www.archive-gr-2013.com » GR » I » IM-PHILIPPON

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 37 . Archive date: 2013-04.

 • Title: Αρχική
  Descriptive info: .. | ΑΡΧΙΚΗ |.. ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ.. |.. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.. ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ.. |.. Τελευτα α Ενημ ρωση:.. 15-3-2013.. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ.. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.. ρχιερατικ ς π τροπος Καβ λας.. ε ς τ χρ νια τ ς πελευθερ σεως.. π σκοπος Μυρ ων θαν σιος.. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ.. ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ.. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ.. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ.. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ.. ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ.. ΕΝΟΡΙΕΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΟΙ-ΤΗΛΕΦΩΝΑ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ-ΕΝΟΡΙΕΣ.. ΕΥΘΥΝΗΣ.. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΥΔΙΑΣ.. ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ.. ΙΕΡΟΥΡΓΙΕΣ-ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ.. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ.. Ι.. Ν.. ΥΨ.. ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΣΤΟΥ.. ΕΙΔΗΣΕΙΣ.. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΚΚΛ.. ΕΛΛΑΔΟΣ.. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ.. Ρ.. Σ.. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΑ ΕΚΚΛ.. artopos.. ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.. cultura.. ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ.. myriobyblos.. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.. eikastikon.. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.. musicale.. AΚΡΟΑΣΕΙΣ.. discussion.. ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.. Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Φ.. Θ.. κ.. κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ.. Ο Σεβασμι τατος Μητροπολ της Φιλ ππων, Νεαπ λεως κα Θ σου κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ κατ κ σμον Μιχα λ Κων/νου Τσακουμ κας εγενν θη στο Βουν Χ ου τo 1939.. Απεφο τησε απ την Εκκλησιαστικ Σχολ της Κορ νθου το 1958 και απ τ ν θεολογικ Σχολ Αθη ν το 1963.. Χειροτον θηκε Δι κονος το 1960 και Πρεσβ τερος το 1965.. Υπηρ τησε ως ιεροκ ρυκας στην Ιερ Μητρ πολη Κορινθ ας.. Το 1974 εξελ γη Μητροπολ της Φιλ ππων, Νεαπ λεως και Θ σου.. Ενθρον σθηκε στον Ιερ Να του Αποστ λου Πα λου την 15η Ιουν ου του 1974.. Συνεχ ζοντας το ργο των προκατ χων του Αρχιερ ων, συμπλ ρωσε το οικοτροφε ο στην περιοχ του Αγ ου Σ λα, αν γειρε το ν ο ο κημα της Πνευματικ ς Εστ ας της Ιερ ς Μητροπ λεως με χ ρους που εξυπηρετο ν το ποιμαντικ ργο της Μητροπ λεως, πως την α θουσα διαλ ξεων, την Βιβλιοθ κη, το Μουσε ο, την κθεση του χριστιανικο βιβλ ου, το γραφε ο της εξωτερικ ς Ιεραποστολ ς με τους πολλο ς φ λους και την πλο σια δραστηρι τητ του.. περισσ τερα.. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ.. Η εκκλησιαστικ ιστορ α της Ιερ ς Μητροπ λεως Φιλ ππων, Νεαπ λεως και Θ σου, αρχ ζει με τον ερχομ του Αποστ λου Πα λου και των συνεργατ ν του Σ λα, Τιμοθ ου και Λουκ στ ν Νε πολη και την δρυση της πρ της Εκκλησ ας στους Φιλ ππους το 50 μ.. Χ.. Τα γεγον τα διηγε ται ο Ευαγγελιστ ς Λουκ ς εις το 16ο κεφ λαιο των Πρ ξεων των Αποστ λων.. φο π ρασαν σ ντομα τ ν Μυσ αν κατ βηκαν ε ς τ ν Τρω δα.. κε κατ τ δι στημα τ ς νυκτ ς Πα  ...   ππους και το β πτισμα της πορφυροπ λιδος Λυδ ας: ''.. ταν ε δε το ραμα, ζητ σαμε αμ σως να φ ρουμε σ'αυτο ς το χαρμ συνο γγελμα.. Αφο λοιπ ν ξεκιν σαμε απ την Τρω δα, επλε σαμεν κατ'ευθε αν εις την Σαμοθρ κην, την δε επομ νη στη Νε πολη (την σημεριν Καβ λα) και απ εκε εις τους Φιλ ππους, η οπο α ε ναι η πρ τη π λις της περιοχ ς εκε νης της Μακεδον ας, μια αποικ α Ρωμα κ , και εμε ναμεν εις την π λιν αυτ ν μερικ ς μ ρες.. Την ημ ρα του Σαββ του βγ καμε ξω απ την π λη σε μ ρος κοντ στο ποταμ , που νομ ζαμε τι υπ ρχε τ πος προσευχ ς και καθ σαμε και μιλο σαμε στις γυνα κες που ε χαν μαζευθε εκε.. Κ ποια γυνα κα, απ την π λη των θυατε ρων, ονομαζ μενη Λυδ α, η οπο α πωλο σε πορφ ραν, γυνα κα θεοσεβ ς, κουε και ο Κ ριος της νοιξε την καρδι , για να προσ χει σε σα λεγε ο Πα λος.. ταν βαπτ σθηκε αυτ και οι οικιακο της μας ε πε, "Ε ν με κρ νατε τι ε μαι πιστ στον Κ ριο, ελ τε να με νετε στο σπ τι μου, και μας επ εζε.. " (Πραξ16,10-15).. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΠ.. ΣΙΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.. Τρ α μ λις χιλι μετρα ξω απ την Καβ λα, ακολουθ ντας κανε ς την εθνικ οδ Καβ λας-Θεσσαλον κης, εκε ακριβ ς που αυτ εν νεται με τα σωζ μενα τμ ματα της παλαι ς περ φημης Εγνατ ας οδο βρ σκεται η Ιερ Μον Αγ ου Αποστ λου Σ λα.. Κυριολεκτικ δεσπ ζει στον αυχ να που σχηματ ζουν τα δυτικ υψ ματα, τα οπο α κλε νουν την π λη της Καβ λας απ'τη θυελ δη μαν α των χειμωνι τικων βορι δων.. Ακριβ ς απ'το σημε ο που βρ σκεται η μον , η θ α της Καβ λας ε ναι θαυμ σια.. Μπροστ της οι παν μορφες ακρογιαλι ς με τα φυσικ τους λιμαν κια.. Βαθ τερα - στον κ λπο οι γνωστ ς πετρελαιοπηγ ς.. Πιο μακρ τερα ακ μα, το μαργαριτ ρι των βορειοελλαδ τικων νησι ν, η Θ σος.. Η δια η π λη, σκαρφαλωμ νη κυριολεκτικ π νω στα βρ χια και στις ρεματι ς που σχηματ ζονται καθ ς τα βουν κατεβα νουν σχεδ ν απ τομα στη θ λασσα, δικαιολογε σχεδ ν απ λυτα τον προβληματισμ λων αυτ ν των ειδικ ν που απ δωσαν το νομα της π λης στη ιδιομορφ α του εδ φους.. Επιμ λεια Ιστοσελ δος Πρεσβ.. Ιω ν.. Ηλι δης..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Δελτίον Τύπου
  Descriptive info: ΑΡΧΙΚΗ.. 26-3-2013.. ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ.. ΤΗΣ ΠΕΡ.. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ.. (πρ ην ΝΟΜΑΡΧΙΑ).. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ.. ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΑΥΣ.. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ.. Η εβδομ δα αυτ χει ορισθε απ την Ιερ Σ νοδο της Εκκλησ ας μας ως.. Εβδομ δα Εξωτερικ ς Ιεραποστολ ς.. με σκοπ την ενημ ρωση των πιστ ν και την στ ριξη του ιεραποστολικο ργου της Εκκλησ ας, που οργανωμ να και υπε θυνα επιτελε ται.. Η Ιερ Μητρ πολ μας με το Γραφε ο Εξωτερικ ς Ιεραποστολ ς εργ ζεται αδι κοπα γι'.. αυτ ν τον ιερ σκοπ και οργαν νει κ θε χρ νο κεντρικ Εκδ λωση ενημ ρωσης και προβολ ς του ργου της στην Αφρικανικ πειρο.. Στην εφετιν εκδ λωση, που θα πραγματοποιηθε.. σ μερα Τετ ρτη, 27 Μαρτ ου και ρα 7 το απ γευμα στο Αμφιθ ατρο της Περιφερειακ ς Εν τητας (πρ ην Νομαρχ α) Καβ λας,.. θα παρουσιασθε μ σα  ...   ισχυρο δεσμο με τις Αφρικανικ ς Μητροπ λεις του Πατριαρχε ου Αλεξανδρε ας και επιπλ ον με την διακριτικ στ ριξη και ευαισθησ α επων μων και ανων μων συμπολιτ ν μας χει καταφ ρει εντυπωσιακ ργα αγ πης στην μακριν Αφρικανικ πειρο, πως ε ναι η αν γερση Να ν, Σχολε ων και Ιατρε ων, αλλ και το πρ γραμμα αναδοχ ς για τα παιδι και τις οικογ νει ς τους.. Στην σημεριν εκδ λωση, που θα προβληθο ν και εικ νες απ την τελευτα α (2012) επ σκεψ μας στην Ουγκ ντα και Μαδαγασκ ρη, Σας αναμ νουμε λους για να συνεορτ σουμε και να θυμηθο με λα σα γιναν αλλ και να πληροφορηθο με σα προγραμματ ζονται να γ νουν.. Και αυτ για να συνεχ ζουμε απρ σκοπτα και αποτελεσματικ την ιεραποστολικ παρ δοση και δρ ση της Ορθοδ ξου Εκκλησ ας μας αν τον κ σμο..

  Original link path: /04/04.htm
  Open archive

 • Title: Εκδόσεις Παρουσία
  Descriptive info: 11-06-2012.. Τηλ φωνο Βιβλιοπωλε ου Ιερ ς Μητροπ λεως: 2510227110.. ΣΕΙΡΑ ΠΡΩΤΗ.. " ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ".. ΝΥΞΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.. Στ θη Κεκρ δη.. Περι χει σ ντομα κε μενα πο δ νουν παντ σεις σ νεναικ ς νησυχ ες.. δρ ς λ γος το συγγραφ α- κπαιδευτικο δημιουργε γ νιμους ρεθισμο ς στ ς νεανικ ς ψυχ ς κα δηγε μ σφ λεια σ μι τ μια ναζ τηση τ ς λ θειας.. θεματικ το βιβλ ου περιλαμβ νει σχολιασμο ς σ νεανικ ζητ ματα, πο βρ σκονται στ ν πρ τη γραμμ το νδιαφ ρντος τ ς νεολα ας.. 8,00.. ΕΠΤΑ ΟΜΙΛΙΑΙ.. ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΠ.. ΠΑΥΛΟΝ.. Ε ς νεοελληνικ ν π δοσιν Παναγι του Στ μου.. κδοση ποκαλ πτει το ς βαθ τατους κα κτ λυτους πνευματικο ς κα ψυχικο ς δεσμο ς τ ς ποστολικ ς Μητροπ λεως Φιλ ππων, Νεαπ λεως κα Θ σου μετ το δρυτο της κα ταυτ χρονα ξυπηρετε τ ν μελ τη τ ς βαθυστ χαστης σκ ψεως κα το μελ ρρυτου γκωμιαστικο λ γου το ω ννου Χρυσοστ μου πο , πως χει ποδοθε στ νεοελληνικ , προσδ δει πλο σια κα ποκ λα πνευματικ φ λη.. ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ.. Σε καιρο ς ντονων δεολογικ ν τρικυμι ν κα συγχ σεως, τ βιβλ ο α τ ρχεται ν παρ μβει σωστικ κα ν φωτ σει δημιουργικ , μ τ φ ς τ ς χριστιανικ ς λ θειας, το ς προβληματισμο ς τ ν ν ων μας.. ποτ λεσμα μακρ χρονης κα κοπιαστικ ς " χνηλασ ας", συμβ λλει δραστικ στ ν ρθ νεανικ προσανατολισμ.. ποτελε μι σημαντικ συμβολ στ ν δρα ωση σχυρ ν πνευματικ ν θεμελι ν π το ς ν ους.. ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ.. ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.. ρχ.. Κων/νου Σακαρ δη.. Σ ντομες κα ε ληπτες ρ σεις π τ ν Παλαι κα τ ν Καιν Διαθ κη πο ερμηνε ονται μ τ φ ς τ ς γιοπατερικ ς διδασκαλ ας.. Ο περιεχ μενες λ θειες μεταφ ρονται στ ν πνευματικ κα πρακτικ ζω το Χριστιανο μ τρ πο ε ληπτο κα κκλησιαστικ.. ΠΑΥΛΟΣ, Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ.. Μ α  ...   να λιθαρ κι α σιοδοξ ας στ ο κοδ μημα, πο μ καρτερ α κα επιμον κτ ζουν στ ν ζω τους ο πραγματικο παδο το Χριστο.. Να βοηθ σει ν πλωθε στ ς ψυχ ς μας τ ν σπερο φ ς το Χριστο.. ΣΕΙΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ.. " ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ".. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΜΟΡΦΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣΜΟΥ.. Προκοπ ου, Μητροπολ του Φιλ ππων, Νεαπ λεως κα Θ σου.. Σ ντομη προσ γγιση το πολυσυζητημ νου προβλ ματος τ ν σχ σεων κκλησ ας κα Πολιτε ας κα νασκ πηση τ ν διαμορφωθ ντων συστημ των στ ς θεσμικ ς σχ σεις τους, κ τω π τ φ ς τ ς ρθοδ ξου κκλησιολογ ας, παραδ σεως κ ι πρ ξεως.. ποδεικν εται ποκατ σταση σχ σεων "συναλληλ ας" μεταξ των δ ο ργανισμ ν ν κ θε γχε ρημα περαιτ ρω λλοι σε ς τους πειλε κινδ νους γι τ ν ν τητα τ ς λληνικ ς ρθοδοξ ας κα το Γ νους.. Ο "ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ" ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.. ΥΨΗΛΑΝΤΗ.. ( στορικ κα Θεολογικ διερε νεση το θ ματος).. Π τρου Α.. Γεωργαντζ δ.. συγγραφ ας, θεολ γος κα στορικ ς, διερευν διεξοδικ τ θ μα το " φορισμο " το λεξ νδρου ψηλ ντη.. Τ ν στορικ διερε νεση το θ ματος συνοδε ει παρ λληλη παρ θεση μαρτυρι ν, πληροφορι ν κα θ σεων τ ν προηγηθ ντων στορικ ν κα μελετητ ν, κα στ συν χεια πιχειρε ται διερε νηση τ ς κανονικ ς φ ς το θ ματος φο " φοσριμ ς" ε ναι συνοδικ πιτιμιακ κε μενο.. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.. ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.. Ν.. Μιχαλ πουλου, Θεολ γου.. Θεολογικ κα παιδαγωικ μελ τη βασισμ νη στ ν πλο σια διδασκαλ α τ ν γ ων Πατ ρων κα Διδασκ λων τ ς κκλησ ας.. συγγραφ ας μ μεθοδικ τητα κα πληρ τηττα ξ γει ψιστα μορφωτικ γαθ , τ πο α ποδηγετο ν διαχρονικ διδ σκοντας κα διδασκομ νους.. Βοηθο ν περισσ τερο το ς ν ους, γι το ς πο ους γ νονται ξιοι δηγο κα παιδευτικ πρ τυπα.. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ..

