www.archive-gr-2013.com » GR » N » NAOEF

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 19 . Archive date: 2013-09.

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΑΡΧΙΚΗ
  Descriptive info: .. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ.. Καλ ς ρθατε.. στον ανανεωμ νο δικτυακ μας τ πο.. Μ σα απ τις σελ δες του θα προσπαθ σουμε να σας βοηθ σουμε να γνωρ σετε τον μιλ μας και να ενημερωθε τε για τις δραστηρι τητ ς του.. Ειδικ τερα, θα βρε τε πληροφορ ες για την ιστορ α του, την φιλοσοφ α του, τ ν α του, τις αγωνιστικ ς του δραστηρι τητες - τριγ νου και ανοικτ ς θαλ σσης - καθ ς και για τις δι φορες σχολ ς που διατηρε.. Ελπ ζουμε σιγ σιγ - και με τη δικ σας βο θεια - να συμπληρ σουμε και να εμπλουτ σουμε τις σελ δες μας με θ ματα, σχ λια, φωτογραφ ες και τι λλο θα μπορο σε να ενδιαφ ρει την ιστιοπλοικ μας παρ α.. Καλοπροα ρετη κριτικ και παρατηρ σεις για το site ε ναι π ντα ευπρ σδεκτες στο.. christos@panelsigns.. gr.. Σας ευχ μαστε καλ σερφ ρισμα.. πιο σωστ.. καλ αρμ νισμα.. Τα ν α μας.. Φωτογραφ ες απ τον αγ να της Επιδα ρου.. Εδ.. θα βρε τε τις φωτογραφ ες του αγ να μας.. Ε ναι πολλ ς, γι' αυτ τις ζιπ ραμε, στε να τις κατεβ σετε πιο ε κολα.. Τις κατεβ  ...   Τακτικ Γενικ Συν λευση του ΝΑΟΕΦ.. Εγκρ θηκαν ο απολογισμ ς και προυπολογισμ ς του Ομ λου, και ακολο θησαν ενδιαφ ρουσες προτ σεις απ τα μ λη για οικονομικ , αγωνιστικ κλπ θ ματα.. Ακολο θησε η κοπ της π τας.. Εορτασμ ς Θεοφανε ων 2013.. πως κ θε χρ νο, τσι και φ τος τα Θεοφ νεια, ο ΝΑΟΕΦ συμμετε χε στις εκδηλ σεις Αγιασμο των Υδ των του Δ μου Μοσχ του.. Ο Σταυρ ς ρ χτηκε στη θ λασσα απ το σκ φος «ΔΗΩ» του ΝΑΟΕΦ, εν πλ θος ιστιοπλο κ ν σκαφ ν του Ομ λου μας με επιβ τες τους μικρο ς αθλητ ς μας και τους γονε ς τους, δωσαν με την παρουσ α τους εορταστικ τ νο στην εκδ λωση.. Κ πελλο Χριστουγ ννων 2012.. Παρ τις φιλ τιμες προσπ θει ς και τις προετοιμασ ες της επιτροπ ς μας μας για ναν ακ μα πετυχημ νο αγ να, ο Στρατηγ ς νεμος δεν μας κανε το χατ ρι και τσι δυστυχ ς η εκκ νηση δεν δ θηκε ποτ.. Αυτ μως δεν εμπ δισε τα πληρ ματα των 63 σκαφ ν που λαβαν μ ρος να απολα σουν να καταπληκτικ.. Επιτροπ Ανοιχτ ς Θαλ σσης.. Ν α Δελτ α Αθλητ Ιστιοπλο ας..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
  Descriptive info: Αγκ στρι.. Σαλαμ να.. Κ πελλο Χριστουγ ννων.. Αγ νας Επιδα ρου.. Απ το 2002 ο μιλ ς μας διοργαν νει τον αγ να "ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ" που μ χρι το 2007 περιελ μβανε 2 ιστιοδρομ ες: Φ ληρο - Επ δαυρος και (ΕΚΠΛΗΞΗ!) Επ δαυρος - Φ ληρο.. Απ το 2008 αποφασ σαμε να μει σουμε λ γο τις συγκιν σεις και να αυξ σουμε την απ λαυση.. τσι, σεβ μενοι την συσσωρευμ νη κο ραση της εβδομ δας για το σ νολο σχεδ ν των κυβερνητ ν και των πληρωμ των, οι δ ο ιστιοδρομ ες γιναν τρε ς ελαφρα νοντας το πρ το μπρ τσο.. Απ το 2009 μετατοπ στηκε και ο τελικ ς προορισμ ς.. Η Παλαι Επ δαυρος γινε Ν α.. Απ το 2010 αλλ ξαμε λ γο και τους περιορισμο ς πλο.. Κατ τα λλα δεν αλλ ζει τ ποτα σον αφορ ο τε στο κλ μα του αγ να ο τε στην φιλικ και ανθρ πινη ατμ σφαιρα που ελπ ζουμε τι χαρακτηρ ζει λες τις εκδηλ σεις του Ομ λου μας.. Φ τος (.. 2013.. ), ο αγ νας γ νεται Ιο λιο, στις 12-13-14, με αποτ λεσμα τη μ ρα που θα ε μαστε στο λιμαν κι της Ν ας Επιδα  ...   Ν α Επ δαυρο να χουν τελει σει στις 17:30, στε ποιος θ λει να μπορε να π ει σε μ α απ τις δ ο παραστ σεις.. ποιος θ λει παρακαλο με να ρθει σε απ ευθε ας επαφ με τα εκδοτ ρια του Φεστιβ λ Αθην ν και Επιδα ρου (ηλεκτρονικ.. https://buy.. tickethour.. com/festival-ww/showProductList.. html?idEvent=2001840.. και.. html?idEvent=2001839.. αντ στοιχα, τηλεφωνικ +30 - 210 32 72 000 καθημεριν (και Κυριακ ς) 9:00-21:00.. Παρακαλο νται σοι θ λουν.. να μας ειδοποι σουν πολ νωρ ς.. στο 2104101113.. naoef@naoef.. στε να κ νουμε μι προσπ θεια να διευκολ νουμε τη μεταφορ τους στα θ ατρα και π σω.. Επ σης,.. εδ.. υπ ρχουν χρ σιμες πληροφορ ες για την διαμον σας στην Ν α Επ δαυρο.. Παλαι τερα Αποτελ σματα Επιδα ρου.. 2004 ORC-i.. 2004 ORC Club.. 2004 IRC.. 2005 ORC-i.. 2005 ORC Club.. 2005 IRC.. 2006 ORC-i.. 2006 ORC Club.. 2006 IRC.. 2007 ORC-i.. 2007 ORC Club.. 2007 IRC.. 2008 ORC-i.. 2008 ORC Club.. 2008 IRC.. 2009 ORC-i.. 2009 ORC Club.. 2009 IRC.. 2010 ORC-i.. 2010 ORC Club.. 2010 IRC.. 2011 ORC-i.. 2011 ORC Club.. 2011 IRC.. Αποτελ σματα 2013.. ΤΕΛΙΚΑ.. 1η Ιστιοδρομ α.. ORC-i.. ORC Club.. IRC.. 2η Ιστιοδρομ α.. 3η Ιστιοδρομ α.. Overall.. Αρχικ Σελ δα..

