www.archive-gr-2013.com » GR » U » ULTRAANCHORS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2013-05.

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: .. ULTRA ANCHORS.. HOME PAGE.. PRODUCTS.. PHOTOS.. NEWS.. CONTACT.. WELCOME.. TO ULTRA ANCHORS.. ©.. ULTRAANCHORS.. All rights reserved.. Home.. Products.. Photos.. News.. Contact..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: Áñ÷éêÞ Óåëßäá.. Ðñïúüíôá.. Gallery.. ÍÝá.. Åðéêïéíùíßá..

  Original link path: /index_GR.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: ULTRA ANCHOR.. QUICK LINE.. ULTRA SWIVEL.. ULTRA CHAIN CLAW.. STAINLESS STEEL CHAIN.. SURGE ABSORBENT RUBBER.. ULTRA TRIP HOOK.. ULTRA BOW ROLLERS.. Leading the world in advanced anchoring technologies, the Ultra Anchor is a dependable, new generation anchor.. With its unique features and superior design, the Ultra buries itself deep into the sea floor and will never release even under the most unfavourable weather and underwater conditions.. more.. The Quickline Flat Rope and  ...   steel reel housing, the flat rope has proven to be stronger and far superior than conventional round-bodied rope, making it an excellent solution to all sea-going needs.. more.. The Ultra swivel is a uniquely fabricated anchor swivel, connecting the chain and anchor without the need of locking pins or additional shackles.. The Ultra Chain Grab has been designed to reduce the effects of 'chain whip' created by wind and waves on anchored vessels..

  Original link path: /PRODUCTS.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: AZIMUTH.. BAYLINER.. BENETEAU.. BERTRAM.. CABO.. FAIRLINE.. GRADY WHITE.. PERSHING.. PRINCESS.. REGAL.. RIVIERA.. SAILING YACHTS..

  Original link path: /PICTURES.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: Quickline Ultra Anchor Awarded Abs Superior Holding Power Certification.. Marine Importer s Fastest-Setting, Highest-Holding Anchor Meets The American Bureau.. Of Shipping s Independent Testing Standard.. Published Monday, April 25, 2011 7:00 am.. by Quickline.. Huntington Beach, Calif.. Quickline, a world-class importer and distributor of quality marine gear and accessory products, announced that its Ultra Anchor meets the highest level of holding power as defined by the American Bureau of Shipping (ABS), and has been awarded the prestigious certification of design assessment for Stainless Steel Superior Holding Power (SHP) for restricted service to a maximum anchor weight of 1500 kg (3306 lbs).. SHP for restricted service is given to anchors with superior holding power of at least four times that of ordinary anchors.. Using tests that conform to the ABS Anchor Sea Test.. Procedure performed in sand, mud and gravel at average sea depths of 32.. 5 feet (10 meters), the Ultra Anchor exceeds ABS requirements.. Reinforcing Ultra Anchor s quick, deep-set and strong hold, this new certification provides third-party confirmation that Ultra Anchors from Quickline are ideal for all conditions, and provide boaters the ultimate in performance, safety and the peace-of-mind they deserve.. The ABS anchor sea test was conducted on a tugboat using a 45 kg (99 lbs) Ultra Anchor connected to a 22-meter (48-foot) 18 mm chain and secured by a 30-meter (approximately 100-feet) 50 mm rope.. Recording pull values of 3,750 to 3,950 kgf in sandy seabeds, 3,850 to 4,000 kgf in muddy seabeds and 3,800 to 4,500 kgf in gravel seabeds, the Ultra Anchor from Quickline outperformed hold standards set by the ABS of 2,133, 2,760 and 3,700 kgf for holding power in different seabeds.. As a result of its impressive performance, the Ultra Anchor from Quickline was awarded the highest holding power distinction given by ABS, the Superior Holding Power classification.. We are proud to have the Ultra Anchor receive the prestigious ABS Superior Holding Power for restricted service certification which is equal to or greater than the SHHP Super High Holding Power certification provided by other classification societies, said Randy Boelsems, president of Quickline.. Our customers have long known that the design and manufacture of the Ultra Anchor provides superior quick and deep sets, and better hold than other anchors on the market.. This well deserved certification provides independent third-party confirmation of its incredible performance properties.. The Quickline  ...   lead base eliminates any electrolysis issues and environmental concerns.. The Ultra Anchor s contemporary shank design fits a wide variety of yacht bow rollers as well as its own Ultra Anchor Roller design, and delivers seamless launching and stowage of the anchor without touching other parts of the boat or the need for manual assistance.. The Ultra Anchor does not require a roll bar to attain its position or chain weight to penetration the bottom.. The anchor s anti-foul bar ensures that the anchor rode will not tangle on the shank or dislodge the anchor from its set position.. The harder the rode pulls, the more deeply the anchor digs in.. The Ultra Anchor is also an eco-friendly solution; typically setting within its own length, it reduces bottom environment impact, and its high polished surface resists mud and debris sticking.. The Quickline Ultra Anchor comes complete with a satisfaction guarantee program, a progressive upgrade policy and is protected by a lifetime warranty on workmanship and materials.. Pricing and Availability:.. The Quickline Ultra Anchor is available in fourteen sizes ranging from 11 to 440 lbs (5 to 200 kg) and has a retail price range of US $648.. 00 to $16,000.. 00.. Additional sizes are manufactured to order.. Quickline Ultra Anchors are available for purchase on special order from marine hardware dealers, leading boat yards throughout the United States and Canada, and directly from Quickline.. For more information on the Ultra Anchor, its ABS certification, Quickline or its entire marine product line.. About Quickline:.. Quickline, based in Huntington Beach, California, is a world-class importer and distributor of unique gear and accessories serving the Western Hemisphere marine market.. Quickline provides product lines designed for boaters that want the absolute best for the safety of their family, guests and vessel.. Offering a suite of premier anchor solutions and mooring products that are precision-designed to increase safety and efficiency, the product line includes the Ultra Anchor and Ultra Flip Swivel.. Other product lines include Sovereign Barbeque Grills that are designed specifically for harsh marine environments, Quickline Flat Rope and Reel, Snubbers and Bridles, Ultra Chain Grabs, and Lewco battery chargers.. www.. quickline.. us.. About ABS:.. Established nearly 150 years ago, the ABS promotes the security of life, property and the natural environment through the development and verification of standards for the design, construction and operational maintenance of mariner-related facilities..

