www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-AMIGDALIES

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 84 . Archive date: 2013-12.

 • Title: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Original link path: /
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 2011
  Descriptive info: .. 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. 2008.. 2007.. 2006.. 2005.. Παρασκευ , 23 Δεκεμβρ ου.. 2011.. Ο.. Πολιτιστικ ς Σ λλογος Αμυγδαλι ν ανακοιν νει πως την Πρωτοχρονι θα γ νει η αναβ ωση του εθ μου των “ρουγκατσαρι ν” στις Αμυγδαλι ς.. Θα επισκεφθε λα τα σπ τια του χωριο και περ που στις 3 μ.. μ.. το θιμο θα κορυφωθε με χορ στην πλατε α.. Τ λος το Δ.. Σ.. του Συλλ γου ε χεται σ’ λους Χρ νια Πολλ , καλ ς γιορτ ς, ειρηνικ , ευτυχισμ νο και δημιουργικ το 2012.. Τρ τη, 22.. Νοεμβρ ου 2011.. Ο Πολιτιστικ ς Σ λλογος Αμυγδαλι ν ανακοιν νει, πως προκειμ νου να διοργαν σει τα «Ρουνγκουτσ ρια 2012», παρακαλε σους επιθυμο ν να συμμετ χουν στην αναβ ωση του εθ μου (μικρο και μεγ λοι), να επικοινων σουν με τον πρ εδρο του Συλλ γου Νικ λαο Δειν παπα (τηλ.. 6948878953) μ χρι την Π μπτη 15 Δεκεμβρ ου 2011.. Επ σης ανακοιν νει τι η 17η Γιορτ Κερασιο 2012 θα γ νει το Σ ββατο 23 Ιουν ου 2012 με το συγκρ τημα του Πετρολο κα Χαλκι.. Στο τραγο δι θα ε ναι ο Αντ νης Κυρ τσης και η Διαλεχτ.. Δευτ ρα,.. 11 Νοεμβρ ου 2011.. Κυκλοφ ρησε το ημερολ γιο του Συλλ γου μας για το 2012 με την παρακ τω φωτογραφ α της Χαρο λας Καραλι λιου την οπο α ευχαριστο με πολ.. Το ημερολ γιο μπορε να το προμηθευτε τε απ τον Πρ εδρο του Συλλ γου Νικ λαο Δειν παπα τηλ.. 6948878953.. Παρασκευ , 11 Νοεμβρ ου 2011.. M.. πορε να κλεισε, αλλ ακ μα βραβε εται!!!.. Πρ κειται για το 2/θ σιο Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν Γρεβεν ν που αν και απ το Μ ρτιο του 2011 χει καταργηθε , βραβε εται για το 2011 απ την Επιστημονικ νωση Εκπαιδευτικ ν Πρωτοβ θμιας για τη Δι δοση των Τεχνολογι ν Πληροφορ ας Επικοινων ας στην εκπα δευση ΕΕΤΠ-ΔΤΕ (ο διαγωνισμ ς τελε υπ την αιγ δα του Υ.. Π.. Δ.. Β.. Μ.. Θ.. ) με το πρ το βραβε ο στoν 3ο Πανελλ νιο Εκπαιδευτικ Διαδικτυακ Διαγωνισμ με τ τλο: «Δημιουργ στε ψηφιακ , κατασκευ στε να website, γ νετε πρεσβευτ ς του τ που σας».. Πιο συγκεκριμ να το σχολε ο των Αμυγδαλε ν με την εργασ α του με τ τλο «Αειφ ρο σχολε ο» που υλοπο ησε το σχολικ τος 2010-2011 κατ λαβε την πρ τη θ ση στον προαναφερ μενο διαγωνισμ στην κατηγορ α Νο 6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.. Τα αποτελ σματα του διαγωνισμο μπορε τε να τα δε τε εδ :.. http://diagonismos2011.. com/last_news.. htm.. Την εργασ α του Σχολε ου μπορε τε να τη δε τε εδ :.. http://dim-amygd.. gre.. sch.. gr/aeiforo%20sxoleio.. Δευτ ρα, 3 Οκτωβρ ου 2011.. Ο Πολιτιστικ ς Σ λλογος Αμυγδαλι ν ανακοιν νει τι συνεχ ζει και φ τος, για δ κατη βδομη συνεχ μενη χρονι , τα δωρε ν μαθ ματα λαογραφ ας, παραδοσιακ ν και λα κ ν χορ ν.. Τα.. χορευτικ τμ ματα του Συλλ γου θα αρχ σουν τη λειτουργ α τους το.. Σ ββατο 5 Νοεμβρ ου.. τις παρακ τω ρες:.. Ø.. Το.. παιδικ τμ μα στις 6.. 00μ.. εφηβικ τμ μα στις 7.. τμ μα των γυναικ ν στις 8.. και.. καλε λα τα μ λη να συμμετ χουν στην ναρξη της ν ας περι δου.. Εγγραφ ς ν ων μελ ν θα γ νονται καθημεριν στα τηλ φωνα 2462088488 και 6948878953.. Επ σης ανακοιν νει τι χοροδιδ σκαλος για τη ν α περ οδο θα ε ναι ο Χρ στος Δ.. Λι κας.. Τρ τη, 20 Σεπτεμβρ ου 2011.. Το Διοικητικ Συμβο λιο του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν προσκαλε λα τα μ λη του Συλλ γου, στην κτακτη Γενικ Συν λευση του Συλλ γου που θα γ νει την.. Κυριακ 25 Σεπτεμβρ ου και ρα 8.. με θ μα:.. «Προτ σεις για τη λειτουργ α του Συλλ γου στο ν ο αρνητικ οικονομικ περιβ λλον».. Σε περ πτωση μη απαρτ ας η Συν λευση θα πραγματοποιηθε την.. Κυριακ 2 Οκτωβρ ου.. την δια ρα.. Επ σης.. συγχα ρει δημ σια τους επιτυχ ντες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χ ρας,.. Παρασκευ Εμ.. Λι κα, Δημ τριο Κιο ρκα, Κων/νο Χ τσιο και Ιω ννη Ντιν παπα οι οπο οι υπ ρξαν για πολλ χρ νια μ λη των χορευτικ ν μας τμημ των και απ φοιτοι του Δημοτικο μας Σχολε ου, γεγον ς που αποδεικν ει περ τρανα την πολ καλ δουλει που κ νουν οι Πολιτιστικο Σ λλογοι και τα ολιγοθ σια Σχολε α που δυστυχ ς καταργ θηκαν.. Τετ ρτη, 14 Σεπτεμβρ ου 2011.. Δε τε εδ το πρ το μ ρος απ τη 10η Γιορτ Κερασιο 2004 του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν Γρεβεν ν:.. http://www.. youtube.. com/watch?v=Ps1_XS1YLUc.. Δε τε εδ το.. δε τερο.. μ ρος απ τη 10η Γιορτ Κερασιο 2004 του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν Γρεβεν ν:.. com/watch?v=Fhf--KDtJoI feature=related.. Τετ ρτη, 24 Αυγο στου.. Την εκδ λωση για τα 140 χρ νια του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλι ν Γρεβεν ν που γινε στις 13 Ιουν ου 2010 μπορε τε να τη δε τε και στο.. com.. στις παρακ τω υπερσυνδ σεις:.. Μ ρος 1:.. com/watch?v=aQ4Cc5xEXwE.. Μ ρος 2(β ):.. com/watch?v=QD988XBXZ6I feature=related.. Μ ρος 3(β1 ):.. com/watch?v=QPm1_jY8k5s.. Μ ρος 4(β2 ):.. com/watch?v=jeVJ2GUKK0M.. Μ ρος 5(γ ):.. com/watch?v=0y5wQFBBQ4E feature=bulletin.. Μ ρος 6(δ ):.. com/watch?v=pAVfZFE-iNU.. Μ ρος 7(ε ):.. com/watch?v=qgn4dCwxZLg.. Μ ρος 8(στ ):.. com/watch?v=u9NWikts6Ms.. Μ ρος 9(ζ ):.. com/watch?v=3WPWQZFcbhQ feature=youtube_gdata.. Μ ρος 10(η ):.. com/watch?v=hlYglIz4ngU feature=youtube_gdata.. στο καν λι του Αργ ρη Καραλι λιου στο YouTube.. στο σ νδεσμο:.. Το καν λι μου στο.. YouTube.. Δευτ ρα, 25.. Ιουλ ου 2011.. Χορ διοργαν νει ο Αθλητικ ς Φ.. Αμυγδαλι ν Αμυγδαλι το Σ ββατο 30 Ιουλ ου 2011 και ρα 21.. 30 στον προα λιο χ ρο του Δημοτικο Σχολε ου με το συγκρ τημα των Σ κη και Κ στα Τσιοτ κα.. Γενικ ε σοδος 5 ευρ.. Να ε στε λοι εκε για να ενισχ σετε την ποδοσφαιρικ ομ δα του χωριο μας!!!.. Δευτ ρα, 4 Ιουλ ου 2011.. Σ μερα και ρα 9.. 00π.. αντιπροσωπε α του Δ.. του Συλλ γου μας αποτελο μενη απ τον Πρ εδρο Ν.. Δειν παπα και το Γραμματ α Α.. Καραλι λιο.. ε χε συν ντηση με τον Αντιπεριφερει ρχη Π.. Ε.. Γρεβεν ν κ.. Γ.. Δασταμ νη και στις 10.. με το Δ μαρχο Γρεβεν ν κ.. Δ.. Κουπτσ δη.. Στις συναντ σεις αυτ ς γινε συζ τηση γ ρω απ τις δρ σεις του Συλλ γου μας για το επ μενο δι στημα και ζητ θηκε η βο θει τους σ' αυτ ς.. Δευτ ρα, 27 Ιουν ου 2011.. Ο Πολιτιστικ ς Σ λλογος Αμυγδαλι ν ανακοιν νει πως:.. Την Κυριακ 10 Ιουλ ου 2011 διοργαν νει μονο μερη εκδρομ για τη θ λασσα (Δρ πανο Ηγουμεν τσας).. Η συμμετοχ για λους ε ναι 15 ευρ.. (Τα χρ ματα προκαταβ λλονται με την εγγραφ και οι κ τω των 18 ετ ν υποχρεωτικ πρ πει να συνοδε ονται).. Η αναχ ρηση θα γ νει στις 7.. 30 π.. μ απ την πλατε α του χωριο.. Δηλ σεις συμμετοχ ς στο μ λος του Διοικητικο Συμβουλ ου Παναγι τα Παπαζ ση τηλ.. 2462088488 μ χρι την Π μπτη 7 Ιουλ ου.. (Για τη συμπλ ρωση των θ σεων θα τηρηθε αυστηρ η χρονικ σειρ της εγγραφ ς).. Παρασκευ , 10 Ιουν ου 2011.. Οι δ σκαλοι και οι μαθητ ς του 2/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, σας προσκαλο ν στην εκδ λωση για τη λ ξη του σχολικο τους 2010-2011 που θα πραγματοποιηθε στις 15 Ιουν ου 2011ημ ρα Τετ ρτη και ρα 8:00 μ.. :.. Το πρ γραμμα της εκδ λωσης περιλαμβ νει:.. 1.. Προβολ β ντεο και φωτογραφι ν.. 2.. Απαγγελ ες ποιημ των.. 3.. Παιχνιδοτρ γουδα.. 4.. Δημοτικ τραγο δια (χορ ς και τραγο δι).. 5.. Θεατρικ παρ σταση: «Χ νουμε τη φ ση-Στοπ».. 6.. Απονομ αναμνηστικ ν απ τη συμμετοχ στα Νικηφ ρεια 2011.. 7.. Απονομ αναμνηστικο στο μαθητ της ΣΤ τ ξης.. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!.. Παρασκευ , 10 Ιουν ου 2011.. Την.. Π μπτη 09 Ιουν ου 2011 συγκροτ θηκε σε σ μα το Διοικητικ Συμβο λιο του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν που εκλ χτηκε απ τις αρχαιρεσ ες 9.. ης.. Εκλογοαπολογιστικ ς Συν λευσης της 29.. Μα ου 2011, ως εξ ς:.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικ λαος Α.. Δειν παπας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθαν σιος Μ.. Κουταλ ς, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αργ ριος Γ.. Καραλι λιος, ΤΑΜΙΑΣ Στ ργιος Σ.. Λι κας, ΜΕΛΗ Παναγι τα Κ.. Παπαζ ση, Χρ στος Θ.. Τσο πας, Κων/νος Σ νης,.. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Κων/νος Β.. Κιο ρκας, Βασ λειος Γ.. Ν στορας, Βασ λειος Α.. Λι κας, Θωμ ς Ν.. Ρ τσικας.. Ε χομαι σε λους καλ επιτυχ α!.. Δευτ ρα, 23 Μα ου.. Το τραγο δι που ακο τε ε ναι απ τον Αντ νη Κυρ τση και τον Πετρολο κα Χαλκι.. Τους στ χους γραψε ο Θωμ ς Σειρινι της και ακο στηκε για πρ τη φορ στην 15η Γιορτ Κερασιο 2009.. Ανακο νωση του Δ.. του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν.. H.. 9.. η.. Εκλογοαπολογιστικ Συν λευση του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν θα γ νει την Κυριακ 29 Μα ου 2011 και ρα 8.. 00 μ.. στην α θουσα του Συλλ γου.. Τα θ ματα της ημερ σιας δι ταξης ε ναι:.. Απολογισμ ς του απερχ μενου Διοικητικο Συμβουλ ου για τα πεπραγμ να και πρ γραμμα δρ σης για το ν ο Διοικητικ Συμβο λιο.. Οικονομικ ς απολογισμ ς του Διοικητικο Συμβουλ ου και κθεση της Επιτροπ ς Οικονομικο Ελ γχου.. Εκλογ ς για την αν δειξη ν ου Διοικητικο Συμβουλ ου και Επιτροπ ς Οικονομικο Ελ γχου.. Στη συν λευση δικα ωμα συμμετοχ ς χουν λα τα μ λη του Συλλ γου που ε ναι ταμειακ εντ ξει.. σοι και σες επιθυμο ν να ε ναι υποψ φιοι για το ν ο Διοικητικ Συμβο λιο και την Επιτροπ Οικονομικο Ελ γχου, πρ πει να το.. δηλ σουν γραπτ.. στη Γραμματ α του Συλλ γου Ελ νη Κ.. Παπαζ ση μ χρι.. την Παρασκευ 27 Μα ου 2011.. Ν α μ λη στο Σ λλογο μπορο ν να γ νουν σοι το επιθυμο ν μ χρι και την ναρξη της Συν λευσης.. Δευτ ρα, 9 Μα ου.. Ο πρ εδρος και λα τα μ λη του Διοικητικο Συμβουλ ου.. (τακτικ και αναπληρωματικ ) του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν.. υποβ λλουμε τις παραιτ σεις μας απ το Δ.. , σ μφωνα με την ομ φωνη απ φαση της.. λα κ ς συν λευσης της.. 07-5-2011.. ,.. εκφρ ζοντας μ’ αυτ ν τον τρ πο τη διαμαρτυρ α μας για την οριστικ κατ ργηση του Δημοτικο Σχολε ου και τη συγχ νευσ του στην Κιβωτ , αλλ και για την πλ ρη εγκατ λειψη του τ που μας απ την πολιτε α, καθ ς επ σης και για το κλ μα της ιδι τευσης, του ντονου ωχαδερφισμο , κομματισμο και ατομικο συμφ ροντος που κυριαρχε.. Κατ πιν αυτο καλο με τα μ λη του Συλλ.. γου στην 9η Εκλογοαπολογιστικ Συν λευση του Συλλ γου που θα γ νει την Κυριακ 22 Μα ου 2011 και ρα 8.. την Παρασκευ 20 Μα ου 2011.. Σε περ πτωση που δεν υπ ρξει απαρτ α, η Εκλογοαπολογιστικ Συν λευση θα πραγματοποιηθε την Κυριακ 29 Μα ου 2011 στις 8.. ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑ ΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 7 Μα ου 2011.. Κλε νει οριστικ το πιο ιστορικ σχολε ο της Δυτικ ς Μακεδον ας (λειτουργε απ το 1870).. Το Σ ββατο 7 Μα ου 2011 και ρα 6.. πραγματοποι θηκε στις Αμυγδαλι ς Γρεβεν ν λα κ συν λευση με την παρουσ α του ιερ α μας του Παπα-Θ μιου, του Δημ ρχου Γρεβεν ν κ.. Κουπτσ δη Δημοσθ νη, του Αντιδημ ρχου κ.. Μιχαλογι ννη Κων/νου, του Προ δρου της Κοιν τητας κ.. Πατσιαρ κα Αθαν σιου, του μελους του Συμβουλ ου της Κοιν τητας κ.. Ζεμπ λη Γε ργιου, του Προ δρου Αγροτικο Συνεταιρισμο κ.. Ζεμπ λη Ν.. Βασ λειου και του Προ δρου του Πολιτιστικο Συλλ γου κ.. Καραλι λιου Αργ ριου, λων των γον ων και κηδεμ νων των μαθητ ν του Δημοτικο Σχολε ου, καθ ς και π ρα πολλ ν κατο κων του χωριο.. Στη συν λευση προηγ θηκε ενημ ρωση σχετικ με τις εξελ ξεις που υπ ρξαν κυρ ως μετ απ την «ανακ λυψη» του ΦΕΚ 440Β/18-3-2011 με το οπο ο καταργε ται οριστικ το 2/θ σιο Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδελε ν και συγχωνε εται στην Κιβωτ και τη συν ντευξη που παραχ ρησε ο Βουλευτ ς μας κ.. Χαντ βας σε ραδιοφωνικ σταθμ των Γρεβεν ν.. Ξεχειλ ζει η οργ και η αγαν κτηση λων μας για το Υπουργε ο Παιδε ας και το Βουλευτ Γρεβεν ν κ.. Χαντ βα για την απαρ δεκτη μεθ δευση που θυμ ζει λλες εποχ ς και για την παρελκυστικ τακτικ που ακολο θησαν κορο δε οντ ς μας με το χειρ τερο τρ πο.. Τα ερωτ ματ μας προς το Υπουργε ο Παιδε ας και το Βουλευτ Γρεβεν ν ε ναι: Γιατ εν στις 13/3/2011 το Υπουργε ο Παιδε ας ανακοιν νει την πρ τασ του την οπο α υποτ θεται πως θ τει σε “δι λογο”, στις 14-3-2011 υπογρ φεται η Υπουργικ απ φαση, στις 23/3/2011 η Υπουργ ς Παιδε ας σε δελτ ο τ που δηλ νει σχετικ με το θ μα: “ που υπ ρχουν τεκμηριωμ νες και ρεμες προσεγγ σεις και που τα επιχειρ ματα ε ναι παιδαγωγικ , οι συγκεκριμ νες περιπτ σεις εξετ ζονται,.. ”, εν στις 15-4-2011 με δελτ ο τ που το Υπουργε ο Παιδε ας σχετικ με αναρτ σεις στο διαδ κτυο αναφ ρει “το τελικ σχ διο για τις συνεν σεις, καταργ σεις, ιδρ σεις σχολικ ν μον δων θα ανακοινωθε επ σημα και αποκλειστικ απ το Υπουργε ο Παιδε ας, Δι Β ου Μ θησης και Θρησκευμ των, ταν υπογραφε η σχετικ υπουργικ απ φαση.. »; Γιατ προσπ θησαν να κρατ σουν μυστικ την Υπουργικ Απ φαση; Γιατ ο Βουλευτ ς Γρεβεν ν κ.. Χαντ βας υποσχ ταν τι το Σχολε ο των Αμυγδαλι ν θα παραμε νει; Γιατ τ τοια δ λια μεθ δευση; Γιατ τ ση κορο δ α; Ο καθ νας ας βγ λει τα συμπερ σματ του.. Ζητο με απ το Υπουργε ο Παιδε ας να ανταποκριθε μεσα στο α τημ μας για τη συν χιση της λειτουργ ας ως 2/θ σιου του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν τη συγχ νευσ του με σχολε ο της π λης των Γρεβεν ν.. Γιατ τσι κι αλλι ς ε μαστε λοι αποφασισμ νοι να μην π ει καν να απ τα παιδι μας στο σχολε ο της Κιβωτο , στω και αν χρειαστε να μετακομ σουμε στα Γρεβεν σε λλη π λη.. Αυτ θα ε ναι η επιδ ωξ μας στο εξ ς.. Μ χρι μως να γ νει αυτ και σε νδειξη διαμαρτυρ ας για το οριστικ κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου, αλλ και της απογο τευσης απ την πλ ρη εγκατ λειψη του τ που μας απ την Πολιτε α, πρ πει:.. Να υποβ λλουν τις παραιτ σεις τους λοι Πρ εδροι και οι Σ μβουλοι των φορ ων των Αμυγδαλε ν (Κοιν τητα, Πολιτιστικ ς Σ λλογος, Αγροτικ ς Συνεταιρισμ ς και Αθλητικ ς Σ λλογος).. Να μην πραγματοποιηθε η 17η Γιορτ Κερασιο 2011.. Απ τ ρα και στο εξ ς δεν θα προσκαλ σουμε καν ναν εκπρ σωπο της Αυτοδιο κησης της Κυβ ρνησης στο χωρι μας και δεν θα παραβρεθο με σε καμ α επ σκεψη εκλεγμ νων υποψηφ ων λων των συνδυασμ ν, λων των κομμ των σε Τοπικ ς, Εθνικ ς εκλογ ς και Ευρωεκλογ ς.. Καλο με τ λος το Υπουργε ο Παιδε ας να ικανοποι σει το α τημ μας και να συνεχ σει τη λειτουργ α του ως 2/θ σιο το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν να συγχωνευθε με σχολε ο της π λης των Γρεβεν ν.. Το ψ φισμα το υπογρ φουν λοι οι γονε ς και κηδεμ νες των μαθητ ν του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν και για τους συμμετ χοντες στη λα κ συν λευση:.. Ο πρ εδρος της Κοιν τητας Αμυγδαλε ν.. Αθαν σιος Πατσιαρ κας.. Τρ τη, 3 Μα ου2011.. Το Δ.. του Πολιτιστικο Συλλ γου εξ δωσε το παρακ τω δελτ ο τ που:.. Πραγματοποι θηκαν και φ τος στις 2 Μα ου στο ξωκλ σι του Αγ ου Αθανασ ου οι εκδηλ σεις για το πανηγ ρι του χωριο , με μεγ λη επιτυχ α.. Φ τος στο πανηγ ρι συμμετε χε, λ γω των ευνο κ ν καιρικ ν συνθηκ ν, αρκετ ς κ σμος, παρ τι ταν σε εργ σιμη ημ ρα και λοι μειναν ικανοποιημ νοι απ την οργ νωση.. Οι γυνα κες του λαογραφικο - χορευτικο τμ ματος του Συλλ γου τραγο δησαν και χ ρεψαν παραδοσιακ τραγο δια, εν για την ιστορ α να αναφ ρουμε τι η σο πα που μοιρ στηκε ταν πενταν στιμη και στο διαγωνισμ του παραδοσιακο αγων σματος του λματος τριπλο ν το κ πελλο κ ρδισε ο.. Τ σος Δαν γλου.. Η οργ νωση και φ τος γινε μαζ με την εκκλησιαστικ επιτροπ και η συνεργασ α ταν για λλη μια φορ ψογη.. Τις εκδηλ σεις τ μησαν με την παρουσ α τους.. ο Δ μαρχος Γρεβεν ν κ.. Κουπτσ δης, η Αντιδ μαρχος κ.. Π τρου, η Δημοτικ Σ μβουλος κ.. Τζημορ τα και ο Πρ εδρος του Τ.. κ.. Πατσιαρ κας.. Το απ γευμα της διας μ ρας γινε η αναβ ωση του «αποχαιρετισμο των Πασχαλ γιορτων» και το «δ πλωμα του χορο » απ το χορευτικ -λαογραφικ τμ μα των γυναικ ν του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν.. Την εκδ λωση τ μησε με την παρουσ α του.. ο Αντιδ μαρχος Γρεβεν ν κ.. Παρασκευα δης.. Εδ βλ πετε φωτογραφ ες απ τ.. ις εκδηλ σεις.