  Original link path: /epidavros.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - Ο ΟΜΙΛΟΣ
  Descriptive info: Καταστατικ.. ργανα.. Ο μιλος.. Την εποχ του ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ, κ ποιοι φ λοι που αγαπο σαν την θ λασσα, δημιο ργησαν μια ναυτικ παρ α απ την οπο α αργ τερα ξεπ δησε ο "ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ".. Με δειλ β ματα και με υποτυπ δη ως αν παρκτα μ σα, αλλ με πολ μερ κι και αδι κοπη προσπ θεια, φθασε στην σημεριν του μορφ με διαφορετικ τ τλο: "ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ" δανεισμ νο απο τον χ ρο που αρχικ τον φιλοξ νησε.. Σ μερα ο ΝΑΟΕΦ ε ναι σωματε ο ανεγνωρισμ νο απ την Γενικ Γραμματε α Αθλητισμο , μ λος της Εθνικ ς Ιστιοπλο κ ς Ομοσπονδ ας και της ΕΟΥΔΑΑΤΚ.. Η αρχικ ολιγομελ ς παρ α αριθμε περ που 250 μ λη με περ που 45 ιστιοπλοικ.. ναυταθλητικ.. σκ φη ανοιχτ ς θ λασας και με ντονη παρουσ α στους ιστιοπλοικο ς αγ νες του Σαρωνικο και χι μ νο, εν τα  ...   σματα.. Οι δραστηρι τητες διευρ νθηκαν με την διοργ νωση αγ νων, δημιουργ α σχολ ν ιστιοπλο ας τριγ νου και ανοιχτ ς θ λασσας κλπ.. Τα 18 αγωνιστικ σκ φη τριγ νου με τα πληρ ματ τους συμμετ χουν με σημαντικ ς επιτυχ ες στο ς Πανελλ νιους και Διασυλλογικο ς αγ νες εν απ τα 45 σκ φη ανοικτ ς θ λασσας, τα περισσ τερα διεκδικο ν πρωτι ς στους αγ νες και σημαντικ ς θ σεις στην Ranking List, επιβεβαι νοντας τσι την ντονη αθλητικ παρουσ α κα δραστηρι τητα του ΝΑΟΕΦ σε λους τους τομε ς.. τσι περ που διαμορφ νεται η ταυτ τητα του Ομ λου μας, ο οπο ος, χ ρη στις αδι κοπες προσπ θειες και το μερ κι των ανθρ πων του, αναπτ σσεται συνεχ ς και δρ με την πενιχρ επιχορ γηση της ΓΓΑ, και τ ς εισφορ ς - δωρε ς των μελ ν του.. Αρχικ σελ δα..