  Original link path: /NEWS.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: 22 KIFISOU AVENUE,.. AG.. I.. RENTIS 18233,.. ATHENS, GREECE.. TEL.. :.. +30 210 89 83 173.. FAX.. :.. +30 210 89 83 154.. info@ultraanchors.. gr..

  Original link path: /CONTACT.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: ÐÑÏÚÏÍÔÁ.. Ðñþôï ðáãêïóìßùò üíïìá óôéò ðñïçãìÝíåò ôå÷íïëïãßåò óôéò Üãêõñåò, ç.. Ultra Anchor.. åßíáé ìßá Üãêõñá íÝáò ãåíéÜò óôçí ïðïßá ìðïñåßôå íá âáóßæåóôå.. Ìå ôá ìïíáäéêÜ ôçò ÷áñáêôçñéóôéêÜ êáé ôïí áíþôåñï ó÷åäéáóìü ôçò, ç.. Ultra.. âõèßæåôáé âáèéÜ ìÝóá óôïí ðõèìÝíá ôçò èÜëáóóáò êáé äåí åëåõèåñþíåôáé ðïôÝ, áêüìá êáé êÜôù áðü ôéò ðéï äýóêïëåò êáéñéêÝò êáé õðïâñý÷éåò óõíèÞêåò.. Ôï êáñïýëé.. Quickline Flat Rope and Reel.. Ý÷åé ó÷åäéáóôåß óáí Üìåóçò áíÜãêçò óêïéíß ãéá ÷ñÞóç ðñéìÜôóáò Þ áãêõñüóêïéíï.. Ìáæß ìå  ...   ðáñáäïóéáêÜ óêïéíéÜ ìå óôñïããõëü óþìá, êÜíïíôÜò ôï Ýôóé ìéá ôÝëåéá ëýóç ãéá üëåò ôéò áíÜãêåò óáò óôçí èÜëáóóá.. Ôï óôñéöôÜñé.. Ultra.. åßíáé ìïíáäéêÞò êáôáóêåõÞò êáé óõíäÝåé ôçí áëõóßäá êáé ôçí Üãêõñá ÷ùñßò íá ÷ñåéÜæåôáé åðéðëÝïí áóöÜëéóç êáé äÝóéìï.. To Ultra Chain Claw.. Ý÷åé ó÷åäéáóôåß åéäéêÜ ãéá íá ìåéþóåé ôéò óõíÝðåéåò êáé ôïí èüñõâï ôïõ ôñáâÞãìáôïò ôçò áëõóßäáò áðü ôïí áÝñá êáé ôá êýìáôá ðÜíù óå áãêõñïâïëçìÝíá óêÜöç ðïõ ìåôáöÝñåôáé óôï óþìá ôïõ åñãÜôç êáé ôçò áëõóßäáò..

