www.archive-gr-2013.com » GR » H » HEPOS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 41 . Archive date: 2013-05.

 • Title: HEPOS - Επίσημος ιστοχώρος του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού
  Descriptive info: .. only usable with frames!!..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Virtual Reference Station Network
  Descriptive info: Åëëçíéêü Óýóôçìá Åíôïðéóìïý..

  Original link path: /header.php
  Open archive

 • Title: Web Server Óôáèìþí ÁíáöïñÜò
  Descriptive info: Áñ÷éêÞ óåëßäá.. Ôï Óýóôçìá.. Õðçñåóßåò.. ÅããñáöÞ.. Ïäçãßåò ÷ñÞóçò.. Öùôïãñáößåò.. Äçìïóéåýóåéò & ÐáñïõóéÜóåéò.. Downloads.. ÍÝá & Áíáêïéíþóåéò.. ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ AE.. Åðéêïéíùíßá.. Óýíäåóç åããåãñáììÝíïõ ÷ñÞóôç.. ¼íïìá ÷ñÞóôç.. Êùäéêüò ÷ñÞóôç..

  Original link path: /navigation.php?NoClientReload=1
  Open archive

 • Title: ÊáëùóÞëèáôå óôïí Éóôï÷þñï ôïõ HEPOS
  Descriptive info: ÊáëùóÞëèáôå óôïí Éóôï÷þñï ôïõ HEPOS.. HEPOS Åëëçíéêü Óýóôçìá Åíôïðéóìïý - Êôçìáôïëüãéï Á.. Å.. - ÅÑÃÏ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÏÕ ÌÅÔÑÏÕ 2.. 9 ÔÏÕ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ "ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÓ".. Äåßôå óôá "ÍÝá & Áíáêïéíþóåéò":.. ÏéêïíïìéêÝò ðñïóöïñÝò 2013: ìåéùìÝíá ôÝëç åããñáöÞò êáé ðáêÝôá áðåñéüñéóôçò ÷ñÞóçò ôùí õðçñåóéþí ðñáãìáôéêïý ÷ñüíïõ (RTK êáé DGPS).. Ìíçìüíéï óõíåñãáóßáò Êôçìáôïëüãéï Á.. -Ð.. Ó.. Ä.. Á.. Ô.. Ì.. ãéá ôçí ðáñï÷Þ ïéêïíïìéêþí äéåõêïëýíóåùí óå Äéðëùìáôïý÷ïõò Áãñïíüìïõò ÔïðïãñÜöïõò Ìç÷áíéêïýò êÜôù ðåíôáåôßáò.. ÄéÜèåóç ëïãéóìéêïý ìåôáó÷çìáôéóìïý óõíôåôáãìÝíùí HTRS07.. ÅÃÓÁ87 ìå äõíáôüôçôåò ìåôáó÷çìáôéóìïý õøïìÝôñùí.. ÅÑÃÏ ÓÕÃ×ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÏÕÌÅÍÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÉÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÔÏ ÐËÁÉÓÉÏ ÔÏÕ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ "ÊÏÉÍÙÍÉÁ ÔÇÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÁÓ"..

  Original link path: /welcome.php
  Open archive

 • Title: Virtual Reference Station Network
  Descriptive info: Copyright ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.. Äéáôçñïýíôáé üëá ôá ðíåõìáôéêÜ äéêáéþìáôá..

  Original link path: /footer.php
  Open archive

 • Title: Ôï óýóôçìá
  Descriptive info: Ôï óýóôçìá.. ÁõôÞ ç óåëßäá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôï HEPOS.. Óýíôïìç ðåñéãñáöÞ.. -.. General Information.. ÄéÜãñáììá Óôáèìþí ÁíáöïñÜò.. Reference Stations Map.. ÔéìïêáôÜëïãïò.. Pricelist.. Óõ÷íÝò åñùôÞóåéò.. FAQs.. Ãéá ôçí áíÜãíùóç ôùí ðáñáðÜíù êåéìÝíùí (áñ÷åßùí pdf), åßíáé áðáñáßôçôï ôï ðñüãñáììá 'Adobe Acrobat Reader'.. ÅÜí äåí ôï Ý÷åôå åãêáôåóôçìÝíï, ìðïñåßôå íá ôï ðñïìçèåõôåßôå äùñåÜí.. åäþ..

  Original link path: /hepos/information.php
  Open archive

 • Title: Õðçñåóßåò
  Descriptive info: ÁõôÞ ç óåëßäá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôçò õðçñåóßåò ðïõ ðáñÝ÷åé ôï HEPOS.. Õðçñåóßåò ðñáãìáôéêïý ÷ñüíïõ.. Real-Time services.. Õðçñåóßåò ìåôåðåîåñãáóßáò.. Post-Processing services.. Õðçñåóßåò õðïóôÞñéîçò ÷ñçóôþí.. User support services.. ÔñÝ÷ïõóá ÊáôÜóôáóç Ëåéôïõñãßáò.. Current System Operation..

  Original link path: /hepos/services.php
  Open archive

 • Title: ÅããñáöÞ
  Descriptive info: ÁõôÞ ç óåëßäá ðáñÝ÷åé ðëçñïöïñßåò ãéá ôç äéáäéêáóßá åããñáöÞò.. Äéáäéêáóßá åããñáöÞò.. Áßôçóç ÅããñáöÞò.. Ãåíéêïß ¼ñïé ×ñÞóçò..

  Original link path: /hepos/registration.php
  Open archive

 • Title: Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
  Descriptive info: ÁõôÞ ç óåëßäá ðáñÝ÷åé ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôùí õðçñåóéþí ôïõ HEPOS.. Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôùí õðçñåóéþí ðñáãìáôéêïý ÷ñüíïõ.. Ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôùí õðçñåóéþí ìåôåðåîåñãáóßáò.. Ïäçãßåò ìåôáó÷çìáôéóìïý HTRS07.. ÅÃÓÁ87 êáé ÷ñÞóçò GPS..

  Original link path: /hepos/usage.php
  Open archive

 • Title: Õðçñåóßåò
  Descriptive info: ÁõôÞ ç óåëßäá äåß÷íåé öùôïãñáößåò ôïõ óõóôÞìáôïò HEPOS.. ÅãêáôÜóôáóç óõóôÞìáôïò.. Óôáèìïß ÁíáöïñÜò.. ÐáñïõóéÜóåéò..

  Original link path: /hepos/pictures.php
  Open archive

 • Title: Äçìïóéåýóåéò êáé ÐáñïõóéÜóåéò
  Descriptive info: Äçìïóéåýóåéò êáé ÐáñïõóéÜóåéò.. ÁõôÞ ç óåëßäá ðåñéëáìâÜíåé äçìïóéåýóåéò êáé ðáñïõóéÜóåéò ôçò ÊÔÇÌÁÔÏËÏÃÉÏ Á.. ó÷åôéêÜ ìå ôï HEPOS.. Äçìïóéåýóåéò..

  Original link path: /hepos/publications.php
  Open archive


 • Archived pages: 41