  Original link path: /omilos.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΣΧΟΛΕΣ
  Descriptive info: Σχολ Τριγ νου.. Σχολ Ανοιχτ ς Θ λασσας.. Σχολ Καταδ σεων.. Σχολ ς ΝΑΟΕΦ.. νας ναυτικ ς μιλος δεν θα μπορο σε να μην χει ως βασικ του λ γο παρξης την μ ηση σο το δυνατ ν περισσ τερων ανθρ πων, μικρ ν και μεγ λων, στην ομορφι και τα μυστικ της ναυτικ ς τ χνης και της θ λασσας.. τσι και ο ΝΑΟΕΦ διατηρε σχολ ς ιστιοπλο ας τ σο για τα παιδι και τους ν ους που θ λουν να ασχοληθο ν με την Ολυμπιακ ιστιοπλο α, αυτ  ...   που θ λουν να συνδυ σουν την αναψυχ με την ευγεν μιλλα χρησιμοποι ντας μεγαλ τερα σκ φη, αυτ που αποκαλο με ".. ανοιχτ θ λασσα.. ".. Εκτ ς απ τις σχολ ς ιστιοπλο ας, ο ΝΑΟΕΦ δημιο ργησε και καταδυτικ τμ μα, που παρ χει τη δυνατ τητα εκπα δευσης και απ κτηση πτυχ ου στην αυτ νομη κατ δυση.. Περισ τερες πληροφορ ες.. Μπορε τε να επισκεφθε τε τις αντ στοιχες ιστοσελ δες μας για να π ρετε περισσ τερες πληροφορ ες για τις τρεις αυτ ς σχολ ς..

  Original link path: /sxoles.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΑΓΩΝΕΣ
  Descriptive info: Αγ νες ΝΑΟΕΦ.. Αγ νες Ανοιχτ ς Θ λασσας.. Απ το 2002 ξεκιν σαμε με τον αγ να της.. Επιδα ρου.. Ο αγ νας γ νεται Ιο νιο.. Απ το 2009 μπ καμε συνδιοργανωτ ς με τον ΙΟΠ-ΔΕΗ στον αγ να στο.. το Σεπτ μβρη και ξεκιν σαμε και το.. το Δεκ μβρη.. Απ το 2011 ξεκ νησε και ο αγ νας.. Κ πελλο Ναυμαχ ας Σαλαμ νας - Ιστιοπλο κ Φιλ α.. μαζ με το ΝΟΒΣ, τον ΙΟΠΦ και τον ΑΝΟΙΑΘ.. Σημασ α χει να περν με λοι ωρα α και να αγωνιζ μαστε.. Π ντα περιμ νουμε λους τους φ λους μας ιστιοπλ ους  ...   νου.. Ο πρ τος ταν διασυλλογικ ς (.. σε Μν μη Γι ργου Δοκο.. ) σε συνεργασ α / συνδιοργ νωση με τον Ναυταθλητικ μιλο Δελφιναρ ου (ΝΟΔ)για τις κατηγορ ες Optimist, Laser standard, Laser radial, Laser 4.. 7, Laser Masters, 420, Finn στις 28-29 Απριλ ου 2012.. Ο δε τερος ταν το.. Εαριν Κ πελλο Laser Masters.. και γινε στις 26-27 Μα ου 2012.. Μετ την πολ ωρα α ατμ σφαιρα στο Εαριν Κ πελλο Laser Masters, αποφασ σαμε να προχωρ σουμε και στο.. Φθινοπωριν Κ πελλο Laser Masters.. στις 22-23 Σεπτ μβρη 2012.. Επ δαυρος.. Γι ργου Δοκο.. Εαριν Laser Masters.. Φθινοπωριν Laser Masters..

