www.archive-gr-2013.com » GR » P » PACET

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2013-09.

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012
  Descriptive info: .. PACET 2012.. Πρ σκληση.. Το Πανελλ νιο Συν δριο Ηλεκτρονικ ς και Τηλεπικοινωνι ν ξεκ νησε στο Πανεπιστ μιο Πατρ ν το 2009.. Εφ τος, το 2ο.. Πανελλ νιο Συν δριο Ηλεκτρονικ ς και Τηλεπικοινωνι ν διοργαν νεται στην Θεσσαλον κη απ τα Εργαστ ρια Ηλεκτρονικ ς.. και Τηλεπικοινωνι ν των Τμημ των Φυσικ ς και Ηλεκτρολ γων Μηχανικ ν και Μηχανικ ν Η/Υ του Αριστοτελε ου.. Πανεπιστημ ου Θεσσαλον κης.. Το συν δριο επρ κειτο να λ βει χ ρα απ τις 11 ως τις 13 Νοεμβρ ου 2011 στο Κ ντρο Δι δοσης Ερευνητικ ν.. Αποτελεσμ των (.. ΚΕ.. Δ.. Ε.. Α.. ) του Αριστοτελε ου Πανεπιστημ ου Θεσσαλον κης.. Στ χος του συνεδρ ου ε ναι να φ ρει σε επικοινων α τους λληνες επιστ μονες και κυρ ως τους ν ους, που εργ ζονται στο.. χ ρο της Ηλεκτρονικ ς και των Τηλεπικοινωνι ν στην Ελλ δα και το εξωτερικ , στε να παρουσι σουν και να κ νουν γνωστ.. το ερευνητικ τους ργο.. Αυτ θα βοηθ σει στη σ σφιξη σχ σεων μεταξ εργαστηρ ων και ερευνητ ν και μπορε να οδηγ σει.. στην μεταξ τους συνεργασ α με την υποβολ ερευνητικ ν προγραμμ των σε θ ματα αιχμ ς του κλ δου.. Σας προσκαλο με να συμμετ σχετε στο 2ο Πανελλ νιο Συν δριο Ηλεκτρονικ ς και Τηλεπικοινωνι ν και να κ νετε γνωστ.. στους συναδ λφους σας τα ερευνητικ αντικε μενα με τα οπο α ασχολε στε καθ ς και τα ερευνητικ αποτελ σματα που χετε.. επιτ χει.. Οι πρ σφατες κινητοποι σεις στο χ ρο της Τριτοβ θμιας Εκπα δευσης  ...   Thessaloniki, organized by the Electronics and the Telecommunications.. laboratories of the Departments of Physics and Electrical and Computer Engineering, of the Aristotle University of Thessaloniki.. (AUTh), Greece.. The aim of the conference is to bring together Greek scientists and engineers, especially the young ones, who are working in.. the fields of Electronics and Telecommunications in Greece and abroad and to provide them a forum to publicize and to.. discuss their research works.. This will enhance the tightening relations among laboratories and researchers, targeting in future.. collaborations and participation in common research projects in the areas of peak interest.. We invite all of you to participate in the 2nd PAnhellenic Conference on Electronics and Telecommunications and to share with.. your colleagues the research topics that you are working on and the recent advances and results that you have succeeded.. We are looking forward to see you all in Thessaloniki in March.. The organizers.. Stelios Siskos, Dept.. of Physics, AUTh.. Alkiviades Hatzopoulos, Dept.. of Electrical and Computer Eng.. AUTh.. Στο.. συνημμ νο αρχε ο.. υπ ρχουν τα ον ματα φοιτητ ν οι οπο οι κατ την εγγραφ τους δε δ λωσαν το δρυμα.. και το e-mail τους.. Παρακαλο νται να αποστε λουν τα στοιχε α τους στο email του Συνεδρ ου.. σοι ε ναι φοιτητ ς.. του ΑΠΘ μπορο ν να παραλ βουν τη βεβα ωση απευθε ας απ τον Τομ α Ηλεκτρονικ ς Η/Υ - Τμ μα Φυσικ ς, 1ος ροφος, ΣΘΕ.. Οι φοιτητ ς του ΤΕΙ Σερρ ν μπορο ν να παραλαμβ νουν τις βεβαι σεις τους απ το γραφε ο του κ.. Χειλ , Τετ ρτη 10-12 π.. μ..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 7.
  Descriptive info: Θεματικ Πεδ α.. Analog/Digital Circuits and Systems.. Signal Image Processing.. Microelectronics - VLSI design/implementation.. Embedded Systems - FPGAs Applications.. Data converters - Testing and Design for Testability.. Telecommunications.. RF and wireless communications-circuits and systems.. Antennas and propagation.. Optical Communications-Photonics.. Nonlinear electronics.. Power Electronics.. Telecommunications security.. Teaching electronics and telecommunications..