  Original link path: /PRODUCTS_GR.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: GALLERY..

  Original link path: /PICTURES_GR.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: ÍÅÁ.. Marine Importer s Fastest-Setting, Highest-Holding Anchor Meets The American Bureau Of Shipping s Independent Testing Standard..

  Original link path: /NEWS_GR.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁ.. 22.. Ë.. ÊÇÖÉÓÏÕ.. ,.. ÁÃ.. É.. ÑÅÍÔÇÓ.. 1.. 8233.. ÁÈÇÍÁ..

  Original link path: /CONTACT_GR.htm
  Open archive

 • Title: ULTRA ANCHORS
  Descriptive info: Key Benefits.. Self Launching off your bow roller.. Always lands in the attack position.. Instantly buries deep and holds firm in unfavourable weather conditions.. Does not release in a changing wind or tide.. Unique self righting features.. Easily recoverable from the bottom.. Self aligning into your bow roller.. Stunning 316 stainless steel.. OVERVIEW.. Manufactured in Europe, the Ultra Anchor range is the pinnacle in anchoring technology and design.. Completely hand made from 316 stainless steel and hand polished, every Ultra Anchor is designed for excellence.. The Ultra Anchor demonstrates why a correct weight distribution and design is so important when setting and recovering your anchor.. In fact, invert any Ultra Anchor and it will instantly recover itself to the attack position.. Such performance has been achieved with the innovative patented features this anchor displays; including a curved lead filled tip for instant penetration, a hollow shank for optimal weight distribution, concaved base surfaces for maximum holding power and large side wing plates to avoid release during changing wind or tide conditions.. Furthermore, each anchor is easily recoverable with the flat pivot surface on the underside base.. The Ultra Anchor is suitable for all vessel types and locates securely onto the bow roller.. Standard anchor sizes range from 8kg to 200kg with larger anchors available upon request.. Sourcing Europe s finest materials and fabricated by specialist engineers, the Ultra Anchor is supplied with a.. LIFETIME WARRANTY.. against manufacturing defects under normal conditions and use.. We don t compromise on quality or design, nor should you protect your investment in style.. UNIQUE FEATURES.. Hollow Shank.. Enables weight to be concentrated on anchor tip.. Tubular Construction.. Anchor cannot lie on its spine and recovers instantly to the attack position.. Anchor will also load correctly into the bow roller.. Lead Filled Tip.. Lead is inserted into the anchor tip, achieving the optimal weight distribution and ensuring the anchor will penetrate unfavourable bottom conditions.. Curved Tip.. Importantly, the anchor tip is shaped downwards, ensuring an instant set in the sea floor.. Max Holding Power Base.. The concaved base/fluke has the appearance of a spade or shovel, and has extreme holding power with a greater surface area than conventional style anchors.. The result is a more secure, higher holding power anchor that will not release.. Side Wing Plates.. The Ultra Anchor does not release in a changing wind or tide, it performs a complete 180 degree rotation (while still buried) on its own length and holds firm.. The side wing plates assist  ...   