  Original link path: /agones.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Descriptive info: Επικοινων α.. Επωνυμ α.. Διε θυνση.. Στ διο Ειρ νης-Φιλ ας.. Διε θυνση Εγκαταστ σεων Τριγ νου.. Γραμματε α ΝΑΟΕΦ.. και διε θυνση αλληλογραφ ας.. Ακτ Δηλαβ ρη 2,.. 18533.. Μικρολ μανο.. ρες λειτουργ ας.. Δευτ ρα 17:30 - 20:30.. Τετ ρτη 17:30 - 20:30.. Σ ββατο 09:30 - 16:30.. Κυριακ.. 09:30 - 16:30.. Τηλ φωνο.. 210 4101113.. Fax.. 210 4101114.. E-mail.. Για το site..

  Original link path: /contact.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΕΑΡΙΝΟ LASER MASTERS
  Descriptive info: Γι ργος Δοκ ς.. Laser Masters Φθινοπωριν.. To 1ο Εαριν Κ πελλο laser masters διοργαν θηκε απ τον ΝΑΟΕΦ το Σαββατοκ ριακο 26-27 Μα ου 2012.. Ο θαλ σσιος στ βος ταν μ σα στο Φαληρικ ρμο, οι διαδρομ ς ορτσα-πρ μα, οι στεριαν ς εγκαταστ σεις οι εγκαταστ σεις του ΝΑΟΕΦ στην Ακτ Δηλαβ ρη 2, Μικρολ μανο.. Οι κατηγορ ες που ορ ζονται στην προκ ρυξη ε ναι για laser standard και radial αντ στοιχα apprentice masters, masters, grand masters.. Ο αγ νας ξεκ νησε σ μερα 26 Μ η.. Συνθ κες πολ καλ ς καιρικ ς, π ρα πολ καλ ς απ πλευρ ς αγωνιστικ ς και ωρα ας παρ ας.. γιναν 4 ιστιοδρομ ες.. Προηγε ται ο Mike Βασιλε ου, αρκετ νετα κι λας.. Πιο κ τω τα αποτελ σματα της 1ης ημ ρας.. Συν χεια ενημ ρωσης:.. Ο αγ νας ολοκληρ θηκε σε πολ μορφη ατμ σφαιρα.. Ο καιρ ς μας κανε 2 μ ρες τα χατ ρια, απ 6 ως 15 κ μβους νοτιαδ κι.. Ο κ σμος υπ ροχος.. Οι φ λοι μας ιστιοπλ οι μια πολ ωρα α παρ α,  ...   τη Lilian Lorentz, τον Π νο Δημητρακ πουλο, τον Eric Fischer, τον Σπ ρο Καπ νη, το Γι ργο Ξηνταρ κο και τον Αλ ξανδρο Παρασκευα δη που θελε αλλ δε μπ ρεσε να ρθει.. Μετ την πολ μορφη ατμ σφαιρα στο εαριν και το φθινοπωριν κ πελλο του 2012, η τρ τη συνεχ μενη διοργ νωση στον μιλ μας, το εαριν κ πελλο.. το Σαββατοκ ριακο 25-26 Μ η.. Λεπτομ ρειες στην προκ ρυξη.. (μαζ με μια τροποπο ηση).. , τις οδηγ ες πλου και τη φ ρμα δ λωσης συμμετοχ ς, που μπορε τε να μας τη στε λετε με fax στο 2104101114 και με e-mail στο.. Ο αγ νας θα γ νει στο Φαληρικ ρμο, με χερσα ες εγκαταστ σεις τις εγκαταστ σεις του ΝΑΟΕΦ στην Ακτ Δηλεβ ρη 2 στο Μικρολ μανο.. Εσε ς ρχεστε με κ φι για ιστιοπλο α και μορφη παρ α και εμε ς στ νουμε ναν ρτιο αγ να ρτσα-πρ μα να αναμετρηθε τε.. Την Κυριακ μετ τη δε τερη μ ρα ιστιοδρομι ν απονομ κυπ λλων στις εγκαταστ σεις μας στην Ακτ Δηλαβ ρη 2.. Αποτελεσματα 2012.. Αποτελεσματα 2013..