  Original link path: /fields.htm
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 8.
  Descriptive info: Γκο της Κωνσταντ νος.. Πανεπιστ μιο Πατρ ν.. Μακι ς Βασ λειος.. Ελληνικ Πρωτοβουλ α Τεχνολογικ ν Συνεργατικ ν Σχηματισμ ν - Corallia.. Μ ργαρης.. Νικ λαος.. Αριστοτ λειο Πανεπιστ μιο Θεσσαλον κης.. Πεκμεστζ Κιαμ λ.. Εθνικ Μετσ βιο Πολυτεχνε ο.. Σ χαλος Ιω ννης.. Χαριτ ντης Ιω ννης.. Αλεξ ου Γε ργιος.. Ανδρε δης Ιω ννης.. Δημοκρ τειο Πανεπιστ μιο Θρ κης.. Αραπογι ννη Αγγελικ.. Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστ μιο Αθην ν.. Βαφει δης Ηλ ας.. Βλ σσης Σπυρ δων.. Δ λλας Απ στολος.. Πολυτεχνε ο Κρ της.. Ευσταθ ου Δημ τριος.. Τ.. Ι.. Σερρ ν.. Θεοδωρ δης Γε ργιος.. Καλαιτζ κης Κων/νος.. Καλ μοιρος Ιω ννης.. Καραφυλλ δης Ιω ννης.. Κουκουρλ ς Χρ στος.. Κουφοπα λου Οδυσσ ας.. Κωσταρ κης Παναγι της.. Πανεπιστ μιο Ιωανν νων.. Λυγο ρας Ιω ννης.. Μακρ Ροδο λα.. Μπ λλας Νικ λαος.. Πανεπιστ μιο Θεσσαλ ας.. Μπο  ...   Θε δωρος.. Σιακαβ ρα Αικατερ νη.. Σκ δρας Αθαν σιος.. Ελληνικ Ανοιικτ Πανεπιστ μιο.. Σο ντρης Δημ τριος.. Σταμπολ δης Νικ λαος.. Στουρα της Αθαν σιος.. Τ μπρας Γε ργιος.. Τσιατο χας Γε ργιος.. Τσ τσος Στυλιαν ς.. Tουμαν δης Νικ λαος.. Καθηγητ ς Β' θμιας.. Χρυσομ λλης Μιχα λ.. Ψυχαλ νος Κωνσταντ νος.. Επιτροπ ς.. Στ λιος Σ σκος, Τμ μα Φυσικ ς Α.. Π.. Θ.. Αλκιβι δης Χατζ πουλος, ΤΗMΜΥ Α.. Αντων πουλος Χρ στος.. Γιο λτσης Τρα αν ς.. Γο δος Σωτ ρης.. Δημ πουλος Μιχα λ.. Δρακ κη Μαρ α.. Εγγον πουλος-Παπαδ πουλος Β.. Β' θμια Εκπα δευση - Ε.. Φ.. Κριεζ ς Εμμανου λ.. Λα πουλος Θε δωρος.. Μπαλτζ ς Κωνσταντ νος.. Νικολα δης Σπυρ δων.. Παππ ς Ηλ ας.. Σωτηροπο λου Καλλι πη-Λου ζα.. Χειλ ς Κωνσταντ νος.. Τεχνολογικ Εκπαιδευτικ δρυμα Σερρ ν.. Επιστημονικ επιτροπ.. Συμβουλευτικ επιτροπ.. Οργανωτικ επιτροπ..