  Original link path: /parousia/parousia.html
  Open archive

 • Title: Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου / Στα ίχνη του Απ.Παύλου
  Descriptive info: φο πέρασαν τ ν Φρυγία κα τ ν χώρα τ ς Γαλατίας, πειδ μποδίσθησαν π τ γιο Πνε μα ν κυρήξουν τ ν Θείο λόγο στ ν σίαν, ταν φθασαν στ μέρη τ ς Μυσίας, προσπαθο σαν ν βαδίσουν πρ ς τ ν Βιθυνία, λλ δ ν το ς φησε τ Πνε μα.. φο προσπέρασαν τ ν Μυσίαν, κατέβηκαν στ ν Τρωάδα.. Κατ τ ν νύκτα παρουσιάστηκε ραμα στ ν Πα λο κάποιος νδρας Μακεδ νας στεκόταν κα τ ν παρακαλο σε λέγων, Πέρασε στ ν Μακεδονία κα βοήθησέ μας.. ταν ε δε τ ραμα, ζητήσαμε μέσως ν φύγουμε γι τ ν Μακεδονία, διότι συμπεράναμε τι Κύριός μας προσκάλεσε ν φέρουμε σ'αυτο ς τ χαρμόσυνο γγελμα.. φο λοιπ ν ξεκινήσαμε π τ ν Τρωάδα πλεύσαμε κατ' ε θείαν στ ν Σαμοθράκη, τ ν δ πομένη στ ν Νεάπολη κα π' κε στο ς Φιλίππους, ποία ε ναι πρώτη πόλις τ ς περιοχ ς κείνης τ ς Μακεδονίας, μία ποικία Ρωμαϊκή, κα μείναμε στ ν πόλη α τ μερικ ς μέρες.. Τ ν μέρα το Σαββάτου βγήκαμε ξω π τ ν πόλη σ μέρος κοντ στ ν ποταμόν, που νομίζαμε τι π ρχε τόπος προσευχ ς κα καθήσαμε κα μιλούσαμε στ ς γυνα κες πο ε χαν μαζευθε κε.. Κάποια γυναίκα π τ ν πόλη τ ν θυατείρων, νομαζομένη Λυδία, ποία πουλο σε πορφύρα, γυναίκα θεοσεβής, κουε κα Κύριος της νοιξε τ ν καρδιά, για ν προσέχει σε σα λεγε Πα λος.. ταν βαπτίσθηκε α τ κα ο ο κιακοί της, μ ς ε πε ν μ κρίνατε τι ε μαι πιστ στ ν Κύριον, λ τε ν μείνετε στ σπίτι μου , κα μ ς πίεζε.. Καθ ς πηγαίναμε στ ν τόπον τ ς προσευχ ς μας συναντησε κάποια πηρέτρια πο ε χε πνε μα μαντικό, κα μ τ ν μαντεία φερνε πολλ κέρδη στο ς κυρίους της.. ταν μως ο κύριοί της ε δαν τι χάθηκε λπίδα τ ν κερδ ν το ς πιασαν τ ν Πα λον κα τ ν Σίλα κα το ς συραν στ ν γορ πρ ς τις ρχές, κα ταν το ς φεραν στο ς στρατηγο ς ε παν Α το ο νθρωποι ο πο οι ε ναι ουδα οι, δημιουργο ν ταραχ στ ν πόλη μας, κηρύττουν διδασκαλίες τις ποίες με ς πο ε μαστε Ρωμα οι δ ν πιτρέπεται ν τ ς παραδεχθο με ν τις φαρμόσουμε.. Ξεσηκώθηκε κα χλος ναντίον τους, ο Δ στρατηγο το ς ξέσχισαν κα διέταξαν ν το ς ραβδίσουν.. φο το ς δωκαν πολλ ραβδίσματα, το ς ρριξαν στ ν φυλακ κα παρήγγειλαν στ ν δεσμοφύλακα ν το ς φυλάττη καλά.. Α τ ς φο λαβε τέτοια παραγγελία, το ς βαλε στ ν πι βαθει φυλακ κα δεσε τ πόδια το ς στ ξύλο γι σφάλεια.. Κατ τ μεσάνυχτα Πα λος κα Σϊλας προσεύχονταν κα ψαλλαν μνους στ ν Θεό, κα ο λλοι φυλακισμένοι το ς κουαν.. ξαφνα γινε σεισμ ς μεγάλος, στε σαλεύθηκαν τ θεμέλια της φυλακ ς, κα μέσως νοιξαν λες ο πόρτες κα λων τ δεσμ λύθηκαν.. ταν ξύπνησε δεσμοφύλακας κα ε δε νοιχτ ς τ ς πόρτες τ ς φυλακ ς, συρε τ μαχαίρι του κα πρόκειτο ν'α τοκτονήση, πειδ νόμιζε τι ο φυλακισμένοι ε χαν φύγει.. λλ' Πα λος το φώναξε δυνατά Μ ν κάνεις κανένα κακ στ ν αυτόν σου, διότι λοι ε μαστε δ.. φο ζήτησε φ τα, πήδηξε μέσα κα τρομαγμένος πεσε στ πόδια το Παύλου κα το Σίλα.. στερά τους δήγησε ξω κα ε πε Κύριοι τί πρέπει ν κάνω γι ν σωθ ;.. κε νοι Δ ε παν, Πίστεψε στ ν Κύριο ησο Χριστ κα θ σωθε ς σ κα ο ο κιακοί σου.. Κα κύρηξαν τ ν λόγον το Κυρίου σ' α τ ν κα σε λους πο ταν στ σπίτι του.. κείνη τ ν νυχτεριν ρα το ς π ρε κα πλυνε τ ς πληγές τους κα μέσως κατόπιν βαπτίσθηκε α τ ς κα λοι ο δικοί του.. Το ς φερε στ σπίτι του,το ς δωσε φαγητ κα χαιρόταν μ λους τους δικούς του για τ ν πίστη το στ ν θεό.. ταν γινε μέρα, στειλαν ο στρατηγο το ς ραβδούχους μ τ ν ντολή πόλυσε το ς νθρώπους κείνους.. δεσμοφύλακας νήγγειλε τ λόγια α τ στ ν Πα λο κα το ε πε, Ο στρατηγο στειλαν ντολ ν πολυθε τε.. Τώρα λοιπ ν βγ τε κα πηγαίνετε στ καλό.. Πα λος μως το ς ε πε Μ ς δειραν δημόσια χωρ ς ν χουμε δικασθ , ν κα ε μαστε Ρωμα οι πολίτες, μ ς ρριξαν στ ν φυλακ ν κα τώρα θέλουν ν μ ς βγάλουν  ...   τ ν χαΐα.. ναβάλλει μως τ ταξίδι του κα στέλνει τ ν Τιμόθεο κα τ ν ραστο, πο συναντ νται μ το ς Χριστιανο ς τ ν Φιλίππων.. Τ ν πιθυμία το πραγματοποιε τ πόμενο τος, μετ τ ς ταραχ ς πο ξέσπασαν στ ν φεσο σ βάρος του π τ ν συντεχνία τ ν ργυροκόπων κα διαίτερα το Δημητρίου (Πράξ.. 19,23-40).. Τ φθινόπωρο το 56 μ.. , ταν κατέπαυσεν θόρυβος προσκάλεσε Πα λος το ς μαθητές, το ς ποχαιρέτησε κα ναχώρησε γι τ ν Μακεδονία (Πράξ.. 20,1).. Τ διαίτερο νδιαφέρον του γι το ς Φιλίππους τ ν φέρνει γι δεύτερη φορ κοντ στο ς Φιλιππησίους δελφούς.. δ συναντ ται μ τ ν Τίτο, πο πιστρέφοντας π τ ν Κόρινθο το φέρνει καλ ς ε δήσεις, κα δ στο ς Φιλίππους γράφει τ δεύτερη πρ ς Κορινθίους πιστολή.. Μετ τ ς πισκέψεις το ν ε ς τ μέρη κε να (Πραξ.. 20,2), δηλαδ το ς Φιλίππους, τ Θεσσαλονίκη κα τ Βέροια, Πα λος κατευθύνεται στ ν χαΐα κα τ ν Κόρινθο.. Στ ν Κόρινθο πόστολος Πα λος παραμένει να τρίμηνο.. Θέλοντας ν πιστρέψει στ Συρία κα τ εροσόλυμα μ πλο ο, λλάζει τ σχέδια του, ταν πληροφορε ται τ συνομωσία τ ν ουδαίων, πο θελαν ν τ ν σκοτώσουν κατ τ ταξίδι το (Πράξ.. 20,3).. τσι πιστρέφει δι ξηρ ς κα φθάνει στο ς Φιλίππους τ ς παραμον ς το Πάσχα, 8 πριλίου 57 μ.. Μετ τ ν ορτασμ τ ν ζύμων Πα λος κα ο συνοδοί του π τ Νεάπολη μ πλο ο φθάνουν στ ν Τρωάδα, που το ς περιμένουν κα λλοι συνεργάτες, πο νωρίτερα ε χαν φύγει π το ς Φιλίππους (Πράξ.. 20,4-5).. λοι τους ε χαν προορισμ ν φθάσουν στ εροσόλυμα, κομίζοντας τ προϊ ν ράνου π τ ς κκλησίες τ ς Μακεδονίας κα τ ς χαΐας γι το ς χριστιανο ς τ ν εροσολύμων (Ρώμ.. 15,16.. Β'Κόρ.. 9,5 Α' Κορινθ.. 16,1-4).. νταση τ ς ζω ς κα τ ς δράσης το ποστόλου Παύλου κορυφώνεται στ τελευτα α χρόνια τ ς ζω ς του.. Κατ τ τος 62 μ.. φήνεται λεύθερος στ Ρώμη μετ π δυ χρόνια φυλακ ς, πως μας πληροφορο ν ο Πράξεις τ ν ποστόλων.. μεινε δ Πα λος διετίαν λην ν δί μισθώματι.. δ σταματο ν τ ν διήγησή τους περ το Παύλου.. Γι τ συνέχιση τ ν δραστηριοτήτων το μαθαίνουμε π σκόρπιες πληροφορίες τ ν Πομαντικ ν πιστολ ν του.. Σύμφωνα μ α τ ς Πα λος ρχίζει τ ν τέταρτη περιοδεία του στ ς περιοχ ς τ ς νατολικ ς Μεσογείου κα τ ς Μακεδονίας.. Στ ν ' πρ ς Τιμόθεον πιστολ το (κέφ.. 1,3) γράφει ταν πήγαινα ε ς τ ν Μακεδονίαν σ παρεκάλεσα ν παραμείνεις ε ς τ ν φεσον, δι ν περαγγείλεις ε ς μερικο ς ν μ διδάσκουν ξένες διδασκαλίες.. μμεση μαρτυρία το διου του Παύλου ποκαλύπτει, τι μετ τ λαφρ δεσμ το φθάνει στ ν φεσο, π κε στ ν Τροία κα πειτα στ ν προσφιλέστατη πόλη τ ν Φιλίππων.. κπληρώνει τσι τ ν πόσχεση πο δίνει στο ς Φιλιππησίους, κατ τ ν ποία λπίζω-το ς γράφει- ε ς τ ν Κύριον ησο ν ν σ ς στείλω γρήγορα τ ν Τιμόθεον, δι ν ε μαι κα γ συχος, ταν μάθω νέα σας.. χω δ τ ν πεποίθησιν ε ς τ ν Κύριον τι γ διος γρήγορα θ λθω (Φιλιπ.. 2,19-24).. Μετ τ ν προηγούμενη πίσκεψή του Πα λος διαχειμάζει στ Νικόπολη κα π κε πισκέπτεται περιοχ ς τ ς Δαλματίας.. Πρ ν π τ ν χειμώνα το 64 μ.. , πιστρέφοντας στ ν σία Πα λος κα ο συνοδοί του, περνο ν κα πάλι π το ς Φιλίππους, π' που παίρνει κα τ ν Λουκ.. Στ ν πόμενο σταθμό, πο ταν Τρωάδα, α φνίδια συλλαμβάνεται π Ρωμαίους κα δηγε ται στ Ρώμη ( νοιξη-θέρος 65 μ.. ).. Τ ν περιμένει κε α στηρ φυλακ κα στερα μαρτυρικ ς θάνατος (τέλος 65 ρχ ς 66 μ.. Μέσα π τ προαναφερθέντα στοιχε α προβάλλουν ο ναμφισβήτητοι δεσμο νάμεσα στ ν πόστολο Πα λο κα το ς Φιλιππησίους.. Πνευματικο κα σώψυχοι δεσμο μ πλούσιους καρπο ς γάπης κα φοσιώσεως, πο διαχρονικ βιώνονται στ Μυστήριο τ ς γίας κκλησίας μας.. Στα ίχνη του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα, αρχίζοντας από τους Φιλίππους, βαδίζουν στους καιρούς μας.. οργανωμένες ομάδες και μεμονωμένοι προσκυνητές χριστιανοί, Ορθόδοξοι και ετερόδοξοι.. Τον οκτώμβριο του 1977, ορθόδοξοι κληρικοί και λαϊκοί από την Αμερική, με επικεφαλής τον Σεβ.. Αρχιεπίσκοπο.. Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιάκωβο, προσκύνησαν τις Παλαιοχριστιανικές Βασιλικές των Φιλίππων και στο Βαπτιστήριο.. του Ζυγάκτη ποταμού.. Τους ξεναγεί ο αείμνηστος καθηγητής Στ.. Πελεκανίδης.. Χάρτης με τις περιοδείες του Απ.. Παύλου..