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00020537/real_p.. htm].. Τ λος ανακοιν νουμε τι το Σ ββατο 7 Μα ου 2011 και ρα 6.. σε συνεργασ α με την Κοιν τητα Αμυγδαλε ν, το Σ λλογο Γον ων –Κηδεμ νων, τον Αθλητικ Σ λλογο και τον Αγροτικ Συνεταιρισμ , θα πραγματοποιηθε.. λα κ συν λευση.. λων των Αμυγδαλιωτ ν με θ μα το οριστικ κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου και τη συγχ νευσ του στην Κιβωτ (ΦΕΚ 440Β/18-3-2011).. Στη συν λευση θα προσκληθε να συμμετ χει και ο Βουλευτ ς Γρεβεν ν κ.. Χαντ βας, προκειμ νου να μας εξηγ σει τι ακριβ ς γινε με τις δεσμε σεις του για παραμον του Σχολε ου, αν γν ριζε για την παρξη του.. ΦΕΚ 440Β/18-3-2011.. , γιατ , η.. Y.. φυπουργ ς κ.. Χριστοφολοπο λου στη συν ντηση που ε χαν στις 30 Μαρτ ου 2011 τον κορ ιδευε εκε νος κορ ιδευε εμ ς.. E.. π σης θα προσκληθο ν ο Αντιπεριφερει ρχης κ.. Δασταμ νης και ο Δ μαρχος κ.. Κουπτσ δης.. Τρ τη, 19 Απριλ ου 2011.. Ο Πολιτιστικ ς Σ λλογος Αμυγδαλι ν ανακοιν νει τι για το επ μενο δι στημα πρ κειται να πραγματοποι σει τις παρακ τω εκδηλ σεις:.. 1) Τη.. Δευτ ρα 2 Μα ου 2011.. το πρω , παραδοσιακ πανηγ ρι στον γιο Αθαν σιο.. Το πρ γραμμα των εκδηλ σεων περιλαμβ νει:.. Θε α Λειτουργ α και αρτοκλασ α.. Προσφορ σο πας στους παρευρισκ μενους.. Το χορευτικ -λαογραφικ τμ μα των γυναικ ν του Συλλ γου και οι λλες γυνα κες του χωριο θα χορ ψουν και θα τραγουδ σουν παραδοσιακ τραγο δια.. Οι εκδηλ σεις θα κλε σουν με τον καθιερωμ νο διαγωνισμ στο παραδοσιακ αγ νισμα του λματος τριπλο ν.. Η εκδ λωση συνδιοργαν νεται απ τον Πολιτιστικ Σ λλογο Αμυγδαλι ν και την Εκκλησιαστικ Επιτροπ.. 2) Το Απ γευμα της διας ημ ρας και ρα 6.. : «Αποχαιρετισμ ς της Πασχαλι ς» (στην πλατε α).. Το χορευτικ -λαογραφικ τμ μα των γυναικ ν του Συλλ γου και οι λλες γυνα κες του χωριο , θα αποχαιρετ σουν την πασχαλι , χορε οντας και τραγουδ ντας τα παραδοσιακ πασχαλι τικα τραγο δια.. Τα καταφ ραμε και φ τος να στολ σουμε εορταστικ το χωρι μας.. για το Π σχα.. χωρ ς τη βο θεια του Δ μου.. και.. παρ.. την ρνηση της ΔΕΗ που για μια ακ μη φορ μας απαγορε ει να τοποθετο με φωτιστικ σ ματα στις κολ νες της.. Γι' αυτ και στολ σαμε μ νο στην πλατε α και την ε σοδο του χωριο που οι κολ νες ε ναι του Δ μου.. Συγχαρητ ρια στο Βασ λη Ν στορα.. που επιμελ θηκε του στολισμο και.. καλ Αν σταση.. Δε τε εδ μια φωτογραφ α.. Π μπτη, 14 Απριλ ου 2011.. Αντιπεριφερει ρχης.. Γι ργος Δασταμ νης συγχα ρει το Σχολε ο μας.. Τον ευχαριστο με π ρα πολ.. Ο Αντιπεριφερει ρχης Γρεβεν ν κ.. Γι ργος Δασταμ νης συγχα ρει τους μαθητ ς και τους εκπαιδευτικο ς του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλ ων για την βρ βευση τους απ την Ελληνικ Εταιρ α της Φ σης (Ε.. Φ.. ) και τη Διε θυνση Δευτεροβ θμιας Εκπα δευσης Πειραι , για την επιτυχημ νη συμμετοχ του Σχολε ου τους στο Διεθν ς Θεματικ Δ κτυο «Οικολογικ Σχολε α».. Το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν αποτελε να σχολε ο με πολλ ς δραστηρι τητες και μεγ λες διακρ σεις.. Αποτελε να σχολε ο το οπο ο αξ ζει τη στ ριξη λων μας στε να συνεχ σει να λειτουργε.. Γρεβεν ν.. Γι ργος Δασταμ νης.. Ευχαριστο με π ρα πολ τον.. Αντιπεριφερει ρχη.. Γι ργο Δασταμ νη.. για τα καλ του λ για.. Τετ ρτη, 13 Απριλ ου 2011.. Ο Δ μαρχος Γρεβεν ν κ.. Δημοσθ νης Κουπτσ δης.. συγχα ρει.. το Σ λλογ.. και το Σχολε ο.. μας.. Δημοσθ νης Κουπτσ δης, συγχα ρει τους μικρο ς μαθητ ς του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, για τη βρ βευσ τους απ την Ελληνικ Εταιρε α Προστασ ας της Φ σης, τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Πειραι και τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Α Αθην ν, στο διαγωνισμ με θ μα «Βραβε ο Αειφ ρου Σχολε ου» στο πλα σιο του Διεθνο ς Δικτ ου Περιβαλλοντικ ς Εκπα δευσης «Οικολογικ Σχολε α», μ λος του οπο ου ε ναι και το Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. Συγχα ρει τους δασκ λους των μικρ ν μαθητ ν για την πολ καλ δουλει που κ νουν δημιουργ ντας να σχολε ο αειφ ρο, χαρο μενο, ρεμο και ασφαλ ς για τα παιδι.. Συγχα ρει επ σης τον Πρ εδρο και τα Μ λη του Πολιτιστικο Συλλ γου καθ ς και το Σ λλογο Γον ων και Κηδεμ νων για τη δικ τους τερ στια προσφορ.. Οι μικρο μαθητ ς ταξ δεψαν τα Γρεβεν με τις επιδ σεις τους εντ ς και εκτ ς Ελλ δας και θα μπορο σε κ ποιος να αναρωτηθε πως το Υπουργε ο Παιδε ας μπορε να καταργ σει αυτ το σχολε ο;.. Ποια ε ναι τα κριτ ρια με τα οπο α πα ρνονται αβ αστα αυτο του ε δους οι αποφ σεις και μ λιστα ταν τα σχολε α αυτ βραβε ονται σε εκδηλ σεις που τελο ν υπ την αιγ δα του διου του Υπουργε ου Παιδε ας δια Β ου Μ θησης και Θρησκευμ των;.. Δημοσθ νη.. ς.. Δ μαρχος Γρεβεν ν.. Ευχαριστο με π ρα πολ το Δ μαρχο Γρεβεν ν κ.. Δημοσθ νη Κουπτσ δη για τα καλ του λ για.. Δευτ ρα, 11.. Απριλ ου 2011.. 1132 χιλι μετρα βιωματικ ς μ θησης, τιμητικ ν διακρ σεων, προβολ ς των Γρεβεν ν και διαμαρτυρ ας.. ελτ ο τ που.. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜ.. ΥΓΔΑΛΙ Ν.. Ταχ Δ/νση: Αμυγδαλι ς.. Ταχ.. Κ δ.. 51100.. ΓΡΕΒΕΝΑ.. Πληρ: Α.. Καραλι λιος.. Τηλ.. : 24620 88.. 303.. Φαξ.. : 24620 88433.. -mail:.. pikrivenitsa@.. e.. gmail.. Αμυγδαλι ς 11-4-2011.. Προς.. Την κ.. Υπουργ Παιδε ας.. Τον κ.. Βουλευτ Γρεβεν ν.. Αντιπεριφερει ρχη Γρεβεν ν.. Δ μαρχο Γρεβεν ν.. Διευθ ντρια Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπ/σης Περιφ ρειας Δυτ.. Μακεδον ας.. Διευθυντ Πρωτοβ θμιας Εκπ/σης Γρεβεν ν.. Μ σα Μαζικ ς Ενημ ρωσης.. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.. του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν και ο Σ λλογος Γον ων και Κηδεμ νων του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, εξ δωσαν το κ τωθι δελτ ο τ που:.. Πραγματοποι θηκε με π ρα πολ μεγ λη επιτυχ α, η τρι μερη διδακτικ επ σκεψη του Δημοτικο Σχολε ου, σε συνεργασ α με το Σ λλογο Γον ων και Κηδεμ νων και τον Πολιτιστικ Σ λλογο Αμυγδαλε ν την Παρασκευ 8, το Σ ββατο 9 και την Κυριακ 10 Απριλ ου 2011.. Ξεκιν σαμε απ τις Αμυγδαλι ς την Παρασκευ το πρω και το απ γευμα της διας μ ρας επισκεφτ καμε το Μουσε ο της Ακρ πολης.. Το βρ δυ της διας μ ρας π γαμε στο Μetro.. και στο Θησε ο.. Το Σ ββατο το πρω στο αμφιθ ατρο του Μουσε ου Μπεν κη απενεμ θη στο Σχολε ο μας EΠΑΙΝΟΣ απ την Ελληνικ Εταιρ α της Φ σης (Ε.. ) και τη Διε θυνση Δευτεροβ θμιας Εκπα δευσης Πειραι , για την επιτυχημ νη συμμετοχ του Σχολε ου μας στο Διεθν ς Θεματικ Δ κτυο «Οικολογικ Σχολε α» (ο παινος αυτ ς δ θηκε σε σαρ ντα να σχολε α λης της Ελλ δας).. Πριν την ναρξ της και στο χ ρο της εκδ λωσης, προβ καμε σε παρ σταση διαμαρτυρ ας εν ντια στην επιχειρο μενη κατ ργηση υποβιβασμ του Σχολε ου μας (αν ρτηση παν διαμαρτυρ ας).. Κατ πιν επισκεφθ καμε την πλατε α Συντ γματος και τον προα λιο χ ρο της Βουλ ς των Ελλ νων που και εκε προβ καμε σε παρ σταση διαμαρτυρ ας εν ντια στην επιχειρο μενη κατ ργηση υποβιβασμ του Σχολε ου μας (αν ρτηση παν διαμαρτυρ ας).. Απ εκε π γαμε στην Ακρ πολη και θαυμ σαμε απ κοντ τα δημιουργ ματα των προγ νων μας (Προπ λαια, Παρθεν νας, Ερ χθειο κλπ).. Απ εκε φ γαμε για Π τρα.. Κ ναμε μια στ ση στον Ισθμ της Κορ νθου και το βρ δυ φτ σαμε στην Π τρα.. Το πρω της Κυριακ ς επισκεφτ καμε τον ιερ να του Αγ ου Ανδρ α και στη συν χεια π γαμε στο αμφιθ ατρο του Τ.. Ι.. Π τρας, που μπροστ σε περ που οχτακ σιους θεατ ς, χορ ψαμε κλ φτικα δημοτικ τραγο δια του τ που μας (παιδι της Σαμαρ νας, κλεφτ πουλα, το Θ δωρο Ζι κα) στην εκδ λωση - φεστιβ λ παραδοσιακ ς κφρασης «Νικηφ ρεια 2011» του ευρωπα κο προγρ μματος Δια Β ου Μ θησης, στο πλα σιο του ευρωπα κο προγρ μματος Comenius Regio « λα και τραγο δα: Λα κ ς Παραδ σεις» της Περιφερειακ ς Διε θυνσης Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπα δευσης Δυτικ ς Ελλ δος και της Περιφερειακ ς Διε θυνσης Εκπα δευσης του Abruzzo της Ιταλ ας, με τ τλο « λα και τραγο δα: Λα κ ς Παραδ σεις».. Το χορευτικ μας, χωρ ς υπερβολ , κατενθουσ ασε τους θεατ ς και καταχειροκροτ θηκε.. Το περισσ τερο μως χειροκρ τημα το εισπρ ξαμε ταν τα μ λη του χορευτικο ξεδ πλωσαν εκε μπροστ στους θεατ ς και τους επισ μους, το παν διαμαρτυρ ας εν ντια στην επιχειρο μενη κατ ργηση υποβιβασμ του Σχολε ου μας.. Φ γαμε απ την Π τρα και αφο περ σαμε απ τη γ φυρα του Ρ ο-Αντ ρριο, διασχ σαμε τη Δυτικ Στερε Ελλ δα, την πειρο, κ ναμε στ ση στην Αμφιλοχ α και στο γεφ ρι της ρτας και το βρ δυ φτ σαμε στις Αμυγδαλι ς.. ταν στην κυριολεξ α 1132 χιλι μετρα βιωματικ ς μ θησης, τιμητικ ν διακρ σεων, προβολ ς των Γρεβεν ν και διαμαρτυρ ας για την κατ ργηση υποβιβασμ του Σχολε ου μας.. ταν τη σχεδι ζαμε ταν ξεκιν σαμε, κανε ς δεν φανταζ ταν τι η επιτυχ α αυτ ς της διδακτικ ς επ σκεψης θα ταν τ σο μεγ λη.. Η επιτυχ α ξεπ ρασε τις προσδοκ ες και του πιο αισι δοξου απ εμ ς.. Μπορε η κο ραση να ταν κι αυτ μεγ λη, αλλ το αποτ λεσμα ταν εξαιρετικ.. Γι’ αυτ και αισθαν μαστε την αν γκη να ευχαριστ σουμε και δημ σια την Ελληνικ Εταιρ α Προστασ ας της Φ σης (Ε.. ), τη Διε θυνση Δευτεροβ θμιας Εκπα δευσης Πειραι , την Περιφερειακ Διε θυνση Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπα δευσης Δυτικ ς Ελλ δος και την Περιφερειακ Διε θυνση Εκπα δευσης του Abruzzo της Ιταλ ας για την ψογη υποδοχ και την ριστη φιλοξεν α.. Θ λουμε μως να σημει σουμε τι απορ α λων ταν, π ς ε ναι δυνατ ν να τ τοιο σχολε ο, πως το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν να καταργηθε να υποβιβαστε ;.. Απορ α δικ μας προς τον κ.. Βουλευτ και το Υπουργε ο Παιδε ας ε ναι, γιατ δεν κατ στη δυνατ να χουμε συν ντηση με το Υπουργε ο Παιδε ας (αν και π γαμε στην Αθ να και παρ’ τι το χουμε ζητ σει επανειλημμ να), εν αντ θετα τα Σχολε α της Δεσκ της συναντ θηκαν μ χρι τ ρα δ ο φορ ς με το Υπουργε ο Παιδε ας για το διο θ μα;.. Το δελτ ο τ που το υπογρ φουν:.. Για το Διοικητικ Συμβο λιο του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν.. Ο Πρ εδρος Αργ ριος Γ.. Καραλι λιος ………………………………………….. Για τους Γονε ς λων των μαθητ ν του Σχολε ου.. Ο εκπρ σωπ ς τους Αθαν σιος Λι κας …………………………………………….. Εδ μπορε τε να δε τε και β ντεο απ την επ σκε.. ψη.. greveniotis.. gr/grevena/5630-1132-xiliometra-viomatikis-mathisis2c-timitikon-diakriseon2c-provolis-ton-grevenon-kai-diamartyrias.. html.. Φ.. ωτογραφ ες απ την επ σκεψη μπορε τε να δε.. τε εδ.. gr/2011.. Τετ ρτη, 6 Απριλ ου 2011.. Δελτ ο τ που.. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜ.. ΥΓΔΑΛΙ Ν.. e-mail:.. pikrivenitsa@gmail.. Αμυγδαλι ς.. -.. -2011.. Αριθ.. Πρωτ.. 0.. Το Συμβο λιο της Κοιν τητας, το Δ.. του Πολιτιστικο Συλλ γου και ο Σ λλογος Γον ων και Κηδεμ νων Αμυγδαλε ν εξ δωσαν το κ τωθι δελτ ο τ που:.. Πραγματοποι θηκε με μεγ λη επιτυχ α την.. Τετ ρτη 6 Απριλ ου.. 2011,.. συναυλ α διαμαρτυρ ας για το προτειν μενο κλε σιμο υποβιβασμ του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν,.. με λα κ και ρεμπ τικα τραγο δια με το συγκρ τημα «Πριγκηπ σα» του Δημ τρη Καραπο λιου, τον οπο ο και ευχαριστο με πολ γιατ συμμετε χε αφιλοκερδ ς στην εκδ λωσ μας.. Στο δι λλειμα της συναυλ ας πραγματοποι θηκε λα κ συν λευση και μετ απ συζ τηση εκδ θηκε το παρακ τω ψ φισμα: (.. Δε τε εδ φωτογραφ ες απ την εκδ λωση.. ).. ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑ ΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011.. και ρα 8.. πραγματοποι θηκε στις Αμυγδαλι ς Γρεβεν ν.. με την παρουσ α του ιερ α μας του.. Παπα-Θ μιου, του Αντιδημ ρχου κ.. Μιχαλογι ννη, της Δημοτικ ς Συμβο λου κ.. Ντ γκα, του Προ δρου της Κοιν τητας κ.. Πατσιαρ κα, των μελ ν του Συμβουλ ου της Κοιν τητας κ.. Στερι πουλου και Ζεμπ λη, του Προ δρου Αθλητικο Συλλ γου κ.. Κουταλ και του Προ δρου του Πολιτιστικο Συλλ γου κ.. Καραλι λιου,.. λων των γον ων και κηδεμ νων των μαθητ ν του Δημοτικο Σχολε ου, καθ ς και π ρα πολλ ν κατο κων του χωριο.. Στη συν λευση προηγ θηκε ενημ ρωση για τα αποτελ σματα της συν ντησης που ε χε ο Βουλευτ μας.. Χαντ βας.. με την Υφυπουργ Παιδε ας.. Χριστοφιλοπο λου.. τσι με β ση τις δηλ σεις της κ.. Υφυπουργο , ε.. κτιμο με ως πολ θετικ το γεγον ς τι εγκαταλε πεται η πρ ταση για συγχ νευση του Σχολε ου μας στο 6/θ σιο Σχολε ο στην Κιβωτ και ευχαριστο με πολ τον κ.. Βουλευτ μας για τη μεγ λη συμβολ που ε χε σ’ αυτ.. Παρ λληλα μως τον ζουμε τι αυτ η κατ κτηση ε ναι και αποτ λεσμα εν ς πολ μεγ λου, καλ συντονισμ νου και ενωτικο αγ να, στον οπο ο πρωτοστ τησαν η.. Εκκλησ α, ο Πολιτιστικ ς Σ λλογος, η Τοπικ Κοιν τητα, ο Αθλητικ ς Σ λλογος, ο Γεωργικ ς Συνεταιρισμ ς.. , οι γονε ς και κηδεμ νες των μαθητ ν του Σχολε ου μας, μαζ με π ρα πολλο ς κατο κους του χωριο.. Τους ευχαριστο με πολ λους.. Επ σης ευχαριστο με την Περιφερειακ Εν τητα Γρεβεν ν και το Δ μο Γρεβεν ν για τη συμπαρ σταση και στ ριξη του αγ να μας.. Θ λουμε μως να τον σουμε τι μας βρ σκει κατηγορηματικ αντ θετους κ θε σκ ψη για κατ ργηση του Σχολε ου μας και συγχ νευσ του με Σχολε ο της π λης των Γρεβεν ν.. δη, σε συγκ ντρωση που γινε χτες, ομ φωνα οι γονε ς και κηδεμ νες λων των μαθητ ν δ λωσαν τι επιθυμο ν τα παιδι τους να συνεχ σουν να φοιτο ν στο Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν και απ ρριψαν κατηγορηματικ κ θε σκ ψη για συγχ νευση του Σχολε ου με σχολε ο της π λης των Γρεβεν ν.. Δηλ νουμε για ακ μη μια φορ τι απ την αρχ στ χος μας ταν να παραμε νει και να λειτουργ σει ως 2/θ σιο το Σχολε ο μας και αυτ ς συνεχ ζει να ε ναι ο στ χος μας μ χρι την πραγματοπο ησ του.. Θεωρο με τι το Σχολε ο μας χει λες τις προ ποθ σεις και επιβ λλεται να λειτουργ σει ως 2/θ σιο, γιατ το σχολικ τος 2011-2012 θα χει δεκαπ ντε μαθητ ς, και σως δεκα ξι μαθητ ς, δηλαδ , σους ακριβ ς προβλ πει και ο ν μος (ΦΕΚ 1507/ 13 Οκτωβρ ου 2006).. Απορρ πτουμε ως εκβιαστικ το δ λημμα μονοθ σιο Γρεβεν και θ λουμε να ρωτ σουμε, πως δικαιολογε ται το Σχολε ο των Αμυγδαλε ν με δεκαπ ντε (και σως δεκα ξι) μαθητ ς να ε ναι μονοθ σιο και τα Σχολε α της Σαρακ νας και του Φελλ ου με λιγ τερους μαθητ ς να λειτουργ σουν ως 2/θ σια; Επ σης η κ.. Υφυπουργ ς δ λωσε τι «το 6/θ σιο Σχολε ο της Κιβωτο με μ νο 48 μαθητ ς το πρ τεινε για να τον σει την παιθρο», γιατ τ ρα προτε νει 1/θ σιο Σχολε ο στις Αμυγδαλι ς με δεκαπ ντε (και σως δεκα ξι) μαθητ ς; Τ ρα δεν θ λει να τον σει την παιθρο το κ νει για να τιμωρ σει τους «ανυπ τακτους»; Ενημερ νουμε την κ.. Υφυπουργ τι το Σχολε ο μας δεν απ χει ο τε 5 ο τε 10 χιλι μετρα, πως δ λωσε, απ το κοντιν τερο πολυθ σιο σχολε ο, αλλ 17 χιλι μετρα.. Επιπρ σθετα θ λουμε να υπενθυμ σουμε στο Διευθυντ Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης Γρεβεν ν κ.. Ν στο, τι χει δεσμευτε δημ σια πως.. «αν παραμε νει το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν θα λειτουργ σει ως 3/θ σιο».. Υπενθυμ ζουμε επ σης στον κ.. Βουλευτ τι και εκε νος χει δεσμευτε δημ σια τι το Σχολε ο μας θα συνεχ σει να λειτουργε ως 2/θ σιο.. και τι δεν πρ κειται να καταργηθε (κατ 99% πως δ λωσε χαρακτηριστικ ).. και ε μαστε σ γουροι τι θα τηρ σει την υπ σχεσ του.. Προειδοποιο με, λοιπ ν, τον κ.. Βουλευτ και το Υπουργε ο Παιδε ας πως αν τελικ το Σχολε ο μας καταργηθε υποβιβαστε σε 1/θ σιο (αν δηλαδ υπερισχ σει το 1%) τ τε θα επαν λθουμε μετατρ ποντας σε.. διαρκε ας λες τις προειδοποιητικ ς μορφ ς κινητοπο ησης.. στις οπο ες χουμε προχωρ σει ως τ ρα.. τσι και στα πλα σια της κλιμ κωσης των κινητοποι σεων θα προβο με σε.. συγκ ντρωση διαμαρτυρ ας.. εν ντια στην επιχειρο μενη κατ ργηση υποβ θμιση του Σχολε ου μας.. στην Αθ να στην πλατε α Συντ γματος το Σ ββατο 10 Απριλ ου και ρα 10.. 30π.. Ζητο με απ το Υπουργε ο Παιδε ας να ανταποκριθε μεσα στο α τημα του Δ μου Γρεβεν ν, για να γ νει συν ντηση στην Αθ να με αντιπροσωπε α του.. με σκοπ να απαιτ σει.. τη συν χιση της λειτουργ ας ως 2/θ σιου του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. Δηλ νουμε κατηγορηματικ , για μια ακ μη φορ , τι αν παρ’ λα αυτ κλε σει το Σχολε ο μας υποβιβαστε , τ τε ε μαστε αποφασισμ νοι.. να υποβ λλουμε τις παραιτ σεις.. μας λοι Πρ εδροι και οι Σ μβουλοι των φορ ων των Αμυγδαλε ν (Κοιν τητα, Πολιτιστικ ς Σ λλογος, Αγροτικ ς Συνεταιρισμ ς και Αθλητικ ς Σ λλογος),.. να μην προσκαλ σουμε.. καν ναν εκπρ σωπο της Αυτοδιο κησης της Κυβ ρνησης στο χωρι μας και.. να μην παραβρεθο με.. σε καμ α επ σκεψη εκλεγμ νων υποψηφ ων λων των συνδυασμ ν, λων των κομμ των σε Τοπικ ς, Εθνικ ς εκλογ ς και Ευρωεκλογ ς.. Καλο με τ λος.. το Υπουργε ο Παιδε ας να ικανοποι σει το α τημ μας.. και να.. συνεχ σει τη λειτουργ α του ως 2/θ σιο το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. Το ψ φισμ.. α το υπογρ φουν:.. Για την Τοπικ Κοιν τητα Αμυγδαλε ν.. Ο Πρ εδρος Αθαν σιος Πατσιαρ κας…………………………………………….. Ο εκπρ σωπ ς τους Αθαν σιος Λι κας.. …………………………………………….. Εδ μπορε τε να δε τε να β ντεο απ τη συναυλ α διαμαρτυρ ας.. com/watch?v=fbKfcM_TKDg.. Βραβε εται για τ ταρτη φορ το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν απ την.. Ελληνικ Εταιρ α Προστασ ας της Φ σης για την επιτυχημ νη συμμετοχ του στο.. Διεθν.. ς Δ.. κτ.. υ.. ο Περιβαλλοντικ ς Εκπα δευσης «Οικολογικ Σχολε α».. Πιο συγκεκριμ να:.. Απ την Ελληνικ Εταιρ α Προστασ ας της Φ σης (ΕΕΠΦ) π ραμε στις 22 Μαρτ ου 2011 το παρακ τω μ νυμα:.. Προς Τον/την Υπε θυνο Εκπαιδευτικ.. του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. του Διεθνο ς Δικτ ου Π.. «Οικολογικ Σχολε α».. Αγαπητο φ λοι,.. Η Ελληνικ Εταιρ α Προστασ ας της Φ σης, η Δ/νση Β’/β θμιας Εκπ/σης Πειραι και η Δ/νση Α’/β θμιας Εκπ/σης Α’ Αθην ν, στο πλα σιο του Διεθνο ς Δικτ ου Περιβαλλοντικ ς Εκπα δευσης «Οικολογικ Σχολε α» συνδιοργαν νουν Εκδ λωση Βρ βευσης των σχολε ων και των εκπαιδευτικ ν των σχολε ων που συμμετ χουν με επιτυχ α στο Δ κτυο.. Η εκδ λωση θα πραγματοποιηθε υπ την αιγ δα του Δ μου Αθηνα ων.. Το σχολε ο σας περιλαμβ νεται στα σχολε α στα τα οπο α θα απονεμηθε παινος.. Θα ταν ιδια τερη χαρ για εμ ς να συμμετ χετε στην εκδ λωση και να παραλ βετε τον παινο σας και να παρακολουθ σετε δρ μενα απ σχολε α που συμμετ χουν επιτυχημ να στο Δ κτυο περισσ τερα απ δ ο χρ νια και θα βραβευθο ν με την Πρ σινη Σημα α των Οικολογικ ν Σχολε ων.. Δεδομ νου τι επιθυμο με να συμμετ σχουν σο το δυνατ ν περισσ τερα σχολε α στην εκδ λωση σας επισημα νουμε τι ο αριθμ ς συμμετοχ ν αν σχολε ο, δεν θα πρ πει να ξεπερν τα 2 τομα.. Παρακαλο με, εφ σον επιθυμε τε να συμμετ σχετε, να μας αποστε λετε συμπληρωμ νη με τα ον ματα των εκπαιδευτικ ν που επιθυμο ν να συμμετ χουν, την επισυναπτ μενη α τηση συμμετοχ ς στα γραφε α της ΕΕΠΦ, με φαξ στο 210 3225285 με e-mail στο.. education@eepf.. gr.. , προκειμ νου να προετοιμαστε η εκδ λωση.. Η εκδ λωση πρ κειται να διεξαχθε στο Αμφιθ ατρο του Μουσε ου Μπεν κη στην οδ Πειραι ς το Σ ββατο 9 Απριλ ου 2011 απ τις 09:00 ως τις 14:00.. Θα σας παρακαλο σαμε να μας στε λετε ηλεκτρονικ , μια φωτογραφ α απ τα παιδι και τους εκπαιδευτικο ς που συμμετε χαν στην υλοπο ηση του Προγρ μματος Π.. προκειμ νου να χρησιμοποιηθε στην παρουσ αση με τα ον ματα των σχολε ων και των εκπαιδευτικ ν που βραβε ονται.. Επ σης θα θ λαμε να σας παρακαλ σουμε να μας στε λετε τα ον ματα λων των εκπαιδευτικ ν που συμμετε χαν στο Δ κτυο, καθ ς θα δοθε ονομαστικ βραβε ο στον κ θε εκπαιδευτικ χωριστ.. Με φιλικο ς χαιρετισμο ς,.. Για την Παιδαγωγικ Ομ δα του Δικτ ου.. Δαρε α-Νεφ λη Βουρδουμπ.. Υπε θυνη Συντονισμο Δικτ ου «Οικολογικ Σχολε α».. Ελληνικ Εταιρ α Προστασ ας της Φ σης (ΕΕΠΦ).. Σχ λιο δικ μας: Θα ε μαστε εκε να παραλ βουμε τον παινο και ελπ ζουμε να μην καταργηθε το Σχολε ο μας.. Διαφορετικ θα συμβε το οξ μωρο να βραβε εται να σχολε ο που κλε νει.. Π μπτη, 31.. Μαρτ ου 2011.. To.. 2/θ σιο Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν Γρεβεν ν εξ δωσε το κ τωθι δελτ ο τ που:.. Πραγματοποι θηκε με επιτυχ α η διδακτικ επ σκεψη του Σχολε ου μας την Π μπτη 31 Μαρτ ου 2011 στο Παλαιοντολογικ Μουσε ο της Μηλι ς Γρεβεν ν, στα Τυπογραφε α της εφημερ δας «ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΗΣ».. «Τυπο-εκδοτικ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Α.. και ΣΙΑ», στον τηλεοπτικ σταθμ.. T.. R..  ...   πιο κατηγορηματικ τρ πο.. απ λους τους παρευρισκ μενους, για μια ακ μη φορ , η αδι λαχτη στ ση και αν μη τι λλο αντιδημοκρατικ συμπεριφορ της.. λενας Ζυγο ρη και περισσ τερο του Διευθυντ Πρωτοβ θμιας Εκπ/σης Γρεβεν ν κ.. Ν στου Γε ργιου,.. για την επιμον τους στην πρ τασ τους για το κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, τη στιγμ που απ τη διαβο λευση που προηγ θηκε προκ πτει τι.. Δασταμ νης Γε ργιος και με ομ φωνη απ φασ του το Δημοτικ Συμβο λιο Γρεβεν ν, υποστηρ ζουν το α τημ μας.. Τ λος αποφασ στηκε.. ομ φωνα τι δεν πρ πει σε καμ α περ πτωση να επιτραπε το κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. και π ρθηκε επ σης ομ φωνα η.. απ φαση να γ νει προειδοποιητικ κατ ληψη.. και να μην προταθε το κλε σιμ του στο τελικ σχ διο συγχωνε σεων-καταργ σεων του Υπουργε ου Παιδε ας που πρ κειται να εκδοθε μ σα στις επ μενες ημ ρες.. Το ψ φισμα το υπογρ φουν.. :.. Καραλι λιος 2.. Ο Πρ εδρος Αθαν σιος Πατσιαρ κας.. του Αθλητικο Συλλ γου.. Ο Πρ εδρος Κουταλ ς Σ.. 10 Μαρτ ου 2011.. Το Διοικητικ Συμβο λιο του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν ανακοιν νει τι:.. και ρα 5.. 30μ.. θα γ νει.. με θ μα την κλιμ κωση των κινητοποι σεων για.. να μην κλε σει το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. και καλε λους τους κατο κους να συμμετ χουν.. Στη συν λευση θα προσκληθο ν και.. ο Βουλευτ ς, ο Αντιπεριφερει ρχης και ο Δ μαρχος Γρεβεν ν.. Τα.. χορευτικ.. θα αρχ σουν τη λειτουργ α τους για τη ν α περ οδο το.. τις ρες:.. Των πα δων στις 6.. , των εφ βων στις 7.. και των γυναικ ν στις 8.. 10 Μαρτ ου 2011.. Συγκροτ θηκε Επιτροπ Αγ να απ το Δ μο Γρεβεν ν για να συντον σει τον αγ να λων των κατο κων του Δ μου Γρεβεν ν εν ντια στην επιχειρο μενη κατ ργηση - συγχ νευση σχολικ ν μον δων και εξ δωσε σε πρ τη φ ση την παρακ τω ανοιχτ επιστολ :.. ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.. Απευθυν μαστε προς λους τους φορε ς που εμπλ κονται στη διαβο λευση για τυχ ν συγχωνε σεις σχολικ ν μον δων στην περιοχ των Γρεβεν ν.. Η συζ τηση που προ κυψε το τελευτα ο δι στημα κατ δειξε με εμφατικ τρ πο την πλ ρη στο χιση της κοινων ας των Γρεβεν ν, ασχ τως πολιτικ ν λλων αφετηρι ν, στην ανενδο αστη καταδ κη κ θε προσπ θειας που στοχε ει στο κλε σιμο οποιασδ ποτε σχολικ ς μον δας στον τ πο μας.. λες οι προσπ θειες, ποια κατευθυντ ρια λογικ και αν υπηρετο ν, επιβ λλεται να εξαντλο νται στο ριο της συντριπτικ ς λα κ ς ετυμηγορ ας πως αυτ εκφρ στηκε με ξεκ θαρο τρ πο το προηγο μενο δι στημα.. Αποφασ σαμε λοιπ ν μετ και τη λα κ συν λευση που πραγματοποι θηκε με π νδημη συμμετοχ , τη συγκρ τηση επιτροπ ς αγ να εν ντια σε κ θε μορφ ς εξαναγκαστικ ς συγχ νευσης, κ ντρα σε κ θε λογικ και σε κ θε σοβαρ επιχειρηματολογ α.. Η επιτροπ αποτελε ται απ εκπροσ πους φορ ων, αντιπροσ πους των κατ τ πους κοινωνι ν και ενεργο ς πολ τες με να και μοναδικ σκοπ : Την αντ δραση σε ενδεχ μενο λ σεων που τυχ ν θα επιβληθο ν, χωρ ς να ληφθε υπ ψη η ομ θυμη απ φαση του Γρεβενι τικου λαο για υπερ σπιση των εκπαιδευτικ ν του κεκτημ νων.. Ε μαστε τοιμοι και αποφασισμ νοι να παλ ψουμε σκληρ μ χρι την τελικ επικρ τηση των δικα ων της νεολα ας μας και των αποφ σεων των τοπικ ν κοινωνι ν.. Η επιτροπ αγ να αποτελε ται απ τους:.. Δημοσθ νης Κουπτσ δης – Δ μαρχος Γρεβεν ν.. Δημ τριος Ζ σης – Δημοτικ ς Σ μβουλος επικεφαλ ς με ζονος αντιπολ τευσης στο Δ μο Γρεβεν ν.. Παναγι τα Ντ γκα - Δημοτικ Σ μβουλος επικεφαλ ς ελ σσονος αντιπολ τευσης στο Δ μο Γρεβεν ν.. Κωνσταντ νος Μιχαλογι ννης – Αντιδ μαρχος Παιδε ας, Πολιτισμο και Αθλητισμο Δ μου Γρεβεν ν.. Χρ στος Τσιαρσι της – Αντιπρ εδρος Δημοτικο Συμβουλ ου Δ μου Γρεβεν ν.. Στ ργιος Τζιαχ νας – Δημοτικ ς Σ μβουλος Δ μου Γρεβεν ν.. Ματθα ος Αδ μος – Περιφερειακ ς Σ μβουλος Περιφ ρειας Δυτικ ς Μακεδον ας.. Αργ ρης Καραλι λιος – Πρ εδρος Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν Γρεβεν ν.. Δημ τριος Καραστ ργιος – Αντιπρ εδρος Ε.. Λ.. Περιφερειακ ς Εν τητας Γρεβεν ν.. Γρηγ ριος Λ λας – Πρ εδρος Συλλ γου Δασκ λων και Νηπιαγωγ ν Περιφερειακ ς Εν τητας Γρεβεν ν.. Γε ργιος Δ λμας – Γον ας (Αμυγδαλι ς Γρεβεν ν).. Αθαν σιος Λι κας – Γον ας (Αμυγδαλι ς Γρεβεν ν).. Πολυξ νη Κωσταρ λλη – Γον ας ( γιος Γε ργιος Γρεβεν ν).. Σοφ α Παναγιωτ δου – Γον ας (Βατ λακκος Γρεβεν ν).. Χρ στος Καραγι ννης – Γον ας (Φελλ Γρεβεν ν).. Ευστ θιος Σταμπουλ δης – Γον ας (Κιβωτ ς Γρεβεν ν).. Παρασκευ Γριβοκ στα – Γον ας (Πυλωρο Γρεβεν ν).. Θε δωρος Γερ κογλου – Γον ας ( γιος Γε ργιος Γρεβεν ν).. Ευαγγελ α Παππ – Γον ας (Κν δη Γρεβεν ν).. Τετ ρτη, 9.. Τρ τη 8 Μαρτ ου 2011.. απ κατο κους των Αμυγδαλι ν.. μονο μερη προειδοποιητικ κατ ληψη του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν Γρεβεν ν,.. διαμαρτυρ μενοι μ’ αυτ ν τον τρ πο στο προτειν μενο.. κλε σιμο του Δημοτικο τους Σχολε ου και δηλ νοντας τι ε ναι αποφασισμ νοι να κλιμακ σουν τους αγ νες τους μ χρι την ικανοπο ηση του αιτ ματ ς τους, να παραμε νει και να λειτουργ σει ως διθ σιο το Σχολε ο τους.. Στη συν χεια οι κ τοικοι των Αμυγδαλι ν αποχ ρησαν και δωσαν ραντεβο.. για τη σ σκεψη της Επιτροπ ς Αγ να του Δ μου Γρεβεν ν που θα γ νει την Τετ ρτη 9 Μαρτ ου και ρα 6.. στο Δημαρχε ο Γρεβεν ν.. Εκε σχεδι ζουν να προτε νουν το συντονισμ των κινητοποι σεων με προοπτικ.. την κατ ληψη διαρκε ας των γραφε ων της Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης Γρεβεν ν και του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, τη συμβολικ παρ δοση των κλειδι ν του Σχολε ου.. στη Διευθ ντρια Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπ/σης κ.. λενας Ζυγο ρη.. και το κλε σιμο της Εγνατ ας Οδο.. Τ λος καλο ν.. Επ σης καλο ν λους τους φορε ς και λους τους κατο κους των Γρεβεν ν να συμμετ χουν και να συμπαρασταθο ν στον αγ να τους, γιατ ας μην ξεχν με τι.. Φωτογραφ ες μπορε τε να δε τε.. εδ.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00024350/real_p.. ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΑΛΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.. πο ημα.. Ο Δ μος μας ομ φωνα, μαζ κι ο Δασταμ νης,.. λοι συμπαραστ κονται, μως τι να το κ νεις.. Ο Ν στος σαν Διευθυντ ς, μαζ με τη Ζυγο ρη,.. θ λουν να κλε σουν το Σχολει , για να πουλ σουν μο ρη.. Ο νας ε ναι σχετος, η λλη καμ α σχ ση,.. θ λουν να κ νουν μοναχ , αυτ που τους αρ σει.. Ε ναι κι οι δυο κομματικο , χουν μεγ λο π θος,.. χωρ ς να εξετ ζουνε, μ πως και κ νουν λ θος.. λοι οι φορε ς εδ λωσαν, αυτ ε ναι δικτατορ α,.. χ ρη σε δ ο τομα, να σβ σει η επαρχ α.. Και τα μεγ λα τα χωρι κι αυτ θα μαραζ σουν,.. κι στερα θα ‘ρχονται οι βουλευτ ς, δ θεν για να μας σ σουν.. Θα ‘ναι πλ ον πολ αργ , αν το κακ θα γ νει,.. καν νας ν ος στο χωρι δεν θα μπορε να με νει.. Γι’ αυτ λοιπ ν συγχωριανο , σ’ αυτ ν εδ τη φ ση,.. Θ λουμε συμπαρ σταση, θ λει μως και δρ ση….. Κων/νος Γκ λιας.. κηδεμ νας μαθητ του.. Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν Γρεβεν ν.. του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν εξ δωσε το παρακ τω δελτ ο τ που:.. Πραγματοποι θηκαν για μια ακ μη χρονι και παρ τις δυσκολ ες εξ αιτ ας της κακοκαιρ ας οι αποκρι τικες εκδηλ σεις του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν.. ο παιδικ π ρτι μεταμφιεσμ νων που διοργαν θηκε το Σ ββατο 26 Φεβρουαρ ου με τη συμμετοχ πολλ ν μικρ ν φ λων του Συλλ γου.. Κυριακ 6 Μαρτ ου παρ την κακοκαιρ α.. γινε η αναβ ωση του εθ μου του.. «φανο »,.. με τη συμμετοχ π ρα πολλ ν φ λων του Συλλ γου.. Η εκδ λωση ταν αρκετ επιτυχημ νη, παρ το δυνατ κρ ο, και σ’ αυτ βο θησαν τα μ λη και οι φ λοι του Συλλ γου που ε χαν φροντ σει να φ ρουν πολλ κ δρα, το πολ κρασ και τσ πουρο που προσφ ρθηκε δωρε ν στους παρευρισκ μενους και η ορχ στρα του.. Κωστ κη και Σ κη Τσιοτ κα.. με τους παραδοσιακο ς χους και τα αποκρι τικα τραγο δια.. Φ τος το «φαν » μας τον επισκ φθηκε π ρα πολ ς κ σμος, μως σως λ γω του κρ ου της κρ σης, δεν υπ ρχε πολ κ φι.. Φ τος στο κ ψιμο και τη μεταφορ των κ δρων συμμετε χαν οι:.. Κων/νος Β.. Στερι πουλος, 2.. Παναγι της Κιο ρκας, 3.. Κων/νος Σ νης, 4.. Θωμ ς Ν.. Ρ τσικας, 5.. Βασ λειος Ν στορας, 6.. Χρ στος Τσο πας, 7.. Αθαν σιος Κουταλ ς, 8.. Αργ ρης Καραλι λιος.. Τους ευχαριστο με π ρα πολ και του χρ νου περισσ τεροι!!!.. Καθαρ Δευτ ρα.. και λ γω της κακοκαιρ ας η εκδ λωση για τα κο λουμα, πραγματοποι θηκε στο προα λιο του σχολε ου.. Μοιρ στηκε η πολ ν στιμη φασολ δα (την φτιαξε για μια ακ μη φορ η Ροδι νθη Μπουρ λλα και ταν πενταν στιμη, την ευχαριστο με π ρα πολ ), τα νηστ σιμα εδ σματα, αρκετ τσ πουρο και κρασ.. Φ τος τις εκδηλ σεις μας τ μησε με την παρουσ α του μ νο ο υποψ φιος βουλευτ ς της Ν ας Δημοκρατ ας κ.. Τιμολ ων Κοψαχε λης και ο Πρ εδρος της Κοιν τητας κ.. Πατσιαρ κας Αθαν σιος, καθ ς αρκετο φ λοι του Συλλ γου.. ταν η πρ τη φορ που κανε ς απ την Περιφ ρεια το Δ μο, δεν επισκ φθηκε τις εκδηλ σεις μας και σ γουρα αυτ θα χει σχ ση με τον «Καλλικρ τη».. του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν θ λει να ευχαριστ σει λους σους βο θησαν στην επιτυχ α των εκδηλ σεων, τον κ σμο που μας τ μησε με την παρουσ α του και ε χεται Χρ νια Πολλ και Καλ Σαρακοστ σ’ λους.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00010291/real_p.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00030836/real_p.. Φωτογραφ ες μπορε τε να δε τε στο.. e-amigdalies.. Παρασκευ , 4.. Μαρτ ου.. Παρασκευ 4 Μαρτ ου 2011.. δ ωρη προειδοποιητικ κατ ληψη των γραφε ων της Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης Γρεβεν ν,.. Τους κατο κους των Αμυγδαλι ν επισκ φτηκαν στο χ ρο της κατ ληψης και εξ φρασαν τη συμπαρ στασ τους στον αγ να τους και στο δ καιο α τημ τους,.. ο Αντιπεριφερει ρχης κ.. Δασταμ νης Γε ργιος, ο Αντιδ μαρχος κ.. Μιχαλογι ννης Κων/νος, η Δημοτικ Σ μβουλος επικεφαλ ς της Λα κ ς Συσπε ρωσης Ντ γκα Παναγι τα και ο Περιφερειακ ς Σ μβουλος κ.. Χ τσιος Ιω ννης.. Τους ευχαριστο με πολ.. για την Τρ τη 8 Μαρτ ου 2011 στην προειδοποιητικ κατ ληψη μιας ημ ρας του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. Στη συν χεια ακ μα σχεδι ζουν να συμμετ χουν στη σ σκεψη της Επιτροπ ς Αγ να του Δ μου Γρεβεν ν και να συντον σουν τον αγ να τους με προοπτικ.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00009374/real_p.. Τετ ρτη, 2 Μαρτ ου.. Τετ ρτη 2 Μαρτ ου 2011.. στις Αμυγδαλι ς Γρεβεν ν λα κ συν λευση η οπο α ομ φωνα εξ δωσε το παρακ τω ψ φισμα:.. ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑ ΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.. Δασταμ νη Γε ργιου, του Αντιδημ ρχου κ.. Μιχαλογι ννη Κων/νου, του Περιφερειακο Συμβο λου κ.. Αδ μου Μ νθου, του Προ δρου της Κοιν τητας κ.. Πατσιαρ κα Αθαν σιου.. και π ρα πολλ ν κατο κων του χωριο.. Θαν σης Χαντ βας.. , που λ γω ανειλημμ νων υποχρε σεων απουσ αζε, με φαξ που στειλε ενημ ρωσε τους κατο κους τι προ θησε το α τημ μας στο Υπουργε ο Παιδε ας και περιμ νει απ ντηση.. απ λους τους παρευρισκ μενους, η αδι λαχτη στ ση και αν μη τι λλο αντιδημοκρατικ συμπεριφορ της.. για την επιμον στην πρ τασ τους για το κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, τη στιγμ που απ τη διαβο λευση που προηγ θηκε προκ πτει τι.. (πρ τα ο μαθητ ς!!!),.. απ φαση για ναρξη αγ να και κινητοποι σεων διαρκε ας μ χρι την ικανοπο ηση του αιτ ματ ς μας, να παραμε νει και να συνεχ σει να λειτουργε ως 2/θ σιο το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. Οι κινητοποι σεις που αποφασ στηκαν ομ φωνα και χουν.. τη στ ριξη του Αντιπεριφερει ρχη κ.. Δασταμ νη Γε ργιου και του Αντιδημ ρχου κ.. Μιχαλογι ννη Κων/νου, ε ναι οι εξ ς:.. Την Παρασκευ 4 Μαρτ ου 2011 και ρα 8.. δ ωρη προειδοποιητικ κατ ληψη των γραφε ων της Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης Γρεβεν ν.. Την Τρ τη 8 Μαρτ ου 2011 προειδοποιητικ κατ ληψη μιας ημ ρας του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. Συμμετοχ στη σ σκεψη της Επιτροπ ς Αγ να του Δ μου Γρεβεν ν και συντονισμ ς του αγ να με προοπτικ την κατ ληψη διαρκε ας των γραφε ων της Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης Γρεβεν ν και του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, τη συμβολικ παρ δοση των κλειδι ν του Σχολε ου στη Διευθ ντρια Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπ/σης κ.. Το ψ φισμα το υπογρ φουν:.. Δευτ ρα, 28 Φεβρουαρ ου 2011.. Το Σ ββατο 26 Φεβρουαρ ου 2011.. πραγματοποι θηκε η πρ τη εκδ λωση για τις Απ κριες 2011.. Στο παιδικ π ρτι μεταμφιεσμ νων που διοργαν θηκε.. στην α θουσα του Συλλ γου.. με τη συμμετοχ πολλ ν μικρ ν φ λων του Συλλ γου.. Εδ μπορε τε να δε τε μερικ ς φωτογραφ ες απ την εκδ λωση.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00011020/real_p.. Την Κυριακ 27 Φεβρουαρ ου 2011 π γαμε για κ δρα.. Εδ μπορε τε να δε τε μερικ ς φωτογραφ ες απ το περιπετει δες και κουραστικ εγχε ρημα γιατ και το τρακτ ρ μας κ λλησε και γιατ για μια ακ μη φορ συμμετε χαν σχεδ ν οι διοι και οι διοι.. Δε τε.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00004596/real_p.. αισθ νεται την αν γκη να ευχαριστ σει δημ σια τους Κιο ρκα Παναγι τη και Χρ στο Τσο πα που συμμετε χαν με τα τρακτ ρ τους αφιλοκερδ ς στο κ ψιμο και μεταφορ των κ δρων, καθ ς και τους Κων/νο Σ νη, Κων/νο Β.. Στερι πουλο, Ν στορα Βασ λειο, Αργ ριο Καραλι λιο, Θωμ Ν.. Ρ τσικα, Αθαν σιο Κουταλ και τον Ηλ α Καραλι λιο που με το τρακτ ρ του μας βο θησε να ξεκολλ σουμε απ τη λ σπη.. Και του χρ νου καλ τερα.. Σ ββατο, 26 Φεβρουαρ ου 2011.. Π μπτη 24 Φεβρουαρ ου 2011.. οι.. γονε ς των μαθητ ν.. του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν συνοδευ μενοι απ τον.. Αντιδ μαρχο κ.. Μιχαλογι ννη Κωνσταντ νο.. , τον εκπρ σωπο του.. Αντιπεριφερει ρχη και Περιφερειακ Σ μβουλο κ.. Χ τσιο Ιω ννη.. και το μ λος του Δ.. Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν και υποψ φιο Δημοτικ Σ μβουλο κ.. Κιο ρκα Κωνσταντ νο.. , προ βησαν σε παρ σταση διαμαρτυρ ας στα γραφε α της Διευθ ντριας Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπ/σης κ.. λενας Ζυγο ρη, παρουσ α και του Διευθυντ Πρωτοβ θμιας Εκπ/σης Γρεβεν ν κ.. Ν στου Γε ργιου και κατ θεσαν το παρακ τω υπ μνημα διαμαρτυρ ας:.. (Ακολουθε το υπ μνημα το οπο ο υπογρ φουν λοι οι φορε ς των Αμυγδαλε ν και λοι οι γονε ς των μαθητ ν του Δημοτικο Σχολε ου.. ).. Απ τη συζ τηση που ακολο θησε διαπιστ θηκε.. τι παρ’ τι λοι οι γονε ς, οι φορε ς των Αμυγδαλε ν και σ σσωμη η τοπικ κοινων α, επιθυμο ν να μην καταργηθε το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν και.. παρ’ τι ο.. , η.. Διευθ ντρια Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπ/σης κ.. λενα Ζυγο ρη και ο Διευθυντ ς Πρωτοβ θμιας Εκπ/σης Γρεβεν ν κ.. Ν στος Γε ργιος επιμ νουν στην πρ τασ τους για τη κατ ργηση του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν και τη συγχ νευσ του στην Κιβωτ.. Γι’ αυτ και προκειμ νου να συζητ σουμε.. για τη μορφ και την.. κλιμ κωση των κινητοποι σεων για να μην κλε σει το Σχολε ο μας, καλο με λους τους Αμυγδαλι τες σε λα κ συν λευση την Τετ ρτη 2 Μαρτ ου και ρα 7.. Στη λα κ συν λευση θα προσκληθο ν επ σης Βουλευτ ς, ο Αντιπεριφερει ρχης και ο Δ μαρχος Γρεβεν ν.. Τρ τη, 22 Φεβρουαρ ου 2011.. Πιο κ τω μπορε τε να δε τε μια φωτογραφ α απ το κι σκι και τις κο νιες που κατασκε ασε ο Πολιτιστικ ς Σ λλογος το 2010 στον γιο Χριστ φορο (και τα δ ο κ στισαν περ που 3000 ευρ.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00024021/real_p.. Π μπτη, 17 Φεβρουαρ ου 2011.. Ομ φωνα αποφ σισε το Δημοτικ Συμβο λιο να μην υποστηρ ξει πρ ταση για οποιαδ ποτε συγχ νευση σχολε ων Α/θμιας και β/θμιας εκπα δευσης στην περιοχ του Δ μου Γρεβεν ν.. Ολ κληρο.. το κε μενο της σχετικ ς εισ γησης του.. Αντιδημ ρχου Παιδε ας Πολιτισμο και Αθλητισμο Κ στα Μιχαλογι ννη.. μπορε τε να διαβ σετε εδ.. Αξ ζει να σημει σουμε τι στη συνεδρ αση παραβρ θηκαν π ρα πολλο πολ τες απ τα χωρι των οπο ων τα σχολε α προτε νεται να καταργηθο ν και π ρα πολλο Αμυγδαλι τες.. Η απ φαση για το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν αναφ ρει:.. Ειδικ τερα οι κ τοικοι της Κοιν τητας των.. Αμυγδαλε ν.. , που ε ναι ομολογουμ νως να απ τα πιο ζωνταν και με προοπτικ χωρι του Δ μου μας, αντ δρασαν σ σσωμοι και συντονισμ να με ομ φωνες αποφ σεις τοπικ ν Συνελε σεων που συμμετε χα και ο διος αλλ και ο Διευθυντ ς Α/Β θμιας Εκπα δευσης, οι προσπ θει ς του οπο ου να πειστο ν για την ορθ τητα της πρ τασ ς του απ βησαν καρπες, με ανακο νωση στον τοπικ Τ πο αλλ και παραστ σεις στα αρμ δια ργανα, αφο το διθ σιο δημοτικ σχολε ο εκε αριθμε δεκατ σσερις μαθητ ς, αριθμ ς που δημιουργε την εδραιωμ νη α σθηση τι εκε η λειτουργ α του δημοτικο σχολε ου και νηπιαγωγε ου θα πρ πει οπωσδ ποτε να συνεχιστε.. Ακ μα γιατ οι καιρικ ς και οι συγκοινωνιακ ς συνθ κες δεν διασφαλ ζουν, σε καμ α περ πτωση, τις παιδαγωγικ ς προ ποθ σεις για την ασφαλ και νετη μεταφορ των μαθητ ν (η διαδρομ ε ναι πολ μεγ λη και π ρα πολ επικ νδυνη το χειμ να και το υψ μετρο ε ναι περ που 1000μ τρα).. Επ σης διαθ τει σ γχρονο εξοπλισμ , πλ ρη υλικοτεχνικ υποδομ και μ λλον, γιατ στο Νηπιαγωγε ο και στον παιδικ σταθμ του χωριο φοιτο ν σ μερα δ δεκα (12) παιδι.. Τ.. ρ τη, 15 Φεβρουαρ ου 2011.. Δελτ ο Τ που του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν.. Την Κυριακ 13 Φεβρουαρ ου 2011 και ρα 6.. πραγματοποι θηκε στην α θουσα πολλαπλ ν χρ σεων του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, με πρωτοβουλ α του Πολιτιστικο Συλλ γου και τη συμμετοχ λων των φορ ων της Κοιν τητας,.. με θ μα.. την πρ ταση για την κατ ργηση του Δημοτικο Σχολε ου και Νηπιαγωγε ου Αμυγδαλε ν.. Στην κατ μεστη απ κ σμο α θουσα, γινε ενημ ρωση για τις μ χρι τ ρα εξελ ξεις, ακο στηκαν απ ψεις και προτ σεις.. Απ τη συζ τηση που ακολο θησε εκφρ στηκε απ λους τους παρευρισκ μενους η κατηγορηματικ αντ δραση για το κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου και Νηπιαγωγε ου.. Στη συν λευση ακ μα γινε συζ τηση για την κλιμ κωση των κινητοποι σεων για την ικανοπο ηση του αιτ ματ ς μας για.. να παραμε νουν και να λειτουργ σουν πως χουν το Δημοτικ Σχολε ο και το Νηπιαγωγε ο Αμυγδαλε ν.. Σαν πρ τες εν ργειες στην κατε θυνση αυτ αποφασ στηκαν: πρ τον, η παρουσ α λων των κατο κων στη συνεδρ αση του Δημοτικο Συμβουλ ου που θα γ νει την Π μπτη 17 Φεβρουαρ ου και δε τερον, η εκ ν ου παρ σταση διαμαρτυρ ας στη Διευθ ντρια Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπα δευσης Περιφ ρειας Δυτικ ς Μακεδον ας.. Αξ ζει να σημει σουμε τι αναφορικ με το α τημα των φορ ων της Κιβωτο για να πηγα νουν οι μαθητ ς μας στο Γυμν σιο της Κιβωτο , απορρ φτηκε και καταδικ στηκε απ λους με τον πιο ντονο και κατηγορηματικ τρ πο.. Τ λος για μια ακ μη φορ απ λους τους παρευρισκ μενους Αμυγδαλι τες εκφρ στηκε μεγ λη ικανοπο ηση, για την υποστ ριξη του αιτ ματ ς μας απ το.. Θαν ση Χαντ βα, τον Αντιπεριφερει ρχη κ.. Δασταμ νη Γε ργιο και τον Αντιδ μαρχο κ.. Μιχαλογι ννη Κων/νο.. Τους ευχαριστο με πολ και ελπ ζουμε να γ νουν πρ ξη οι υποσχ σεις τους και να μην καταργηθο ν το Δημοτικ Σχολε ο και Νηπιαγωγε ο Αμυγδαλε ν, αλλ να παραμε νουν και να συνεχ σουν τη λειτουργ α τους πως χουν.. Παρασκευ , 11 Φεβρουαρ ου 2011.. Πολιτιστικ ς Σ λλογος Αμυγδαλι ν.. ανακοιν νει πως για τις.. Απ κριες 2011.. διοργαν νει τις παρακ τω εκδηλ σεις:.. 1).. Χορ μεταμφιεσμ νων για τους μικρο ς φ λους του Συλλ γου.. το Σ ββατο 26 Φεβρουαρ ου και ρα 6.. , στην α θουσα του Συλλ γου, με μουσικ , χορ , «μπουφ » και πολλ ς εκπλ ξεις.. (Ε σοδος δωρε ν).. 2) Την.. Κυριακ 27 Φεβρουαρ ου στις 10 π.. θα ξεκιν σουμε απ το χ ρο της πλατε ας για το.. κ ψιμο και τη μεταφορ των κ δρων.. σοι επιθυμο ν να συμμετ χουν θα πρ πει να βρ σκονται στο χ ρο της πλατε ας την προαναφερ μενη ρα.. 3) Την.. Κυριακ 6 Μαρτ ου στις 8.. 30 μ.. , θα γ νει το ναμμα του.. παραδοσιακο «φανο ».. Στην εκδ λωση θα υπ ρχει τραγο δι και χορ ς με το.. δημοτικ μουσικ συγκρ τημα του Σ κη και Κ στα Τσιοτ κα.. , εν μ λη του Συλλ γου θα προσφ ρουν τσ πουρο και κρασ δωρε ν.. 4) Την Καθαρ Δευτ ρα στην τοποθεσ α.. Αγ α Βαρβ ρα.. θα γιορταστο ν τα κο λουμα.. Θα υπ ρχει φθονη φασολ δα, λαγ νες, νηστ σιμα εδ σματα και κρασ δωρε ν.. Επ σης θα γ νει και ο καθιερωμ νος διαγωνισμ ς.. πετ γματος του χαρταετο.. Δευτ ρα, 7.. Φεβρουαρ ου 2011.. ελτ ο τ που του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν.. Τη Δευτ ρα 7 Φεβρουαρ ου 2011 και ρα 8.. πραγματοποι θηκε στην α θουσα πολλαπλ ν χρ σεων του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν συγκ ντρωση-συζ τηση με θ μα.. την πρ ταση για τη συγχ νευση του Σχολε ου μας στην Κιβωτ.. Τη συζ τηση νοιξε ο Προ στ μενος του Σχολε ου κ.. Αργ ριος Καραλι λιος, κατ πιν μ λησε ο Διευθυντ ς Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης κ.. Ν στος Γε ργιος, εν στη συν χεια μ λησαν, ο Αντιδ μαρχος κ.. Μιχαλογι ννης Κων/νος, ο Πρ εδρος της Κοιν τητας κ.. Πατσιαρ κας Αθαν σιος, ο Ιερ ας της ενορ ας κ.. Καραπο λιος Ευθ μιος, καθ ς και π ρα πολλο γονε ς και μαθητ ς που παραβρ θηκαν.. Απ τη συζ τηση που ακολο θησε, και παρ' λη την προσπ θεια του κ.. Ν στου να τους πε σει για το αντ θετο, υπ ρξε καθολικ αντ δραση απ λους τους παρευρισκ μενους στην πρ ταση για το κλε σιμο του Σχολε ου και στη συγχ νευσ του στην Κιβωτ.. Ιδια τερα να σημει σουμε τη σαφ και κατηγορηματικ δ λωση του Αντιδημ ρχου κ.. Μιχαλογι ννη Κων/νου τι το.. Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν σε καμ α περ πτωση δεν πρ πει να κλε σει, αλλ να παραμε νει να λειτουργε πως χει.. , καθ ς και την επ σης κατηγορηματικ δ λωση λων των γον ων,.. τι απαιτο ν να παραμε νει και να λειτουργ σει ως διθ σιο το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. Σε αντ θετη περ πτωση, δ λωσαν, θα αναγκαστο ν να φ γουν απ τις Αμυγδαλι ς και θα π νε να κατοικ σουν μ νιμα στα Γρεβεν σε λλη π λη.. Π ντως σε καμ α περ πτωση δεν πρ κειται να επιτρ ψουν τα παιδι τους να π νε στο σχολε ο της Κιβωτο.. Τ λος αξ ζει να αναφ ρουμε τι απ λους τους παρευρισκ μενους Αμυγδαλι τες εκφρ στηκε μεγ λη ικανοπο ηση, για τη δημ σια δ λωση του Βουλευτ Γρεβεν ν τι το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν δεν πρ κειται να κλε σει, αφο οι διοι οι γονε ς δεν συμφωνο ν και για την επ σης δημ σια τοποθ τηση του Αντιπεριφερει ρχη κ.. Δασταμ νη Γε ργιου με την οπο α τ σσεται εν ντια στη συγχ νευση των ολιγοθ σιων σχολικ ν μον δων της Περιφερειακ ς Εν τητας Γρεβεν ν.. Τους ευχαριστο με πολ για τη στ ριξη του αγ να μας.. Για το Διοικητικ Συμβο λιο Ο Πρ εδρος Αργ ριος Καραλι λιος Η Γεν.. Γραμματ ας Ελ νη Κ.. Συν ντευξη του Βουλευτ Γρεβεν ν Θαν ση Χαντ βα για λα τα θ ματα στον star-fm.. Στη συν ντευξ του αυτ ο κ.. Βουλευτ ς μεταξ των λλων δ λωσε.. Για τις συγχωνε σεις – καταργ σεις των σχολε ων αν φερε πως θα πρ πει η τοπικ κοινων α να αποφασ σει.. Ειδικ τερα αναφερ μενος στην περ πτωση του.. Δημοτικο σχολε ου των Αμυγδαλι ν.. ε πε πως αφο οι διοι οι γονε ς δεν συμφωνο ν δεν θα γ νει.. Ολ κληρη τη συν ντευξη μπορε τε να τη διαβ σετε εδ.. gr/?p=222.. Τετ ρτη, 2 Φεβρουαρ ου 2011.. Δημ σια τοποθ τηση του Αντιπεριφερει ρχη Γρεβεν ν κ.. Δασταμ νη Γι ργου.. για τη συγχ νευση, κατ ργηση, δρυση Σχολε ων.. Δημοσιε τηκε στο.. την.. Τρ τη, 01 Φεβρουαρ ου 2011 18:06.. Εν ψει της φημολογο μενης συγχ νευσης- κατ ργησης των σχολε ων της περιφερειακ ς εν τητας Γρεβεν ν θα θ λαμε να εκφρ σουμε την ντονη ανησυχ α μας για την λη διαδικασ α η οπο α γ νεται εν κρυπτ.. Η απ φαση για συγχ νευση και κατ ργηση ολιγοθ σιων σχολικ ν μον δων, µε το αιτιολογικ των λ γων µαθητ ν, διακρ νεται απ μονομ ρεια γιατ δεν εξετ ζει λλες παραμ τρους.. Η παιδε α δεν μπορε να αντιμετωπ ζεται αποκλειστικ και μ νο ως οικονομικ μ γεθος και να ρυθμ ζεται με γν μονα τους ποσοτικο ς δε κτες.. Η υπερσυγκ ντρωση μαθητικο δυναμικο στις αστικ ς σχολικ ς μον δες, χωρ ς να χουν επιλυθε τα μεγ λα προβλ ματα της κτιριακ ς και υλικοτεχνικ ς υποδομ ς, θα επιφ ρει πλ ρη υποβ θμιση της παρεχ μενης εκπα δευσης, παρ τις εξ αντιθ του δηλ σεις της πολιτικ ς ηγεσ ας του Υπουργε ου Παιδε ας.. Αξιοσημε ωτο ε ναι το γεγον ς πως με το συγκεκριμ νο σχ διο το υπουργε ο δ νει τη δυνατ τητα στον διευθυντ εκπα δευσης να αποφασ ζει για τη συγχ νευση και κατ ργηση σχολε ων παρακ μπτοντας τις τοπικ ς κοινων ες και τα υπ ρχοντα ργανα (επιτροπ ς παιδε ας, αυτοδιοικητικ συμβο λια).. Ο σχεδιασμ ς και η πυκν τητα των σχολικ ν μον δων στη χ ρα μας και ειδικ τερα στην Περιφερειακ Εν τητα Γρεβεν ν, δεν μπορε να γ νει ο τε με αριθμητικ ο τε με ιδιωτικοοικονομικ κριτ ρια λ γω του χαρακτ ρα της παιδε ας ως κοινωνικο αγαθο , αλλ και λ γω των τοπικ ν ιδιαιτεροτ των.. Η περιοχ των Γρεβεν ν ε ναι κατ β ση ορειν με ντονο αν γλυφο, ακρα ες κλιματολογικ ς συνθ κες και προβληματικ επαρχιακ οδικ δ κτυο.. Η κατ ργηση και συγχ νευση σχολε ων θα χει εξαιρετικ αρνητικ ς κοινωνικ ς συν πειες αφο θα αποδυναμ σει ακ μη περισσ τερο τις τοπικ ς κοινων ες ιδια τερα τις μειονεκτικ ς και προβληματικ ς.. Τα ολιγοθ σια σχολε α χουν τερ στια εκπαιδευτικ , πολιτιστικ , κοινωνικ και εθνικ προσφορ , χι μ νο για τους μαθητ ς τους αλλ και την ευρ τερη τοπικ κοινων α της υπα θρου.. Το ν ο συγχωνευμ νο σχολε ο θα χει ταχ τατα φθ νουσα πορε α, γιατ εξαιτ ας των παραπ νω αρνητικ ν παραμ τρων, πολλ ς οικογ νειες θα αναγκαστο ν να εγκαταλε ψουν τα χωρι τους και να κατοικ σουν μ νιμα στα Γρεβεν στη Δεσκ τη.. Σε τι αφορ το επιχε ρημα της με ωσης του λειτουργικο κ στους, αυτ καταρρ πτεται ε κολα και απ τον καθ να, γιατ απλο στατα το κ στος μεταφορ ς των μαθητ ν, σχεδ ν π ντα ε ναι πολ μεγαλ τερο απ το κ στος λειτουργ ας.. Η μετακ νησ των μαθητ ν σε να πιο μακριν σχολε ο θα θετε σε κ νδυνο τη σωματικ τους ακεραι τητα.. Οι καιρικ ς και οι συγκοινωνιακ ς συνθ κες δεν διασφαλ ζουν τις παιδαγωγικ ς προ ποθ σεις για την ασφαλ και νετη μεταφορ των μαθητ ν (ιδια τερα κατ την περ οδο του χειμ να), επιπλ ον θα ε χε ως αποτ λεσμα την σπατ λη χρ νου για τους μαθητ ς που θα πρεπε να μετακινηθο ν απ να περιφερειακ σχολε ο σε να κεντρικ , καθ ς και πρ σθετη ψυχοσωματικ επιβ ρυνσ που θα χει μεσο αντ κτυπο στη σχολικ τους επ δοση.. Τ λος, κ ποιοι απ αυτο ς τους µαθητ ς θα προστεθο ν σε αυτο ς που εγκαταλε πουν το σχολε ο.. Λαμβ νοντας υπ ψη τις παραπ νω παραμ τρους ε μαστε αντ θετοι στη συγχ νευση των ολιγοθ σιων σχολικ ν μον δων.. ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.. ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.. Σ ββατο.. , 29.. Ιανουαρ ου 2011.. «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ».. του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν.. Το Σ ββατο 29 Ιανουαρ ου 2011, αντιπροσωπε α απ εκπροσ πους λων των φορ ων των Αμυγδαλι ν (Πολιτιστικ ς Σ λλογος, Τοπικ Κοιν τητα, Αθλητικ ς Σ λλογος, Γεωργικ ς Συνεταιρισμ ς), ε χε συν ντηση με το βουλευτ Γρεβεν ν κ.. Η συν ντηση γινε στο γραφε ο του βουλευτ και εκε οι εκπρ σωποι των φορ ων κατ θεσαν το υπ μνημα διαμαρτυρ ας για το προτειν μενο κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. Δ λωσαν στον κ.. Βουλευτ τι η προτειν μενη συγχ νευση των Δημοτικ ν Σχολε ων Αμυγδαλε ν, Βατολ κκου, Αγ ου Γεωργ ου και Κιβωτο , βρ σκει κατηγορηματικ αντ θετους λους τους φορε ς των Αμυγδαλε ν, καθ ς και λους τους γονε ς των μαθητ ν.. Επ σης εξ γησαν τι αυτ η λ ση εκθ τει σε πολλο ς κινδ νους τους μαθητ ς κατ τη μεταφορ τους θα υπ ρχει μεγ λη απ λεια χρ νου στην αναμον του μεταφορικο μ σου, αλλ και στη μεταφορ (ο χρ νος μεταφορ ς ε ναι πολ μεγαλ τερος απ μισ ρα, δηλαδ πολ μεγαλ τερα απ τα ρια που ορ ζονται) και.. γενικ οι καιρικ ς και οι συγκοινωνιακ ς συνθ κες δεν διασφαλ ζουν τις παιδαγωγικ ς προ ποθ σεις για την ασφαλ και νετη μεταφορ των μαθητ ν.. (ιδια τερα κατ την περ οδο του χειμ να), ανεβ ζει π ρα πολ το κ στος λειτουργ ας (λ γω του μεγ λου κ στους μεταφορ ς), επ σης τι λοι οι γονε ς, λοι οι φορε ς, αλλ και λοι οι κ τοικοι, ε ναι απ λυτα ικανοποιημ νοι απ τη λειτουργ α του 2/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. Για λους αυτο ς τους λ γους.. δ λωσαν τι απαιτο ν να παραμε νει και να λειτουργ σει ως διθ σιο το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. και ζ τησαν απ τον κ.. Βουλευτ να π ρει δημ σια θ ση και να υποστηρ ξει το α τημ τους.. Βουλευτ ς αφο κουσε με προσοχ τις προτ σεις μας,.. υποσχ θηκε τι θα υποστηρ ξει που και σο χρειαστε το α τημα των φορ ων για τη συν χιση της λειτουργ ας ως διθ σιου του Σχολε ου μας και δεσμε τηκε να π ρει και δημ σια θ ση.. Παρασκευ , 2.. 8.. Ιανουαρ ου 2011.. ΠΟΜΝΗΜΑ.. ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ.. Σ.. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.. λοι εμε ς που υπογρ φουμε αυτ το υπ μνημα,.. το Συμβο λιο της Τοπικ ς Κοιν τητας Αμυγδαλε ν, το Διοικητικ Συμβο λιο του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν, το Διοικητικ Συμβο λιο του Αθλητικο Συλλ γου Αμυγδαλε ν, το Διοικητικ Συμβο λιο του Γεωργικο Συνεταιρισμο.. αλλ και λοι οι κ τοικοι της τοπικ ς Κοιν τητας.. , μ λις πληροφορηθ καμε τι προτε νεται η κατ ργηση των Δημοτικ ν Σχολε ων των Αμυγδαλε ν, Αγ ου Γεωργ ου και Βατολ κκου και η δρυση εν ς 6/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου στην.. Κιβωτ και με δεδομ νο τι λοι οι γονε ς των μαθητ ν του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν διαφωνο ν κατηγορηματικ.. , δηλ νουμε κατηγορηματικ τι.. σε καμ α περ πτωση δεν θα επιτρ ψουμε το κλε σιμο του Δημοτικο Σχολε ου μας.. Κι αυτ γιατ πως υποστηρ ζουν οι γονε ς και κηδεμ νες των μαθητ ν:.. Δι βασε ολ κληρο το υπ μνημα εδ.. Παρασκευ , 21 Ιανουαρ ου 2011.. Υπ μνημα γον ων και κηδεμ νων του Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν.. Αμυγδαλι ς 20-1-2011.. Προς.. :.. Βουλευτ Γρεβεν ν 2.. Αντιπεριφερει ρχη Γρεβεν ν 3.. Δ μαρχο Γρεβεν ν 4.. Διευθ ντρια Πρωτοβ θμιας και Δευτεροβ θμιας Εκπ/σης Περιφ ρειας Δυτικ ς Μακεδον ας 5.. Διευθυντ Πρωτοβ θμιας Εκπα δευσης Γρεβεν ν.. ΥΠΟΜΝΗΜΑ.. λοι εμε ς που υπογρ φουμε αυτ το υπ μνημα, γονε ς και κηδεμ νες του 2/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν, μ λις πληροφορηθ καμε τι προτε νεται η κατ ργηση των Δημοτικ ν Σχολε ων των Αμυγδαλε ν, Αγ ου Γεωργ ου και Βατολ κκου και η δρυση εν ς 6/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου στην Κιβωτ , δηλ νουμε κατηγορηματικ τι η πρ ταση αυτ μας βρ σκει λους κατηγορηματικ αντ θετους, για τους παρακ τω λ γους:.. Εκθ τει σε πολλο ς κινδ νους τους μαθητ ς κατ τη μεταφορ τους, ιδια τερα κατ την περ οδο του χειμ να.. Το ψηλ τερο σημε ο του δρ μου Αμυγδαλι ν - Κιβωτο ε ναι π νω απ 950 μ τρα και το χειμ να γ νεται π ρα πολ επικ νδυνο.. Θα υπ ρχει μεγ λη απ λεια χρ νου στην αναμον του μεταφορικο μ σου, αλλ και στη μεταφορ.. Η απ σταση ε ναι πολ παραπ νω απ 10 χιλι μετρα και ο χρ νος μεταφορ ς ε ναι πολ μεγαλ τερος απ μισ ρα (δηλαδ πολ μεγαλ τερα απ τα ρια που ορ ζονται).. Ε μαστε απ λυτα ικανοποιημ νοι απ τη λειτουργ α του 2/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου Αμυγδαλε ν γιατ προσφ ρει εξαιρετικ ς υπηρεσ ες στους μαθητ ς και στην τοπικ κοινων α.. Γι’ αυτο ς τους λ γους απαιτο με να παραμε νει και να λειτουργ σει ως διθ σιο το Δημοτικ Σχολε ο Αμυγδαλε ν.. Σε αντ θετη περ πτωση θα μας αναγκ σετε να φ γουμε απ τις Αμυγδαλι ς και θα π με να κατοικ σουμε μ νιμα στα Γρεβεν σε λλη π λη.. Π ντως σε καμ α περ πτωση δεν πρ κειται να επιτρ ψουμε τα παιδι μας να π νε στο σχολε ο της Κιβωτο.. Το υπ μνημα το υπογρ φουν οι γονε ς – κηδεμ νες λων των μαθητ ν του Σχολε ου:.. Τετ ρτη, 12.. ρθρο του Αργ ρη Καραλι λιου για την κατ ργηση-συγχ νευση ολιγοθ σιων σχολε ων.. Μ α απ τις προτ σεις που κυκλοφ ρησαν και αφορο ν την περιοχ μας, προτε νει την.. κατ ργηση των Δημοτικ ν Σχολε ων των Αμυγδαλε ν, Αγ ου Γεωργ ου και Βατολ κκου.. και την δρυση εν ς 6/θ σιου Δημοτικο Σχολε ου στην Κιβωτ (μ λλον στο κτ ριο του Γυμνασ ου).. Τα επιχειρ ματα αυτ ς της πρ τασης ε ναι κυρ ως η εξοικον μηση π ρων, με τη με ωση των εκπαιδευτικ ν και των λειτουργικ ν δαπαν ν.. Η πρ ταση αυτ ε ναι τελε ως λαθεμ νη, γιατ εκτ ς λων των παραπ νω επιχειρημ των, υπ ρχουν και οι παρακ τω λ γοι: 1.. Ο αριθμ ς των εκπαιδευτικ ν στο ν ο συγχωνευμ νο σχολε ο θα ε ναι σχεδ ν διος και μεγαλ τερος απ τι σ μερα στα τ σσερα σχολε α.. Δι βασε περισσ τερα εδ.. Κυριακ 2 Ιανουαρ ου 2011.. ΔΕΛΤΙ.. O.. ΤΥΠΟΥ.. Πραγματοποι θηκαν την Πρωτοχρονι με πολ μεγ λη επιτυχ α οι προγραμματισμ νες εκδηλ σεις των ρουγκουτσαρι ν και της κοπ ς της πρωτοχρονι τικης βασιλ πιτας του Πολιτιστικο Συλλ γου Αμυγδαλι ν.. Πιο συγκεκριμ να, τα «ρουγκουτσ ρια» αφο πρ τα εκκλησι στηκαν, στη συν χεια επισκ φτηκαν λα τα σπ τια του χωριο και μετ το μεσημ ρι το θιμο κορυφ θηκε με χορ στην πλατε α.. Φ τος για πρ τη φορ στην εκδ λωση γινε και η κοπ της βασιλ πιτας του Συλλ γου (η δ κατη βδομη στη σειρ απ την δρυση του Συλλ γου που επ σης για πρ τη φορ ταν παραδοσιακ ), χ ρεψαν τα τρ α χορευτικ τμ ματα του Συλλ γου μας, καθ ς και ο κ σμος που παρευρ θηκε, με το συγκρ τημα των Σ κη και Κ στα Τσιοτ κα και μοιρ στηκαν σε λους παραδοσιακ ς π τες, κρασ τσ πουρο, αναψυκτικ και δ ρα στους μικρο ς φ λους του Συλλ γου.. Αυτ που θ λουμε να σημει σουμε φ τος, ε ναι τι αποδε χτηκε πολ σωστ η απ φαση του Διοικητικο Συμβουλ ου για τη αλλαγ της μορφ ς της εκδ λωσης, αφο και με τη βο θεια του καιρο , η επιτυχ α της εκδ λωσης και η προσ λευση του κ σμου ταν τ σο μεγ λη που δεν το φανταζ ταν κανε ς.. Ακ μα να σημει σουμε τι για μια ακ μη φορ οι ν οι του χωριο ανταποκρ θηκαν στο κ λεσμα του Συλλ γου και συμμετε χαν με μεγ λη προθυμ α στην αναβ ωση του εθ μου και τους ευχαριστο με λους πολ , πως επ σης ευχαριστο με πολ και λα τα μ λη των χορευτικ ν μας τμημ των για τη συμμετοχ τους και τους συγχα ρουμε για την καταπληκτικ τους εμφ νιση.. Επ σης ευχαριστο με πολ και λους τους χωριανο ς που υποδ χτηκαν τα «ρουγκουτσ ρια» στα σπ τια τους και στην πλατε α με πολ αγ πη και «απλοχερι ».. Τη βασιλ πιτα του Συλλ γου κοψε ο Αντιπεριφερει ρχης Γρεβεν ν κ.. Δασταμ νης Γι ργος, μαζ με το Δ μαρχο Γρεβεν ν κ.. Δημοσθ νη Κουπτσ δη.. Τις εκδηλ σεις μας τ μησαν με την παρουσ α τους ο Αντιπεριφερει ρχης Γρεβεν ν κ.. Δασταμ νης Γι ργος, ο Δ μαρχος Γρεβεν ν κ.. Δημοσθ νης Κουπτσ δης, ο Δημοτικ ς Σ μβουλος κ.. Κ ραβος Β ος, ο Πρ εδρος του Τοπικο Συμβουλ ου κ.. Πατσιαρ κας Αθαν σιος, ο Διευθυντ ς του ΙΚΑ κ.. Μπουρ λλας Ευθ μιος και ο Πρ εδρος του Αθλητικο Συλλ γου κ.. Κουταλ ς Κων/νος.. Κλε νοντας θ λουμε να ευχαριστ σουμε πολ τους επ σημους προσκεκλημ νους και λους τους κατο κους που μας τ μησαν με την παρουσ α τους.. Εδ μπορε τε να δε τε μερικ ς φωτογραφ ες απ τις εκδηλ σεις.. [file:///C:/Documents and Settings/user/Τα γγραφ μου/Οι τοποθεσ ες μου Web/photogallery/photo00027348/real_p.. και εδ μπορε τε να διαβ σετε την ομιλ α του Προ δρου του Συλλ γου Αργ ρη Καραλι λιου.. Αρχικ..