12.. 26.. 3,6.. 8,6.. 28.. 4,8.. 2,4.. 3.. 16.. 35.. 36.. 9,3.. 10,4.. 34.. 4,7.. 6-8.. 46.. 12,8.. 42.. 13,1.. 43.. 10.. 27.. 60.. 14,5.. 48.. 24.. 15,8.. 52.. 15.. 8-10.. 77.. 53.. 18,6.. 61.. 17,3.. 22.. 45.. 100.. 37.. 17,8.. 58.. 50.. 23,2.. 76.. 24,7.. 31.. 10-12.. 132.. 55.. 66.. 73.. 25.. 82.. 12-13.. 80.. 176.. 85.. 22,4.. 74.. 112.. 30.. 98.. 57.. 71.. 13.. 220.. 120.. 24,4.. 160.. 33,5.. 110.. 13-14.. 130.. 290.. 180.. 89.. 240.. 38,4.. 126.. 150.. 14-16.. 350.. 260.. 44,2.. 145.. 170.. 210.. - Anchor selection should be made based on the largest Anchor required between boat weight or boat length.. - ULTRA ANCHORS fit nicely AS bow or stern anchors.. They are not suitable to side hawse holes.. The Ultra Anchor suits most bow rollers and is suitable for all vessel types.. ULTRAnchor Template Dimensions (mm) :.. 200.. A.. 293,3.. 343.. 392,6.. 432,2.. 473,2.. 514,5.. 561.. 610.. 671,4.. 739.. 796.. 868,8.. 931,1.. 1003.. B.. 165,4.. 193,5.. 221,4.. 243,7.. 266,9.. 290,2.. 316.. 344.. 378,7.. 416,8.. 449.. 490.. 525,1.. 565,7.. C.. 109,5.. 128,1.. 146,6.. 161,4.. 176,7.. 192,1.. 227,8.. 250,7.. 276.. 297,3.. 324,4.. 347,7.. 374,5.. D.. 32.. 40.. 44.. 62.. 69.. 90.. Ø.. 14.. 17.. 33.. E.. 52,3.. 61,1.. 70.. 84,3.. 91,7.. 108,7.. 119,7.. 131,7.. 141,9.. 154,9.. 166,0.. 178,8.. F.. 71,6.. 83,8.. 95,9.. 105,5.. 115,6.. 125,6.. 137.. 149.. 164.. 180,5.. 194,4.. 212,2.. 227,4.. 244,9.. G.. 255,1.. 298,4.. 341,6.. 375,9.. 411,6.. 447,6.. 488.. 530,6.. 584,0.. 642,8.. 692,5.. 755,8.. 809,9.. 872,4.. H.. 330,4.. 386,4.. 442,3.. 486,9.. 533.. 579,6.. 632.. 687,2.. 756,4.. 832,5.. 896,8.. 978,8.. 1048,9.. 1129,9.. 180,9.. 211,6.. 242,2.. 266,5.. 291,8.. 317,3.. 346.. 376,2.. 414,1.. 455,8.. 491.. 535,8.. 574,2.. 618,6.. J.. 79,5.. 92,9.. 106,4.. 117,1.. 128,2.. 139,4.. 152.. 165,3.. 181,9.. 200,2.. 215,7.. 235,4.. 252,3.. 271,7.. K.. 13,6.. 15,9.. 18,2.. 21,9.. 23,8.. 28,3.. 31,1.. 34,2.. 36,9.. 40,3.. 43,2.. 46,5.. L.. 45,5.. 53,2.. 60,9.. 67.. 73,4.. 79,8.. 87.. 94,6.. 104,1.. 114,6.. 123,5.. 134,7.. 144,4.. 155,5.. N.. 545,8.. 638,3.. 730,7.. 804,2.. 880,5.. 957,5.. 1044.. 1135,2.. 1249,5.. 1375,2.. 1481,4.. 1616,8.. 1732,7.. 1866,5.. O.. 385,8.. 451,2.. 516,5.. 568,5.. 622,5.. 676,8.. 738.. 802,5.. 883,3.. 972,1.. 1047,2.. 1142,9.. 1224,8.. 1319,4.. P.. 426,6.. 498,9.. 571,1.. 628,6.. 688,2.. 748,4.. 816.. 887,3.. 976,6.. 1074,9.. 1157,9.. 1263,7.. 1354,3.. 1458,9.. Q.. 325,7.. 380,9.. 436.. 479,9.. 525,5.. 571,4.. 623.. 677,4.. 745,6.. 820,7.. 884.. 964,8.. 1034.. 1113,8.. R.. 201,3.. 269,5.. 296,6.. 324,7.. 353,1.. 385.. 418,6.. 460,8.. 507,1.. 546,3.. 596,2.. 639.. 688,3.. S.. 161,5.. 188,9.. 216,3.. 238.. 260,6.. 283,4.. 309.. 336.. 369,8.. 407.. 438,5.. 478,5.. 512,8.. 552,4.. Note: Dimensions are approximate.. There can be some small differences with real anchors..

  Original link path: /ULTRA_ANCHOR.htm
  Open archive


 • Archived pages: 25