  Original link path: /06/06.htm
  Open archive

 • Title: Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου / Ποιμαντική Διακονία
  Descriptive info: Τ.. σωτηρι.. δες.. ργο το.. Κυρίου.. πάνω στή γ.. ε.. χε, μ.. τ.. ν σταύρωση κα.. ν.. νάσταση Του, τελειώσει.. Μιά.. μάδα.. ουδαίων, πού Τ.. κολούθησαν,.. νοιωσαν τ.. ν πρωτόγνωρη κα.. νείπωτη χαρά, πο.. δινε στ.. νθρωπο τ.. συναίσθημα,.. λλά κα.. γεγονός τ.. ς.. ληθιν.. ς λυτρώσεως.. Στ.. γεγονός.. μως α.. τό τ.. ς λυτρώσεως.. πρεπε ν.. πάρη μέρος.. λη.. ο.. κουμένη.. δένδρο πο.. φυτεύτηκε,.. μεγαλώση, ν.. πλωθ.. κα.. ν.. σκεπάση πεδία κα.. ρη κα.. π.. σαν γ.. Κάτω.. πό τ.. ν σκιά του, πο.. λύτρωνε.. μα το.. κόσμου.. συνταχθο.. λεύθερα,.. σοι.. θελαν ν.. ζητήσουν προστασία.. πρώτη.. ντολή, πο.. δωσε στο.. ς μαθητές Του.. νστάς Κύριος.. ταν τ.. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τ.. θνη βαπτίζοντες α.. τούς.. ς τ.. νομα το.. Πατρός κα.. το.. Υ.. γίου Πενύματος (Ματθ.. κη.. 19).. τσι.. μέρα τ.. ς Πεντηκοστ.. ς φωτίστηκαν ο.. μαθηταί.. γιο Πνε.. μα, πρώτη του.. νέργεια.. ταν.. εραποστολή.. Διελάλησαν τ.. μεγαλε.. α το.. Θεο.. μέρα.. κείνη.. ρχισε μιά.. πρωτάκουστη δυναμική.. κστρατεία γιά τ.. ν πραγματοποίηση τ.. ς πρώτης.. ντολ.. ς το.. ναστάντος Κυρίου.. Ο.. πόστολοι,.. πιστός λαός το.. διναν τ.. μαρτυρία τ.. ς πίστεως.. Κα.. κοσμική.. ξουσία.. ντέδρασε.. λόγος το.. Κυρίου δ.. ν δέθηκε.. μαρτυρία συνδέθηκε μ.. μαρτύριο το.. α.. ματος.. μαρτύρια το.. ματος σταμάτησαν.. ρχισε.. να.. λλο ε.. δος μαρτυρίου κα.. παρουσιάστηκαν.. δος μάρτυρες, πο.. ραν στ.. χέρια τους τ.. ν μεγάλο.. γ.. να γιά τ.. ν διάδοση το.. χριστιανισμο.. Α.. τοί ε.. ναι ο.. μοναχοί, ο.. ληθινοί διάδοχοι τ.. ν μαρτύρων, πο.. μ.. ν καθημερινό τους.. γώνα.. φεραν τ.. τροπαιοφόρο λάβαρο το.. σταυρο.. σ.. νέες ψυχές κα.. νέους κόσμους.. Σήμερα, στ.. πιστό λαό τ.. κκλησίας μας.. χει κα.. πάλι δοθ.. ν Θεό, τ.. βαρύ προνόμιο ν.. συμβάλλη στ.. μεγάλο.. ργο γιά τ.. ν διάδοση τ.. ρθοδόξου Πίστεώς μας σ.. λαούς πο.. δ.. ν γνώρισαν.. κόμα τ.. ν Σωτ.. ρα Χριστό.. Η Εκκλησία των Φιλίππων που ιδρύθηκε από τον Απόστολο Παύλο το 50 μ.. όταν εκείνος, όπως περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων, βρισκόμενος στην Τρωάδα είδε τον Μακεδόνα άνδρα που καλούσα εναγώνια «διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», θεωρούσε ανέκαθεν χρέος τον Ευαγγελισμό των ανθρώπων δι' αυτό συμπαραστάθηκε και βοήθησε το έργο των Αποστόλων.. Αναφέρεται στο ιστ' βιβλίο των Πράξεων ότι η πρώτη χριστιανή γυναίκα η Αγία Λυδία η Φιλιππησία, αφού δέχθηκε το κήρυγμα του Παύλου και βαπτίστηκε αυτή και όλος ο οίκος της, με πολύ και ευλαβή επιμονή ανάγκασε τους Αποστόλους να μείνουν στο σπίτι της, «και παραβιάσατο ημάς».. Την αγάπη τους προς τον Απόστολο Παύλο και το έργο του έδειξαν με επανειλημμένες αποστολές βοηθημάτων και όταν βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο και στην Ρώμη είναι οι Εκκλησιαστικές «λογίες», που ο Απόστολος κατ' εξαίρεσιν και μόνον εδέχετο από την Εκκλησία των Φιλίππων.. Όταν δε Απόστολος Παύλος ήταν φυλακισμένος στην Ρώμη οι Φιλιππήσιοι έστειλαν την «λογίαν» τους με τον Επαφρόδιτο, τον εκλεκτό από τους εν Χριστώ αδελφούς, που πολύ ταλαιπωρήθηκε και κινδύνεψε «ησθένησε παραπλήσιον θανάτου».. Και κλείνει ο Απόστολος Παύλος την προς Φιλιππησίους Επιστολήν του με τους ευχαριστήριους αυτούς λόγους.. «Ξέρετε και ενθυμείσθε ω Φιλιππήσιοι, ότι εις την αρχήν του Ευαγγελικού μου κηρύγματος προς σας, όταν διά πρώτην φοράν ήλθον εις Φιλίππους και από εκεί ξεκίνησα, διά την Μακεδονία, καμία Εκκλησία δεν επικοινώνησε μαζί μου με λογαριασμόν δοσοληψίας, καμία δεν έλαβα βοήθειαν, παρά μόνον από σας.. Διότι και όταν ήμουν εις την Θεσσαλονίκην και μιά και δυό φορές μου στείλατε βοηθήματα διά τας ανάγκας τας ιδικάς μου και του έργου μου.. Σας τα γράφω αυτά όχι διότι εγώ ενδιαφέρομαι και ζητώ δώρον, αλλά διότι ενδιαφέρομαι και ζητώ πνευματικόν καρπόν, ο οποίος από την καλήν αυτήν πράξιν σας, θα προκύψη πλούσιος διά σας.. Έλαβα από τον Επαφρόδιτον αυτά που εστάλησαν από σας και τα οποία είναι ευώδες άρωμα, θυσία ευπρόσδεκτος και ευάρεστος εις τον Θεόν.. Ο δε Θεός μου, ο οποίος ανταμείβει και βραβεύει τα καλά έργα της αγάπης, θα πληρώσει και θα ικανοποιήσει κάθε ανάγκη σας, σύμφωνα με τον άπειρον πλούτον των ανεκτιμήτων αγαθών του».. Η Εκκλησία των Φιλίππων όπως και όλο το γένος μας, πέρασε από πολλές δοκιμασίες, Τουρκοκρατία, Βουλγαρική κατοχή, εμφύλιο πόλεμο.. Δέχθηκε τους ηεριζωμένους Έλληνες της Μ.. Ασίας και Θράκης και μόλις ορθοπόδησε ανέλαβε να ξεπληρώσει το χρέος του ευαγγελισμού των ανθρώπων σε περιοχές της γης που αγνοούσαν το όνομα του Σωτήρος Χριστού.. Αντίδωρο αγάπης και σεβασμού προς τον Απόστολο Παύλο, Ο Ναός του Αποστόλου στο Ναγκαμπάλε της μακρινής Ουγκάντας.. Θεμελιώθηκε με χρήματα των χριστιανών της Εκκλησίας των Φιλίππων το 1973.. Το Γραφείο της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως με τις προσφορές της αγάπης των χριστιανών στήριξε και στηρίζει το έργο των Ιεραποστόλων στην Αφρική και την Ασία, φιλοξένησε πολλούς από αυτούς, έδωσε υποτροφίες σε σπουδαστές που ήρθαν για σπουδές στην χώρα μας, στέλνει δέματα με ρουχισμό, φάρμακα σχολικά είδη στους ιθαγενείς νεοφώτιστους αδελφούς μας και σημαντικά ποσά για την τέλεση βαπτίσεων.. Το σχολείο που θεμελιώθηκε και κτίσθηκε στο προαύλιο του Ιερού Ναού του Αγίου Παύλου στο Ναγκαμπάλε της Ουγκάντας μαρτυρεί την αγωνία και το ενδιαφέρον της Εκκλησίας των Φιλίππων παράλληλα με την σωτηρία του λαού αυτού και για το μορφωτικό τους επίπεδο.. Ο δεύτερος Ναός του Αγίου Αποστόλου Λουκά που θα κτίσθηκε λίγο έξω από την Καμπάλα πρωτεύουσα της Ουγκάντας είναι η συνέχεια του Ιεραποστολικού έργου.. Όμως το αποκορύφωμα όλων των προσπαθειών ήταν η προσωπική μετάβαση του Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ με ομάδα κληρικών και λαϊκών συνεργατών του Γραφείου της Ιεραποστολής τον Οκτώβριο του 1992 στην Αφρική, Κένυα και Ουγκάντα.. Το 50 μ.. ο Μακεδόνας άνδρας εμφανιζόμενος εν οράματι στον Απόστολο Παύλο στην Τρωάδα του είπε «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν».. Και η Αποστολική Μητρόπολις των Φιλίππων διάβηκε γη και ουρανό και έφθασε στην καρδιά της Αφρικής να μεταφέρει το μήνυμα το χαρμόσυνο, ότι ο Θεός κατέβηκε στην γη, ντύθηκε την μορφή του δούλου και έγινε και άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε και καλεί όλους τους ανθρώπους κοντά του στην ανάπαυση και την σωτηρία.. Και δέχτηκαν το σωτήριο μήνυμα οι αδελφοί μας όπως η γη την δροσιά του ουρανού και δόξασαν τον Θεό της αγάπης που τους επισκέφθηκε.. Από την Επίσκεψη στην Αφρική.. Οι εκ Καβάλας κληρικοί και λαϊκοί, ο Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεπόλεως και Θάσου κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ και ο Επίσκοπος Ριρούτας  ...   το Θεό για τις ευλογίες που μας επεφύλαξε.. Μετά από τη θεία λειτουργία στ ευρύχωρο και καταπράσινο προαύλιο του Ναού άρχισαν οι εορταστικές εκδηλώσεις, παρουσία των κρατικών και τοπικών αρχών της Ουγκάντας.. Σωστό πανηγύρι.. Ομιλίες, χοροί και τραγούδια, ο Εθνικός μας Ύμνος στα Ελληνικά από τα παιδιά της Ουγκάντας όπως και το Υπερμαχώ, η προσφορά φαγητού ήταν εκείνα που συμπλήρωσαν την χαρά.. Ώρες ολόκληρες παρέμειναν στη θέση τους καθισμένοι στο γρασίδι χιλιάδες άνθρωποι, τραγουδώντας και εκδηλώνοντας την χαρά τους για την παρουσία μας.. Ιδιαίτερα δε όταν τους ανακοινώθηκε από τον Σεβασμιώτατο ότι θα βοηθήσουμε στην ανέγερση σχολείου και ιατρείου, στον ίδιο χώρο και δόθηκε το πρώτο χρηματικό ποσό, η χαρά και η ευγνωμοσύνη έγινε παραλήρημα.. Όταν τελικά μας άφησαν να φύγουμε είχε σχεδόν νυχτώσει.. Μιά μέρα που την περιμέναμε και την ονειρευόμασταν χρόνια, πέρασε με τη χάρη του Θεού.. Ο Σταυρός που λάμπει στην σκεπή του εγκαινιασμένου Ναού του Αποστόλου Παύλου κάτω από τον καυτερό αφρικανικό ήλιο και στα στήθη των αφρικανικών παιδιών με την λευκή πιά ψυχή και τα ορθόδοξα ονόματα βαπτίστηκαν εκείνη την ημέρα, θα μείνουν ανάμνηση παντοτινή.. Αργά επιστρέψαμε στην Καμπάλα δοξάζοντες τον Θεό, γιατί εξ' ονόματος όλων των χριστιανών των Φιλίππων κάναμε το καθήκον μας προς τον Θεό και εκπληρώσαμε το οφειλόμενο χρέος μας προς τον δικό μας διδάσκαλο και φωτιστή τον Απόστολο Παύλο.. Οι επόμενες ημέρες της παραμονή μας στην φιλόξενη Ουγκάντα ήταν γεμάτες εκπλήξεις και συγκινήσεις.. Συνοδευόμενοι από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ουγκάντας κ.. Θεόδωρο και τους συνεργάτες του επισκεφθήκαμε τις ενορίες των Εισοδίων της Θεοτόκου, του Αγίου Αντωνίου, της Μεταμορφώσεως και Αναστάσεως του.. Χριστού, τα σχολεία και το Κέντρο υγείας, που λειτουργεί με τις ευλογίες και την φροντίδα της Εκκλησίας.. Αποχαιρετήσαμε την Καμπάλα και το Ορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέντρο την Τετάρτη (7-10) στις 5 το απόγευμα και μαζί ολόκληρο το σχολείο που συγκεντρώθηκε να μας αποχαιρετήσει.. Τα τραγούδια των μαθητών, τα δώρα του Επισκόπου, ο Εθνικός μας Ύμνος από τα στόματα των μικρών φίλων μας, ηχούν ακόμα στ΄ αυτιά και τις καρδιές μας.. «Εσείς κάνατε το χρέος σας, φυτέψατε το δέντρο στην καρδιά της Αφρικής, δική μας υποχρέωση και ευθύνη είναι να το φροντίσουμε να το ποτίσουμε να μεγαλώσει και να καρποφορήσει» ήταν τα λόγια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ουγκάντας κ.. Θεοδώρου.. Ναού Αποστόλου Παύλου στο Νακαμπάλε της Ουγκάντας.. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουγκάντας κ.. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ο Υπουργός Οικονομικών της Ουγκάντας, τοπικοί παράγοντες, οι εκ Καβάλας Κληρικοί και Λαϊκοί, πλήθος λαού μετά τα εγκαίνια προ του εγκαινιασθέντος Ναού του Απ.. Το ενδιαφέρον του Γραφείου της Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου αναζοπυρώθηκε με την εκεί επίσκεψη, όπου το κλιμάκιο της Ιεραποστολής με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο το φθινόπωρο του 1992, είδε τις πνευματικές αλλά και τις υλικές ανάγκες των εκεί αδελφών μας.. Έτσι τον Ιούλιο του 1994 με την επίσκεψη στην Καβάλα του Ιερέως π.. Μακαρίου από την Ουγκάντα και της Ιεραποστόλου κ.. Σταυρίτσας Ζαχαρίου, έγινε σύσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ και των αρμοδίων του Γραφείου της Ιεραποστολής και απεφασίσθη η ανέγερσης δευτέρου Ναού κοντά στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντας, για τις λειτουργικές ανάγκες των κατοικούντων στην περιοχή αυτή.. Ο Ναός θα αφιερωθεί στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, τον συνεργάτη στο Ευαγγελικό έργο του Αποστόλου Παύλου.. Για τον σκοπό αυτό δόθηκε στην Ιεραπόστολο κ.. Σταυρίτσα Ζαχαρίου επιταγή 10.. 517 $ για το ξεκίνημα του όλου έργου.. Όταν έγιναν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αποστόλου Παύλου στο ΝΑΚΑΒΑΛΕ της Ουγκάντας στις 4 Οκτωβρίου του 1992 από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΝ, ο Επίσκοπος Ουγκάντας κ.. ΘΕΟΔΩΡΟΣ και οι εκεί τοπικοί παράγοντες ευχαριστούντες τον Σεβασμιώτατο, τους συνεργάτες του Γραφείου της Ιεραποστολής και όλους τους χριστιανούς της Μητροπόλεως Φιλίππων είπαν: «Ο Ναός του Αγίου Παύλου μεγαλοπρεπής, κόσμημα για την περιοχή και όλη την χώρα μας, θα καλύψει τις πνευματικές ανάγκες των ορθοδόξων χριστιανών της περιοχής.. Όμως μαζί με την Εκκλησία πάει και το Σχολείο, όπου τα ορθόδοξα παιδιά θα μάθουν γράμματα και το θέλημα του Θεού».. Και παρεκάλεσαν την βοήθειά μας για την ανέγερση σχολείου και Ιατρείου στον μεγάλο και όμορφο αυλόγυρο του Ναού.. Ο Σεβασμιώτατος έδωσε την υπόσχεση και το συμβολικό ποσό των 5.. 000 $ εκείνη την στιγμή και ζήτησε σχέδια και μελέτη για κατασκευή του έργου.. Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας ανακηρύχθηκε Αυτοκέφαλος το 1937, επί Οικουμενικού Πατριάρχου Βενιαμίν Α'.. Κατά την τελευταία πεντηκονταετία αντιμετώπισε σειρά δοκιμασιών.. Ο διωγμός της από το κομμουνιστικό καθεστώς έφθασε στο κατακόρυφο, όταν τον Νοέμβριο του 1967 ακυρώθηκαν τα διατάγματα που ρύθμιζαν τις σχέσεις του Αλβανικού κράτους με τα διάφορα θρησκεύματα της χώρας.. Το Ε' Συνέδριο του Κ.. Κ.. Αλβανίας διεκήρυξε (30.. 11.. 1969) ότι η Αλβανία «έγινε το πρώτον αθεϊστικόν κράτος της υφηλίου», ενώ το Σύνταγμα της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας που επεβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 1967, απαγόρευσε αυστηρά την οιανδήποτε έκφραση θρησκευτικής πίστεως και λατρείας, δημοσίας ή ιδιωτικής.. Προ του 1967 η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας είχε 4 Επαρχίες, 12 Αρχιερατικές περιφέρειες, 330 ενορίες και 25 Ιερές Μονές.. Κατά την τελευταία 24ετία όλοι οι Επίσκοποί της και πολλοί ιερείς απεβίωσαν από τις πολλές ταλαιπωρίες.. Ολόκληρη η εκκλησιαστική περιουσία δημεύθηκε.. Πολλοί Ναοί και Μοναστήρια κατεδαφίστηκαν, οι περισσότεροι μετετράπησαν σε μουσεία, αίθουσες, κινηματογράφους, γυμναστήρια, αποθήκες, στάβλους, μηχανουργεία.. Περί τα τέλη του 1990 ο διωγμός έπαυσε και άρχισε σταδιακά η λειτουργία ολίγων Εκκλησιών.. Στις αρχές Ιανουαρίου του 1991 ο Μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος και η περί Αυτόν Ιερά Σύνοδος, όρισαν Πατριαρχικόν Έξαρχον στην Αλβανία τον τότε Επίσκοπο Ανδρούσης και τώρα Αρχιεπίσκοπο Τυράννων κ.. Αναστάστιον, Αρχιεπίσκοπο Τυράνων και πάσης Αλβανίας.. Οι τέσσερις Εκκλησιαστικές Επαρχίες της Αλβανίας είναι:.. Η Ιερά Μητρόπολις Τυράνων, η Ιεράς Μητρόπολις Κορυτσάς, Η Ιερά Μητρόπολις Βερατίου και η Ιερά Μητρόπολις Αργυροκάστρου.. Το Γραφείο της Ιεραποστολής της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων εκδηλώνοντας την αγάπη και το ενδιαφέρον του για τους Έλληνες ορθοδόξους αδελφούς μας, απεφάσισε την ανέγερση ή την ανακαίνιση κάποιου παλαιού Ναού στην Βόρειο Ήπειρο.. Ο δε Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ.. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ σε επικοινωνία που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράνων και πάσης Αλβανίας κ.. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ, ζήτησε να του υποδειχθεί η Ενορία, ώστε να στηθεί και εκεί ένας Ναός, έργο αγάπης των Φιλιππησίων, για να δοξάζεται το όνομα του Αγίου Θεού..