  Original link path: /laserm_spr.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 2013
  Descriptive info: Αγαπητο φ λοι, μ λη, ιδιοκτ τες, κυβερν τες ναυταθλητικ ν ιστιοφ ρων ανοιχτ ς θ λασσας του ΝΑΟΕΦ και φ λοι ιστιοπλ οι απ λλους ναυταθλητικο ς ομ λους που μας τιμ τε με την παρουσ α σας στους αγ νες μας, φ τος το 2013 ο ετ σιος ιστιοπλο κ ς αγ νας ανοιχτ ς θ λασσας του ΝΑΟΕΦ "Επ δαυρος 2013" χει μετατεθε λ γο πιο αργ απ τις συνηθισμ νες ημερομην ες του προς τα μ σα με τ λη Ιουν ου και θα γ νει στις 12-13-14 Ιουλ ου.. Ο νας λ γος ταν το πολ φορτωμ νο αγωνιστικ πρ γραμμα του Ιουν ου, και ο δε τερος η ευκαιρ α που μας δ νεται να συνδυ σουμε τον αγ να μας που πηγα νει στον ιστορικ και πολιτιστικ θετικ φορτισμ νο προορισμ της Επιδα ρου με τις καλλιτεχνικ ς εκδηλ σεις / παραστ σεις στο Αρχα ο Θ ατρο Επιδα ρου και στο Μικρ Θ ατρο Επιδα ρου (δυστυχ ς δεν χει ανακοινωθε ακ μα το πρ γραμμα του φεστιβ λ Αθην ν-Επιδα ρου, αλλ θα ανακοινωθε εν καιρ ).. χουμε σκεφτε την ιδ α να αλλ ξουμε το πρ γραμμα του αγ να, στε να χουμε περισσ τερο χρ νο στην Επ δαυρο το Σ ββατο, να τελει σουμε και με τις απονομ ς των δ ο πρ των ιστιοδρομι ν απ νωρ ς το απ γευμα και να μπορ σουν σοι θ λουν να π νε σε να απ τα θ ατρα.. Το πρ γραμμα πως θα διαμορφωθε θα ε ναι:.. 1.. 1η ιστιοδρομ α Φ ληρο - Α γινα στις 16:00 την Παρασκευ 12 Ιουλ ου, πως γιν ταν και τα προηγο μενα χρ νια.. 2.. Το Σ ββατο θα ρθουν τα  ...   τον τρ πο μας δ νεται αφεν ς μι θαυμ σια ευκαιρ α να συνδυ σουμε τον παραδοσιακ αγ να ιστιοπλο ας ανοιχτ ς θ λασσας του ΝΑΟΕΦ με την παρακολο θηση πολ υψηλο επιπ δου πολιτιστικ ν γεγον των στα Θ ατρα της Επιδα ρου, και αφετ ρου θα "ξεφορτ σουμε" λ γο την αβεβαι τητα των χαμηλ ν αν μων στην ιστιοδρομ α Α γινα - Ν.. Επ δαυρος, διοργαν νοντας ναν αγ να ελεγχ μενου στ βου σε ρα και τ πο πιο ελεγχ μενο, που και πιο τεχνικ θα γ νει η ιστιοδρομ α και πιο πιθαν να ολοκληρωθε.. Επειδ θα πρ πει για να οργανωθε αυτ που περιγρ φουμε να ετοιμ σουμε τ ρα πολ σ ντομα την προκ ρυξη του αγ να, στε να οργαν σουμε και κ ποια δ οδο προ-δηλ σεων συμμετοχ ς για να οργαν σουμε τα της Επιδα ρου και των θε τρων, θα θ λαμε απ λους τους φ λους μας ιστιοπλ ους αν χουν κ ποιες ιδ ες σκ ψεις π νω στα παραπ νω να μας τα στε λουν τις επ μενες ημ ρες στο.. δικ μου email.. στου.. Ομ λου.. , να επικοινων σουν με μ να τον φορο ιστιοπλο ας ανοιχτ ς θ λασσας του ΝΑΟΕΦ.. Αλ κο Μπεζερι νο.. (κινητ 6936889636) με τη.. Γραμματε α του Ομ λου.. , η οπο α θα μας μεταφ ρει σα θ λετε να μοιραστε τε μαζ μας.. Σας ευχαριστο με πολ και σας περιμ νουμε π ντοτε με την κοιν μας αγ πη για τη θ λασσα και την ιστιοπλο α.. Φιλικ ,.. Σταμ της Π ρχας.. Πρ εδρος Επιτροπ ς Αγ να "Επιδα ρου 2013".. τηλ: 210 8084752.. κιν: 69 36 903 803.. e-mail:.. stamatis.. parhas@gmail.. com..

