www.archive-gr-2013.com » GR » U » UNITED-TELECOM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 5 . Archive date: 2013-10.

 • Title: United Telecom
  Descriptive info: .. Η Εταιρ α.. United Telecom.. Ισολογισμο.. Ν α.. Προ ντα.. Τα προ ντα μας.. Προσφορ ς.. Επικοινων α.. info.. Συνεργ τες.. Links.. Ρωτ στε μας για.. :.. Ολοκληρωμ νες Τηλεπικοινωνιακ ς.. Λ σεις.. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ.. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.. Υπηρεσ ες Σταθερ ς Τηλεφων ας.. Υπηρεσ ες.. Internet.. Υπηρεσ ες Μισθωμ νων Γραμμ ν.. Secure.. Managed VPN.. Υπηρεσ ες Κινητ ς Τηλεφων ας.. Ασφαλ Επιχειρησιακ Δ κτυα Πληροφορικ ς.. Α.. σ ρματα.. Δ  ...   Για.. Μεγ λες.. Εταιρ ες.. Αλυσ δες Καταστημ των.. United Telecom S.. A.. Περικλ ους 29 Νυμφ ν.. T.. K.. 15344.. Γ ρακας.. -.. Αθ να.. ηλ.. 210 9210877.. Fax.. 210 9210827.. info@united-telecom.. gr.. Wireless Networking.. Mobile Security Suite.. Security Solutions.. Ασ ρματα Δ κτυα.. Secure Your.. Connected Life.. Τηλεπικοινωνικ ς υποδομ ς.. με υψηλ Ασφ λεια σε.. VPN MPLS,.. WiFi, UTM, SSL-VPN, UAC,.. κ.. © 201.. 2.. by.. S.. All Rights Reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: United Telecom
  Descriptive info: Η Εταιρ α μας.. Our Company's Brochure.. O.. σκοπ ς της.. UNITED TELECOM.. ΑΕ.. ε ναι να προσφ ρει Ολοκληρωμ νες Τηλεπικοινωνιακ ς και Ασφαλε ς Δικτυακ ς λ σεις σε μεγ λους εταιρικο ς πελ τες.. Τα στελ χη της.. χουν μεγ λη εμπειρ α στον ευρ τερο τομ α των τηλεπικοινωνι ν και μπορο ν να σχεδι σουν εξειδικευμ νες ολοκληρωμ νες λ σεις που καλ πτουν τις ειδικ ς αν γκες μεγ λων πελατ ν, με μφαση στο β λτιστο κ στος και την ασφ λεια δεδομ νων.. Η φιλοσοφ  ...   ς να λαμβ νει να υψηλ επ πεδο.. after sales service.. Η.. ε ναι.. Business Partner.. με σημαντικο ς τηλεπικοινωνιακο ς φορε ς και διαχειρ ζεται μεγ λο.. αριθμ μεγ λων πελατ ν (.. key accounts.. ), μεταξ των οπο ων περιλαμβ νονται Τρ πεζες, Πολυεθνικ ς εταιρ ες,.. μεγ λες ελληνικ ς εταιρ ες καθ ς και εταιρ ες του ευρ τερου Δημ σιου Τομ α.. Ε.. πικοινων στε μαζ μας.. στο.. 801.. 5000.. 802.. στο.. mail.. Διε θυνση.. Περικλ ους 29 και Νυμφ ν,.. Γ ρακας - Αθ να,.. Τ.. Κ..

  Original link path: /untelcompany.htm
  Open archive

 • Title: United Telecom
  Descriptive info: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ.. -.. Ισολογισμ ς 31/12/2010.. Ισολογισμ ς 31/12/2011.. Ισολογισμ ς 31/12/2012..

  Original link path: /isologismoi.htm
  Open archive

 • Title: United Telecom
  Descriptive info: Ασφ.. λεια στα.. smartphones.. και.. tablets.. Σταθερ , Κινητ Τηλεφων α και.. Π ρα απ τα ευ λικτα προγρ μματα χρ σης που προσφ ρονται, σε ειδικ ς περιπτ σεις μεγ λων εταιρι ν και.. οργανισμ ν με αυξημ νες τηλεπικοινωνιακ ς αν γκες (π.. χ.. με τηλεφωνικ κ ντρα, με διαφορετικ σημε α που απαιτο ν μισθωμ νες γραμμ ς για μεταξ τους επικοινων α, κλπ) παρ χονται απ λυτα εξειδικευμ νες υπηρεσ ες και λ σεις σε πολ ανταγωνιστικ κ στος, πως:.. Υπηρεσ ες τηλεφων ας με απ’ ευθε ας διασ νδεση με το δ κτυο των παρ χων (χωρ ς χρ ση του δικτ ου ΟΤΕ) για μεγ λες και μικρομεσα ες επιχειρ σεις.. Διασ νδεση τηλεφωνικο κ ντρου  ...   Internet.. εκτ ς απ.. ADSL.. , με απ’ ευθε ας μισθωμ νες γραμμ ς.. Υπηρεσ ες μισθωμ νων γραμμ ν μεσα ας, μεγ λης και εξαιρετικ μεγ λης χωρητικ τητας.. Secure Managed VPN.. Ολοκληρωμ νες.. Turn.. key.. Τηλεπικοινωνιακ ς Λ σεις για Επιχειρ σεις.. Στα πλα σια του σχεδιασμο ολοκληρωμ νων τηλεπικοινωνιακ ν λ σεων, στους πελ τες μας παρ χουμε επ σης:.. Ασφαλ ς ενσ ρματη και ασ ρματη δικτ ωση εγκαταστ σεων.. Ασ ρματα.. links.. για την δικτ ωση διαφορετικ ν εγκαταστ σεων.. Σχεδιασμ ς, Υλοπο ηση.. Hot Spot.. Wireless Lan.. Προμ θεια, εγκατ σταση και συντ ρηση συμβατικ ν και.. IP.. τηλεφωνικ ν κ ντρων.. Προμ θεια, εγκατ σταση και συντ ρηση εξοπλισμο για την υλοπο ηση.. Secure VPN..