  Original link path: /02/02_a/02_a.htm
  Open archive

 • Title: Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου / Αφιέρωμα στην τιμή και προσκύνηση των αγίων λειψάνων
  Descriptive info: «.. σοι ο ν σεπτο ναο καθιερ θησαν κτ ς γ ων λειψ νων μαρτ ρων, ρ ζομεν ν α το ς κατ θεσιν γ νεσθαι λειψ νων μετ τ ς συν θους ε χ ς».. = ( σοι λοιπ ν ερο ναο καθιερ θηκαν χωρ ς για λε ψανα μαρτ ρων, ρ ζομε να γ νεται σ’ αυτο ς κατ θεση λειψ νων μαζ μ τ συνηθισμ νη ε χ.. Καν ν 7.. ος.. τ ς ζ’ Ο κουμενικ ς Συν δου.. ερ ς πεδ θη σου.. τ σ π λει τ λε ψανα,.. Θεοφ ρε π νσοφε, δι’ θλ σεως.. γιασθ ντα λαμπρ τερον.. κα χ ριτι στ λβοντα.. τ ν π νοδον μ ν,.. πανηγ ρεως πρ ξενον πειργ σατο,.. ε φροσ νης πληρο ντα θεοπνε στου,.. θυμηδ ας μπιπλ ντα.. το ς ε σεβ ς σ γερα ροντας.. Στιχηρ ν σπ ριον.. π τ νακομιδ τ ν Λειψ νων.. ερομ ρτυρος γνατ ου.. ( ανουαρ ου 29).. Ο γιοι ς μ τοχοι κα μ λη το σ ματος το Χριστο φανερ νουν μ τ χαρ σματ το ς τ Χριστ πο κατ τ ν γιο Μ ξιμο τ ν μολογητ μ νει α σθητ θ ατος.. μ μηση τ ν γ ων ε ναι μ μηση το Χριστο κα συμπ ρευση μ τ νια ο κα δια ρετο σ μα Του, τ ν κκλησ α.. ναφερ μενο τ κ θε μ λος τ ς κκλησ ας στο ς γ ους κα κολουθ ντας τ ν δ.. ο.. α το « π μενοι τ Χριστ » π δειξαν, ποκτ « μο θειαν Χριστο ».. Στ ν προοπτικ α τ κατανοε ται κα δια τερη τιμ πο ποδ δει ρθ δοξη κκλησ α στ ερ λε ψανα τ ν γ ων ποτελο ν γι το ς πιστο ς ταμε α χ ριτος, πηγ ς αμ των, πτ α σθηση τ ς παρουσ ας το γ ου Πνε ματος κα τ ς ζωογ νου α ρας πο μφυς στ ν ζω τ ς κκλησ ας.. κφρ ζουν τ ν προσδοκ α τ ς ναστ σεως π τ σ μα τ ν πιστ ν γι’ α τ ε ναι χαρακτηριστικ τι μερικο δι κτες τ ν χριστιαν ν καιαν τ σ ματα τ ν μαρτ ρων κα προσπαθο σαν ν τ ξαφαν σουν μ κ θε τρ πο, νομ ζοντας τι κατ’ α τ τ ν τρ πο.. θ πετ γχαναν ν ξαφ νιζαν τ ν λπ δα τ ς ναστ σεως πο νθ ρυνε κα ζωοποιο σε το ς χριστιανο ς κα λεγχε τ ργα τους.. Δι τ ν γ ων λειψ νων α σθαν μαστε κα προγευ μαστε τ ν Δ ξα τ ς Βασιλε ας το Θεο πο μ ρατ σημε α χαριτ νει τ σ ματα α τ ν πο π α τ τ ζω ζησαν μ σα στ δωρε τ ς γ πης το Θεο.. πιβεβαι νεται τι δεσμ ς ψυχ ς κα σ ματος, λης κα πνε ματος ε ναι ρηκτος κα τι νθρωπος καλε ται ς ψυχοσωματικ ντ τητα κα πρ σωπο ν σωθε κα ν δοξασθε π τ Θε.. Δοξ ζονται λοιπ ν κα τ σ ματ των ν τ πνε μα το ς «συνεφρ νεται ν ο ρανο ς», α τ ν πο δι’ ργων « κλιναν π κοα» στ ν κλ ση το Θεο.. Γι τ λ γο α τ καλ τερος τρ πος ν προσεγγ σουμε ρθ δοξα τ ν πραγματικ τητα το σ ματος ε ναι ν προσκυν σουμε τ ερ λε ψανα τ ν γ ων.. σπασμ ς ν ς γ ου λειψ νου μεταγγ ζει Χ ρη στ σ μα μ ς, παρ χει στ ν παρξ μας μ σα π τ σωματικ μας α σθηση τ ν συνειδητοιε τ σο τ περιορισμ νο σο κα τ μεγαλωσ νη, τ φθορ κα τ ν φθαρσ α το σ ματ ς μας μ λλα λ για προγευ μαστε τ μυστ ριο το νθρ που κα το Θεο.. μετ γγιση τ ς Ζω ς μ σα π τ νεκρ λλ ζωηφ ρα σ ματα τ ν γ ων περν στ δικ μας σ ματα κα μ ς δηγε σ μι ρεαλιστικ λικοπνευματικ νθρωπολογ α π τ ν πο α τ ση αν γκη χουμε στ ς μ ρες μας κα τ ς πο ας ο γιοι Πατ ρες χουν σαφ ς θ σει τ θεμ λεια.. Τ σκ νωμα το γ ου Γρηγορ ου το Θεολ γου.. στ ν.. Να τ ς Ν ας Καρβ λης.. Υπ ρχουν κα π θη μακ ρια κα κοιν ς ν ργειες ψυχ ς κα σ ματος ο πο ες δ ν προσηλ νουν τ πνε μα στ σ ρκα λλ νυψ νουν τ σ ρκα κοντ στ ν ξ α το πνε ματος κα πε θουν κα α τ ν κυττ ξει πρ ς τ π νω.. Ποι ς ε ναι α τ ς; Ο πνευματικ ς ο πο ες δ ν προχωρο ν π τ σ μα πρ ς τ νο , πως ε παμε κα προηγουμ νως, λλ διαβα νουν π τ νο πρ ς τ σ μα κα δι’ α τ ν τ ν νεργημ των κα παθημ των τ μετασχηματ ζουν πρ ς τ καλ τερο κα τ θεουργο ν.. πως δηλαδ κοιν στ σ μα κα στ ν ψυχ ε ναι θε τητα το νανθρωπ σαντος Λ γου το Θεο , πο α θ ωσε τ ν σ ρκα δι μ σου τ ς ψυχ ς, τσι κα στο ς πνευματικο ς νδρες χ ρη το πνε ματος, καθ ς διαδ δεται δι μ σου τ ς ψυχ ς πρ ς τ σ μα, πιτρ πει κα σ’ α τ ν π σχει τ θε α κα ν συμπ σχει μακαρ ως μ τ ν ψυχ πο χει π θει τ θε α, πο α, πειδ π σχει τ θε α, χει πωσδ ποτε κα παθητικ παινετ κα θε ο μ λλον δ , φο να ε ναι σ’ μ ς παθητικ , χει τ ν δι τητα ν πα ρνει τ τοια μορφ.. φο λοιπ ν προ λθει κα τ σ μα στ μακαρ α α τ κατ σταση θεουργε , μ κινο μενο τ τε π τ σωματικ κα λικ μαθ ματα, ν κα (ε ναι) δυνατ ν ν φα νεται τσι σ’ α το ς πο δ ν χουν μπειρ α (τ τοια), λλ πιστρ φοντας τ διο τ σ μα πρ ς τ ν αυτ το , πομακρυν μενο π τ σχ ση το πρ ς τ χειρ τερα κα μπν οντας τ διο (τ σ μα) π μ νο του γιασμ κα ναφα ρετη θε ρηση, το πο ου ναργ ς τεκμ ριο ε ναι ο θαυματοποιο σορο τ ν γ ων.. Το δ πρωταγωνιστ Στεφ νου, κα ταν ζο σε κ μα «τ πρ σωπον φ νη ς πρ σωπον γγ λου».. ρα λοιπ ν δ ν παθε τ θε α κα τ σ μα; πομ νως τ σο α τ τ π θος σο κα κατ α τ ν ργεια ε ναι κοιν τ ς ψυχ ς κα το σ ματος.. Γρηγορ ου Παλαμ « π ρ τ ν ε ς συχαζ ντων, λ γος 2».. Ο τ μιες κ ρες το γ ου γαθον κου κα τ ς σ ας Ξ νης στ ν.. Να Τιμ ου Προδρ μου Καβ λας.. δη π τ ν ποχ ν τ ν διωγμ ν ο Χριστιανο τιμο σαν τ λε ψανα τ ν Μαρτ ρων.. ργ τερα, περ τ 400 μ.. , τιμ πεξετ θηκε κα ε ς τ για λε ψανα τ ν μολογητ ν κα σ ων, φο κα ο μοναχο , ς «μαρτυρο ντες τ συνειδ σει», προσ φεραν τ ν ζω τους θυσ α ε ρεστη στ ν Θε ν, γιναν ργανα κλεκτ τ ς Χ ριτος το.. γ ου Πνε ματος κα π ραν ξεχωριστ θ σι στ ς ψυχ ς τ ν πιστ ν.. ν κ μη ζο σαν τελο σαν θα ματα μ τ ν δ ναμιν το Θεο , πο σαν προικισμ νοι.. δια θαυματουργικ δ ναμις, κα στερα π τ ν ξοδον τ ς ψυχ  ...   ς, δ ν νομ ζουμε νεκρο ς α το ς πο κοιμ θηκαν μ τ ν π στη σ’ Α τ ν.. Γιατ π ς ε ναι δυνατ ν θαυματουργε νεκρ σ μα;.. Π ς λοιπ ν κδι κονται μ α τ ο δα μονες, πομακρ νονται ο ρρ στιες, θεραπε ονται ο σθενε ς, ποκτο ν τ φ ς των ο τυφλο , καθαρ ζονται λεπρο , πα ουν ο πειρασμο κα ο θλ ψεις, κ θε καλ δ ση κατ ρχεται δι μ σου α τ ν π τ ν Πατ ρα τ ν φ των σ’ α το ς πο τ ζητο ν μ δ στακτη π στη.. ;.. Π σο θ κοπ αζες γι ν βρε ς προστ τη ν σ παρουσι σει σ θνητ βασιλι κα ν μιλ σει σ’ α τ ν γι χ ρη σου; Λοιπ ν δ ν πρ πει ν τιμο με το ς προστ τες λου το νθρ πινου γ νους, πο παρακαλο ν τ Θε γι χ ρη μας;.. ω ννου Δαμασκηνο « κδοσις κριβ ς τ ς ρθοδ ξου Π στεως».. Μεταφρ.. Δ.. Στρατ.. Τεμ χια λειψ νων τ ν γ ων Στεφ νου, Γεωργ ου κα Θεοδ ρου στ ν.. Να Μεταμορφ σεως Καβ λας.. ρχεται λοιπ ν ρχιερε ς ε ς τ ν παλαι ν γιον να ν, που ε χε β λη πρ τερον τ λε ψανα, κα φ’ ο ε πη δ ο ε χ ς, α πο αι ε χαριστ αν χουσι πρ ς τ ν Θε ν δι τ ν δωρε ν τ ν μαρτυρικ ν λειψ νων, φ ρει α τ π κεφαλ ς κα λθ ν ε ς τ ν ν ον να ν, τ β λλει κ τω κατ τ ν τ ξιν πειδ δ ν ε ναι συκεχωρημ νον κα ν μιμον ν κτελ ται καθι ρωσις νευ λειψ νων μαρτυρικ ν σ ων γ ων, καθ τι ο μ ρτυρες ε ναι τ θεμ λια τ ς κκλησ ας ο κοδομηθ ντα π νω ε ς τ θεμ λιον το Σωτ ρος.. Δι το το πρ πει ν ναι α το ε ς τ ν κκλησ αν ποκ τω το θυσιαστηρ ου δι τι το το ε ναι κυρ ως κκλησ α κα θρ νος το Θεο.. θεν κα χρ εται μ μ ρον κα χει τ Ε αγγ λιον, κα καλ ς κα πρεπ ντως ε ναι π’ α τ τ ν γ ων τ λε ψανα, κα δ ν ε ναι δυνατ ν νευ λειψ νων γ ων ν καθιερωθ να ς, καθ ς ο γιοι θ σπισαν.. Τ λε ψανα δ β λλονται πρ τερον ε ς να ν λλον παλαι ν ς γιασμ να, κα θυσιαστ ρια Χριστο , δι τι θυσι σθησαν δι’ α τ ν, κα β λλονται δ ε ς δ σκον ερ τατον, πειδ μετ χουσι τ ς δ ας τιμ ς το Δεσπ του, ς γωνισμ νοι δι’ α τ ν, κα β λλονται π τραπ ζης καθιερωμ νης, πειδ συναπ θανον τ Χριστ , κα παρ στανται ε ς τ ν θε ον θρ νον τ ς δ ξης του.. Δι το το τ ψ νει μ δ σκον, κα π ρ τ ν κεφαλ ν ρχιερε ς τιμ ν α τ καθ ς κα τ α μα το Δεσπ του.. ν πρ ς λους το ς πιστο ς πλ ς λ γει Πα λος « με ς στε σ μα Χριστο κα μ λη κ μ ρους», πολλ μ λλον θ λουν ε ναι σ μα κα μ λη Χριστο σοι δι τ ν δ ξαν του γων σθησαν κα τ ν θ νατ ν του μιμ θησαν.. ερ λε ψανα τ ν π ντε Μαρτ ρων Ε γεν ου, Α ξεντ ου, Μαρδαρ ου, ρ στου κα Ε στρατ ου.. Να Πολυστ λου Καβ λας.. νταπ κριση το κτ σματος στ θε α κλ ση συντελε ται στ ν ρθοδοξ α μ τ ν κο σια ( λε θερη) ποδοχ τ ς θεραπε ας τ ς νθρ πινης π ρξεως, πο α τ προσφ ρει.. Συν σταται δ θεραπε α σ μι πορε α, πο ναλ εται σ τρ α στ δια: α) κ θαρση τ ς καρδι ς π τ π θη κα το νο π το ς λογισμο ς (καλο ς κα κακο ς), β) φωτισμ - π σκεψη τ ς καρδι ς π τ γιο Πνε μα κα γ) θ ωση, ποκατ σταση δηλ.. τ ς νθρωπ νης π ρξεως μ τ ν δοξασμ της μ σα στ ν κτιστη γιοτριαδικ χ ρη.. Α τ τ σωστικ πορε α κολουθο ν ο γιοι (πρβλ.. τ ν λ γο το γ ου Συμε ν το Ν ου Θεολ γου: «κα καθα ρεις, κα λαμπρ νεις, κα φωτ ς ποιε ς μετ χους»).. Μυστ ρια κα σκηση συμπορε ονται σ μ α συμπληρωματικ σχ ση στ ν ρθοδοξ α.. σκηση, ς « κ το παρ φ σιν ε ς τ κατ φ σιν π νοδος» (.. Δαμασκην ς,.. PG.. 94, 976) κα τ Μυστ ρια ς μεταδοτικ τ ς Χ ριτος μ σα.. Κατανοε ται, συνεπ ς , γιατ αντ θεση σκητισμο κα θικισμο ε ναι στ ν ρθοδοξ α γεφ ρωτη.. θικισμ ς ρυθμ ζει τ θος, ποβ λλοντας στ ς πιταγ ς κ ποιας θικ ς, βασιζ μενος στ ς φυσικ ς δυν μεις το νθρ που, τσι καταλ γει ναπ φευκτα στ ν φαρισα σμ , δηλαδ τ ν «αυτοδικα ωση» κα «εργοσωτηρ α».. σκητισμ ς - ντ θετα- πιζητε , μ τ θε σδοτα μ σα πο διαθ τει, τ ν κ θαρση τ ς καρδι ς γι ν γ νει νθρωπος μ τ ν - κτιστη ν ργεια το Θεο - να ς το γ ου Πνε ματος, στε ν ναβλ ζει «τ ν καρπ του» (Γαλ.. 5, 22).. ρθ δοξος σκητισμ ς ποκαθιστ τ ν λυτρωτικ δι λογο κτιστο κα κτ στου ς κοινων α μεταξ τους κα δυνατ τητα θε σεως το κτ σματος, δεδομ νου, μ λιστα, τι θ ωση δ ν ε ναι ντιμισθ α, λλ Χ ρη.. σκηση πλ ς καθιστ τ ν νθρωπο δεκτικ τ ς σωτηρ ας.. κκλησ α, λειτουργε στορικ ς σχατολογικ κοινων α, δηλαδ κοινων α θε σεως.. θεραπε α τ ς νθρωπ νης π ρξεως ς πελευθ ρωσ της π τ ν θνητ τητα κα τ φθορ συνεπιφ ρει κα τ ν ελευθερ α λης τ ς κτ σεως, ς φ σεως, « π τ ς δουλε ας τ ς φθορ ς» 9Ρωμ.. 8, 21).. «Δε γ ρ τ φθαρτ ν το το νδ σασθαι φθαρσ αν κα τ θνητ ν το το νδ σασθαι θανασ αν» (Α’ Κορ.. 15, 53).. μπειρ α τ ς ρθοδοξ ας φανερ νει –κα α τ ε ναι γνωστο στ Μ ρθοδοξ α- τι λ γος α τ ς δ ν φορ σ καταστ σεις το μ λλοντος α νος, λλ κα το παρ ντος.. π ρβαση τ ς φθορ ς π τ κτιστ ε ναι γι τ ν ρθοδοξ α πραγματικ τητα πο συντελε ται μ σα στ ν στορικ χρ νο, πως ποδεικν ουν τ λε ψανα τ ν γ ων, μ τ ν ναστολ τ ς φυσικ ς φθορ ς κα τ ς φυσικ ς διαλ σεως το κυτταρικο τους συστ ματος.. Τ ερ λε ψανα, πως κε νο το γ ου Σπυρ δωνος († 348) στ ν Κ ρκυρα, ε ναι πτ γι τ ν ρθοδοξ α π δειξη το γογον τος τ ς θε σεβω, τ ς κοινων ας κτιστο - κτ στου, λλ συγχρ νως κα α τοβεβα ωσ της.. Τ διο μπορε ν λεχθε κα γι τ ν π ρβαση τ ς φθορ ς στ ν δια τ ν λογη κτ ση, πως συμβα νει μ τ ν φθαρσ α το γιασμ νου δατος ( γιασμο ).. Μ υτ τ θεουργικ γεγον τα σ ζεται διαχρονικ ρθοδοξ α κα χι μ τ ς μεταφυσικ ς πτ σεις κα τ ς στοχαστικ ς ραιολογ ες μ ν κατ’ π γγελμα Θεολ γων.. Γ.. Μεταλληνο , «Λ γος ς ντ λογος».. Λειψανοθ κη.. Μον ς γ ου Σ λα Καβ λας..