  Original link path: /epitropes.htm
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 3.
  Descriptive info: Εγγραφ.. Κ στος Εγγραφ ς.. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ.. ως 5/3/2012.. μετ τις 5/3/2012.. Σ νεδροι.. 65.. 80.. Μεταπτυχιακο Φοιτητ ς.. 15.. 20.. Προπτυχιακο Φοιτητ ς.. ΔΩΡΕΑΝ.. Συνοδ.. Μ λη.. Στο κ στος εγγραφ ς περιλαμβ νεται ο καφ ς στα διαλε μματα ελαφρ γε μα το μεσημ ρι του.. Σαββ του.. Για την παρακολο θηση του συνεδρ ου δεν απαιτε ται η υποβολ εργασ ας.. Σε λους τους εγγεγραμμ νους συν δρους θα δοθε βεβα ωση παρακολο θησης.. Τρ πος πληρωμ ς.. Το ποσ εγγραφ ς στο συν δριο θα πρ πει να κατατ θεται στον λογαριασμ.. της Τρ πεζας Πειραι ς: 5202 0020 79933.. με δικαιο χο τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ,.. με την αιτιολογ α: κ.. 87443 και Ονοματεπ νυμο Συν δρου.. Για να εγγραφε τε, παρακαλο με συμπληρ στε τη.. φ ρμα  ...   επιβεβα ωση θα αποσταλε εντ ς μ ας εβδομ δας.. μετ την παραλαβ της συμπληρωμ νης φ ρμας εγγραφ ς και της απαιτο μενης πληρωμ ς.. Απ τους συμμετ χοντες θα ζητε ται να παρουσι ζουν λα τα απαρα τητα γγραφα.. της πληρωμ ς κατ το check in στην γραμματε α του Συνεδρ ου.. Η παρακολο θηση του συνεδρ ου ε ναι ελε θερη για λους τους φοιτητ ς.. Οι εγγραφ ς προπτυχιακ ν φοιτητ ν δεν θα επιβεβαι νονται.. Χρειαζ μαστε τα στοιχε α σας.. μ νο για τις βεβαι σεις παρακολο θησης.. Οι προπτυχιακο και μεταπτυχιακο φοιτητ ς θα πρ πει να παρουσι σουν στη Γραμματε α.. του Συνεδρ ου πρ σφατη βεβα ωση σπουδ ν απ τη Γραμματε α του Τμ ματ ς τους.. Κατανομ εγγεγραμμ νων συν δρων..

  Original link path: /registration.htm
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 2.
  Descriptive info: Σημαντικ ς ημερομην ες.. Υποβολ περ ληψης (abstract) μιας σελ δας μ χρι.. ν α:.. 22/1/2012.. Αποδοχ των εργασι ν μ χρι.. 12/2/2012.. Υποβολ πλ ρους εργασ ας (4 σελ δες A4,.. ΙΕΕΕ format.. ) μ χρι ν α:.. 5/3/2012.. Οι επιστημονικ ς εργασ ες που θα υποβληθο ν πρ πει να ε ναι πρωτ τυπες.. Η γλ σσα.. γραφ ς να ε ναι στα Αγγλικ και η παρουσ αση στα Ελληνικ τα Αγγλικ.. Οι εργασ ες θα  ...   θα λ βετε να e-mail επιβεβα ωσης της αποστολ ς και θα ενημερωθε τε με.. e-mail για την αποδοχ χι της εργασ ας.. Προ π θεση αποδοχ ς και καταχ ρησης της εργασ ας στα πρακτικ του συνεδρ ου ε ναι.. τι οι εργασ ες (προφορικ ς και αφ σες) θα παρουσιαστο ν.. Ο διαθ σιμος χ ρος για τις αφ σες (posters) ε ναι το μ γιστο 0,88μ πλ τος Χ 1,20μ ψος.. Επικοινων α.. i.. nfo pacet..

