική θέση και κέντρο/θέμα.. 2.. Στα μετάλλια, η κορδέλα ή το κορδόνι (με χρώμα της επιλογής σας, από τη διαθέσιμη συλλογή μας) και το ένθετο κέντρο (με άθλημα/δραστηριότητα της επιλογής σας από τα διαθέσιμα standard θέματα - επίσης μπορεί να αποτυπωθεί λογότυπο της επιλογής σας ή/και κείμενο, στην πρόσθια ή/και οπίσθια όψη, με σχετικό χαμηλό αντίτιμο).. 3.. Στις πλακέτες απονομής, η αποτύπωση του κειμένου ή/και λογοτύπου της επιλογής σας, και η θήκη σουετίνης ή κουτί ή κασετίνα, ανάλογα με το κάθε κωδικό.. 4.. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.. Μ-522.. Ε-653.. Ε-656.. Ε-659.. Ε-661.. Ε-676..  ...   ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ.. EFZ-7 ΚΑΡΑΤΕ.. EFZ-10 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ.. ΕΠ-19.. ΕΠ-23.. ΕΠ-24.. ΕΠ-42.. ΕΠ-49.. ΕΠ-51.. ΕΠ-66.. ΕΠ-69.. ΕΠ-72.. ΕΠ-92.. ΕΠ-93.. EFS-9 ΝΙΚΗ.. EFS-11 ΡΑΚΕΤΕΣ.. EFS-12 ΡΑΚΕΤΕΣ.. EFS-13 ΡΑΚΕΤΕΣ.. EFM-2 ΜΠΕΪΖΜΠΟΛ.. EFM-4 ΝΤΑΡΤΣ.. EFM-9 ΒΜΧ.. No EFM-15 ΜΟΤΟ.. EFM-40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.. EFL-3 ΓΚΟΛΦ.. EFL-7 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ.. EFL-18 ΧΟΡΟΣ.. EFL-20 ΚΑΡΤ.. EFL-21 ΚΑΡΤ.. EFL-22 ΚΑΡΤ.. ΘΕΜΑΤΑ 2,5cm.. ΘΕΜΑΤΑ 2,5εκ.. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε θέμα Φ25mm για να τοποθετήσετε στις αντίστοιχες θέσεις των μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών και επάθλων.. ΘΕΜΑΤΑ 5cm.. ΘΕΜΑΤΑ 5εκ.. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε θέμα Φ50mm για να τοποθετήσετε στις αντίστοιχες θέσεις των μεταλλίων, κυπέλλων, πλακετών και επάθλων.. ΚΟΡΔΕΛΕΣ & ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ.. Κορδέλες & Κορδόνια Μεταλλίων.. Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις χρωματικές επιλογές της κορδέλας που συνοδεύει το μετάλλιο..

  Original link path: /templates/main/main.php?languageID=1&site_areaID=4085&contentID=%D0%D1%CF%D3%D6%CF%D1%C5%D3
  Open archive

 • Title: ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ
  Original link path: /templates/admin/print_content.php?languageID=1&site_areaID=2617&contentID=%CA%C1%CB%D9%D3%20%CF%D1%C9%D3%C1%D4%C5&supplement_exists=Y
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: WELCOME
  Original link path: /templates/admin/print_content.php?languageID=2&site_areaID=2931&contentID=WELCOME&supplement_exists=Y
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 320