  Original link path: /10/10.htm
  Open archive

 • Title: Ι.Μ. Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου / Ταυτότητα
  Descriptive info: κκλησιαστικ στορία τ ς ερ ς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως κα Θάσου, ρχίζει μ τ ν ρχομ το ποστόλου Παύλου κα τ ν συνεργατ ν το Σίλα, Τιμοθέου κα Λουκ στ ν Νεάπολη κα τ ν δρυση τ ς πρώτης κκλησίας στο ς Φιλίππους τ 50 μ.. Τ γεγονότα διηγε ται Ε αγγελιστ ς Λουκ ς ε ς τ 16ο κεφάλαιο τ ν Πράξεων τ ν ποστόλων.. « φο πέρασαν σύντομα τ ν Μυσίαν κατέβηκαν ε ς τ ν Τρωάδα.. κε κατ τ διάστημα τ ς νυκτ ς Πα λος ε δε να ραμα, κάποιος νδρας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του κα τ ν παρακαλο σε λέγοντας: «Διαβ ς ε ς Μακεδονίαν βοήθησον μίν».. μέσως πήραμε τ ν πόφαση ν ταξιδεύσουμε στ ν Μακεδονία γιατί θεωρήσαμε τι Κύριός μας προσκάλεσε ν κηρύξουμε στο ς Μακεδόνες τ Ε αγγέλιο.. φο δ νοιχτήκαμε μ τ πλο ο στ ν θάλασσα, πλεύσαμε κατ' ε θείαν στ ν Σαμοθράκη κα τ ν πομένη στ ν Νεάπολη, π κε στο ς Φιλίππους τ ν νομαστ πόλη τ ς Μακεδονίας.. Μείναμε δ στ ν πόλη α τ μερικ ς μέρες κα κατ τ ν μέρα το Σαββάτου βγήκαμε ξω π τ ν πόλη σ τόπο πλησίον το ποταμο , πο θεωρε το τόπος προσευχ ς τ ν ουδαίων κα συνομιλούσαμε μ τ ς γυνα κες πο ε χαν συγκεντρωθε κε.. Κα μία γυναίκα, νόματι Λυδία π τ Θυάτειρα, μπορος πορφύρας ποία σέβετο τ ν Θεό, κουγε μ προσοχ τ λόγιά μας.. Α τ ς Κύριος νοιξε τ ν καρδι γι ν δώσει προσοχ σ σα λεγε Πα λος.. ταν δ βαπτίστηκε μ λη της τ ν ο κογένεια, μ ς προσκάλεσε κα μ τ ν πολλ κα ε σεβ πιμονή της, μ ς νάγκασε ν μείνουμε στ σπίτι της».. Τ ν κκλησία τ ν Φιλίππων πισκέφθηκε π.. Πα λος λλες δυ φορές, διαίτερα τ ν γάπησε κα δέθηκε μαζί της.. Γι δεύτερη φορ πισκέφθηκε το ς Φιλίππους τ τέλη ουνίου το 57 μ.. κα γι τρίτη φορ τ ν νοιξη το 58 μ.. που γιόρτασε κα τ Πάσχα μαζί τους.. Ο Φίλιπποι γιναν τ κέντρο τ ς εραποστολικ ς δράσεως το ποστόλου Παύλου κα το Ε αγγελιστο Λουκ.. Τ 62 63 μ.. στειλε μ τον παφρόδιτο στο ς χριστιανο ς τ ν Φιλίππων τ ν πρ ς Φιλιππησίους πιστολή του, στ ν ποία κδηλώνει τ α σθήματα τ ς γάπης του.. Το ς νομάζει « δελφο ς γαπητο ς κα πιπόθητους, χαρ κα στέφανό του».. Στ ν κκλησία τ ν Φιλίππων στέλνει πίσης πιστολ γύρω στ 108 - 110 μ.. ερομάρτυρας πίσκοπος Σμύρνης γιος Πολύκαρπος, πο ος τιμ κα γκωμιάζει το ς χριστιανο ς γράφοντας τι « βεβα α της πίστεως α τ ν ρίζα ξ' ρχαίων καταγγελομένη χρόνων, μέχρι ν ν διαμένει κα καρποφορε ε ς τ ν Κύριον.. ».. Τ 315-25 μ.. ο χριστιανο τ ν Φιλίππων χτίζουν τ ν πρ το μεγαλοπρεπ να ξω π τ τε χος τ ς πόλεως.. Στ ν δια περιοχ μ τ ς φροντίδες το πισκόπου Πορφυρίου, κτίζεται κα λλος Να ς πρ ς τιμ ν το π.. Παύλου μετ τ 325 μ.. τσι βλέπουμε τι μετ π τ ν Μέγα Κ ν/ν πο φέθηκε λεύθερη κκλησία, στο ς Φιλίππους π ρχε μία νθο σα κκλησία ργανωμένη σ ν «Μητρόπολις Φιλίππων» μ δρα τ ν πόλη τ ν Φιλίππων, στ ν ποία πήγοντο πολλ ς πισκοπές.. κκλησία τ ν Φιλίππων, πως ταν φυσικ κολούθησε τ ς περιπέτειες τ ς πόλεως κα τ ς περιοχ ς γενικότερα.. Κάθε φορ πο πόλη βρισκόταν σ κμ κα κκλησία βρισκόταν σ περίβλεπη θέση κα ταν πόλη πέφερε π πιδρομ ς κα πολέμους τ γεγονότα α τ ε χαν ντίκτυπο στ ν κκλησία.. Μετ τ ν διοικητικ νωση τ ς κκλησίας το λλαδικο χώρου μ τ Ο κουμενικ Πατρειαρχε ο, πο γινε π Φωτίου το Μεγάλου στ ν μεγάλη Σύνοδο το 879-880 στ ν Κωνσταντινούπολη, Μητρόπολη τ ν Φιλίππων νεξαρτοποιήθηκε π τ ν ξαρχία Θεσσαλονίκης, ποία ταν πρωτεύουσα το νατολικο λλυρικο κα στ ν ποία παγόταν ο Μητροπόλεις τ ς Β.. λλάδος, πλ ν τ ς Θράκης κα τ ς Παννονίας.. Στ ν Μητρόπολη τ ν Φιλίππων παγόταν τώρα ο πισκοπ ς Πολυστύλου, Βελικείας, Χριστουπόλεως, Σμολένων, Καισαρουπόλεως κα λεκτρουπόλεως.. Τ ν 12ο α ώνα χει π τ ν δικαιοδοσία τ ς πτ πισκοπές.. μως περίοδος τ ς κμ ς δ ν κράτησε πολ λόγω τ ν Σλαβικ ν πιδρομ ν.. π νδρονίκου Παλαιολόγου (1282-1320) Μητρόπολη Φιλίππων π τ ν 39η τάξη πρωτοκαθεδρίας το Ο κουμενικο θρόνου, πο ε χε ς τώρα, ποβιβάζεται στ ν 47η τάξη.. Τ 1371 παραχωρε ται στ ν Μητρόπολη Δράμας κα στ συνέχεια βρίσκεται νωμένη μ λλες ρχιερατικ ς δρες.. λευθερουπόλεως κα Ξάνθης.. Α τ τ ν περίοδο παρατηρε ται σ' α τ τ ν περιοχ μι παρακμ το χριστιανικο στοιχείου, ξ α τίας κυρίως τ ν πιδρομ ν Σέρβων κα Τούρκων λλ κα πολλ ν πιδημι ν.. παρακμ π τ ς ρχ ς το 15ου α νος διαρκε μέχρι τ μέσα το 18ου.. π Α τοκράτορος Λέοντος το Σοφο (886-912) φαίνεται τι π ρχε πισκοπ Χριστουπόλεως ποία παγόταν στ ν Μητρόπολη Φιλίππων.. Πάντως τ ν 13ο α ώνα πάρχει Μητρόπολης Χριστουπόλεως κα στ τέλη το α το α νος π νδρονίκου Παλαιολόγου 1282-1320 Μητρόπολης Χριστουπόλεως, ναβιβάζεται στ ν 48η θέση μέσως μετ π τ ν Μητρόπολη Φιλίππων.. π ρχε λοιπ ν Μητρόπολη Χριστουπόλεως ποία λλάζει τ νομά της π Χριστουπόλεως σ Καβάλας.. μως π τ ν 14ο α ώνα κα διαίτερα μετ τ ν καταστροφ τ ς πόλεως τ 1391 π το ς Τούρκους, ρχσε ν παρακμάζει γι ν φθάσει στ σημε ο τ ς παρακμ ς στε Πατριάρχης Τιμόθεος Β' τ ν Δεκέμβριο το 1617 ν τ ν καταργήσει κα ν τ ν πάγει στ ν Μητρόπολη Φιλίππων.. τσι νεξάρτητη κυρίαρχη Μητρόπολη Καβάλας π τ τέλος το 14ου α νος κα μέχρι τ 1924 δ ν χουμε.. Τ 1675 πετέλεσε νεξάρτητη ξαρχία στ ν ποία πάγονταν τ χωρι : Πολύστυλο, Δουκάλιο (Πετροπηγή), Κουρ ( γίασμα), Βασορόπη (Μεσορόπη), Ποδόργιανη (Ποδοχώρι), Πόμπλιανη ( κροπόταμος) κα ρφάνι.. Τ καθεστ ς α τ πρέπει ν διατηρήθηκε μέχρι τ 1721 φο Καβάλα κα πάλι πήχθη στ ν Μητρόπολη Ξάνθης κα Περιθεωρίου,.. κατάργηση τ ς ξαρχίας φείλεται τώρα στ ς ο κονομικ ς δυσχέρειες πο ντιμετώπιζε Μητρόπολη Ξάνθης, ποία ταν ποχρεωμένη ν δίνει στ ν Πατριαρχικ ξαρχο Καβάλας τήσιο ε σόδημα γδόντα γρόσια.. Στ ν Μητρόπολη Ξάνθης κα Περιθεωρίου παρέμεινε πλέον μόνιμα Καβάλα μέχρι τ 1924, ποτε χουμε τ ν νασύσταση τ ς Μητροπόλεως μ τ ν τίτλο «Φιλίππων κα Νεαπόλεως» χωρ ς ν περιλαμβάνει τ ν Θάσο, ποία πήχθη στ ν Μητρόπολη τ 1953, ριστικοποιώντας τ ν τίτλο τ ς ς Μητρόπολη «Φιλίππων, Νεαπόλεως κα Θάσου».. κε κατ τ διάστημα τ ς νυκτ ς Πα λος ε δε να ραμα, κάποιος νδρας Μακεδόνας στεκόταν μπροστά του κα τ ν παρακαλο σε λέγοντας : «Διαβ ς ε ς Μακεδονίαν βοήθησον μίν».. μέσως πήραμε τ ν πόφαση ν ταξιδεύσουμε στ ν Μακεδονία γιατί θεωρήσαμε τι Κύριός μας προσκάλεσε ν κηρύξουμε στο ς Μακεδόνας τ Ε αγγέλιο.. φο δ νοιχτήκαμε μ τ πλο ο στ ν θάλασσα, πλεύσαμε κατ' ε θείαν ε ς τ ν Σαμοθράκη κα τ ν πομένη ε ς τ ν Νεάπολη, π κε ε ς Φιλίππους τ ν νομαστ πόλη τ ς Μακεδονίας.. Κα μία γυναίκα, νόματι Λυδία π τ Θυάτειρα, μπορος πορφύρας ποία σέβετο τ ν Θεό, κουε μ προσοχ τ λόγιά μας.. ταν δ βαπτίστηκε μ λη της τ ν ο κογένειά μας προσκάλεσε κα μ τ ν πολλ κα ε σεβ πιμον τής μας νάγκασε ν  ...   γώνα.. Γι τ ν τότε δράση το α τ τότε Νομάρχης Καβάλας γράφει σ κθεσή του πρ ς τ πουργε ο Παιδείας: « Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων κα Νεαπόλεως κ.. Χρυσόστομος, πρωτοπόρος ε ς πάσαν κίνησιν φιλανθρωπίας κα λληλεγγύης, ποτελε ε ς τ ν περιφέρειαν ταύτην τ ν ξονα, περ τ ν πο ον στρέφεται κδήλωσις τ ς ο ασδήποτε νεργείας, ναζωπυρούσης τ Θρυσκευτικ ν κα θνικ ν φρόνημα λαο κα στρατο ».. ρθαν μως ο δύσκολες μέρες τ ς Βουλγαρικ ς κατοχ ς.. Ο Βούλγαροι γι ν δραιώσουν τ ν Κατοχή τους, τ πρ το πο καναν, ταν ν διώξουν το ς λληνες Μητροπολίτες κα ν ξαρτήσουν τ ς περιοχ ς τ ς νατολικ ς Μακεδονίας στο ς Βούλγαρους Μητροπολίτες Νευροκοπίου κα Φιλιππουπόλεως.. Χαλασμ ς ταν τ πέρασμα τ ν Βουλγάρων π τ ν Μητρόπολη.. Κατέστρεψαν τ στορικ ρχε ο, λεηλάτησαν τ τυπογραφε ο, κατέστρεψαν τ ν Χριστιανικ στία, καψαν τ βιβλία τ ς Βιβλιοθήκης, γύρω στο ς 2.. 000 τόμους.. πρεπε λοιπ ν ν ρχίσει πάλι π τ ν ρχ κα μάλιστα σ μι ποχ πολ πικίνδυνη, τότε πο δελφ ς πολεμο σε τ ν δελφό.. Δ ν πέρασαν λίγα χρόνια κα ζω ξανάρχισε στ ν τραυματισμένη Μητρόπολη.. χριστιανικ στία ρχισε πάλι τ ργο της, ο κκλησίες πιδιορθώθηκαν.. Στ ς 14 Φεβρουαρίου 1962 κλέγεται ρχιεπίσκοπος θην ν κα πάσης λλάδος γι ν προσφέρει τ ν κκλησιαστικήν του πείρα στ ν κκλησία τ ς λλάδος σ μία δύσκολη περίοδο.. Στ ς 9 ουνίου το 1968 Κυριακή της Πεντηκοστ ς, φο κοινώνησε τ ν χράντων Μυστηρίων, παρέδωσε τ πνε μα.. Γνήσιος λληνας, κέραιος ρθόδοξος, γεννα ος εράρχης βάδισε τ ν δρόμο το καθήκοντος κα πέρασε στ ν χώρα τ ν Ζώντων.. π τ ς κλογ ς το Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως κα Θάσου Χρυσοστόμου ε ς τ ν ρχιεπισκοπικ ν θρόνο τ 1962 μέχρι τ ς κλογ ς το νέου Μητροπολίτου λεξάνδρου τ 1965 τ ν διαποίμανση τ ς Μητροπόλεως ε χε ς τοποτηρητ ς Μητροπολίτης λευθερουπόλεως μβρόσιος.. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης λέξανδρος Κοντώνης γεννήθηκε τ 1907 στ ν μισ το Πόντου.. Σπούδασε στ ν Θεολογικ Σχολ τ ς Χάλκης π που ποφοίτησε τ 1937.. Διάκονος χειροτονήθηκε τ 1936 κα Πρεσβύτερος τ 1939.. Τ τη 1939-40 π Πατριάρχου Βενιαμίν, πηρέτησε στ Γαλάζιο της Ρουμανίας σ ν ερατικ ς Προϊστάμενος κα καθηγητ ς ε ς τ κε λληνικ Γυμνάσιο, στ συνέχεια φημέριος κα εροκήρυκας στ ν Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη κα θήνα.. Τ 1965 ξελέγη Μητροπολίτης τ ς ερ ς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως κα Θάσου.. πλός, ταπεινός, πράος, φησε γαθ νάμνηση μ το ς πολλο ς ερε ς πο χειροτόνησε, κα κάλυψε λες τ ς νορίες τ ς Μητροπόλεως, μ τ ν κκλησιαστικ Στέγη τ ν Σπουδαστ ν, που δεκάδες μαθητα π τ ν Μητροπολιτικ Περιφέρεια βρ καν στέγη, τροφή, ζεστασι στ ν διάρκεια τ ν γυμνασιακ ν σπουδ ν, τ ν θεμελίωση το νέου ο κοτριφείου στ ν γιο Σίλα.. Τ περιοδικό της Μητροπόλεως τ «Φ ς» τ πο ον διος παρακολουθο σε ταν τ μέσο τ ς πνευματικ ς τροφοδοσίας το ποιμνίου.. π τ ν μερ ν του, νεγείρεται Να ς Βαπτιστήριο τ ς γίας Λυδίας, φο μ δική του πρωτοβουλία πρώτη χριστιαν γυναίκα στ ν Ε ρώπη, δι πράξεως το Ο κουμενικο Πατριαρχείου, κατατάσσεται στ ν χορεία τ ν γίων της κκλησίας μας.. νεγείρει τ ν Να ν το γίου Τρύφωνος στ Περιγιάλι κα το γίου Νεκταρίου στ ν σπρη μμο κα συλαμβάνει τ ν δέα πο νακοινώνει στο ς χριστιανο ς τ ς Καβάλας γι τ ν θεμελίωση κα νέγερση το Ναο το ποστόλου Παύλου στ Ναγκαμπάλε τ ς Ο γκάντας.. Μετ π προσφορ ννέα τ ν τ 1974 μετετέθη ε ς τ ν νέα ερ Μητρόπολη Περιστερ ου, ν προσφέρει τ ς πηρεσίες του στ ν κκλησία μέχρι τ ς Κοιμήσεώς του.. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως κα Θάσου κ.. Προκόπιος κατ κόσμον Μιχα λ Κ ν/νο Τσακουμάκας γεννήθη στ Βουν Χίου τo 1939.. πεφοίτησε π τ ν κκλησιαστικ Σχολ τ ς Κορίνθου τ 1958 κα π τ ν θεολογικ Σχολ θην ν τ 1963.. Χειροτονήθηκε Διάκονος τ 1960 κα Πρεσβύτερος τ 1965.. πηρέτησε ς εροκήρυκας στην ερ Μητρόπολη Κορινθίας.. Τ 1974 ξελέγη Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως κα Θάσου.. νθρονίσθηκε στ ν ερ Να το ποστόλου Παύλου τ ν 15η ουνίου το 1974.. Συνεχίζοντας τ ργο τ ν προκατόχων το ρχιερέων, συμπλήρωσε τ ο κοτροφε ο στ ν περιοχ το γίου Σίλα, νήγειρε τ νέο ο κημα τ ς Πνευματικ ς στίας τ ς ερ ς Μητροπόλεως μ χώρους πο ξυπηρετο ν τ ποιμαντικ ργο τ ς Μητροπόλεως, πως τ ν α θουσα διαλέξεων, τ ν Βιβλιοθήκη, τ Μουσε ο, τ ν κθεση το χριστιανικο βιβλίου, τ γραφε ο τ ς ξωτερικ ς εραποστολ ς μ το ς πολλο ς φίλους κα τ ν πλούσια δραστηριότητά του.. Τ ν κτώβριο το 1992 Μητροπολίτης μ το ς συνεργάτες το γραφείου κα μία μάδα χριστιαν ν πισκέφθηκαν τ ν Κένυα κα τ ν Ο γκάντα, ε δαν κε μ πολ νδιαφέρον τ ργο τ ς ρθοδόξου εραποστολ ς κα γκαινίασαν στ Ναγκαμπάλε τ ν Να το ποστόλου Παύλου πο κτίστηκε μ χρήματα τ ν χριστιαν ν τ ς Μητροπόλεως.. Πολλο Ναο στ χρονικ α τ διάστημα πισκευάσθηκαν νηγέρθησαν κ θεμελίων πως το γίου Νεομάρτυρος ωάννου στ ς Μαρι ς Θάσου, τ ς Μεταμορφώσεως τ ν Κορυφ ν, το γίου Λουκ στ ν Καβάλα, το γίου Γεωργίου στ ν μυγδαλεώνα.. Μ τ ν φροντίδα το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου δρύθηκε κα λειτουργε στ ν χ ρο το προσκυνήματος το γίου Γρηγορίου στ ν Ν.. Καρβάλη ρχικ τ κκλησιαστικ Φροντιστήριο στ πο ο πιμορφώθηκαν ο ερε ς τ ν Μητροπόλεων νατολικ ς Μακεδονίας κα Θράκης κα σήμερα τ νια ο κκλησιαστικ Λύκειο στ πο ο φοιτο ν νέοι πο θ γίνουν τ α ριαν στελέχη τ ς κκλησίας.. Τ τρία Μοναστήρια τ ς Μεταμορφώσεως τ ν Νικητ ν, τ ς Κοιμήσεως τ ς Θεοτόκου κα το γίου Παντελεήμονος Θάσου, πέκτησαν δι τ ν σχετικ ν κκλησιαστικ ν κα κρατικ ν διαδικασι ν κανονικ κα νομικ πόσταση κα νηγέρθησαν κ θεμελίων τ κτιριακ συγκροτήματα μ λους τους προβλεπόμενους χώρους Καθολικά, Παρεκκλήσια, Κελιά, Τράπεζες, Βιβλιοθ κες, ρχονταρίκια, Ξεν νες.. Γι το ς πομάχους της ζω ς δη ε ναι τοιμο στ ν Χρυσούπολη τ Γηροκομε ο τ ς ερ ς Μητροπόλεως « γία νθο σα».. Στ ν ερ Να το ποστόλου Παύλου μ πρόταση το Μητροπολίτου λειτουργε «Τ Τραπέζι Τ ς γάπης», τ πο ο μ πολ γάπη περιβάλει κοινωνία τ ς Καβάλας κα στ πο ο βρίσκουν καταφύγιο νθρωποι γέροι, νήμποροι, μοναχικοί.. Στ ν Καλλιράχη τ ς Θάσου νηγέρθη τ πισκοπε ο το νησιο κα δίπλα σ' α τ σ' να νετο κτήριο πο τώρα νήκει πι στ ν ερ Μητρόπολη λειτουργο ν ο κκλησιαστικ ς Κατασκηνώσεις που τ καλοκαίρι σ τέσσερις περιόδους παιδ α τ ς Μητροπόλεως κα χωρ ν το ξωτερικο , κάτω π τ ν φροντίδα κα τ ν ε λογία τ ς κκλησίας κάνουν τ ς διακοπές τους κα συνηθίζουν ν ζο ν στ ν κοινοβιακ ζωή.. Έδρα:.. Καβάλα.. Τηλ.. Μητροπολίτου:.. 2510223222.. Γραφείων:.. 2510223141, 2510225187.. Fax:.. 2510223283.. Ταχ.. Θυρίς:.. 1243.. :.. 654 03 Καβάλα.. E-Mail:.. imphnth@otenet.. gr.. Διοικητικόν Προσωπικόν :.. Πρεσβύτεροι :.. Γεώργιος Παπαβέργος, Γεράσιμος Φυλακτάκης, Σάββας Κυράζογλου, Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος.. Διάκoνοι :.. Λαϊκοί Υπάλληλοι:.. Γεώργιος Τσετίνης, Άγγελος Κασκαμπανιώτης.. Υπεύθυνος Εκκλησ.. Βιβλιοπωλείου:.. Πρεσβ.. Γεράσιμος Φυλακτάκης.. Οδηγός :.. Δημήτριος Σκαμνιώτης.. Ενοριακοί Ναοί :.. 92.. Παρεκκλήσια - Εξωκκλήσια :.. 72.. Ναοί Κοιμητηρίων :.. 8.. Μοναστηριακοί Ναοί :.. 2.. Ιεροκήρυκες :.. 1,.. Εφημέριοι :.. Α'.. 34,.. Β'.. 31,.. Γ'.. 22,.. Δ'.. 6.. Άγαμοι.. 13,.. Έγγαμοι.. 81,.. Διάκονοι.. 4 (.. 2,.. 2).. Σύνολον 97.. Συνταξιούχοι 20..