  Original link path: /dates.htm
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 4.
  Descriptive info: Conference Program.. Friday 16/3/2012.. 13:30-14:30.. Registration.. 14:30-15:00.. Conference Opening.. 15:00-15:45.. Keynote Speech:.. Vassilios Makios, Professor Emeritus at the University of Patras,.. General Director of the Hellenic Technology Clusters Initiative Corallia.. 15:45-16:15.. Stelios Koutroubinas,.. Member of the Board of Directors of the Hellenic Semiconductor Industry Association (HSIA).. 16:15-17:00.. Coffee Break.. 17:00 - 18:30.. Session 1:.. Modeling and Testing.. Chairs:.. P.. Sotiriadis,.. D.. Papakostas.. 1.. 1.. A compact model for silicon carbide - JFETs.. Kostas Kostopoulos, Matthias Bucher, Maria Kayampaki, Kostas Zekentes,.. Dept.. of Electronic and Computer Engineering, Technical University of Crete.. 2.. Modeling and Prediction of Coupling Effects in Nanoscale VLSI Circuits.. Yiorgos I.. Bontzios, Michael G.. Dimopoulos, Alkis A.. Hatzopoulos,.. of Electrical Computer Eng.. , Aristotle Univ.. of Thessaloniki.. 3.. An Alternate Test Strategy for Differential RF Mixers.. Liaperdos, L.. Dermentzoglou, A.. Arapoyanni, Y.. Tsiatouhas.. of Information Technology and Telecommunications, Technological Educational Institute of Kalamata.. 4.. Modern Mixed-Signal Circuits Testing Techniques.. Vassios D.. Vassilios, Pouros P.. Sotirios, Papakostas K.. Dimitrios.. Department of Electronics, Technological Educational Institute of Thessaloniki.. 5.. Automated inertial sensors measurement system for the study of human movement.. Konstantakos Vasileios, Nikodelis Thomas, Kollias Iraklis, Laopoulos Theodore.. Electronics Lab, Physics Dept, Aristotle University of Thessaloniki.. Saturday.. 17/3/2012.. 09:00 - 13:00.. Registration.. 09:00-10:30.. Session 2:.. Communication Systems.. N.. F.. Pavlidou,.. G.. Karagiannidis.. 2.. 1.. Planar Array of Antenna Sensors and Matrix Pencil method for DoA Estimation in Mobile Communication Systems.. Evaggelos Moustakas, Zoi Manoli, Katherine Siakavara.. Radiocommunications Lab, Dept.. of Physics, Aristotle Univ.. 2.. SIMO channel experimental measurements and capacity estimation on indoor pico-cellurar environment.. Constantinos I.. Votis, Giorgos Tatsis, Vassilis Christofilakis and Panos Kostarakis.. of Physics, University of Ioannina.. 3.. Evaluation of Time Diversity in Free Space Optical Systems over I-K Atmospheric Turbulence Channels.. A.. N.. Stassinakis, H.. E.. Nistazakis, M.. P.. Hanias, and G.. S.. Tombras.. University of Athens, Faculty of Physics.. 4.. Design, Analysis and Optimization of a Fractionally Spaced Maximum Likelihood G-RAKE Receiver.. E.. S.. Meles and K.. B.. Baltzis.. RadioCommunications Laboratory, Department of Physics, Aristotle Univ.. 5.. Data mining approaches to fraud detection in telecommunications.. Constantinos Hilas.. Department of Informatics and Communications, Technological Educational Institute of Serres.. 10:30-11:00.. 11:00-12:00.. Invited Speech:.. Ioannis Haritantis, Professor at the University of Patras,.. on "Analog Signal Processing Circuits: A journey in time".. 12:00 - 13:00.. Poster Session P1.. C.. Hilas, S.. Goudos.. (Posters can be put up from 10:30 at the Coffee Break).. In parallel: Sponsors Presentations.. P1.. ADC based timing jitter estimation.. Dimitrios Efstathiou.. An Embedded System for Smart Vineyard Agriculture.. Stelios Zachariadis and Theodore H.. Kaskalis.. Technology Management Dept.. , University of Macedonia.. Design of a CMUT based Tactile Display: comparing two geometries and two methodologies.. V.. G.. Chouvardas, M.. K.. Hatalis, and A.. Miliou.. Aristotle University of Thessaloniki, Department of Informatics.. Building blocks for a 15 GHz PLL in deep-submicron technology.. Kalenteridis, F.. Plessas, V.. Panagiotopoulos, S.. Siskos.. Electronics Lab.. , Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki.. A 90nm 8-bit segmented current-steering Digital-to-Analog Converter at 1.. 7GS/s.. Lambros Mountrichas and Stylianos Siskos.. , Department of Physics, Aristotle University of Thessaloniki.. 6.. Simulation Inaccuracies in Analog/RF Integrated Circuit Design in CMOS Process.. Andriana Voulkidou, Stylianos Siskos and Thomas Noulis.. Electronics Laboratory of Physics Department, Aristotle University of Thessaloniki.. 7.. Wireless Bluetooth Control Module for a DC Motor.. Eleftherios Perissis, Ioannis Petridis, Maria Drakaki.. Department of Automation, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki.. 8.. LC Oscillator As An Ultra Simple, Low Power Transmitter For Wireless Sensors.. Christos V.. Ilioudis and Michail E.. Kiziroglou.. Department of Informatics and Telecommunications Engineering, University of Western Macedonia.. 9.. Experimental Characterization of A 1 V Bulk-Driven Amplifier.. George Raikos, Spyridon  ...   