  Original link path: /allages_epidavrou_2013.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
  Descriptive info: Κ πελλο Χριστουγ ννων (Κυριακ , 16/12/2012).. Αυτ μως δεν εμπ δισε τα πληρ ματα των 63 σκαφ ν που λαβαν μ ρος να απολα σουν να καταπληκτικ πρωιν και να πιουν το καφεδ κι τους με θ α μια υπ ροχη θ λασσα γεμ τη πανι και με φ ντο την Καστ λλα μ σα στο ελαφρ πρωιν πο σι.. Αργ τερα, το καφεδ κι γινε τσιπουρ κι και το καν λι 69 ρχισε να.. κελαιδ ει.. Το βρ δυ στην απονομ (ναι, γινε απονομ !), μεσα στο γνωστ ιστιοπλοικ κλ μα ευθυμ ας, δ θηκε απ τον ΝΑΟΕΦ η επιταγ απ  ...   "ΕΡΩΔΙΟΣ" ως το σκ φος με τον καλ τερο χριστουγενι τικο δι κοσμο στον αγ να και ο κ.. Δημ τρης Λο πος που.. κατ φερε να μην τερματ σει σε ΚΑΝΕΝΑΝ απ τους αγ νες που λαβε μ ρος μ σα στο 2012! Η βραδι συνεχιστηκε με πλο σιο μπουφ , κρασ κι και καλ δι θεση.. Ευχαριστο με λους τους φ λους ιστιοπλ ους που ρθαν να τιμ σουν τον αγ να μας και ελπ ζουμε του χρ νου (.. Κυριακ 15/12/2013.. ) να περ σουμε το διο μορφα, αλλ να γ νει και αγ νας.. Αποτελεσματα περασμ νων ετ ν:..