  Original link path: /proionta.htm
  Open archive

 • Title: United Telecom
  Descriptive info: Junos Pulse Mobile Secure Suite.. Μ α πλατφ ρμα ασφ λειας για τις φορητ ς συσκευ ς,.. για λες τις.. εφαρμογ ς!.. Η αυξαν μενη.. δυνατ τητα.. να χρησιμοποιο.. με.. τις προσωπικ ς.. μας.. φορητ ς συσκευ ς.. ,.. αλλ και η ευκολ α πρ σβασης στους π ρους της επιχε ρησης και τα εταιρικ δ κτυα, χουν δημιουργ σει να περ πλοκο θ μα ασφ λειας στις επιχειρ σεις.. Γιατ χωρ ς αμφιβολ α η χρ ση των συσκευ ν αυτ ν αυξ νει την παραγωγικ τητα αλλ απ την λλη εκθ τει τα κρ σιμα στοιχε α της επιχε ρησης σε κ νδυνο εν παρ λληλα εν χει θ ματα.. compliance.. σχετικ με την πρ σβαση σε ευα σθητα προσωπικ δεδομ να αλλ και λλα νομικ θ ματα.. Junos Pulse Mobile Security Suite.. της αμερικανικ ς.. Juniper Networks Inc.. , ε ναι μ α εξαιρετικ πλατφ ρμα που.. προσφ ρει ολοκληρωμ νη ασφ λεια στη φορητ συσκευ , δυνατ τητα διαχε ρισης, παρακολο θηση και λεγχο.. Προστατε ει τις φορητ ς συσκευ ς απ ιο ς,.. malware.. , απ λεια, κλοπ , παραβ αση στοιχε ων και λλους κινδ νους και προσφ ρει να ε ρωστο εργαλε ο διαχε ρισης για την επιχε ρηση.. και προσφ ρει:.. Εταιρικ.. Portal.. για λες τις εταιρικ ς εφαρμογ ς με διαβαθμισμ νη πρ σβαση των χρηστ ν και ασφαλ πρ σβαση στα.. e.. mails.. Antivirus.. Antimalware.. Mobile endpoint firewall.. Anti-spam.. Προστασ α σε περ πτωση απ λειας κλοπ ς.. Διαχε ριση, παρακολο θηση και λεγχο των φορητ ν συσκευ ν.. Ενδεικτικ , το.. Junos Pulse Mobile Security Suite.. μπορε να εντοπ σει και να παρακολουθ σει χαμ  ...   τις συνδ σεις του, πως απαιτε ται, εξασφαλ ζοντας ευφυ , ασφαλ και εξουσιοδοτημ νη πρ σβαση, απ οπουδ ποτε, οποτεδ ποτε.. Επ σης επιτρ πει αυτ ματη και απρ σκοπτη μετ βαση στα.. user sessions.. απ να τ πο πρ σβασης σε λλον, χωρ ς παρ μβαση απ τον διο το χρ στη.. Παρ λληλα, π.. αρ χει.. λεγχο για το ποιος επιτρ πεται να χει πρ σβαση στο δ κτυο, σε ποιους π ρους επιτρ πεται να χει πρ σβαση και προσφ ρει μεγαλ τερη δυνατ τητα ελ γχου σε , τι οι χρ στες και οι συσκευ ς τους κ νουν εν βρ σκονται στο δ κτυο.. NEED HELP?.. Learn more.. Call Us.. Email Us.. Juniper Networks.. για να δ σει λ ση στις αν γκες.. Mobility.. που καθημεριν αυξ νονται ραγδα α, δημιο ργησε το.. Junos Pulse.. , να ενια ο.. user interface.. , που με τη χρ ση εν ς.. SSL VPN Appliance.. , επιτρ πει σε κινητ ς συσκευ ς,.. smart phones.. , Wi-Fi συσκευ ς καθ ς και.. laptops.. με δυνατ τητες 3G και 4G, να χουν εξ αποστ σεως πρ σβαση με διαβ θμιση και ασφ λεια, σε εταιρικ δεδομ να και εφαρμογ ς, καθιστ ντας τους εργαζ μενους των επιχειρ σεων που πολ πιο παραγωγικο ς απ , τι ποτ πριν, απλ ς με τα κινητ τους τηλ φωνα.. Το.. Junos Pulse.. ενσωματ νει επ σης δυνατ τητες επιτ χυνσης του WAN με τη σειρ.. WXC Series Application.. Acceleration Platforms.. Παρ λληλα προφ ρει ασφαλ προσωποποιημ νη πρ σβαση για.. LANs.. και εφαρμογ ς δικτ ου σε.. συνεργασ α με.. το Juniper Networks Unified Access Control (UAC)..

  Original link path: /junospulse.htm
  Open archive


 • Archived pages: 5