2 Volt Receiver in a 90nm CMOS RF Technology.. Paschalis Simitsakis, Dimitris Psyllos, Paul P.. Sotiriadis.. THETA S.. A.. Methods for Testing Analog and Mixed-Signal Circuits.. Spyronasios, M.. Dimopoulos, N.. Tsatsoulis, D.. K.. Papakostas, A.. Hatzopoulos.. of Electrical Computer Engineering, Aristotle Univ.. of Thessaloniki,.. TIMA Laboratory (CNRS-INP-UJF), France, Technological Educational Institute of Thessaloniki.. Ultra-Thin, Polarization-Insensitive Microwave Metamaterial Absorbers for EMC Applications.. Theofano M.. Kollatou, Alexandros I.. Dimitriadis, and Christos S.. Antonopoulos.. Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki.. Evaluating Amplitude distribution and Clipping error in a WiMAX Software Radio Receiver.. Vasilis Christofilakis, Giorgos Tatsis, Constantinos Votis, Panos Kostarakis.. A Parallel turbo encoder-decoder scheme.. Spyridon K.. Chronopoulos, Giorgos Tatsis, Vasilis Raptis, Panos Kostarakis.. 13 XDSL and OFDM Systems Equalization Using Volterra Series.. Kotoulas, G.. Maragakis.. Hellenic Telecommunications Organization.. 14.. Design of Linear Arrays with Multiple Constraints Using Differential Evolution.. Sotirios K.. Telecommunications Center, Aristotle University of Thessaloniki.. An Educational Scenario for the learning of electrical circuits.. Alexandros Papadimitriou.. School teacher advisor ΠΕ17-Electronics.. Audiovisual information management training demands in the new media environment: the AVIMAN learning portal case.. Chiras Christos, Dimoulas Charalampos, Kalliris George, Veglis Andreas.. of Journalism and Mass Commuication, Aristotle University of Thessaloniki.. 15:30-16:00.. Coffee break.. 16:00-17:30.. Session 3: Analog and High Frequency RF Electronic Circuits.. Psyhalinos,.. Noulis.. 3.. All-Digital Low-Power Radio-Transmitter Architecture And an FPGA Implementation of It.. Kostas Galanopoulos, Paul P.. Microelectronics Circuit Design Group, National Technical University of Athens, Greece.. Active-RC Chebyshev Low-Pass Filter with 500MHz Passband Frequency in 90nm Standard CMOS.. Dimitrios Psyllos, Yannis Papananos.. Microelectronics Circuit Design Group, National Technical University of Athens.. Applications of current mirrors in analog signal processing.. Costas Laoudias, Costas Psychalinos.. of Physics, Electronics Lab.. , University of Patras.. Applying Power Electronics for Energy Saving in Hybrid and Electric Vehicles: RE2S2 research activity.. Nick Papanikolaou, Michael Loupis, Spyros Beckris.. Renewable Energy Sources Energy Saving (RE2S2) Research Group, T.. I.. of Lamia.. An accurate and compact MOSFET I-V model for nanometer CMOS circuit analysis.. Labros Bisdounis, Dept.. of Electrical Engineering, Technological Educational Institute of Patras.. 20:30 Dinner.. Sunday.. 18/3/2012.. 10:00-11:30.. Session 4: Microwave and Optical Communications.. Rekanos,.. Siakavara.. 4.. Modeling of plane wave scattering from dielectric cylinders using total field FETD formulation.. Konstantinos Bavelisand Christos Mias.. School of Engineering, University of Warwick.. Design and Development of 60 GHz Millimeter-wave Passive Components using.. Sub-strate Integrated Waveguide Technology.. Athanasopoulos, D.. Makris, K.. Voudouris.. Technological Educational Institution of Athens.. 10 Gb/s All Optical Flip Flop Employing two Coupled SOAs.. Vagionas, D.. Fitsios, G.. T.. Kanellos, N.. Pleros and A.. Department of Informatics, Aristotle University of Thessaloniki.. Guided Wave Plasmonics: an emerging technology for nanophotonic integrated circuits with high levels of functionality.. O.. Tsilipakos, A.. Pitilakis, A.. Tasolamprou, and E.. Kriezis.. Aristotle University of Thessaloniki, Department of Electrical Computer Engineering.. Metamaterial-enhanced MIMO Antennas.. Ketzaki, D.. Ntaikos, N.. Bourgis and T.. 11:30-12:00.. Coffee break.. 12:00-13:30.. Session 5: Electronic Systems and Applications.. Nikolaidis,.. 5.. FPGA Implementation of a Cellular Automata-based Algorithm for the Prediction of Oil Slick Spreading.. Ioannis Vourkas, Georgios Ch.. Sirakoulis.. Democritus University of Thrace (DUTh), Department of Electrical Computer Engineering.. Design of a High Switching Frequency FPGA-based SPWM Generator for DC/AC Power Inverters.. Matina Lakka, Eftichios Koutroulis, Apostolos Dollas.. Department of Electronic Computer Engineering, Technical University of Crete.. Implementation Trade-offs of Computer Vision Algorithms on Reconfigurabe Computing Targeting.. to Space Applications THE SPARTAN PROJECT.. Diamantopoulos, G.. Lentaris, K.. Siozios, D.. Soudris, M.. Aviles Rodrigalvarez.. Sch.. of Electrical and Comp.. Eng.. , National Technical Univ.. of Athens, Athens, Greece.. Smart multicore embedded systems.. George Hassapis and Christoforos Markou.. Laboratory of Computer Systems Architecture, Aristotle University of Thessaloniki.. 13:30.. Conference Closing..

