www.archive-gr-2013.com » GR » N » NALVI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 10 . Archive date: 2013-09.

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: .. NALVI OE.. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ.. ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ!!.. Η εταιρε α μας.. Η εταιρε α NALVI ΟΕ δραστηριοποιε ται απ το 1974 στον τομ α θ ρμανσης και ειδικ στην ατομικ και κεντρικ θ ρμανση, στα ενεργειακ τζ κια, στα φωτοβολτα κ συστ ματα και στην παραγωγ ζεστο νερο.. χει εκγαταστ σει χιλι δες συστ ματα θ ρμανσης και ειδικ ατομικ ς θ ρμανσης, αν τη χ ρα.. Η προτ μηση των πολυπληθ ν πελατ ν στα συτ ματα θ ρμανσης οφε λεται στην αξιοπιστ α των κατασκευασμ νων μον δων στην Αγγλ α και στη μεγ λη οικονομ α στα κα σιμα.. Τα συστ ματα αυτ θεωρο νται οικονομικ τερα στην καταν λωση καυσ μων και απ το φυσικ α ριο, εν παρ λληλα παρ χουν ΑΠΟΛΥΤΗ ασφ λεια την οπο α ακ μα δεν εγγυ ται το φυσικ α ριο.. Ατομικ θ ρμανση.. Η ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΛΥΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΚΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.. Η εταιρε α NALVI εισ γει τα ατομικ καλοριφ ρ WEC (WORCESTER-DANESMOOR) απ το τος 1974 και χει κ νει χιλι δες εγκαταστ σεις σε χιλι δες νοικοκυρι της Ελλ δας.. λοι οι πελ τες μας συστ νουν την εταιρε α μας σε λλους πελ τες επειδ χουν με νει ευχαριστημ νοι απ την ψογη λειτουργ α των μηχανημ των, τη μεγ λη οικονομ α καυσ μων και απ το γεγον ς τι δεν παρουσι ζουν βλ βες.. Οι εν λ γω μον δες χουν κατασκευαστε στην Αγγλ α με προδιαγραφ ς υψηλ ς τεχνολογ ας Αμερικ ς και Ευρωπα κ ς νωσης, για αυτ λλωστε ε ναι φιλικ ς και στο περιβ λλον πως αυτ χει αποδειχθε στις αμερικανικ ς και ευρωπα κ ς π λεις.. Απ μετρ σεις που πραγματοποι θηκαν σχετικ με την καταν λωση καυσ μου διαπιστ θηκε τι 3 δοχε α πετρελα ου των 18 λ τρων, θερμα νουν 8 χ ρους επ 15 ημ ρες, τσι θεωρε ται το πλ ον οικονομικ τερο και ασφαλ στερο μ σο θ ρμανσης σε παγκ σμια κλ μακα.. Περισσ τερα.. Κεντρικ θ ρμανση.. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ.. Η εταιρε α NALVI με την πολυετ εμπειρ α  ...   (μαντεμ νια) και οι τ ποι τους ε ναι Olsberg-Franklin-Ofenkamin το οπο ο ε ναι σκ το τζ κι και Kamineinsaetze συνδε μενο με σ ματα καλοριφ ρ.. Επ σης εισ γουμε και τα κλειστ ενεργειακ αγγλικ τζ κια τα οπο α συνδ ονται με εγκατ σταση καλοριφ ρ.. Φωτοβολτα κ συστ ματα.. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.. Η εταιρε α NALVI ασχολε ται και με την εγκατ σταση φωτοβολτα κ ν συστημ των, τα οπο α ε ναι κρως φιλικ προς το περιβ λλον και αποτελο ν μ α μελλοντικ πηγ εν ργειας απ τον λιο.. Αυτ παρ γουν ηλεκτρικ ρε μα αν λογα με την εγκατεστημ νη επιφ νει τους για τις αν γκες κατοικι ν, βιομηχανικ ν εγκαταστ σεων κλπ.. Εξυπακο εται τι με αυτ τα συστ ματα χουμε μηδενικ ρ πανση, αθ ρυβη λειτουργ α, μεγ λη δι ρκεια ζω ς, μηδαμιν συντ ρηση και επιτυγχ νουμε την απεξ ρτηση απ λες τις μη πιες μορφ ς εν ργειας.. Ηλιακο τριπλ ς εν ργειας.. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛ.. ΡΕΥΜΑ.. Η εταιρε α NALVI συνεργ ζεται με τη γερμανικ SIEMENS η οπο α κατασκευ ζει τους ηλιακο ς θερμοσ φωνες τριπλ ς εν ργειας που μπορο ν να συνδεθο ν με το υπ ρχον σ στημα καλοριφ ρ και το ηλεκτρικ ρε μα, στε μαζ με την ηλιακ εν ργεια να χουν τη δυνατ τητα να παρ γουν ζεστ νερ απ 3 ενεργειακ ς πηγ ς.. Τα εν λ γω μηχαν ματα τα οπο α κατασκευ ζει αποκλειστικ ς η SIEMENS και τα οπο α προωθο με απ το 1980, θεωρο νται απ τα πλ ον αξι πιστα και στιβαρ σε παγκ σμια κλ μακα.. Boiler ζεστο νερο.. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ BOILER ΑΠΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΗΛΙΟ.. Διαθ τουμε boiler υψηλ ς τεχνολογ ας και αξιοπιστ ας για την παραγωγ ζεστο νερο , τ σο απ το δ κτυο θ ρμανσης, σο και απ τον λιο το ηλεκτρικ ρε μα.. Αρχικ σελ δα.. Κεντρικ θ ρμανση.. Σώματα καλοριφέρ.. Ενεργειακ τζ κια.. Φωτοβολτα κ.. Ηλιακο 2-3πλ.. εν ργειας.. Διε θυνση εταιρε ας.. Επικοινων α.. Copyright 2006 SunRise | Design: David Herreman |.. | CSS and XHTML..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Το κ θε ατομικ καλοριφ ρ WEC-WORCESTER-DANESMOOR αναλ γως της δυναμικ τητ ς του, μπορε ναθερμ νει μικρο ς και μεγ λους χ ρους μ χρι 400 τ.. μ.. Αυτ λειτουργο ν με πετρ λαιο DIESEL και θερμα νουνμονοκατοικ ες, διπλοκατοικ ες, διαμερ σματα, β λλες κλπ.. Μπορο ν ακ μη να συνεργασθο ν με τα Γερμανικ Τζ κια - καλοριφ ρ της Olsberg και με τους ηλιακο ς θερμοσ φωνες τριπλ ς εν ργειας για ακ μη μεγαλ τερη οικονομ α καυσ μων.. Επ σης συνδ ονται με λα τα ε δη σωμ των καλοριφ ρ σε μονοσωλ νιο δισωλ νιο σ στημα σε ενδοδαπ δια θ ρμανση και διατ θενται στην καταν λωση σε δ ο τ πους:.. Τον τ πο STANDARD, ο οπο ος προσφ ρει μ νο τη θ ρμανση.. Τον τ πο SUPER, ο οπο ος προσφ ρει θ ρμανση και ζεστ νερ αντικαθιστ ντας τσι τον δαπανηρ ηλεκτρικ θερμοσ φωνα.. Τα εν λ γω καλοριφ ρ εισ γονται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ και απ' ευθε ας απ την κατασκευ στρια χ ρα της Αγγλ α κατ' αποκλειστικ τητα της εταιρε ας NALVI και ε ναι κομψ τατα, αθ ρυβα, οσμα.. , ασφαλ στατα, καθαρ τατα, με μεγ λο βαθμ απ δοσης μ χρι 96%, περικλε ουν δε μ σα:.. Τον πιεστικ καυστ ρα.. Τον λ βητα διπλ ν τοιχωμ των, πολλαπλ ν διαδρομ ν.. Το δοχε ο διαστολ ς.. Τον κυκλοφορητ τρι ν τεσσ ρων ταχυτ των.. Τα ασφαλιστικ.. Το Boiler ζεστο νερο.. Τους αυτοματισμο ς κλπ.. Επ σης, να λλο μεγ λο πλεον κτημα ε ναι τι δεν απαιτε ται κτιστ καπνοδ  ...   φθην και κατ αντ στροφο τρ πο να τον επανατοποθετ σει ακ μα και αν ο ιδιοκτ της ε ναι τελε ως σχετος.. Παρ' λα αυτ , ε ν ο ιδιοκτ της επιθυμε , μπορο ν τα συνεργε α μας να μεταβο ν σε λα τα σημε α της χ ρας να πραγματοποι σουν τη συντ ρηση.. Σχηματικ δι ταξη σ νδεσης μον δας με σ ματα και καταναλωτ ς ζεστο νερο.. Οι διαστ σεις των ατομικ ν μον δων ε ναι σ μφωνες με τα διεθν πρ τυπα χ ρων κουζ νας και προσαρμ ζονται ε κολα στον περιβ λλοντα χ ρο μιας και δε διαφ ρουν σε τ ποτα απ να ηλεκτρικ πλυντ ριο μια κουζ να.. Το εξωτερικ τους περ βλημα με το θαυμ σιο φιν ρισμα σε μ ταλλο εμαγι καθαρ ζεται εξ σου ε κολα πως και οποιαδ ποτε λλη οικιακ συσκευ.. Βεβα ως, οι μον δες αυτ ς, ταν υπ ρχει λλειψη χ ρου μπορο ν τα τοποθετηθο ν εκτ ς απ την κουζ να σε να χωλ σε μ α αποθ κη στο μπαλκ νι σε πλατ σκαλο σε δ μα, υπ γειο κλπ.. ΔΙΑΣΤΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.. Τ πος.. Ισχ ς (kcal/h).. ψος.. (mm).. Πλ τος (mm).. Μ κος (mm).. 20 Standard.. 20000.. 850.. 430.. 560.. 25 Standard TR.. 25000.. 480.. 630.. 30 Standard.. 30000.. 510.. 620.. 33 Standard TR.. 33000.. 50 Standard.. 50000.. 1020.. 720.. 20 Super.. 25 Super TR.. 30 Super.. 33 Super TR.. Η εταιρε α των επαναστατικ ν ατομικ ν μον δων WEC κατασκευ ζει επ σης και μον δες που λειτουργο ν με α ριο (GAS)..