  Original link path: /01/01.htm
  Open archive

 • Title: Πνευματική Διακονία
  Descriptive info: 11-01-2013.. Χριστιανικ Αγωγ Νεολα ας.. Το ργο της Κατηχ σεως στα ενοριακ Κατηχητικ Σχολε α, ενισχ ουν τα Ενοριακ Κ ντρα Νε τητος (περ τα 15 Ενοριακ ) και δη το Κ ντρον Νε τητος Η Συντροφι μας στη Καβ λα επ της οδο Βενιζ λου 46, που λειτουργε νεανικ εντευκτ ριο καθημεριν ς.. Υπε θυνος του τομ α ο Δι κ.. Παναγι της Τσακ ρης.. και Φαξ: 2510.. 222810.. Γραφε ο Συμπαραστ σεως Νεολα ας.. Υπε θυνος: Πρεσβ.. Σ ββας Καραβολαν δης.. και Φαξ: 2510246538.. Γραφε ο Εξωτερικ ς Ιεραποστολ ς.. Πολυμελ ς ομ δα υπ την πνευματικ καθοδ γηση του Πανοσιολογι τατου Αρχιμανδρ τη Πα λου Κ τσου δ νει αν τις Ενορ ες την Ορθ δοξο μαρτυρ α της Π στεως, ενημερ νει και Θωρακ ζει τους Χριστιανο ς ναντι των δραστηριοτ των των Αιρετικ ν και των παραθρησκευτικ ν Κιν σεων με ομιλ ες και διανομ εντ πων διαφωτιστικ ν.. Θρησκευτικ Υπηρεσ α Ασθεν ν.. Με την γενικ ευθ νη και τον συντονισμ του Πρεσβ.. Εμμανου λ Κατσικαλ κη και την συνδρομ των Εφημερ ων της Ενορ ας του Παληο Καβ λας η υπηρεσ α της Εκκλησ ας στα Νοσηλευτικ Ιδρ ματα θεραπε ει τις ποικ λες αν γκες των νοσηλευομ νων.. Εκκλησιαστικ ς Τ πος.. α) Εγκ λπιο Ημερολ γιο, αφιερωμ νο κατ' τος σε τοπικ θ ματα.. β) λλα επ καιρα και αντιαιρετικ ντυπα ποιμαντικο περιεχομ νου.. γ) Περιοδικ '' ΠΑΡΟΥΣΙΑ'' υπ επαν κδοση.. κθεση Χριστιανικο Βιβλ ου.. Στην Πνευματικ Εστ αν (Καβ λα, οδ ς Μητροπ λεως και Παλαιολ γου) λειτουργε οργνανωμ νη κθεση Βιβλ ου (Βιβλιοπωλε ο), με τις εκδ σεις της Αποστολικ ς Διακον ας και λων των εκδοτικ ν ο κων, καθ ς και με ε δη ευλαβε ας.. Υπε θυνος: Κος γγελος Κασκαμπανι της.. Τηλ:  ...   ς των αξι λογων Συλλογ ν Ιερ ν Εικ νων και εκκλησιαστικ ν Κειμηλ ων (Προσκ νημα Αγ ου Γρηγορ ου Ν ας Καρβ λης, Παναγ α Θ σου κ.. α.. ) στο ισ γειο της Πνευματικ ς Εστ ας διασκευ σθηκε και εξωπλ σθηκε καταλλ λη και ευρ χωρη α θουσα, στην οπο α φυλ σσονται τα κατ το παρελθ ν εκ των Ενορι ν συγκεντρωθ ντα ιερ κειμ λια προς κθεση και προβολ.. Σχολ Βυζαντιν ς Μουσικ ς.. Στο Κ ντρο Νε τητος (οδ ς Βενιζ λου 46) διδ σκεται η πατρ α Βυζαντιν Μουσικ στην οπο α φοιτο ν πολλο ν οι.. Καθ ς επ σης και στη Χρυσο πολη στον Ιερ Να Αγ ου Γεωργ ου με την ευθ νη του Πατρ ς Αδαμαντ ου Ασλαν δη.. Θε ο Κ ρυγμα.. Τις αν γκες της διακον ας του κηρ γματος θεραπε ουν:.. Ο Ιεροκ ρυκας Αρχιμ.. Πα λος Κ τσος.. Επ σης κηρ ττουν οι Εφημ ριοι πτυχιο χοι Θεολογικ ν Σχολ ν, Ιεροδιδασκαλε ων και Αν τερων Εκκλησιαστικ ν Σχολ ν, καθ ς και οι εντεταλμ νοι λα κο Θεολ γοι Καθηγητ ς.. Σε λες τις ενορ ες της Π λεως και των αστικ ν κ ντρων των επαρχι ν οργαν νονται με πρ γραμμα και ειδικο ς ομιλητ ς εβδομαδια α εσπεριν κηρ γματα.. Κ θε Σ ββατο δημοσιε εται στο τοπικ τ πο γραπτ κ ρυγμα στην μ νιμη στ λη.. Το Μ νυμα της Κυριακ ς.. Ιερ Εξομολ γηση.. Το ιερ Μυστ ριο υπηρετο ν περ που τρι ντα (30) εντεταλμ νοι.. Εφημ ριοι-Πνευματικο.. Καθ' λο το τος, ειδικ 3 φορ ς το χρ νο, προγαμματισμ ναεξυπηρετο νται οι πιστο των ενορι ν, καθ ς και οι Μαθητ ς λων των Σχολε ων της Μ σης Εκπαιδε σης..