  Original link path: /program.htm
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 5.
  Descriptive info: Χορηγο.. ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ,ΤΗΜΜΥ,ΑΠΘ..

  Original link path: /sponsors.htm
  Open archive

 • Title: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής & Τηλεπικοινωνιών - Θεσσαλονίκη 16 -18 Μαρτίου 2012 Page 6.
  Descriptive info: Στιγμι τυπα απ το χ ρο εισ δου του συνεδρ ου.. Χαρακτηριστικ η αθρ α συμμετοχ φοιτητ ν..

  Original link path: /contact.htm
  Open archive

 • Title: Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών | 20 - 22 Μαρτιου 2009
  Descriptive info: Χρήσιμες Πληροφορίες.. Επικοινωνία.. Πρόσκληση.. Το συνέδριο Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών πραγματοποιείται για πρώτη φορά το 2009 και ξεκίνησε με πρωτοβουλία αποφοίτων μεταπτυχιακών τμημάτων Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών (ΠΑΣΜΕΦΗΡ).. Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από μεγάλο αριθμό επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους χώρους και, με παρότρυνση αυτών, τα Εργαστήρια Ηλεκτρονικής του Τμήματος.. Φυσικής και Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλαβαν την πρώτη διοργάνωση του συνεδρίου στην Πάτρα.. Σκοπός του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στο χώρο της Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών να γνωριστούν μεταξύ τους, να παρουσιάσουν το πρόσφατο ερευνητικό τους έργο και να γνωρίσουν και το έργο των συναδέλφων τους.. Ως γνωστόν τα πεδία της Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών θεωρούνται πεδία αιχμής στη σύγχρονη τεχνολογία και προσδιορίζουν καθοριστικά την οικονομική ανάπτυξη των χωρών.. Στην Ελλάδα που μπήκε σχετικά αργά στους χώρους αυτούς υπάρχει σήμερα μεγάλος αριθμός επιστημόνων και επαρκής τεχνογνωσία.. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο  ...   1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών, που διοργανώνεται στην Πάτρα, φιλοδοξεί να βοηθήσει στην πραγμάτωση των παραπάνω στόχων και να θέσει τα standards για τις μελλοντικές αντίστοιχες διοργανώσεις που θα γίνονται ανά διετία σε διαφορετικές πόλεις.. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας διαθέτει το δυναμικό, τις υποδομές και το κατάλληλο κλίμα που εγγυώνται την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου.. Η Πάτρα αποτελεί ένα θαυμάσιο τόπο για να χαρεί κανείς τις εκτός συνεδριακού χρόνου ώρες του.. Σας προσκαλώ να λάβετε μέρος στην πρώτη διοργάνωση του Συνεδρίου Ηλεκτρονικής Τηλεπικοινωνιών και τόσον εγώ όσο και οι συνεργάτες μου θα είμαστε συνεχώς στη διάθεσή σας ώστε οι μέρες του συνεδρίου να είναι γόνιμες για όλους.. Καλώς να έλθετε.. Γιάννης Χαριτάντης.. Καθηγητής.. Επιλογες.. Editorial.. Ανακοίνωση.. Πρόσκληση Συμμετοχής.. Οργανωτική Επιτροπή.. Επιστημονική Επιτροπή.. Θεματικά Πεδία.. Πρόγραμμα Συνεδρίου.. Υποβολή Εργασίας.. Εγγραφή.. Διαμονή.. Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών | 20 - 22 Μαρτιου 2009..