  Original link path: /atomiki.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Η εταιρε α NALVI με την πολυετ εμπειρ α στον τομ α της θ ρμανσης διαθ τει και συστ ματα κεντρικ ς θ ρμανσης.. προερχ μενα απ τη Γερμαν α, πως πχ BUDERUS, MASTER κλπ.. Τα εν λ γω συστ ματα ε ναι γνωστ για τηναξιοπιστ α τους στο ευρ τερο κοιν της Ευρωπα κ ς νωσης.. Η εταιρε α μας προσφ ρει αδαπ νως για κ θε πελ τη την σ νταξη κοστολογ ου για μ α ολοκληρωμ νη εγκατ  ...   κατοικ ας.. Οι λέβητες MASTER είναι γερμανικοί και κατασκευάζονται από εύτηκτο αντιδιαβρωτικό μαντέμι GG 20 κατά DIN 1691.. Έχουν 3 πλήρεις διαδρομές καυσαερίων και ο κορμός τους μονώνεται με υαλοπάπλωμα πάχους 50 mm με επικάλυψη ανακλαστικού φύλλου αλουμινίου.. Το άνω, το οπίσθιο και τα πλευρικά καλύμματα μονώνονται με υαλοβάμβακα 50 mm.. Η πόρτα είναι μονωμένη με πυρίμαχο υλικό από κεραμικές ίνες.. Υπάρχει ενσωματωμένος πίνακας οργάνων ο οποίος περιλαμβάνει:.. Διακόπτη ON-OFF.. Θερμόμετρα νερού και καυσαερίων.. Θερμοστάτες καυστήρα-κυκλοφορητή και ασφαλείας.. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας..

  Original link path: /kentriki.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Ηλιακο διπλής και τριπλ ς εν ργειας.. Η εταιρε α NALVI συνεργ ζεται με τη γερμανικ SIEMENS η οπο α κατασκευ ζει τους ηλιακο ς θερμοσ φωνες τριπλ ς εν ργειας που μπορο ν να συνδεθο ν.. με το υπ ρχον σ στημα καλοριφ ρ και το ηλεκτρικ ρε μα, στε μαζ με την ηλιακ εν ργεια να χουν τη δυνατ τητα να παρ γουν ζεστ νερ απ 3 ενεργειακ ς πηγ ς..

  Original link path: /iliakoi.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Όλα αυτά είναι κατασκευασμένα από επιλεγμένο χάλυβα.. Συνοπτικά σας παρουσιάζουμε τους ακόλουθους τύπους:.. Τύπος AKAN (κλασσικό).. Τύπος PANEL.. Τύπος Πετσετοκρεμάστρας..