  Original link path: /xmas.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΝΕΑ ΔΕΛΤΙΑ
  Descriptive info: κδοση Αθλητικ ν Δελτ ων Ιστιοπλο ας.. Η Ε.. Ι.. Ο.. υλοποι ντας την απ φαση της 1ης τακτικ ς γενικ ς συν λευσης του 2012 και μ σα στα πλα σια του εκσυγχρονισμο και της εναρμ νισης της ελληνικ ς ιστιοπλο ας με τα διεθν δεδομ να, προχωρ στην κδοση ηλεκτρονικ ν δελτ ων αθλητ ν.. σοι αθλητ ς του ΝΑΟΕΦ πρ κειτσαι να εκδ σουν δελτ ο αθλητ της Ομοσπονδ ας, θα πρ πει να φ ρνουν στον μιλο (και ο μιλος θα φροντ ζει για την κδοση του δελτ ου αθλητ απ την ΕΙΟ) τα ακ λουθα:.. Υποβολ ηλεκτρονικ ς φωτογραφ ας.. Σας δ νουμε τις προδιαγραφ ς πως τις β ζει η ΕΙΟ.. (μ α σκαναρισμ νη φωτογραφ α διαβατηρ ου ε ναι κατ λληλη).. :.. Πρ πει να ε ναι σε μορφ jpg γχρωμη με διαστ σεις 4cm πλ τος και 6cm ψος.. Αν λυση 300 dpi.. Το μ γεθος του αρχε ου δεν πρ πει να υπερβα νει το 1Mb.. Η ηλεκτρονικ φωτογραφ α θα πρ πει να ε ναι τ που διαβατηρ ου.. Για τη φωτογραφ α θα πρ πει να χρησιμοποιηθε ο μετωπικ ς  ...   τα δ ο μ τια κανονικ ανοιχτ και το στ μα κλειστ.. Ο εικονιζ μενος θα πρ πει να ε ναι αποκλειστικ μ νος, χωρ ς να εμφαν ζονται πλ τες καρεκλ ν, παιχν δια λλα πρ σωπα.. Το φ ντο θα πρ πει να ε ναι ομοι μορφο με ομοιογεν χρωματισμ , με απαλ ς διακυμ νσεις φωτειν τητας προς μια μ νο κατε θυνση.. Απαιτε ται φ ντο ελαφρο χρ ματος, κατ προτ μηση λευκ πολ ανοιχτ γρι (μ χρι 5%).. Επικυρωμ νο αντ γραφο στυνομικο δελτ ου ταυτ τητας πιστοποιητικ γενν σεως.. Αποδεικτικ κατ θεσης 15 στο λογαριασμ της ΕΙΟ.. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.. ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : 080/48068590.. IBAN: GR04 0110 0800 0000 0804 8068 590.. ΚΩΔ.. SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ (BIC) ETHNGRAA.. 4.. Την α τηση τυπωμ νη, συμπληρωμ νη και υπογεγραμμ νη απ τον αθλητ.. (τα πεδ α των στοιχε ων του, προσ ξτε να συμπληρ νονται και τα πεδ α ον ματος με λατινικο ς χαρακτ ρες) και με σφραγισμ νη / υπογεγραμμ νη π νω ιατρικ βεβα ωση.. Α τηση για δελτ ο αθλητ τριγ νου pdf.. Α τηση για δελτ ο αθλητ ανοιχτ ς θ λασσας pdf..

  Original link path: /deltia.html
  Open archive

 • Title: ΝΑΟΕΦ - ΑΓΚΙΣΤΡΙ
  Descriptive info: Ο αγ νας ανοιχτ ς θ λασσας στο Αγκ στρι το Σεπτ μβριο ε χε ξεκιν σει απ τον ΙΟΠ-ΔΕΗ.. Απ το 2009 μως μπ καμε και εμε ς ως συνδιοργανωτ ς.. Και λλος νας αγ νας ανοιχτ ς θ λασσας (και) του ΝΑΟΕΦ ε ναι, και η ιδ α της συνδιοργ νωσης με ναν λλον μιλο μας φ νηκε ενδιαφ ρουσα.. Ο αγ νας πλ ον χει παγιωθε , χει αρχ σει να δημιουργε τη δικι του δυναμικ και παρ δοση με π νω απ 100 σκ φη λων των μεγεθ ν και κατηγορι ν συχν να συμμετ χουν, με πληρ ματα πολ θαλασσιν , απ μι πλει δα Ομ λων και χι μ νο απ το Σαρωνικ.. χει  ...   λασσε ναν πουν ντη 6 ως και 7 μποφ ρ ρτσα, με αποτ λεσμα αρκετο να μην ξεκιν σουν και κ ποιοι λλοι να π θουν ζημ ς και να μη μπορ σουν να τερματ σουν.. Οι πιο πολλο ρθαν π ντως στο Αγκ στρι γρ γορα και καλ.. Την Κυριακ ο καιρ ς γ ρισε β ρειος ως βορειοδυτικ ς πολ πιο πιος μως, με αποτ λεσμα η ιστιοδρομ α να ε ναι χωρ ς απρ οπτα.. Ευχαριστο με και π λι σους φ λους ιστιοπλ ους μας τ μησαν με την παρουσ α τους στον αγ να μας.. Ο αγ νας για φ τος χει προγραμματιστε για το Σαββατοκ ριακο 14-15/09/2013.. Παλαι τερα Αποτελ σματα Αγκιστριο.. Αποτελ σματα 2012..

  Original link path: /agistri.html
  Open archive


 • Archived pages: 19