  Original link path: /pacet2009/index.html
  Open archive

 • Title: Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών | 20 - 22 Μαρτιου 2009
  Descriptive info: Χρήσιμες Πληροφορίες.. Αχαϊα.. Ο νομός Αχαϊας συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τόσο ιστορικά μνημεία όσο και φυσικά τοπία αξιοσημείωτης ομορφιάς.. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες.. Η Αχαϊα άρχισε να παίζει ένα πιο δυναμικό ρόλο το 280 Π.. Χ.. , όταν δημιουργήθηκε η Αχαϊκή Συμπολιτεία.. Ήταν η πρώτη περιοχή της Ελλάδας που ασπάστηκε το χριστιανισμό και ετέλεσε διαδοχικά υπό την κατοχή των Φράγκων, των Βενετών, και των Τούρκων πριν απελευθερωθεί το 1828.. Υπάρχουν φανερές αποδείξεις όκλων αυτών των ξένων δυνάμεων στις πόλεις, τα χωριά και τα βουνά της Αχαϊας.. Η Πρωτεύουσα.. Η.. Πάτρα.. είναι η πρωτεύουσα της Αχαϊας και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.. Είναι επίσης το μεγαλύτερο και κεντρικότερο λιμάνι προς Ιταλία και τα νησιά του Ιονίου Πελάγους: Κεφαλλονιά, Ιθάκη, Κέρκυρα, Λευκάδα και Παχοί (Η Ζάκυνθος συνδέεται με την Κυλλήνη στο νομό της Ηλείας).. Η πόλη είναι η μεγαλύτερη της Πελοποννήσου και χωρίζεται σε δύο περιοχές.. Η άνω πόλη που βρίσκεται στους πρόποδες του κάστρου είναι η παλιά πόλη και έχει πολλά νεο-κλασσικά κτήρια.. Το ίδιο το κάστρο έχει μετατραπεί σε πάρκο με υπέροχη θέα ολόκληρης της πόλης και του Ιονίου Πελάγους.. Η κάτω πόλη.. περιέχει πολλά παλιά αρχοντικά σπίτια, το αρχαίο Ωδείο, καφέ, εστιατόριο και ένα εμπορικό κέντρο που σφήζει από ζωή.. Η μοντέρνα πόλη της Πάτρας συνδυάζει εξαιρετικά τη φυσικά ομορφιά, μια μακρά ιστορία και μοναδικά μνημεία ενδιαφέροντος, προσελκύοντας ένα μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο, αφού προσφέρει πολλές δυνατότητες να απολαύσει κάποιος τα αξιοθέατα σε μια ζεστή φιλοξενία.. Κατά τη διάρκεια του Καρναβαλιού, η πόλη φημίζεται για τους ξέφρανους εορτασμούς με ανάλογα κουστούμια και τα party στους δρόμους της πόλης.. Επίσης, η πόλη διατηρεί ένα άρτιο αρχαιολογικό μουσείο, μια γκαλερί τέχνης και δημοτικό θέατρο.. Αν και η Πάτρα είναι περισσότερο ένα μέρος όπου η ταξιδιώτες περνάνε παρά μένουν, η πλατεία των Υψιλών Αλωνίων με τα καφέ και τους φοίνικες είναι ένα δημοφιλές μέρος όπου οι ντόπιοι περνούν τις ημέρες και τα βράδια τους.. Μέρη ενδιαφέροντος.. Αρχαίο Ωδείο:.. Το Ωδείο είναι χτισμένο κοντά στην πλατεία του Αγίου Γεωρίου στην περιοχή της παλιάς Πάτρας.. Χτίστηκε το 2ο αιώνα Π.. και έχει χωρητικότητα 2500 ανθρώπων.. Θεωρείται ένα από τα πιο αρχαία θέατρα της Ελλάδας.. Αρχαία Κλειτορία:.. Το αρχαίο μνημείο είναι κοντά στην Κλειτορία και τα Καλάβρυτα και συγκεντρώνει ένα μεγάλο πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, όπως ένα αρχαίο θέατρο και επιγραφές σε τάφους  ...   τις παλαιότερες εκκλησίες στην Αχαϊα και μια μικρής κλίμακας αντίγραφο της Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.. Κάστρο του Ρίου:.. Χτίστηκε το 1499 κατά τη διάρκεια της Τουρκικής κατοχής.. Βρίσκεται απέναντι από το κάστρο του Αντιρρίου.. Ρωμαϊκή Γέφυρα.. : Είναι μια δίτοξη γέφυρα στη βόρεια είσοδο της Πάτρας.. Ρωμαϊκό Κάστρο:.. Το κάστρο βρίσκεται στην περιοχή της αρχαίας ακρόπολης του Ιουστινιανού, αποκαλύπτωντας ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της Πάτρας.. Μουσεία.. Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου:.. Το μουσείο βρίσκεται στην παλιά αγορά της πόλης του Αιγίου.. Οι συλλογές του μουσείου περιλαμβάνουν ευρήματα που χρονολογούνται από τη Νεολιθική και την Νέα Ρωμαϊκή περίοδο.. Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας:.. Το μουσείο της Πάτρας φιλοξενείται στον ισόγειο όροφο ενός τριόροφου νεοκλασικού κτηρίου στο κέντρο της Πάτρας.. Σήμερα, ένα νέο μοντέρνο κτήριο χτίζεται στην είσοδο της πόλης.. Μουσείο Ανθρώπινης Θυσίας των Καλαβρύτων:.. Το μουσείο ιδρύθυκε το 1993, 50 χρόνια από το ολοκαύτωμα της πόλης από τους Γερμανούς.. (13 Δεκεμβρίου 1943).. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσθέντων, φωτογραφικό υλικό κ.. α.. Μουσεία και Βιβλιοθήκες.. Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου: 26910 - 21517.. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Αιγίου: 26910 - 62106.. Ιστορικά Αρχεία Αιγίου: 26910 - 21293.. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγίου: 26910 - 26694.. Δημοτικό Μουσείο Καλαβρύτων: 26920 - 23646.. Βυζαντινό Μουσείο Πάτρας: 2610 - 276143.. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Πάτρας: 2610 - 274034.. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάτρας: 2610 - 224813.. Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας: 2610 - 276207.. Σταθμός Λεωφορείων.. Σταθμός Λεωφορείων: 2610 - 623886.. Αίγιο: 26910 - 22424.. Ακράτα: 26960 - 22513.. Καλάβρυτα: 26920 - 22224.. Κάτω Αχαϊα: 26930 - 22021.. Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού:.. 2610 - 620677.. Αθλητικά Κέντρα.. Ακράτα: 26960 - 22222.. Χαλανδρίτσα: 26940 - 22298.. Ερυμάνθεια: 26940 - 31301.. Κάτω Αχαϊα: 269360 - 23761.. Κλειτορία: 26920 - 31207.. Νοσοκομεία.. Αιγίου: 26910 - 22222.. Παίδων: 2610 - 622222.. Καλαβρύτων: 26920 - 22226.. 'Άγιος Ανδρέας': 2610 - 227000.. Νοσημάτων Θώρακος: 2610 - 623535.. 'Ερυθρός Σταυρός': 2610 - 277833.. ΠΓΝΠ Ρίου: 2610 - 999111.. Αστυνομικά Τμήματα.. Γραμμή Επειγόντων περιστατικών: 2610 - 695330.. Αίγιο: 26910 - 61601.. Ακράτα: 26960 - 2222.. Χαλανδρύτσα: 26940 - 22202.. Καλάβρυτα: 26930 - 23333.. Κάτω Αχαϊα: 26930 - 23333.. Τουριστική Αστυνομία: 2610 - 695191.. Τροχαία: 2610 - 695191.. Λιμάνια.. Αίγιο: 26910 - 28888.. Πάτρα: 2610 - 341002.. Ρίο: 2610 - 991203.. Γραφείο Τουρισμού:.. 26910 - 620353.. Σταθμοί Τραίνων.. Αίγιο: 26910 - 22385.. Ακράτα: 26960 - 31291.. Διακοπτό: 26930 - 43206.. Καλάβρυτα: 26930 - 22245.. Κάτω Αχαϊα: 26930 - 22578.. Πάτρα: 2610 - 639108-10..

  Original link path: /pacet2009/info.html
  Open archive

 • Title: Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών | 20 - 22 Μαρτιου 2009
  Descriptive info: Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.. Όνομα.. Επώνυμο.. Διεύθυνση.. Τηλέφωνο.. E-mail.. Ερωτήσεις ή Πληροφορίες..

  Original link path: /pacet2009/contact.html
  Open archive


 • Archived pages: 19