  Original link path: /somata.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1839 και χρησιμοποιήθηκε για πρακτικούς σκοπούς στα τέλη της δεκαετίας του '50 σε διαστημικές εφαρμογές.. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.. Ένα τυπικό Φ/Β σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο ή ηλιακή γεννήτρια ρεύματος και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαχειρίζονται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τη Φ/Β συστοιχία.. Για αυτόνομα συστήματα υπάρχει επίσης το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες.. Μία τυπική Φ/Β συστοιχία αποτελείται από ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια ηλεκτρικά συνδεδεμένα μεταξύ τους.. Όταν τα Φ/Β πλαίσια εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία, μετατρέπουν ποσοστό 14% περίπου της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική γίνεται αθόρυβα, αξιόπιστα και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.. Χαρακτηριστικά Φ/Β Συστημάτων.. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Φ/Β συστημάτων, που τα διαφοροποιούν από τις άλλες μορφές ΑΠΕ είναι:.. Απευθείας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και σε πολύ μικρή κλίμακα, π.. χ.. σε επίπεδο μερικών δεκάδων W ή και mW.. Είναι εύχρηστα.. Τα μικρά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν από τους ίδιους τους χρήστες.. Μπορούν να εγκατασταθούν μέσα στις πόλεις, ενσωματωμένα σε κτίρια και δεν προσβάλλουν αισθητικά το περιβάλλον.. Μπορούν να συνδυαστούν με άλλες πηγές ενέργειας (υβριδικά συστήματα).. Είναι βαθμωτά συστήματα, δηλ.. μπορούν να επεκταθούν σε μεταγενέστερη φάση  ...   λεγόμενη «Διάσπαρτη Παραγωγή Ενέργειας» (Distributed Power Generation), η οποία αποτελεί το νέο μοντέλο ανάπτυξης σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.. Η διαφοροποίηση στην παραγωγή ενέργειας, που προσφέρεται από τα Φ/Β συστήματα, σε συνδυασμό με την κατά μεγάλο ποσοστό απεξάρτηση από το πετρέλαιο και την αποφυγή περαιτέρω ρύπανσης του περιβάλλοντος, μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης σε ένα νέο ενεργειακό τοπίο που αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στις αναπτυγμένες χώρες.. Τρόπος λειτουργίας Φ/Β Συστημάτων.. Α.. Συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ.. Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία δέχονται το ηλιακό φως και το μετατρέπουν σε ηλεκτρική ενέργεια σε μορφή συνεχούς ρεύματος.. Με τη χρήση μετατροπέα το συνεχές ρεύμα μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο και τροφοδοτεί το δίκτυο της ΔΕΗ, οπότε μπορεί κανείς να πωλήσει την παραγόμενη ενέργεια.. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση, δηλ.. σε ιδιωτικές κατοικίες, γραφεία, εργοστάσια κλπ.. Β.. Αυτόνομο σύστημα.. Στο αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποθηκεύεται σε μπαταρίες.. Η μπαταρίες μας προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν υπάρχει ήλιος.. Ο ρυθμιστής φόρτισης προστατεύει τις μπαταρίες από την υπερφόρτωση όπως και από την αποφόρτιση.. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως σε εξοχικά σπίτια, βίλλες, μονοκατοικίες, τροχόσπιτα, σκάφη όπως και σε σημεία δυσπρόσιτα όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο..

  Original link path: /fotovoltaika.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Τα boiler είναι χαλύβδινα με ενσωματωμένο εναλλάκτη, αντιδιαβρωτική προστασία σμάλτου κατά DIN 4753 ώστε να είναι ασφαλή κατά τη λειτουργία τους, ενώ διαθέτουν μόνωση πολυουρεθάνης 50-70 mm.. Η πίεση λειτουργίας είναι 10 bar.. Κάθε boiler περιλαμβάνει θερμόμετρο, ενσωματωμένο εναλλάκτη και ηλεκτρική αντίσταση 4 KW.. Εκτός από κάθετα, διαθέτουμε επίσης και οριζόντια boiler που μπορούν να τοποθετηθούν σε πατάρια κλπ.. Κάθετα boiler.. Οριζόντιο boiler..

  Original link path: /boiler.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Σ στημα θ ρμανσης κατοικ ας απ τζ κι καλοριφ ρ.. Τμηματικό στοιχείο ενεργειακού τζακιού - καλοριφέρ της Olsberg.. Σκέτο ενεργειακό τζάκι από μαντέμι..

  Original link path: /tzakia.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Διε θυνση.. εταιρε ας NAVLI OE.. Ναυπακτ της Λουκ ς.. Διπλ.. Μηχανολ γος Ηλεκτρολ γος Μηχανικ ς Πολυτεχνε ου Αννοβ ρου.. Γενικ ς διευθυντ ς NALVI OE..

  Original link path: /director.html
  Open archive

 • Title: NALVI OE - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
  Descriptive info: Διε θυνση:.. ΑΡΒΗΛΩΝ 4, νω Ιλ σια.. 15771 Αθ να.. Τηλ.. : 210 7790974, 210 7715470.. Fax: 210 7715470.. email:.. info@nalvi.. gr.. Για οποιαδ ποτε πληροφορ α μη διστ σετε να επικοικων σετε μαζ μας τηλεφωνικ ς με.. email.. Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή στείλτε μας.. ώστε να επικοινωνήσετε μαζί μας.. Θα σας απαντήσουμε το ταχύτερο δυνατό.. Στοιχε α αποστολ α.. νομα:.. Τηλ φωνο:.. Email:.. Κε μενο.. Χάρτης περιοχής..

  Original link path: /contact.html
  Open archive


 • Archived pages: 10