  Original link path: /03/03.htm
  Open archive

 • Title: Ποιμαντική Διακονία
  Descriptive info: 11-001-2013.. Κεντρικ Ταμε ο Ευποι ας.. Οι προς την Εκκλησ α δωρε ς και ιδια τερα αυτ ς που απευθ νονται στην Ιερ Μητρ πολ μας, η δι θεση προσφορ ς, το πνε μα της θυσ ας, τα ργα της αγ πης μας αξι νουν καθημεριν να χαιρ μαστε και να τις αξιοποιο με, στε να ευκολ νουν την θεραπε α υφισταμ νων κοινωνικ ν αναγκ ν για την οργανωμ νη εκκλησιαστικ πρ νοια και ευποι α στα πλα σια της Ενορ ας και της Μητροπ λεως.. Ευα σθητος π ντοτε η τοπικ Ιερ Μητρ πολις Φιλ ππων Νεαπ λεως και Θ σου στις ποικ λες αν γκες των εμπεριστ των και δοκιμαζομ νων Αδελφ ν μας, προσπαθε να ρχεται βοηθ ς και συμπαραστ της σ'αυτο ς.. Διακονε την χριστιανικ ευποι α και εκδηλ νει μπρακτα την προς τον πλησ ον αγ πη , οργαν νει κατ τομε ς το πολ πτυχο κοινωνικ ργο μ σα στα πλα σια της ευρ τατης ποιμαντικ ς διακον ας και εκκλησιαστικ ς προσφορ ς.. χει θεμ λιο και στ ριγμα τις εκο σιες συνεισφορ ς των πιστ ν χριστιαν ν που αξιοποιο νται κατ τον καλ τερο δυνατ τρ πο.. Επισημα νουμε τι στην Ιερ Μητρ πολ μας λειτουργε το Κεντρικ Ταμε ο Ευποι ας αποτελο μενο απ 10 μ λη, διακεκριμ να, τα οπο α συνθ τουν το διοικητικ συμβουλ ο και δραστηριοποιο νται στην ποιμαντικ αυτ θε ρεστη δραστηρι τητα.. Ωσα τως συνυπ ρχουν και εικοσιτρ α (23) Ενοριακ , τα περισσ τερα στους ενοριακο ς Ναο ς της Π λεως.. Ε ναι γεγον ς αναμφισβ τητο, τι σε λες τις τοπικ ς Εκκλησ ες, αθ ρυβα αναπτ σσεται αξι λογη προνοιακ δρ ση με τη συνδρομ των Κληρικ ν και λα κ ν μελ ν της.. Προσθ τουν τσι κρ κους στην αλυσ δα των κατορθωμ των της χριστιανικ ς ευποι ας.. Μι στροφ στο πρ σφατο μακριν παρελθ ν οδηγε στα λαμπρ φιλανθρωπικ ιδρ ματα, που τιμο ν τον νθρωπο και κοσμο ν τον τ πο.. Και αν αυτ δεν σ ζονται, υπ ρχουν γραπτ ς μαρτυρ ες και περιγραφ ς για τα επιτε γματα των Ποιμ νων της Εκκλησ ας, οι οπο οι β ωναν την διακον α της αγ πης, ως αναγκα α προ κταση της λειτουργ ας του θυσιαστηρ ου.. Τη θεραπε α του ανθρωπ νου π νου και της δυστυχ ας, ως συμπλ ρωμα του αγιασμο , της διδαχ ς και της υπ ρ των ψυχ ν μερ μνης.. Δεν ε ναι λοιπ ν αξιοπερ εργο, ο τε ακαταν ητο, αν γ ρω απ το Να , το λατρευτικ κ ντρο της εκκλησιαστικ ς κοιν τητος, υψ νονταν τα κτ σματα της αγ πης και της θαλπωρ ς των εμπεριστ των και πασχ ντων τ σο στην περ οδο της μακρ χρονης σκλαβι ς, σο και στα νδοξα βυζαντιν χρ νια και στους πρ τους καιρο ς της ζω ς της Εκκλησ ας μας.. Αδι κοπα τα ργα της αγ πης, ως χυμ δεις καρπο απ το βαθ ρριζο δ νδρο της χριστιανικ ς π στεως, εξευγεν ζουν τις ανθρ πινες κοινων ες, θεραπε ουν πληγ ς και δ νουν ν ημα και προοπτικ στη ζω.. Π ντοτε " σοι πιστε ουν στο Θε , φροντ ζουν να ε ναι πρωτοπ ροι καλ ν ργων, που ε ναι καλ και οφ λιμα για τους ανθρ πους" ( Τ τ.. 3,8 ), και μεριμνο ν στε η "καιν εντολ " της αγ πης να ε ναι ο αι νιος καταστατικ ς χ ρτης της Κοινωνικ ς Προνο ας.. Η μακρ και πλο σια παρ δοση της Εκκλησιαστικ ς κοινωνικ ς Προνο ας συνεχ ζεται.. Η Ιερ Μητρ πολ μας δ χεται με ευαισθησ α και συνα σθηση κ θε προσφορ και την αξιοποιε , για να εξυπηρετηθο ν αν γκες της κοινων ας.. Τιμ εκε νους που την εμπιστε ονται και σ βεται τη βο λησ τους, καθ ς ε ναι διαποτισμ νη απ τις αι νιες αξ ες και την διδαχ του Κυρ ου, των Αποστ λων και των αγ ων Πατ ρων.. Δ χεται και αντιπροσφ ρει σε μ α κοινων α αγ πης, κατ την προτροπ και την επιθυμ α του Αποστ λου Πα λου "ε ς λ γον δ σεως και λ ψεως" ( Φιλ.. 4,15 ).. Ταμε ο Εκκλησιαστικ ν Υποτροφι ν.. Επ 30 συνεχ τη χορηγο νται υποτροφ ες απ την ι.. Μητρ πολη σε μαθητ ς, σπουδαστ ς και φοιτητ ς.. Κ θε χρ νο δεκαπ ντε (30) ν οι, μετ απ υπ δειξη και σ σταση των αιδεσιμωτ των Εφημερ ων, επιλ γονται εκε νοι οι οπο οι ενισχ ονται κατ το 10μηνο των σπουδ ν.. Αυτ η μ ριμνα καταβ λλεται για την διευκ λυνση και κ λυψη ορισμ νων αναγκ ν των παιδι ν.. Και αυτ η προσπ θεια στηρ ζεται στην προσωπικ φροντ δα του Σεβ.. Μητροπολ του μας και λλων προσ πων, τα οπο α ευαισθητοποιο νται απ τις αγωνι δεις επιδι ξεις για σπουδ και μ ρφωση.. Φυσικ οι ενισχ σεις δ δονται σε σπουδαστ ς και φοιτητ ς λων των Σχολ ν και χι μ νον της Θεολογ ας.. Επ σης και στους μαθητ ς που οι γονε ς τους δυσκολε ονται.. Για λους αυτο ς αξ ζει να ενδιαφερ μαστε για να μπορο ν οι ν οι μας να προοδε ουν και στα γρ μματα και στην αρετ.. Τα αποτελ σματα, λλωστε, ε ναι εκε να που τον νουν το φρ νημα και πε θουν τι αξ ζει, οι θυσ ες και οι κ ποι δεν π φτουν στο κεν.. Υπε θυνος: Δι κ.. Σ λας Καραβελ δης.. Τραπ ζι Αγ πης.. Τα Χριστο γεννα, αν μερα, του 1988 ρχισε δειλ να προσφ ρει τις υπηρεσ ες του στην κοινων α της π λεως ο καταξιωμ νος κοινωνικ ς και φιλανθρωπικ ς θεσμ ς το γνωστ με την ονομασ α "ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ".. Κ θε μεσημ ρι, χειμ να καλοκα ρι, καθημεριν ς, αργ ες και Σαββατοκ ριακα, στην φιλ ξενη α θουσα του Καθεδρικο Ναο της π λε ς μας εκατ (100) συν νθρωπο μας, που για λ γους ανεξαρτ τους της θελ σε ς τους δεν χουν τη δυνατ τητα της αυτοεξυπηρετ σεως στην ετοιμασ α φαγητο η ζ ντας μοναχικ αναζητο ν κ ποια στηρ γματα στη ζω τους, βρ σκουν μ νιμη ζεστασι , θαλπωρ και τροφ.. Ταυτ χρονα και πολλο λλοι που για δι φορους λ γους δεν μπορο ν να εξ λθουν απ το σπ τι τους, γ νονται και αυτο δ κτες των καθημεριν ν μηνυμ των αγ πης και ανθρωπι ς με το φαγητ που λαμβ νουν στο σπ τι τους με τη βο θεια εκε νων που μεταφ ρουν την τροφ.. Στο Τραπ ζι της Αγ πης η προς τον πλησ ον αγ πη δεν εκφρ ζεται μ νον ως θεωρητικ αρετ , αλλ ως πρ ξη που εξωτερικε ει τα αισθ ματα της αλληλεγγ ης και της ανθρωπι ς προς τους εμπερ στατους και μοναχικο ς αδελφο ς, οι οπο οι ε ναι η αισθ νονται μ νοι και αδ ναμοι να αντιμετωπ σουν ζωτικ ς αν γκες του β ου.. Ε ναι συγκινητικ να παρακολουθε ς κ θε μεσημ ρι νδρες, γυνα κες και παιδι , κ θε προελε σεως να ρχονται στο ευπρ σωπο περιβ λλον του ενοριακο κ ντρου-εστιατορ ου, τους εθελοντ ς να μεταφ ρουν το σιτιρ σιο στα σπ τια των κατακο των η στα κρατητ ρια της Αστυνομ  ...   που εις την πλ ρη αν πτυξη να αριθμε γ ρω στα εκατ μ λη.. Με την μ ριμνα και την φροντ δα των Αιδεσιμωτ των Εφημερ ων και λων αυτ ν που διακονο ν την εκκλησιαστικ ευποι α, οι μοναχικο γ ροντες, νδρες και γυνα κες, βρ καν και βρ σκουν φιλ ξενη στ γη, θαλπωρ και αγ πη στο πολιτισμ νο και φιλ νθρωπο περιβ λλον, με τα ευγενικ στελ χη να τους υπηρετο ν.. Στη συν χεια, καθ ς πολλο απ τους τροφ μους γρ γορα καταλ γουν ακινητοποιημ νοι στο κρεβ τι της ασθενε ας και χουν αν γκη συνεχο ς ιατρικ ς περιθ λψεως, οδ γησαν τους υπευθ νους στη δημιουργ α του Τμ ματος Χρον ως Πασχ ντων με 34 κλ νες.. Κοντ στους κατακο τους του Γηροκομε ου γ νονται δεκτο και λλοι χρον ως π σχοντες αφο υπ ρχει η κατ λληλη και σ γχρονη υποδομ σε χ ρους και εξοπλισμ , κυρ ως δε σε κατ λληλο και αυξημ νο ιατρικ και νοσηλευτικ προσωπικ.. Με την καλ τερη οργ νωση, λειτουργ α και οικονομικ υποστ ριξη του Ιδρ ματος σχετ ζονται η αγορ της γ ρω απ το Γηροκομε ο εκτ σεως και η εν ζω δωρε προς την Μητρ πολη δ ο ακιν των στη Θ σο απ μ ρους της υπερ λικος ιατρο Κυριακ ς Λαγαν κου, που γινε σε νδειξη ιδιαιτ ρου σεβασμο και αγ πης προς την ορθ δοξον του Χριστο Ανατολικ Εκκλησ α, αλλ και εξαιτε ας ιδιαιτ ρου ηθικο καθ κοντος και απ λ γους ευπρεπε ας αλλ και για φιλανθρωπικο ς, πως γραψε στο δωρητ ριο.. Με την ευλογ α του Θεο και με τα δεδομ να αυτ , με τη συνεχ προσφορ και στ ριξη των επων μων και ανων μων δωρητ ν και ευεργετ ν υπ ρχει και λειτουργε ο εκκλησιαστικ ς Ο κος Ευγηρ ας της Χρυσουπ λεως, προσφ ροντας τις φιλ νθρωπες κοινωνικ ς υπηρεσ ες του στους αν μπορους της τοπικ ς και ευρ τερης περιοχ ς μας.. Παρακ τω παρουσι ζουμε φωτογραφικ ς το ευαγ ς και κοινοφελ ς δρυμα, υπ ρλαμπρο στολ δι της Μητροπ λεως μας.. Πα λος Κ τσος, Τηλ.. 25910-23381,.. giropol@otenet.. κκλησιαστικ δρυμα Αρωγ ς του Παιδιο.. Δωρε Πασχ λη Κιτσικ πουλου.. Η προς την Εκκλησ α δωρε εν ζω ποσο εκατ ν δεκαπ ντε εκατομμυρ ων (115.. 000) δραχμ ν απ τον μακαριστ Πασχ λη Κιτσικ πουλο ( 5 Αυγο στου 1993 ) και το ενοριακ ακ νητο του ι.. Ναο Μεταμορφ σεως του Σωτ ρος Καβ λας, αποτ λεσαν τις β σεις για να ψηφισθε και να δημοσιευθε ο Κανονισμ ς, που αφορ στη σ σταση και λειτουργ α ευαγο ς εκκλησιαστικο ιδρ ματος αρωγ ς του παιδιο και προστασ ας της μητρ τητος.. ( Εκκλησιαστικ νομικ πρ σωπο ιδιωτικο δικα ου ).. Σ μφωνα με την βο ληση των αρμοδ ων της Εκκλησ ας και του δωρητο γνωρ ζοντας τις δυσκολ ες για την ανατροφ των παιδι ν ιδ ως της βρεφικ ς και νηπιακ ς ηλικ ας, που αποτελο ν ανασταλτικ παρ γοντα τεκνοποι ας στην σ γχρονη οικογ νεια, αλλ και τις εν γ νει δυσχ ρειες για την υγι ψυχικ και κοινωνικ τους δι πλαση, διαπιστ νοντας τη μεγ λη λλειψη βρεφονηπιακ ν σταθμ ν στην Καβ λα, χοντας μως και την επ γνωση της σημασ ας της οικογ νειας για την υγι αν πτυξη του ανθρ που, εκτιμ ντας τι η Εκκλησ α κατ χει παραδοσιακ στην πατρ δα μας αλλ και λ γω της ευρ τερης αποστολ ς της τα πρωτε α στην εκτ λεση ργων με κοινωνικ και φιλ νθρωπο χαρακτ ρα, θ λησαν να υπηρετο νται οι ακ λουθοι σκοπο : α) Η π σης φ σεως αρωγ , εν σχυση και προστασ α της μητρ τητος, των πολ τεκνων οικογενει ν με χαμηλ εισ δημα, η π σης φ σεως βο θεια σε τομα που την χρει ζονται, η αν πτυξη και η καλλι ργεια των ν ων απ μικρ ηλικ α σε υγιε ς ηθικ ς, πνευματικ ς και ηθικ ς αξ ες, η διοργ νωση εκδηλ σεων κ θε μορφ ς για την αντιμετ πιση του δημογραφικο προβλ ματος της πατρ δας μας και για την ηθικ και πνευματικ εξ ψωση των ν ων μας, β) η δρυση και λειτουργ α ειδικο βρεφικο σταθμο , με δυνατ τητα επ κτασης και σε νηπιακ σταθμ , που θα εισ γονται τ κνα οικογενει ν που κατοικο ν στον νομ Καβ λα.. Ακ μη η λειτουργ α στα πλα σια του Σταθμο Γραφε ου προστασ ας της μητρ τητος και παροχ ς ειδικ ν παιδιατρικ ν και λλων συμβουλ ν.. Ο σταθμ ς δη λειτουργε απ το Σεπτ μβριο του 1996, β σει των νομ μων προδιαγραφ ν αλλ και των ρων και των προ ποθ σεων που θα περιλαμβ νονται στον Κανονισμ του αναλυτικ και σ μφωνα με τους ν μους και τις σ γχρονες απαιτ σεις για την αγωγ παιδι ν προσχολικ ς ηλικ ας.. Ο κανονισμ ς αυτ ς, ρυθμ ζει κατ λληλα τη διαδικασ α εισαγωγ ς, στε να προηγο νται τα παιδι των πολυτ κνων οικογενει ν, των χαμηλο εισοδ ματος οικογενει ν, των οικογενει ν που ο νας τουλ χιστον απ τους γονε ς ε ναι βιομηχανικ ς εργ της και των ενοριτ ν της Ιερ ς Ενορ ας Μεταμορφ σεως του Σωτ ρος.. Σ μερα το "Κιτσικοπο λειο", ο Βρεφονηπιακ ς Σταθμ ς της Εκκλησ ας λειτουργε με απ λυτη επιτυχ α.. Προσφ ρει στα μικρ βρ φη και ν πια που με αγ πη φιλοξενε , ο' τι καλ τερο τους ε ναι απαρα τητο για την σωστ και ολοκληρωμ νη διαπαιδαγ γησ τους και παρ λληλα φροντ ζει για την σωστ διατροφ και αγωγ μ σα απ τις πιο σ γχρονες μεθ δους ανατροφ ς των Βρεφονηπιακ ν Σταθμ ν.. Και αυτ , ε κολα διαπιστ νει κανε ς π σο πολ τιμο ε ναι σ' αυτ ν την κρ σιμη ηλικ α που διαπλ θεται και διαμορφ νεται ο χαρακτ ρας του μικρο παιδιο.. Συνολικ φιλοξενο νται 150 Βρ φη και Ν πια και μαζ με την προσφορ γν σεων και αγωγ ς παρ χεται και η δυνατ τητα γνωριμ ας των μικρ ν μαθητ ν-τροφ μων με τις αρχ ς της ελληνορθ δοξου αγωγ ς, που αποτελε το δοκιμασμ νο και γερ θεμ λιο της ολοκληρωμ νης προσωπικ τητος.. Πρ εδρος Διοικητικο Συμβουλ ου: Σεβ.. Μητροπολ της Φ.. κ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ.. Το ργο υποβοηθο ν οι Αιδεσιμ.. Εφημ ριοι Γε ργιος Απ τας και Βασ λειος Κατσικαλ κης.. 2510244817.. Δραστηριοποιε ται αναπτ σσον την αγ πην και το ενδιαφ ρον δια το ιεραποστολικ ν ργον της Ορθοδ ξου Εκκλησ ας, καθ ς και δια την ηθικ ν και υλικ ν εν σχυσιν των ιεραποστ λων κυρ ως εις την Αφρικ ν.. Εκτ ς του ι.. Ναο , ο οπο ος ανηγ ρθη εκ θεμελ ων, επ' ον ματι του Αποστ λου Πα λου, εξωπλ σθη και λειτουργε , οικοδομο νται τεροι δ ο και να Σχολε ον με ιατρε ον εις την Ουγκ ντα της Αφρικ ς.. Ο Σεβ.. Μητροπολ της προεδρε ει.. Εκτ ς των ως νω Διοικητικ ν Συμβουλ ων των Εκκλησιαστικ ν Ιδρυμ των και :.. α) του Τμ ματος του Ελληνικο Ερυθρο Σταυρο Καβ λας,.. β) του Ιδρ ματος Επιτροπ Π λεως Καβ λας και.. γ) του παραρτ ματος ΠΙΚΠΑ Καβ λας (Συμβουλευτικ ν Ιατροκοινωνικ ν Κ ντρον και Βρεφονηπιακ ς Σταθμ ς)..

