www.archive-gr-2013.com » GR » N » N-TAXI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2013-12.

 • Title: n-Taxi: Welcome
  Descriptive info: .. n.. -.. Taxi.. Όλα n-Taxi.. Επικοινωνία.. Λίγα λόγια.. Συχνές Ερωτήσεις.. Χρήσιμα Links.. Καλώς ήρθατε στον Δικτυακό τόπο του n-Taxi.. Εδώ σύντομα θα βρίσκετε πληροφορίες και λύσεις στα θέματα που σας απασχολούν με τις φορολογικές σας υποθέσεις.. Σύντομα κοντά σας.. Μέχρι τότε.. κάντε κλικ εδώ.. Info.. © Copyright n-Taxi 2006.. All rights reserved..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: n-Taxi: Welcome
  Descriptive info: n-Taxi.. ¼ëá n-Taxi.. n-Taxi Home Page.. Êáëþò Þñèáôå óôïí Äéêôõáêü ôüðï ôïõ n-Taxi.. Åäþ óýíôïìÜ èá âñßóêåôå ðëçñïöïñßåò êáé ëýóåéò óôá èÝìáôá ðïõ óáò áðáó÷ïëïýí ìå ôéò öïñïëïãéêÝò óáò õðïèÝóåéò.. Óýíôïìá êïíôÜ óáò.. ÌÝ÷ñé ôüôå.. info@n-taxi.. gr.. © Copyright n-Taxi 2001..

  Original link path: /ntaxi/
  Open archive

 • Title: n-Taxi: Åðéêïéíùíßá
  Descriptive info: Åðéêïéíùíßá.. Ëßãá ëüãéá.. Óõ÷íÝò ÅñùôÞóåéò.. ×ñÞóéìá Links.. ¨Ïíïìá.. :.. ÄéÝõèõíóç.. ÔçëÝöùíï.. Email:.. Ó÷üëéá..

  Original link path: /ntaxi/p5.html
  Open archive
 •  

 • Title: n-Taxi: Õðçñåóßåò
  Original link path: /ntaxi/p3.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: n-Taxi: Õðçñåóßåò
  Original link path: /ntaxi/p4.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: n-Taxi: Ëßãá ëüãéá
  Original link path: /ntaxi/p1.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: FormMail
  Descriptive info: FormMail-Clone Version: 2.. 4.. This is FormMail-clone, a clone of FormMail.. cgi.. It is a clean room version for legal purposes (a less restrictive license), but should behave the exact same way as Matt Wright's Original, but contain none of his code..

  Original link path: /cgi-sys/FormMail.cgi
  Open archive •  


  Archived pages: 7