  Original link path: /02/02.htm
  Open archive

 • Title: Ενορίες-Εφημέριοι-Τηλέφωνα
  Descriptive info: 19-09-2012.. Αρχιερατικ Περιφ ρεια Καβ λας.. Αρχιερατικ ς Επ τροπος: Μ γας Οικον μος Βασ λειος Κατσικαλ κης.. Fax: 2510222113.. ΕΔΡΑ: Καβ λα.. Τιμ.. Πρ δρομος (Μητροπολιτικ ς).. Παπαβ ργος Γε ργιος.. 2510223177 Τηλ.. Fax.. Αθαν σιος.. Β λκος Παναγι της.. 2510222330.. Αν ργυροι.. Γο πας Χερουβε μ.. 2510226533.. Αγ.. Βαρβ ρα.. Κατσικαλ κης Εμμανου λ.. 2510223292.. Γε ργιος.. Σκαμνι της Στ φανος.. 2510224398.. Ειρ νη.. Καραβολαν δης Σ ββας.. 2510246538.. Νικ λαος.. Κωνσταντιν δης Μιχα λ.. 2510224527.. Παρασκευ.. Βα ραμιτσλ ς Νικ δημος.. 2510243820.. Απ.. Πα λος.. ( Καθεδρικ ς).. Φυλακτ κης Γερ σιμος.. Κατσικαλ κης Βασ λειος.. 2510222113.. Τρι ς.. Απ τας Φ λιππος.. 2510221878.. Τρ φων.. Σογο σης Δημ τριος.. 2510230492.. Κο μ.. Θεοτ κου.. Ηλι δης Ιω ννης.. 2510222159.. Μεταμ.. Σωτ ρος.. Απ τας Γε ργιος.. Πετρ πουλος Παναγι της.. 2510241000.. Προφ.. Ηλ ας.. Π νδορ.. Λουκ ς.. 2510223823.. Υψ.. Τ μ.. Σταυρο.. Τσακ ρης.. Παναγι της.. Δι κ.. 2510226213.. Υψηλ ντης Βασ λειος.. 2510244004.. Φωτειν.. Κων/ν δης Ηλ ας.. 2510243408.. Λε κη.. Μπουζιν κης.. Κωνσταντ νος.. 2510316301.. Παλη.. Γεωργι δης Ιω ννης.. Κυρ ζογλου Σ ββας.. 2510441473.. Χαλκερ.. Παπαβασιλε ου Νικ λαος.. 251031673.. Αρχιερατικ Περιφ ρεια Φιλ ππων.. Αρχιερατικ ς Επ τροπος: Μ γας Οικον μος Ελευθ ριος Κωνσταντιν δης.. : 2510516944, FAX:.. 2510517017.. ΕΔΡΑ: Λυδ α.. Αμισιαν.. Μυροφ ροι.. Τοπ λογλου Κωνσταντ νος.. 2510326525.. Αμυγδαλε νας.. γιος Γε ργιος.. Γρεασ δης Ιορδ νης.. Γε ργιος Τζημαγι ργης.. 2510391221.. Βουνοχ ρι.. γιος Δημ τριος.. Γεωργι δης Γε ργιος.. Δ το.. γιος Παντελε μων.. Λασκαρ δης Ιω ννης.. 2510391530.. Ζυγ ς - Απ στ.. Θωμ ς.. Ντινο δης Κωνσταντ νος.. 2510611702.. Παλαι Καβ λα Παναγ α Οδηγ τρια.. Γκ λιας Δημ τριος.. 2510611344.. Κοκκιν χωμα.. Γκορ νης Γε ργιος.. 2510326675.. Κορυφ ς.. Μεταμ ρφωσις Σωτ ρος.. Καραπαναγιωτ δης Πολ καρπος.. Κρανοχ ρι.. Κρην δες.. Κοσμ δης Κωνσταντ νος.. 2510517490.. Κρην δες.. γιος Χριστ φορος.. Μουστακλ ς Χρυσ στομος.. 2510516290.. Κρυον ρι.. Αγ α Τρι ς.. Κωνσταντιν δης Δημ τριος.. 2510611773.. Λιμνι.. Λυδ α.. Τ μιος Πρ δρομος.. Κωνσταντιν δης Ελευθ ριος.. 2510516944.. FAX: 2510517017.. Λυκ στομο.. Ν ο Ζυγ ς.. Κοιμ.. Κοζαν δης Νεκτ ρις.. 2510830480.. Πολ στυλο.. Μ γγας Θεοχ ρης.. 2510391365..  ...   ς.. Μπ λιας Ιω ννης.. 2591055225.. Παρ δεισος.. Μεσ γκος Αχ λλειος.. Π ρνη.. Μοσχ πουλος Κωνσταντ νος.. 2591041488.. FAX: 2591041482.. Πετροπηγ.. Κωνσταντιν δης Γε ργιος.. Πηγ ς.. Μο τσος Δημ τριος.. 2591056342.. Πλαταμ νας.. Πρ.. Κοργιαν γλου Θε δωρος.. 2591054090.. Ποντολ βαδον.. Σαραφ κης Παναγι της.. 2510316333.. Προ στιο.. γιος Αθαν σιος.. Μουτσελ κης Φιλ θεος.. 2591023372.. Σκοπ ς.. Στεγν.. Στενωπ.. Χα δευτ.. Πεχλιβαν δης Ανδρ ας.. 2591051972.. Χρυσο πολη.. Ασλαν δης Αδαμ ντιος.. Καρανικ λας Παναγι της.. 2591022229.. Αραμπατζ κης Τιμ θεος.. Καρ κος Αθαν σιος.. 2591022262.. Καραλι ς Αναστ σιος.. 2591025457.. Χρυσοχ ρι.. Κωνσταντιν δης Π τρος.. 2591062100.. Αρχιερατικ Περιφ ρεια Ν σου Θ σου.. Αρχιερατικ ς Επ τροπος: Μ γας Οικον μος Χρ στος Καραπατ κης.. 2593081211.. ΕΔΡΑ: Θ σος.. Καραπατ κης Χρ στος.. Θ σος.. γιος Νικ λαος.. Αγγ λου Βασ λειος.. Τσ μας Θωμ ς.. 2593022884.. Οξο ζογλου νθιμος.. Θεολ γος.. Μακ δος Δημ τριος.. 2593031402.. Αγ α Παρασκευ.. Κυριακ δης Δημ τριος.. 2593031268.. Καλλιρ χη.. Σαρδ λης Γε ργιος.. 2593091582.. Καλλιρ χη Σκ λα.. Κελα δ ς Σπυρ δων.. 2593091258.. Καλ βες.. 2593051519.. Λιμεν ρια.. Μετ.. Λιγν ς γγελος.. 2593051041.. Μαρι ς.. Φλι ρκος Λ ζαρος.. Μαρι ς Σκ λα.. Τ μιιος Πρ δρομος.. 2593051063.. Παναγ α.. Φωτ πουλος.. Απ στολος.. 2593061443.. Ποταμι.. Εισ δια Θεοτ κου.. Μπραστιαν ς Δημ τριος.. 2593061119.. Ποτ ς - Κοιμ.. Μαυρογι ννης Νικ λαος.. 2593051696.. Πρ νος.. γιοι Απ στολοι.. Πουτο ρης Β λσαμος.. 2593071624.. Αποστολ δης Στ φανος.. 2593071222.. Ραχ νιον.. Αλεξ πουλος Αλ ξανδρος.. 2593081330.. Σωτ ρ.. Σωτ ρ Σκ.. - Προφ.. Μπαχτσεβ νης Χρυσ στομος.. 2593071662.. Ιερ Προσκυν ματα.. Ν α Καρβ λη - γιος Γρηγ ριος.. Αγγελ δης Αλ ξιος.. 2510316232.. σπρη μμος, Καβ λα.. γιος Νεκτ ριος.. Παχ δης νθιμος.. 2510832885.. Βαπτιστ ριο.. Λυδ ας.. Κωνσταντιν δης.. Ελευθ ριος.. Κοιμητηριακ ς Να ς.. Καβ λα.. γιοι Θε δωροι.. Εφημ ριοι Π λεως εναλλ ξ.. 2510223404.. Ιερ ς Μον ς.. γιος Σ λας Καβ λας.. Ηγο μενος.. 2510242511.. Μαρι ν Θ σου.. Επιφ νειος Σακελλαρ ου.. 2593051394.. Αγ ου Παντελε μωνος.. Πρ νου Θ σου.. 2593071325.. Μεταμορφ σεως Σωτ ρος Νικητ ν Ν στου.. Ηγουμ νη.. Ευδοκ α Μοναχ.. 2591054236..

  Original link path: /01/01_a.html
  Open archive

 • Title: Πίνακας Πνευματικών-Ενορίες Ευθύνης
  Descriptive info: 30-08-2012.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΝΟΡΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.. Αιδεσιμ.. Βασ λειος Κατσικαλ κης.. Αποστ λου Πα λου Καβ λας.. Αγ ου Γεωργ ου Καβ λας.. Προφ του Ηλιο Καβ λας.. Π τρος Τσετ νης.. Τιμ ου Προδρ μου Καβ λας.. Αγ ων Αναργ ρων Καβ λας.. Αγ ου Νικολ ου Καβ λας.. Ζωοδ χου Πηγ ς Χαλκερο.. Βασ λειος Υψηλ ντης.. Αγ ου Λουκ Καβ λας.. Αγ ας Ειρ νης Καβ λας.. Αγ ου Γρηγορ ου Ν ας Καρβ λης.. Αγ ου Γεωργ ου Λε κης.. Γε ργιος Απ τας.. Μεταμορφ σεως Καβ λας.. Αγ ου Αθανασ ου Καβ λας.. Αγ ας Παρασκευ ς Καβ λας.. Αγ ου Τρ φωνος Καβ λας.. Ηλ ας Κωνσταντιν δης.. Αγ ας Φωτειν ς Καβ λας.. Αγ ας Βαρβ ρας Καβ λας.. Αγ ας Τρι δος Καβ λας.. Θεοτ κου Καβ λας.. Τιμ ου Σταυρο Καβ λας.. Νοσηλευτηρ ων.. Ιω ννης Γεωργι δης.. Θεοτ κου Παληο.. Ελευθ ριος Κωνσταντιν δης.. Αγ ου Γεωργ ου Αμυγδαλε νος.. Θεοτ κου Φιλ ππων.. Αγ ας Τρι δος Πολυστ λου.. Αγ ου Παντελε μονος Δ του.. Θεοχ ρης Μ γγας.. Αγ ου Δημητρ ου Βουνοχωρ ου.. Μεταμορφ σεως Κορυφ ν.. Αγ ας Τρι δος Κρυονερ ου.. Αγ ου Γεωργ ου Λιμνι ς.. Αγ ου Γεωργ ου Λυκοστ μου.. Δημ τριος Γκ λιας.. Αποστ λου Θωμ Ζυγο.. Παναγ ας Οδηγητρ ας Παλ.. Καβ λας.. Θεοτ κου Ν ου Ζυγο.. Αγ ων Μυροφ ρων Αμισιαν ν.. Κωνσταντ νος Τοπ λογλου.. Αγ ου Δημητρ  ...   Γεωργ ου Χρυσοχωρ ου.. Τιμ ου Σταυρο Μακρυχωρ ου.. Αγ ου Δημητρ ου Ελαφοχωρ ου.. Αγ ου Γεωργ ου Αγι σματος.. Νεκτ ριος Μιμ κος.. Θεοτ κου Ν ας Καρυ ς.. Ζωοδ χου Πηγ ς Ζαρκαδι ς.. Θεοτ κου Ποντολιβ δου.. Θεοτ κου Κεχροκ μπου.. Παμμεγ στων Ταξιαρχ ν Αβραμηλι ς.. Θε δωρος Σιδερ δης.. Αγ ων Κων/νου κα Ελ νης Λεκ νης.. Προφ του Ηλιο Πλαταμ νος.. Αγ ου Γεωργ ου Διποτ μου.. Γε ργιος Νικολακ κης.. Αγ ου ω ννου Παραδε σου.. Επιφ νιος Σακελλαρ ου.. Αγ ου Δημητρ ου Θεολ γου Θ σου.. Αγ ας Παρασκευ ς Θεολ γου Θ σου.. Θεοτ κου Ποτο Θ σου.. Χρ στος Καραπατ κης.. Νικολ ου-Αγ ου Γεωργ ου Θ σου.. Αγ ων Αποστ λων Πρ νου Θ σου.. Αγ ου Γεωργ ου Πρ νου Θ σου.. Ηλιο Σκ λας Σωτ ρος Θ σου.. γγελος Λιγν ς.. Αγ ου Δημητρ ου Καλλιρ χης Θ σου.. Νικολ ου Σκ λας Καλλιρ χης Θ σου.. Αγ ου Γεωργ ου Καλυβ ων Θ σου.. Μεταμορφ σεως Λιμεναρ ων Θ σου.. Παμμεγ στων Ταξιαρχ ν Μαρι ν Θ σου.. Αγ ου Ιω ννου Σκ λας Μαρι ν Θ σου.. Δημ τριος Μπραστιαν ς.. Θεοτ κου Παναγ ας Θ σου.. Εισοδ ων Θεοτ κου Ποταμι ς Θ σου.. Αλ ξανδρος Αλεξ πουλος.. Θεοτ κου Ραχων ου Θ σου.. Γε ργιος Διαμαντ πουλος.. Αγ ου Νικολ ου Λιμ νος Θ σου.. Αγ ας Τρι δος Λιμ νος Θ σου..

  Original link path: /pinakaspnewmatikon.html
  Open archive


 • Archived pages: 37