  Original link path: /2011.htm
  Open archive

 • Title: ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  Descriptive info: ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.. ι Αμυγδαλιές (Πικριβινίτσα το παλιό όνομα), είναι χτισμένες στις πλαγιές μιας λοφοσειράς σε υψόμετρο 850-μέτρων περίπου, 12 χιλ.. βορειοδυτικά της πόλης των Γρεβενών.. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο χωριό, χτισμένο ανάμεσα σ' ένα δάσος από βελανιδιές, κερασιές, αμυγδαλιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα.. Μπορεί κανείς ανεβαίνοντας στον Κουτσόραχο (992 μ.. ), 1,5 χλμ.. (ΒΔ) της κοινότητας, να θαυμάσει το τοπίο μέχρι τον Όλυμπο.. Από την κορυφή του φαίνονται ακόμα το Σινιάτσικο, ο Μπούρινος, η οροσειρά της Πίνδου, τα Χάσια, το Βόϊο.. Στα δάση της βελανιδιάς, που περιβάλλουν το χωριό, πιθανότατα ζούνε λύκοι, αλεπούδες, λαγοί και ίσως ζαρκάδια και αρκούδες σε μικρό αριθμό.. Στην κοινότητα ανήκει και ο οικισμός της Λόχμης, που είναι ξακουστή ως τσιφλίκι Μπέηδων, αλλά και για τη μοναδική Κούλια της Δυτικής Μακεδονίας, που υπάρχει εκεί, ένα τριώροφο κτίριο που έχτισαν οι Τούρκοι Μπέηδες το 1848.. Σήμερα χρησιμοποιείται σαν ιδιωτική κατοικία ενώ έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο μνημείο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.. Αξιόλογες είναι οι εκκλησίες του χωριού, καθώς χρονολογούνται από τον 17ο έως τον 19ο αι.. και διατηρούν πολλές και ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες.. Στην εκκλησία του Αγ.. Αθανασίου (1650) 2,5 χλμ.. ανατολικά της κοινότητας σ' ένα ύψωμα με υπέροχη θέα, σώζεται τοιχογραφία του 17ου αι.. Ωραίες τοιχογραφίες υπάρχουν και στη νεόχτιστη εκκλησία (1941) του Αγ.. Δημητρίου μέσα στο χωριό.. Αξίζει ακόμη να επισκεφτεί κανείς τον Άγιο Χριστόφορο 200μ (Δ) του χωριού, το Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγιά) και την Αγία Παρασκευή 1χλμ.. (Ν), καθώς επίσης και τους Άγιους Ανάργυρους (Α).. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως για τον επισκέπτη παρουσιάζει και η εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στη Λόχμη (1848), με τις τοιχογραφίες της και την παράδοση για μια θαυματουργή εικόνα: Το ίδιο ισχύει και για τον Αγ.. Νικόλαο (1742), ένα ναό με παλιές αγιογραφίες.. Τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια οι Αμυγδαλιές έγιναν περισσότερο  ...   γυρίζουν όλα τα σπίτια του χωριού και το μεσημέρι χορεύουν στην πλατεία.. Τα τελευταία χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς το ίδιο έθιμο και στην πόλη των Γρεβενών.. Για τις Απόκριες διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:.. Την Κυριακή της Αποκριάς το πρωί η παραδοσιακή «γκαμήλα» γυρίζει στους δρόμους του χωριού.. Στις 9 η ώρα το βράδυ της ίδιας ημέρας γίνεται το άναμμα του φανού και η παρέλαση καρναβαλιών).. Επίσης υπάρχουν.. Γλέντι, τραγούδι, χορός με δημοτικό μουσικό συγκρότημα.. Οι γυναίκες του χορευτικού τμήματος τραγουδούν και χορεύουν παραδοσιακά Αποκριάτικα τραγούδια.. Μέλη του Συλλόγου ψήνουν μεζέδες και κερνούν κρασί και τσίπουρο δωρεάν.. Την Καθαρά Δευτέρα στην τοποθεσία Αγία Βαρβάρα γιορτάζονται τα κούλουμα.. Γίνεται ο καθιερωμένος διαγωνισμός πετάγματος του χαρταετού με δώρο για τον πρώτο νικητή.. Υπάρχει άφθονη φασολάδα, λαγάνες, νηστίσιμοι μεζέδες, κρασί και τσίπουρο δωρεάν.. Ακόμα χορεύουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, καθώς και όλοι όσοι επιθυμούν με δημοτικό μουσικό συγκρότημα.. Στις 2 Μαΐου στον Άγιο Αθανάσιο γίνεται το πανηγύρι του χωριού.. Μετά τη Θεία Λειτουργία, οι γυναίκες ντυμένες με παραδοσιακές στολές, τραγουδούν και χορεύουν παραδοσιακά τραγούδια.. Ακολουθεί γλέντι και χορός.. Γίνεται το παραδοσιακό αγώνισμα του άλματος τριπλούν και ο Πολιτιστικός Σύλλογος προσφέρει ποτά και αναψυκτικά.. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει τα «Πασχαλόγιορτα», το απόγευμα της Κυριακής του Θωμά ή στο Πανηγύρι (2 Μαΐου), ανάλογα ποια έρχεται τελευταία χρονικά.. Οι Αμυγδαλιές φημίζονται ακόμη για τα πολύ νόστιμα κεράσια τους.. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα και τα πιο όμορφα και ζωντανά χωριά του νομού Γρεβενών.. Η γεωγραφική θέση τους, περίπου στο μέσο του επαρχιακού δρόμου Γρεβενών - Τσοτυλίου επιτρέπει στον κάθε περαστικό να πιει καφέ, να φάει στις ψησταριές του χωριού και να βάλει βενζίνη, οποιαδήποτε μέρα και ώρα.. (Περισσότερες πληροφορίες για τις Αμυγδαλιές μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου.. e-amigdalies.. Αρχική..

  Original link path: /amigdalies%20_%20grvena.htm
  Open archive

 • Title: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ
  Descriptive info: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ.. ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ.. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ.. ΤΗΛΕΦΩΝΟ 24620884.. 33.. - ΦΑΞ 2462088433.. e-mail:.. web:.. σοι φ λοι του Συλλ γου μας επιθυμο ν να ενισχ σουν οικονομικ το Σ λλογ μας, μπορο ν να επικοινωνο ν με τον πρ εδρο του Συλλ γου στο τηλ φωνο 24420884.. , προκειμ νου να μ θουν τον αριθμ τραπεζικο λογαριασμο του Συλλ γου που θα κ νουν την κατ θεση.. Σας ευχαριστο με προκαταβολικ..

  Original link path: /epikinonia.htm
  Open archive

 • Title: AMIGDALIES
  Descriptive info: AMIGDALIES-GREVENA.. Our village (Amigdalies) is built on a hill at an altitude of 850 m and is located 12 km in the north-east Part of Grevena city.. It will only take you 15 min.. to get to Amigdalies (or Pikrivinitsa).. The people in this village are mostly farmers.. It’s a picturesque village built among almond and cherry trees.. As you climb the Koutsoraho mountain (992m) you will be amazed at the wonderful view, which goes all the way to the highest Greek mountain, the Mount Olympus.. From the very peak of Koutsoraho mountain you can also see Siniatsiko,.. Burinos, Hasia, the Pindos Mountains and Voio.. There are also wolves, foxes and rabbits and perhaps a limited number of deer and bears, living in the woods around the village.. The community consists of the villages Agia Triada and Lohmi, which is famous for being the last village to be possessed by the Turkish army.. The Turks has also built the so-called “Koulia” building in 1848, the only remaining turkish building which is considered to be a monument according to the Greek Archaelogical Department.. What is really worth –seeing are also the churches of the village,as the go back from the 17th to the 19th Century, and they contain lots and interesting frescoes.. The Agios Athanasios church ( at 1650 m/ 2,5 km from Amigdalies) | is known for its 17th century fresco.. There are also beautiful frescoes at the new-built church of Agios Dimitrios in the village.. Other churches known for their frescoes are the Pamegiston Taxiarxon church (built in 1848), the Agios  ...   bands take part in this special event.. It should be mentioned that our club participate in the “Prespeia” festival, an event which was held by the “Cultural Olympics Association” hosting a group of young painters from FYROM.. Furthermore, our club is a member of the “International Folklore Art” and the “Greek Cultural Movement”.. On New Year’s Day, “Rogatsaria” a local custom is conducted by the Cultural Club.. This custom is about traditional carols which are chanted by young people dressed in local outfit (one of them carries a bell) going around the village.. On the Apokries Sunday (Halloween) the custom of “Fanos” is held.. After the parade and the carnival contest, a big bonfire is lit at the village square and the people dance around it, singing songs (with lots of swearing!!!) One can also have local foods and a lot of wine and tsipuro (a local drink), all for free!!!.. At Easter, we celebrate the so-called “Pashalogiorta”.. On Monday, right after Apokries, we celebrate the “Kouloyma” as well.. Our club offers people cooked beans, big loaves of bread-made esrecially for that day-and other traditional food.. Them we fly kites.. On May 2nd, we celebrate, with sport games and traditional dances, right after church.. Finally the Cultural Club of Amigdalies is a member of the “International Folklore Art Organization” and the “Greek Cultural Movement”.. Amigdalies are also known for their cherries, which are absolutely delicious.. It’ s one of the most Beautiful villages in Grevena.. You can have a coffee, dine at the local restaurants and fuel your car around the clock.. home..

  Original link path: /amigdalies.htm
  Open archive

 • Title: Αργύριος Γ
  Descriptive info: Αργύριος Γ.. Καραλιόλιος.. ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – (ΠΙΚΡΙΒΕΝΙΤΣΑ).. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. Πριν από δεκατέσσερα χρόνια περίπου άρχισα να ασχολούμαι συστηματικά με την καταγραφή της ιστορίας του χωριού μου, γιατί πίστευα και πιστεύω πως:.. Πραγματικός πατριώτης είναι αυτός που αγαπά πρώτα απ’ όλα τον τόπο (χωριό ή πόλη) που γεννήθηκε και μεγάλωσε αυτός και οι πρόγονοί του.. Όταν γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε και πού βρισκόμαστε, μόνο τότε είμαστε σίγουροι για το πού πάμε.. Έχω την εντύπωση πως όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί αν θέλουμε πραγματικά οι προσπάθειές μας στο σχολειό να έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα, τότε είναι ανάγκη να ηγηθούμε μιας προσπάθειας για το ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.. Επίσης σαν εκπαιδευτικός έχω καταλήξει στο συμπέρασμα πως είναι πολύ σημαντικό, παιδαγωγικά ορθότερο και αποτελεσματικότερο οι μαθητές και γενικά οι νέοι να διδάσκονται πρώτα απ’ όλα την ιστορία του τόπου που γεννήθηκαν και ζούνε, γι’ αυτό και αποφάσισα να πάρω αυτήν την πρωτοβουλία για την καταγραφή της ιστορίας του χωριού μου.. Οι δυσκολίες σ’ αυτήν την προσπάθεια ήταν πάρα πολλές.. Η πιο μεγάλη ήταν η έλλειψη γραπτών πηγών.. Σχεδόν κανείς μέχρι τότε δεν είχε ασχοληθεί με την καταγραφή της ιστορίας του χωριού (υπάρχει μια πληροφορία πως ο Τούλιας Γεώργιος, καθηγητής θεολόγος, είχε γράψει κάτι σχετικό, αλλά παρ’ όλες τις προσπάθειές μου δεν βρέθηκε τίποτα).. Επίσης λίγα πράγματα είχε γράψει και ο Αθανάσιος Δόγκας, τα οποία βρήκα και αξιοποίησα.. Και αυτή η δυσκολία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη γιατί πάρα πολλά έγγραφα ή άλλα γραπτά μνημεία καταστράφηκαν, κατά την καταστροφή από πυρκαγιά του ναού του Αγίου Δημητρίου το 1936 (από ατύχημα) και από τους Γερμανούς το 1944 που κάψανε το Κοινοτικό Κατάστημα, το Σχολείο και σχεδόν όλα τα σπίτια του χωριού.. Έτσι λοιπόν έπρεπε, και έτσι έκανα, να προσπαθήσω να βρω γραπτά μνημεία ή άλλα στοιχεία σε βιβλιοθήκες ή αρχεία άλλων γειτονικών χωριών ή πόλεων.. Δυστυχώς όμως και αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί και η ευρύτερη περιοχή του Νομού Γρεβενών από ιστορικές πηγές και έρευνες είναι από τις φτωχότερες στο πανελλήνιο.. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει ο Ταλιαδούρης στο βιβλίο του που ασχολείται με τα Γρεβενά.. «Ο ερευνητής της ιστορίας των Γρεβενών μοιάζει με εκείνον που αγωνίζεται να βρει ψήγματα χρυσού σε ρέμα ποταμού…».. Το δεύτερο που έκανα ήταν να συγκεντρώσω στοιχεία από προσωπικές μαρτυρίες, παραδόσεις, θρύλους, αφηγήσεις κάποιων περιστατικών, όπως επίσης και κάποια τραγούδια, έθιμα κλπ.. Παρ’ όλη την καχυποψία και τον φόβο των αφηγητών (μερικοί ζήτησαν να μην αναφέρω το όνομά τους), κατάφερα να συγκεντρώσω αρκετά τέτοια στοιχεία.. Αυτός όμως ο τρόπος ενέχει τον κίνδυνο της αλλοίωσης και λόγω του χρόνου και λόγω της προσθήκης προσωπικών ή υποκειμενικών αντιλήψεων και στοιχείων.. Γι’ αυτό τα στοιχεία αυτά χρειάζονται διασταύρωση και επιβεβαίωση.. Σ’ αυτό βοήθησε τα μέγιστα η συζήτηση – διάλεξη που οργάνωσε το 1997 ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, με θέμα την ιστορία του χωριού.. Εκεί είχαν την ευκαιρία οι γεροντότεροι να καταθέσουν και να επιβεβαιώσουν κάποιες πληροφορίες, και οι νεότεροι να μάθουν για την ιστορία του χωριού τους.. Τελειώνοντας αυτή την εισαγωγή θέλω να σημειώσω πως παρ’ όλη την προσπάθεια όλων αυτών των χρόνων, αισθάνομαι πως σίγουρα θα υπάρχουν κενά, ελλείψεις και αδύνατα σημεία σ’ αυτή μου την εργασία.. Κενά και ελλείψεις όμως που μπορούν να συμπληρωθούν στο μέλλον ή από εμένα ή από οποιονδήποτε άλλον θελήσει να ασχοληθεί.. Τουλάχιστον ο επόμενος δε θα ξεκινήσει από το μηδέν.. Μ’ αυτό τον τρόπο συμβάλω κι εγώ στην προσπάθεια να καταγραφεί η ιστορία του χωριού μου, των Γρεβενών και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας.. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΒΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.. Το χωριό Αμυγδαλιές είναι χτισμένο στις πλαγιές μιας λοφοσειράς σε υψόμετρο 850 μέτρων περίπου, 12 χιλ.. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής γύρω απ’ το χωριό χαρακτηρίζεται.. από τα παρακάτω στοιχεία που ενδεχόμενα επέδρασαν στην όλη εξέλιξη στην περιοχή.. Το κύριο χαρακτηριστικό του τοπίου είναι οι πολλοί λόφοι.. Ο Κουτσόραχος με 992 υψόμετρο είναι το ψηλότερο σημείο του χωριού και δεσπόζει επιβλητικός στην γύρο περιοχή.. Μπορεί κανείς από την κορυφή του Κουτσόραχου να βλέπει ανατολικά ως τον Όλυμπο, δυτικά ως τον Πεντάλοφο, βόρεια ως το Βίτσι και νότια μέχρι την Πίνδο.. Οι περισσότεροι από αυτούς τους λόφους είναι καλυμμένοι από μικρά και μεγάλα δάση βελανιδιάς.. Ειδικά προς τα δυτικά όπου βρίσκεται το μεγάλο δάσος του Παληογλά.. Παλαιότερα υπήρχαν πολύ περισσότερα δάση βελανιδιάς.. Εκτός της ανατολικής πλευράς, όλες οι υπόλοιπες εκτάσεις γύρω από το χωριό ήταν καλυμμένες με δάση βελανιδιάς.. Οι ανάγκες όμως για δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων και η ανεξέλεγκτη υλοτομία (για καυσόξυλα και κτίσιμο σπιτιών) ήταν οι κύριες αιτίες της μείωσης των δασωμένων εκτάσεων.. Ο Τσέρος, το γημεράδι, το φαρδοκλάδι είναι τα τρία είδη βελανιδιάς που υπάρχουν στην περιοχή.. Ειδικά το γημεράδι είναι αιωνόβιο, γίνεται τεραστίων διαστάσεων και σημαδεύει μια περιοχή, γιατί φαίνεται από πολλά χιλιόμετρα μακριά.. Τέτοια δέντρα υπάρχουν και σήμερα στον Άγιο Αθανάσιο, στην Αγία Βαρβάρα, στην Παναγιά, στην Αγία Παρασκευή, στον Απόστολο και σε άλλα υψώματα, καθώς και λίγα σε καλλιεργήσιμα χωράφια.. Εξυπηρετούσαν τοπογραφικά τους βοσκούς για να βλέπουν από μακριά τους δρόμους των κοπαδιών, παρείχαν άφθονο βαλάνι, τροφή των ζώων το φθινόπωρο και το χειμώνα παλιότερα.. Το γημεράδι το χρησιμοποιούσαν συνήθως για το υλικό οικοδομών (γριντιές, ζωνάρια, παλούκια) στις κατασκευές σπιτιών, αχυρώνων μαντριών κλπ.. Προς τα ανατολικά και μέσα ή λίγο έξω από το χωριό, υπήρχε ένα άλλο δάσος από αμυγδαλιές, όχι σαν τις σημερινές, εκείνες ήταν πολύ ψηλές και με χοντρό κορμό.. Γράφει ο Χρήστος Ενισλείδης που επισκέφτηκε το χωριό το 1930: «Γύρω-γύρω έχει αμπέλια και οπωροφόρα δέντρα μεταξύ των οποίων προεξάρχει η αμυγδαλιά.. Εντεύθεν και το νεώτερόν της επωνύμιον Αμυγδαλαία, Αμυγδαλιές».. Σήμερα θα ‘λεγα τη θέση των αμυγδαλιών την έχει πάρει ένα άλλο οπωροφόρο δέντρο, η κερασιά.. Οι πρώτες εμβολιασμένες κερασιές φυτεύτηκαν στο χωριό πριν περίπου 40 χρόνια.. Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια εξ αιτίας κάποιων πριμοδοτήσεων της Ε.. Ο.. Κ.. οι χωριανοί άρχισαν μαζικό φύτεμα κερασιών.. Σ’ αυτό βοήθησε πολύ και ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Γρεβενών κ.. Τζήμος Δημήτριος.. Έτσι σήμερα υπολογίζεται πως έχουν φυτευτεί περίπου 15.. 000 κερασιές, άλλες πρώιμες και άλλες όψιμες.. Υπάρχουν επίσης πολλά αμπέλια, (σχεδόν όλοι οι χωριανοί έχουν 1 ή 2 περίπου στρέμματα), περιβόλια με καρυδιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα όπως αχλαδιές, μηλιές, κορομηλιές, βερικοκιές, συκιές, μουριές, κυδωνιές, φουντουκιές, κ.. Στο χωριό μας είναι φυτεμένες οι παρακάτω ποικιλίες κερασιών:.. Ναπολεόν.. είναι το ξανθοκόκκινο τραγανό, σκληρό και ανθεκτικό κεράσι, πολύ νόστιμο και γλυκό στη γεύση, ειδικά όταν είναι πολύ ώριμο (επικονιαστής στο Τραγανό).. 500 δέντρα.. Πικαρό Μπουρλά.. Πρώιμη ποικιλία.. Ωριμάζει από 10 – 25 Μαΐου.. Είναι πολύ γλυκό και νόστιμο κεράσι.. 000 δέντρα.. Τραγανό.. Είναι όψιμη ποικιλία.. Ωριμάζει τον Ιούνιο και είναι ίσως το πιο νόστιμο κεράσι.. Πικαρό Βαν.. :Ωριμάζει στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ πρώιμης και όψιμης παραγωγής.. (επικονιαστής στο Πικαρό Μπουρλά)1.. Χάρτι Τζαν.. (επικονιαστής στο Πικαρό Μπουρλά) 500 δέντρα.. Μπακιρτσέικα.. Η ποικιλία αυτή φυτεύτηκε πρόσφατα.. (500 δέντρα).. Βασιλειάδη.. Κι αυτή η ποικιλία φυτεύτηκε πρόσφατα.. Φερουβία.. Κι αυτή η ποικιλία φυτεύτηκα πρόσφατα.. Σύνολο περίπου 13.. 500 δέντρα ή 500 στρέμματα.. Η παραγωγή όταν η χρονιά είναι καλή μπορεί να φτάσει και τους 500 τόνους κεράσια.. Πριν λίγες δεκαετίες όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του χωριού ήταν γεωργοί.. Φυσικά μπορεί να ασκούσαν και άλλο επάγγελμα, αλλά σχεδόν όλοι τους καλλιεργούσαν και λίγα στρέμματα χωράφια.. Η καλλιέργεια των χωραφιών γινόταν με τα ζώα το όργωμα (βόδια, άλογα, μουλάρια) και με τα χέρια η σπορά και ο θέρος.. Το όργωμα γινόταν με τα βόδια ή με τα άλογα και το ξύλινο αλέτρι (ξυλάλετρο).. Η σπορά γινόταν με τα χέρια.. Γέμιζαν τον τορβά (τσαντίλα) με σπόρο και το ‘ριχναν στο χωράφι με το χέρι.. Το ίδιο γινόταν και με το λίπασμα τα τελευταία χρόνια (παλιότερα δεν υπήρχε λίπασμα).. Μετά ακολουθούσε το σβάρνισμα πάλι με τα ζώα.. Ο θέρος το μήνα Ιούλιο συνήθως, γινόταν πάλι με τα χέρια.. Το δρεπάνι και η παλαμαριά (ξύλινο «γάντι» που το φορούσαν στο χέρι) ήταν τα βασικά εργαλεία του θέρου.. Με το χερόβολο (γινόταν από βρίζα) δένονταν τα δεμάτια για να μεταφερθούν στα αλώνια.. Αλώνια στο χωριό υπήρχαν πολλά.. Στη μέση ο στέντζερος, όπου δένανε τα ζώα (γαϊδούρια ή άλογα) για να αλωνίσουν το γέννημα.. Ακολουθούσε το λίχνισμα (όταν φυσούσε αέρας) και μετά το δερμόνισμα (σε μεγάλο κόσκινο) για να φυλαχτεί τελικά η παραγωγή στα ξύλινα αμπάρια που είχαν όλα τα σπίτια.. Φωτ.. («Αλώνι» οικογένειας κ.. Γάτου Δημήτριου).. Στη δεκαετία 1960 -1970 το αλώνισμα γινόταν από την «πατόζα».. Οι χωριανοί συγκέντρωναν τα γεννήματα στο Παλιοκλήσι στην Αγία Βαρβάρα, στους Αγίους Ανάργυρους και αλλού και εκεί πήγαινε η «πατόζα» για να τα αλωνίσει.. Όταν έφευγε άφηνε πίσω της μικρούς λόφους από άχυρο όπου παίζανε τα παιδιά του χωριού.. ( Ο Βασίλειος Ε.. Ζεμπίλης κουβαλάει άχυρο από την Αγία Βαρβάρα που άφησε πίσω της η «πατόζα»).. Σιτάρι, κριθάρι, ταΐ (βρώμη), σίκαλη, βρίζα, ρόδι, ρεβίθι, καλαμπόκι, καραμποτσάκι, καλλιεργούσαν οι πρόγονοί μας και βέβαια η σοδειά ήταν πάντα πολύ μικρή.. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του τόπου είναι οι πολλές πηγές και πολλά μικρά και μεγάλα ρέματα.. Τριάντα έξι πηγές το λιγότερο υπάρχουν στο χωριό και στις δεκαπέντε απ’ αυτές έχουν χτιστεί βρύσες.. Οι πολλές βρύσες και τα πολλά ρέματα όπως ο Πράσινος, η Βίγλα, του Πανάρ ο Λάκκος που το χειμώνα έχουν πολύ νερό, ενώ το καλοκαίρι σχεδόν στερεύουν, έπαιξαν σίγουρα σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα της περιοχής.. Το κλίμα είναι ηπειρωτικό, δηλαδή πολύ ψυχροί χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια.. Το χειμώνα πέφτουν πολλές βροχές και πολλά χιόνια που το ύψος τους φτάνει και το ένα μέτρο πολλές φορές, ενώ η θερμοκρασία πέφτει πολλές φορές κάτω από το μηδέν.. Το καλοκαίρι όμως δεν βρέχει σχεδόν καθόλου, υπάρχει ξηρασία.. Οι μεγαλύτεροι λένε πως παλαιότερα έπεφτε πολύ περισσότερο χιόνι που το ύψος του έφτανε μέχρι και τα δύο μέτρα.. Αυτό ήταν που ανάγκαζε τους βοσκούς τους χειμώνες να φεύγουν για να πάνε στα χειμαδιά.. Συνήθως πήγαιναν στη Χαλκιδική.. Αργότερα θα σταματήσει αυτό, αλλά οι βοσκοί (ή όσοι είχαν πρόβατα) αναγκάζονταν να συγκεντρώνουν το καλοκαίρι την τροφή των ζώων για το χειμώνα.. Έτσι λοιπόν θα αρχίσουν να μαζεύουν κλαδιά βελανιδιάς σε «γκουγκούμια» (αυτά γίνονταν στα δάση) ή σε «κλαδαριές» δίπλα στα σπίτια τους (βλέπε την παρακάτω φωτογραφία.. ), που μαζί με το ξερό τριφύλλι που μάζευαν την άνοιξη και το καλοκαίρι και το κριθάρι αποτελούσαν τη χειμωνιάτικη τροφή των γιδοπροβάτων, που λόγω του καιρού ήταν συνέχεια κλεισμένα μέσα, (παλιότερα μάζευαν και βελανίδια).. («Κλαδαριά» του Χρήστου Δ.. Λιάκα).. ΙΣΤΟΡΙΑ.. ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.. Οι Αμυγδαλιές είναι κτισμένες στην περιοχή της αρχαίας Ελιμείας.. Η ευρύτερη περιοχή έχει κατοικηθεί από την αρχαιότητα, το μαρτυρούν αυτό τα πολλά αρχαία ευρήματα.. Δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς το πότε κατοικήθηκε για πρώτη φορά η περιοχή.. Σίγουρα όμως στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου η περιοχή ήταν κατοικημένη από Μακεδόνες στην καταγωγή κατοίκους.. Για την προστασία αυτών των κατοίκων αλλά και του κράτους των Μακεδόνων ο Μέγας Αλέξανδρος έχτισε βορειοδυτικά του χωριού Δασάκι (Παλιοκόπρα) και σε απόσταση 5 χιλ.. περίπου από τις Αμυγδαλιές το κάστρο του Παληογλά, το ένα από τα τέσσερα τέτοια κάστρα που υπήρχαν στο Νόμο Γρεβενών.. Ήταν ένα μεγάλο κάστρο (τα ερείπιά του φαίνονται ακόμα) μέσα στο οποίο κλείνονταν οι κάτοικοι μαζί με το στρατό για να προφυλαχτούν από τις επιθέσεις των εχθρών.. Μάλιστα υπήρχαν και υπόγειες σήραγγες που οδηγούσαν πολλές δεκάδες μέτρα μακριά σε κάποιο ρέμα, σαν έξοδοι διαφυγής ή για προμήθεια νερού ή για αιφνιδιασμό του εχθρού, όταν το κάστρο ήταν πολιορκημένο.. Βέβαια στο παρελθόν υπήρχαν στην περιοχή διάσπαρτοι πολλοί οικισμοί οι οποίοι εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους τους ή καταστράφηκαν.. Οι περισσότεροι οικισμοί απ’ αυτούς το πιθανότερο είναι να καταστράφηκαν διαδοχικά από επιθέσεις εχθρών, Ρωμαίων, Σλάβων ή Τουρκαλβανών, οι κάτοικοι τους όμως δεν απομακρύνονταν από την περιοχή.. Κρύβονταν στα δάση κατά τη διάρκεια της επιδρομής ή στο Κάστρο του Παληογλά και όταν ο εχθρός αποσυρόταν έβγαιναν και με τις πέτρες των κατεστραμμένων σπιτιών τους ξανάχτιζαν τον οικισμό σε διαφορετικό χώρο.. Σ’ όλη αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν στοιχεία για ερχομό αποίκων στην περιοχή.. Μόνο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα στα χρόνια του Αλή Πασά ήρθαν στο χωριό κάποιες οικογένειες από την ήπειρο, Καστοριά και Στερεά Ελλάδα.. Ήταν όμως όλοι τους Έλληνες.. Από το Πριμέτι της βορείου Ηπείρου ήρθαν οι οικογένειες : Λιάμπα (Τσίγκα) και Οικονόμου.. (Μαρτυρία Βασίλειου Βακουφτσή).. Ο Λιάμπας Η.. Θωμάς όμως υποστηρίζει ότι η οικογένεια Λιάμπα (Τσίγκα), ήρθε από το Σούλι ή από το Μέτσοβο.. Από την Ήπειρο πιθανόν να ήρθαν οι οικογένειες Λιάκα και Βάγια.. Από τα Κιούρκα της Αττικής η οικογένεια Κιούρκα (Τσιφτσής).. (Τσιφτσής=εργάτης στα κτήματα του Αλή Πασά).. Από το Παλιοκριμίνι της Καστοριάς η οικογένεια Σκέντου.. Από τον Έλατο Γρεβενών η οικογένεια Δροβατζήκα.. (Παλιότερα λεγόταν και γραφόταν Ντοβρατζήκα, ο Τζήκας από τη Ντόβραν, παλιό όνομα του χωριού Έλατος).. Από τα Κριθαράκια Γρεβενών η οικογένεια Κριθαριώτη.. Τα αίτια και ο χρόνος της ίδρυσης του χωριού στη σημερινή θέση είναι αδιευκρίνιστα.. Το πιθανότερο είναι να οδηγήθηκαν σ’ αυτή τη θέση εξ αιτίας των συνεχών – διαδοχικών καταστροφών των προηγούμενων οικισμών.. Δεν απομακρύνονταν πολύ από τον κατεστραμμένο οικισμό, για να έχουν κοντά τις πρώτες ύλες (από τα ερείπια του προηγούμενου οικισμού) για την οικοδόμηση των σπιτιών τους.. Επίσης σημαντικό ρόλο στην επιλογή της θέσης, σίγουρα έπαιξαν οι πολλές πηγές και ρέματα, που εξασφάλιζαν το νερό για τους ίδιους και τα ζώα τους, η πλούσια βλάστηση της περιοχής, κυρίως σε βελανιδιές και κέδρους, που εξασφάλιζαν τροφή για τα γιδοπρόβατα, ξύλα για το χειμώνα και οικοδομικά υλικά (γριντιές, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα κλπ).. Και τέλος ένας πολύ σημαντικός λόγος είναι η ασφάλεια που εξασφάλιζε από επιδρομές των Τουρκαλβανών.. (Όπως γράφει ο Φραγκίσκος Μπουκεβίλ «… οι χωριανοί συνηθίζουν να χτίζουν τα σπίτια τους απάνω σε ψηλώματα, κοντά σε πηγές και πρώτ’ απ’ όλα μακριά από τους πολυσύχναστους δρόμους που θα μπορούσαν να δώσουν αφορμή στην επίσκεψη Τούρκων που είναι πάντοτε δυσάρεστη»).. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Πικριβενίτσα ή Πικροβενίτσα ή Πεκρεβενίτσα ή Πικρεβενίτσα με πιθανότερη την πρώτη εκδοχή, δηλαδή Πικριβενίτσα.. (Ο Σπύρος Αραβαντινός στο βιβλίο του για τον Αλή Πασά και στον κατάλογο των τσιφλικιών του το αναφέρει σαν Πικροβένιτζα).. Το πότε δόθηκε το όνομα αυτό στο χωριό είναι άγνωστο.. Ο δάσκαλος Δημήτρης Γκαραβέλης γράφει στην εφημερίδα «Εθνική Αντίσταση» το Μάρτιο του 1983, πως το όνομα Πικρεβενίτσα δόθηκε το 1479, αλλά μάλλον πρόκειται για λάθος (ίσως τυπογραφικό) γιατί παρακάτω αναφέρει πως η ονομασία δόθηκε στα χρόνια του Αλή Πασά, δηλαδή περίπου το 1800 (ίσως το 1479 να ήταν 1794).. Οι εκδοχές για το πώς δόθηκε το όνομα Πικριβενίτσα στο χωριό είναι τρεις:.. 1) Η πρώτη εκδοχή και η πιο αξιόπιστη είναι αυτή που λέει πως ήταν κάποτε (άγνωστο πότε) μια καπετάνισσα Νίτσα που είχε δυο γιους κλέφτες που πολεμούσαν τους Τούρκους.. Σε κάποια μάχη σκοτώθηκαν και οι δυο γιοι της Νίτσας.. Όταν οι υπόλοιποι συμπολεμιστές γύρισαν στο χωριό η Νίτσα τους ρώτησε που είναι οι γιοι της και τότε αυτοί της είπαν: « Πικρά χαμπέρια Νίτσα» και απ’ αυτά τα λόγια ονομάστηκε το χωριό Πικριβενίτσα.. Μια παραλλαγή αυτής της εκδοχής, αλλά με πολλές αντιφάσεις και ανακρίβειες, γράφει ο Δ.. Γκαραβέλης στην εφημερίδα «Εθνική Αντίσταση».. Γράφει, ο Δ.. Γκαραβέλης, πως το όνομα Πικρεβενίτσα δόθηκε στο χωριό το 1479 (1794;) από το όνομα της όμορφης και περήφανης καπετάνισσας Νίτσας, που ήταν γυναίκα του καπετάν Βασιλάκη, συνεργάτη του Αντώνη Κατσαντώνη της Ηπείρου, που είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων.. Ο Αλή Πασάς δεν μπορούσε να «χωνέψει» πως η Πικριβενίτσα ήταν ανεξάρτητη από την κηδεμονία του και έστειλε ισχυρά αποσπάσματα Τουρκαλβανών για να εξοντώσουν τον καπετάν Βασιλάκη και τα παλικάρια του.. Πραγματικά τους στήσανε ενέδρα σε μια τοποθεσία κοντά στα σύνορα με το Ελεύθερο, σκότωσαν πολλούς από τους άντρες του Καπετάν-Βασιλάκη και τον ίδιο.. Η τοποθεσία αυτή ακόμα και σήμερα λέγεται «Βίγλα» ή «Βασιλάκη».. Την ίδια εποχή οι Τούρκοι συλλαμβάνουν τη γυναίκα του Κατσαντώνη και τον ανιψιό του καθώς και τη Νίτσα, γυναίκα του καπετάν-Βασιλάκη.. Τη Νίτσα τη δέσανε στην τοποθεσία «Μεσοχώρι» όπου τη βασανίσανε για αρκετές μέρες για να υποκύψει, ενώ δεν της δίνανε νερό.. Η Νίτσα όχι μόνο δεν υπέκυψε αλλά έφτυσε κατάμουτρα τον Αλή Πασά και οι Τουρκαλβανοί την εκτέλεσαν αμέσως.. Προς τιμήν της οι χωριανοί φτιάξανε μια βρύση στον τόπο της εκτέλεσης και ονόμασαν το χωριό Πικριβενίτσα.. Όπως όμως έγραψα και προηγούμενα αυτά που υποστηρίζει ο Δ.. Γκαραβέλης έχουν πολλές ανακρίβειες και αντιφάσεις.. Η πρώτη ανακρίβεια είναι η χρονολογία (1479).. Πώς είναι δυνατόν να θυμάται κάποιος αυτή τη χρονολογία; Αλλά και το σημαντικότερο είναι πως όλα τα άλλα που αναφέρει περί Αλή Πασά θα συνέβαιναν πάνω από 300 χρόνια αργότερα.. (Εκτός και αν βέβαια το 1479 είναι τυπογραφικό λάθος και το σωστό είναι 1794).. Επίσης πρέπει να παραθέσω και την προφορική μαρτυρία του κ.. Βασιλείου Βακουφτσή που υποστηρίζει ακόμα πως ο καπετάν-Βασιλάκης καταγόταν από τους Μαυραναίους Γρεβενών.. Ήταν άγαμος και έζησε πολύ αργότερα από τη Νίτσα (γύρω στα 1800).. 2) Η δεύτερη εκδοχή είναι αυτή του κ.. Αθανασίου Δόγκα που λέει πως το χωριό παλιά λεγόταν Βηνίτσα.. Κάποτε όμως στα χρόνια της Τουρκοκρατίας οι κλέφτες σκότωσαν τον γιο του Κοτζαμπάση του χωριού.. Μετά απ’ αυτό ο Κοτσαμπάσης μαζί με τη γυναίκα του εγκατέλειψαν το χωριό και για να εκδικηθούν τους χωριανούς ζήτησαν από τους Τούρκους να το λένε στο εξής Πικριβηνίτσα.. 3) Και η Τρίτη εκδοχή είναι αυτή που αναφέρει ο κ.. Χρήστος Ενισλείδης στο βιβλίο του «Η Πίνδος και τα χωριά της».. Υποστηρίζει ο κ.. Ενισλείδης πως το όνομα Πικριβενίτσα προέρχεται από τις λέξεις Πικρ=πολύς και Εβέν=ανήφορος, δηλαδή πολύς ανήφορος.. Επειδή η διαδρομή από τα Γρεβενά μέχρι το χωριό είναι μια μεγάλη ανηφόρα.. Υπάρχουν και μερικές άλλες παραλλαγές της εκδοχής της Νίτσας , αλλά δεν τις θεωρώ τόσο αξιόπιστες.. Η προσωπική μου γνώμη είναι πως η πρώτη εκδοχή είναι η πιο αξιόπιστη και αυτή είναι η πιο πλατιά αποδεκτή.. Αυτή δηλαδή που λέει πως από τα «πικρά χαμπέρια» για το θάνατο των δυο γιων της Νίτσας πήρε το όνομα Πικριβενίτσα το χωριό.. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.. Η ευρύτερη περιοχή είχε κατοικηθεί από αρχαιοτάτων χρόνων.. Αυτό μαρτυρούν τα αρχαία ευρήματα, οι παραδόσεις και μύθοι, το γλωσσικό ιδίωμα, τα τοπωνύμια κλπ.. Θα πρέπει εδώ να σημειώσω πως σε αρκετές περιοχές στα όρια του χωριού (τουλάχιστον έξι) υπάρχουν σημάδια που μαρτυρούν πωs εκεί στο παρελθόν υπήρχε κάποιος οικισμός.. Αυτές οι περιοχές είναι: Αγία Μαρίνα (Παλιοκκλήσι), Τσιούκα Λάζαρη και Άγιος Αθανάσιος, Τσαρκοβίτσα, Κερασιά, Γαύρος, Λεφτοκαριά, Παλιόσπιτα (Μεσοχώρι).. (Στη φωτογραφία φαίνεται τμήμα της κεφαλής αγάλματος που βρέθηκε στην περιοχή του Ναού του Αγίου Δημητρίου).. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως ή υπήρχαν πολλοί οικισμοί ταυτόχρονα (κυρίως στα χρόνια της Τουρκοκρατίας) με πιο παλιό αυτόν της Αγίας Μαρίνας, οι οποίοι καταστράφηκαν στον ίδιο χρόνο, περίπου τον 14ο αιώνα, τότε που ο Βαγιαζίτ Ιλντερίμ ή Κεραυνός κατέστρεψε και την Ανασέλιτσα (Νεάπολη), ή αργότερα από τον Μουράτ το Β΄ (Φραγκίσκος Μπουκεβίλ «Ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία»), στα πλαίσια μιας γενικότερης εκκαθάρισης της περιοχής από το χριστιανικό πληθυσμό.. Το πιο πιθανό είναι οι οικισμοί της Αγίας Μαρίνας και της Τσιούκας Λάζαρη να καταστράφηκαν κατά τον 14ο ή 15ο αιώνα γιατί δεν αναφέρονται στους κώδικες της Μονής της Ζάβορδας (1692), ενώ οι άλλοι οικισμοί αναφέρονται.. ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ-ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙ.. Είναι ο αρχαιότερος οικισμός της περιοχής.. Η τοποθεσία βρίσκεται γύρω στα 500 μέτρα Νότια του χωριού.. Στα ριζά του υψώματος της Αγίας Μαρίνας σώζονται πέτρινα θεμέλια από ορθογώνιο κτίριο (διαστάσεων 6μ.. Χ 10μ.. ).. Στη θέση αυτή (όπως γράφει ο Δ.. Σαμσάρης «Ιστορική γεωγραφία της Ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας») υπήρχε αρχαίος ναός της Αφροδίτης, που στη θέση του χτίστηκε ο ναός της Αγίας Μαρίνας.. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει επειδή το 1928 μέχρι το 1935 περίπου , σε ανασκαφές που έγιναν από το δάσκαλο Ιωάννη Πολίτη και τον καθηγητή Γεώργιο Τούλια, βρέθηκε κορμός αγάλματος (Ρωμαϊκών χρόνων) της Αφροδίτης, κιονόκρανα, δυο κομμάτια από μαρμάρινες πλάκες (διαστάσεων 0,70μ.. Χ 0,70μ.. μήκος και 0,30μ.. πάχος), πωρόπλινθοι, θραύσματα από κεραμίδια και όστρακα Ρωμαϊκών χρόνων.. Για την τοποθεσία αυτή υπάρχει ο εξής θρύλος: Κάτω από τα δυο μάρμαρα υπάρχει θαμμένος θησαυρός που τον φυλάνε φίδια – δράκοντες.. ( Οι δυο μαρμάρινες πλάκες στο Παλιοκλήσι).. Μια παραλλαγή του θρύλου λέει πως κάτω από τα δυο μάρμαρα είναι θαμμένα δυο βαρέλια, το ένα είναι γεμάτο φλουριά και το άλλο γεμάτο φίδια.. Πάντως οι κάτοικοι του χωριού που έχουν κτήματα στην περιοχή, υποστηρίζουν πως βρήκαν πέτρινα θεμέλια κτισμάτων με  ...   του Αγίου Γεωργίου, θα τον σκότωναν) και αυτοί με τη σειρά τους τον μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη για να τον κλείσουν στις φυλακές του Γεντί-Κουλέ, άγνωστο για πόσο χρόνο.. (Πληροφορίες κ.. Βασιλείου Ξάνθα).. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί εδώ είναι πως η Πολιτεία αντί να αναγνωρίσει και επιβραβεύσει τους αγώνες του Καπετάν-Τάτσιου, τον τιμώρησε φυλακίζοντας τον.. Δεν γράφηκε ούτε καν στην επετηρίδα των Μακεδονομάχων.. ) Ο Καπετάν-Χορμόβας (Βασίλειος Γκίλιας 1880-1950).. O Βασίλειος Γκίλιας, σύμφωνα με πληροφορίες των απογόνων του, από μικρός βγήκε στο βουνό (18 χρονών περίπου) και εντάχθηκε σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία στην ομάδα του Παύλου Μελά, με το ψευδώνυμο Χορμόβας.. Συμμετείχε σε αρκετές μάχες εναντίον των Κομιτατζήδων στην περιοχή Καστοριά – Λεχόβου.. Μετά όμως από έρευνα και από τη μελέτη των στοιχείων που αναγράφονται στο πίσω μέρος της παρακάτω φωτογραφίας, αλλά και των στοιχείων που δημοσίευσε ο Χρήστος Δ.. Βήττος σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και των στοιχείων που παραθέτει ο Αθανάσιος Γ.. Κακαφίκας «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»), συμπεραίνω ότι:.. (Μακεδονομάχοι.. Ο Βασίλειος Γκίλιας είναι τέταρτος από δεξιά, με το σταυρό.. Πίσω από τη φωτογραφία είναι γραμμένα τέσσερα ονόματα μεταξύ των οποίων του Βασίλειου Γκίλια και του Νικόλαου Τσολάκη).. Με βάση αυτή τη φωτογραφία και αν πράγματι ο Βασίλης Γκίλιας ανήκε στην ομάδα του Καπετάν – Νικόλαου Τσολάκη, τότε θα πρέπει να πήρε μέρος στις μάχες του Ρακόβου, στις μάχες που έγιναν στα χωριά Γραδένιστα και Γράδο εναντίον του κομιτατζή Ναούμ, στη μάχη στο χωριό Βατιχώρι (Μπρένιστα) όπου διέλυσαν τη συμμορία του Μήτρου Βλάχου.. (Αθανασίου Γ.. Κακαφίκα «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ»).. Σε μία μάλιστα απ’ αυτές τις μάχες καθώς έσκυψε να δει έναν νεκρό συμπολεμιστή του, του έπεσε η ταυτότητα.. Το αποτέλεσμα ήταν βλέποντας πάνω στο νεκρό την ταυτότητά του, να δηλώσουν εκείνον για νεκρό.. Το νέο διαδόθηκε γρήγορα και έφτασε στο χωριό και στους δικούς του.. Έτσι του έκαναν κηδεία και αργότερα και μνημόσυνο.. ( Μακεδονομάχοι.. Ο Βασίλειος Γκίλιας είναι όρθιος δεύτερος από δεξιά, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία του Κων/νου Δήλμα, όρθιος τέταρτος από αριστερά είναι ο Δήλμας Γώργιος ή «Λάιος»).. Μετά από λίγες μέρες ο Βασίλης Γκίλιας με την ομάδα του ήρθε στο χωριό για να πάρει τρόφιμα.. Αφού ενημέρωσε τους δικούς του ότι είναι ζωντανός, πήγε στον Πρόεδρο του χωριού Γούλα Κιούρκα για να πάρει τρόφιμα και τον ρώτησε «αν έχουν κάποιον στο βουνό να πολεμάει τους Κομιτατζήδες», (ο Πρόεδρος δεν τον γνώρισε μετά από τόσα χρόνια που έλειπε, εξάλλου ήξερε πως είχε σκοτωθεί).. «Έχουμε και εμείς ένα χαμένο κορμί»,απάντησε ο Πρόεδρος.. «Αν τον δεις τον γνωρίζεις;» ξαναρώτησε ο Γκίλιας.. «Πώς δεν τον γνωρίζω»,είπε ο Πρόεδρος.. Και τότε ο Βασίλειος Γκίλιας του είπε ότι είναι εκείνος.. Όταν κατάλαβε ο Πρόεδρος ότι είχε μπροστά του το Βασίλειο Γκίλια, από το φόβο του, λέγεται ότι έπαθε συγκοπή και πέθανε.. Μετά την απελευθέρωση η Πολιτεία αναγνώρισε την προσφορά του και τον βράβευσε στις 13-07-1933 απονέμοντας του το Μετάλλιο του Μακεδονικού Αγώνα.. Επίσης ανεγράφη και στην Επετηρίδα των Μακεδονομάχων με α/α 154.. Όμως παρ’ ότι αναγνωρίστηκε σαν Μακεδονομάχος, εντούτοις για άγνωστους λόγους δεν αναφέρεται πουθενά σ’ όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί για τον Μακεδονικό Αγώνα στην περιφέρεια του Νομού Γρεβενών και που έχω διαβάσει.. Είναι πιστεύω αυτή μια αδικία που πρέπει να διορθωθεί.. Στην εφημερίδα «ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2004, σε άρθρο του ο κ.. Χρήστος Δ.. Βήττος με τίτλο: «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ: ΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ», γράφει:.. Από τα βουνά που βρίσκονταν, απαντώντας σε ανακοινωθέν του Πρακτορείου «Ραδιό» της Θεσσαλονίκης, το οποίο δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες της εποχής, αναφέρουν λακωνικά και με σαφήνεια, όσα υπέστησαν, ως εξής:.. «Με μεγάλην μας έκπληξιν ανεγνώσαμεν εις τας εφημερίδας, το ανακοινωθέν του «Ραδιό» το διαψεύδον ότι οι Γάλλοι προβαίνουσιν εις βιαιοπραγίας εν τη ουδετέρα ζώνη των Ελλήνων.. Καταγόμεθα εκ χωρίων υπαχθέντων εν τη ζώνη ταύτην και καταφύγωμεν εις τα Μακεδονικά βουνά φρικτώντες προ των παντός είδους αποτροπαίων εγκλημάτων των διαπραχθέντων κατά μικρών παιδιών, γερόντων και ιδία γυναικών.. ου ενός εξ ημών τη θυγατέρα ήρπασεν ο Γάλλος διοικητής Γρεβενών κ.. Χούγη και την κατέστησεν παλλακίδα του, ως άλλος Αλή Πασάς.. Του Βασιλείου Γκίλια συνελήφθη η σύζυγος και κρατείται ακόμη στας φυλακάς, η οικία του δε διηρπάγη και ηρημώθη.. Του Ευαγγέλου Ντόνα εκ Βαντσικού η γυνή εδάρη τόσον υπό των ευγενών «προστατών», ώστε εξέπνευσε.. Του Στυλιανού Γκούμα, του Αναστασίου Παναγιώτου, του Αλέξανδρου Νταϊνά, του Μήτρου Λιάκουρη αι οικογένειαι εβασανίσθησαν, δι’ όσων φοβερών βασάνων δύναται ανθρώπινος νους να φαντασθή.. Ητιμάσθησαν, εδάρησαν, εφυλακίσθησαν, τινές δε κατορθώσασαι να διαφύγουσι πλανώνται απέλπιδες εις τα όρη.. Αυτά όλα ημπορεί να μας τα διαψεύση το νεκραναστηθέν Ραδιό.. Εις ημάς τους κακοποιηθέντας και συγγενείς των βιασθεισών γυναικών, απωλέσαντας παν ό,τι είχομεν, δεν απομένει άλλο ή η εκδίκησις.. Δι’ αυτήν εις ουδένα έχομεν να δώσωμεν λόγον, εθεωρήσαμεν όμως καθήκον μας να προβώμεν εις την δήλωσιν ταύτην όπως αποστομόσωμεν τας διαψεύσεις των προδοτών της πατρίδος.. Από τα βουνά της Μακεδονίας.. Ευάγγελος Ντονόπουλος εκ Βαντσικού.. Στυλιανός Λαγκούσης εκ Στηζιαχίου.. Βασίλειος Γκίλιας εκ Πικριβενίτσας.. Μάρκος Μαρκόπουλος εκ Κοντσικιώτι.. Αναστάσιος Παναγιώτου εκ Πικριβενίτσης».. Τέλος κάποιος Πικριβιντσιώτης που λεγόταν Τρίλιας (ή μήπως Τούλιας ) με τους άντρες του (μπράτμοι), σκότωσαν όλους τους άντρες της Τούρκικης φρουράς λίγο έξω από το χωριό και στη συνέχεια βγήκαν στο βουνό κλέφτες.. Πιο συγκεκριμένα ο Τρίλιας παντρευόταν και καθώς επέστρεφε από το Ελεύθερο απ’ όπου καταγόταν η νύφη, λίγο έξω από το χωριό τους σταμάτησαν οι Τούρκοι και τους ζήτησαν να τους προσκυνήσουν.. Ο Τρίλιας όμως με τα «μπρατίμια» του, επιτέθηκαν στους Τούρκους, τους έσφαξαν και τους έθαψαν στο σημείο που έγινε η μάχη και η περιοχή από τότε μέχρι και σήμερα ονομάζεται «Τουρκομνήματα».. Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1912 η ζωή των κατοίκων του χωριού άρχισε να καλυτερεύει.. Όλοι οι κάτοικοι αφοσιώθηκαν στις δουλειές τους.. Όπως φαίνεται από τον Εκλογικό Κατάλογο του 1914, οι περισσότεροι Πικριβεντσιώτες ήταν στο επάγγελμά τους γεωργοί, κτίστες (περίφημοι πετράδες), εργάτες οικοδομών και βοσκοί.. Μερικοί κάτοικοι του χωριού εκείνο το χρονικό διάστημα έφυγαν και πήγαν για να εργαστούνε στην Κωνσταντινούπολη.. ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.. Το 1918 με το Β.. 19-12-1918, αλλάζει η ονομασία του χωριού και από Πικριβενίτσα γίνεται Αμυγδαλέαι (Αμυγδαλιές).. (Αντίγραφο των Φ.. της μετονομασίας του χωριού).. Όνομα που προφανώς δόθηκε από τις πολλές αμυγδαλιές που είχε τότε το χωριό.. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα.. Η γη τους που πουλήθηκε από το γερο-Δήμο στον Αλή Πασά και που αγωνίστηκαν να την ελευθερώσουν, πέρασε από χέρια του Τούρκικου Δημοσίου, στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.. Παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες των χωριανών το Κράτος ήταν ανένδοτο.. Οι Αμυγδαλιώτες έπρεπε να αγοράσουν τη γη τους αυτή τη φορά από το Ελληνικό Δημόσιο.. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν συνεταιρισμό, εξέλεξαν 4 αντιπροσώπους τους: 1)Χριστόδουλος Γ.. Καραλιόλιος, 2] Γεώργιος Ξάθης (Ξάνθας), 3] Στέργιος Παπαθανασίου και 4] Κωνσταντίνος Γ.. Ζουμπούλης (Ζεμπίλης;), οι οποίοι έπρεπε να μεταβούν στην Κοζάνη να υπογράψουν το συμβόλαιο αγοράς του Ιμλιακίου (=δημόσια έκταση) Πικριβενίστας.. Το συμβόλαιο προέβλεπε να πληρώσουν (90.. 000) δρχ.. για την εξαγορά του Ιμλιακίου, δίνοντας (30.. προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε πέντε δόσεις των (12.. τα έτη 1912, 1922, 1923, 1924, και 1925.. Το έτος 1934 διαμορφώθηκε ο κατάλογος των μπασταινούχων (=αυτών που είχαν τη νομή και κατοχή).. Στη Μικρασιατικό πόλεμο συμμετείχαν 21 Αμυγδαλιώτες που πολέμησαν με θάρρος και αυτοθυσία.. Απ’ αυτούς σκοτώθηκαν έξι και τραυματίστηκαν τρεις, οι παρακάτω :.. Βακουφτσής Θωμάς, σκοτώθηκε κάπου στη Μικρά Ασία.. Γελαδάρας.. Βάϊος.. Βασίλειος, σκοτώθηκε στη Σαμψούντα της Μ.. Α.. Δημήτριος (αδερφός του Βασιλείου), σκοτώθηκε στη Σαμψούντα της Μ.. Α.. Γιαννούλας Θωμάς.. Δεινόπαπας.. Βελησάριος.. Δημήτριος, τραυματίστηκε.. Παναγιώτης (Λοχίας),τραυματίστηκε.. Καρέτσας.. Γεώργιος.. Λιάκας.. Ευθύμιος.. Λιάμπας.. Ευθύμιος (αδερφός του Γεωργίου, Λοχίας).. Θωμάς, σκοτώθηκε στη Μ.. Παπαλιούρας.. Γεώργιος, τραυματίστηκε.. Παπατζήκας.. Αριστείδης.. Σκάκας.. Ηλίας.. Σίνης.. Μανθέας.. Σκέντος.. Χρήστος.. Στεργιόπουλος.. Αθανάσιος, σκοτώθηκε στη Μ.. Α.. Τζιούτζιας.. Αχιλλέας, σκοτώθηκε στη Μ.. Τσιάμας.. Ευθύμιος.. (Στοιχεία από τον κ.. Μιχάλη Γελαδάρα ).. Μετά τη Μικρασιατικά καταστροφή, στα επόμενα χρόνια, οι Αμυγδαλιές αναπτύχθηκαν περισσότερο και οικονομικά και πληθυσμιακά.. Σ’ αυτό το διάστημα χτίστηκαν στο χωριό πολλά μεγάλα διώροφα ή και τριώροφα πέτρινα σπίτια, από χτίστες του χωριού, που ήταν περίφημοι περιζήτητοι τεχνίτες ειδικά στο σκάλισμα της πέτρας.. Πολλά από τα χρήματα για το χτίσιμο αυτών των σπιτιών τα έφερναν οι Αμυγδαλιώτες που είχαν μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη και Θεσσαλονίκη όπου εργάζονταν.. (Αμυγδαλιώτες στην Κωνσταντινούπολη).. Αυτή την ανάπτυξη όμως και την ευημερία θα τη σταματήσει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 οι Αμυγδαλιώτες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις δουλειές τους και να πάνε να πολεμήσουν τους κατακτητές.. Πολέμησαν ηρωικά και τέσσερις απ’ αυτούς σκοτώθηκαν, οι:.. 1) Κων/νος Κουταλής του Χρήστου, (ορεινό χειρουργείο Ζερβάσκας 11-01-1941).. 2) Νικόλαος Λιάκας του Αντρέα, (Λεσκοβίκι 4-12-1940).. 3) Σταύρος Παπαζήσης του Σωτηρίου, (Αμυγδαλιές 01-08-1941) και.. 4) Μιχαήλ Παπαθανασίου του Στεργίου, (χάθηκε στο Δισπηλιό Καστοριάς.. (Αμυγδαλιώτες στρατιώτες το 1940).. Μετά την ήττα των Ελληνικών δυνάμεων από τους Γερμανούς, ακολούθησε η τριπλή κατοχή της πατρίδας μας από Ιταλούς, Γερμανούς και Βουλγάρους.. Η περιοχή των Γρεβενών ήταν υπό την ευθύνη των Ιταλών κατακτητών.. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα Ιταλοί στρατιώτες εγκαταστάθηκαν και στο χωριό μας.. Οι Αμυγδαλιώτες δεν άντεχαν να έχουν τους Ιταλούς κατακτητές πάνω από το κεφάλι τους και να τους καταπιέζουν.. Συχνές ήταν οι αντιδικίες και τα επεισόδια μαζί τους.. Γι’ αυτό από τότε που ιδρύθηκαν οι πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις πολλοί χωριανοί πήραν ενεργό μέρος σ’ αυτές.. Στην οργάνωση του ΕΑΜ Αμυγδαλεών συμμετείχαν οι:.. Κουταλής Ιωάννης, υπεύθυνος του ΕΑΜ.. Μπαμπανάτσας.. Ζήσης, Γραμματέας της ΚΟΒ του ΚΚΕ.. Παναγιώτης, Φρούραρχος.. Γελαδάρα.. Ουρανία, Επιτροπή Αλληλεγγύης.. Δεινόπαπα.. Κλεοπάτρα, Επιτροπή Αλληλεγγύης.. Κούτσικα.. Όλγα του Θεοχάρη, Επιτροπή Αλληλεγγύης.. Λιάκα.. Σοφία, Επιτροπή Αλληλεγγύης.. Σίνη.. Ευδοξία του Αχιλλέα, Επιτροπή Αλληλεγγύης.. Ευθύμιος, Επιμελητεία Τροφοδοσίας Ανταρτών.. Καρέτσα.. Δέσπω, Επιμελητεία Τροφοδοσίας Ανταρτών.. Γεώργιος, Επιμελητεία Τροφοδοσίας Ανταρτών.. Ανδρέας, Επιμελητεία Τροφοδοσίας Ανταρτών.. Ιωάννης, Επιμελητεία Τροφοδοσίας Ανταρτών.. Κων/νος, Μέλος Λαϊκού Δικαστηρίου.. Παπαζήσης.. Ιωάννης, Μέλος Λαϊκού Δικαστηρίου.. Χρήστος, Μέλος Λαϊκού Δικαστηρίου.. Γεώργιος, Μέλος Λαϊκού Δικαστηρίου.. Παπαζήκα.. Όλγα, Μέλος Λαϊκού Δικαστηρίου.. Πατσιαρίκας.. Γρηγόριος, Μέλος Λαϊκού Δικαστηρίου.. Γεώργιος, Γραμματέας ΕΠΟΝ.. (Στοιχεία Μιχάλη Γελαδάρα και ΠΕΑΕΑ Ν.. Γρεβενών).. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για ύπαρξη άλλης αντιστασιακής οργάνωσης).. Στον ΕΛΑΣ συμμετείχαν οι.. Γελαδάρας Μιχαήλ.. Γκέκας Νικόλαος.. Δήμου Χριστόφορος.. Ζεμπίλης.. Βασίλειος του Ανδρέα.. Βασίλειος του Θεοχάρη.. ΖεμπίληςΣτέργιος.. του Θεοχάρη.. Καραλιόλιος Γρηγόριος.. Καρέτσος.. Αγαθάγγελος.. Αθανάσιος.. Δημήτριος.. Ιωάννης.. Κιούρκας.. Κουταλής.. Βασίλειος.. Ευάγγελος.. Θωμάς.. Ντάλλας.. Νικόλαος.. Ντινόπαπας.. Στέργιος.. Παλούκας.. Παπαευθυμίου.. Φώτιος.. Ανδρέας.. Ρότσικας.. Αχιλλέας.. Σαράντης.. (Στοιχεία κ.. Μιχαήλ Γελαδάρα και ΠΕΑΕΑ Ν Γρεβενών).. Ήταν τόσο μεγάλη η αντιστασιακή δράση στην ευρύτερη περιοχή του Ν.. Γρεβενών, που δεν άργησε να ‘ρθει η ώρα της λευτεριάς.. Έτσι στις 28 Οκτωβρίου 1943 οι αντάρτικες δυνάμεις παρέλασαν στα ελεύθερα Γρεβενά.. Για να γίνει όμως αυτό χρειάστηκε ο αγώνας των δυνάμεων της αντίστασης, που γινόταν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.. Και φυσικά αγώνας χωρίς θυσίες δεν υπάρχει.. Έτσι και σ’ αυτόν τον αντιφασιστικό αγώνα οι Αμυγδαλιώτες πότισαν με το αίμα τους τη γη που ήθελαν να ελευθερώσουν.. Σ’ αυτόν τον αγώνα έδωσαν τη ζωή τους 5 Αμυγδαλιώτες μαχητές του ΕΛΛΑΣ οι:.. 1) Βασίλειος Ζεμπίλης του Θεοχάρη.. Σκοτώθηκε στις 5-5-1943 στην Ανθούσα Βοΐου (στη θέση Προφήτης Ηλίας) σε μάχη κατά των Γερμανών.. Ήταν Λοχίας του ΕΛΑΣ.. 2) Κων/νος Κουταλής του Ιωάννη.. Σκοτώθηκε στο Σούρμαβο Πτολεμαΐδας από Γερμανοτσολιάδες (΄Ελληνες συνεργάτες των Γερμανών).. 3) Θωμάς Λιάμπας του Στεργίου, σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1944 στο Τσοτύλι σε μάχη κατά των Γερμανών.. 4) Θωμάς Λιάμπας του Σωτηρίου.. Σκοτώθηκε σε ενέδρα των Γερμανών στον ποταμό Αλιάκμονα (στο Βόιο).. 5) Νικόλαος Ντάλας του Θωμά.. Σκοτώθηκε το 1944 στα Γιάννενα, σε μάχη κατά των Γερμανών.. Την απελευθέρωση των Γρεβενών και γενικά τη δράση των αντιστασιακών δυνάμεων, θα θελήσουν να εκδικηθούν λίγο αργότερα οι Γερμανοί κατακτητές μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους (Παοτζήδες).. Έτσι τον Ιούλιο του 1944 καταφθάνουν με ισχυρές δυνάμεις στο Νομό Γρεβενών και παραδίνουν στις φλόγες και την καταστροφή ότι βρίσκουν μπροστά τους.. Στις 14 Ιουλίου 1944 ξημερώνει μια «μαύρη» μέρα για το χωριό.. Οι Γερμανοί καταφθάνουν στο σχεδόν έρημο από κατοίκους χωριό, και αμέσως αρχίζουν να καίνε σπίτια και αποθήκες.. Κάψανε τα περισσότερα σπίτια και αποθήκες του χωριού και μαζί το Σχολείο και το Κοινοτικό Κατάστημα.. Μαζί κάψανε ζωντανούς μέσα στα σπίτια τους και τρεις χωριανούς, τους:.. 1) Αικατερίνη Ζεμπίλη 14/7/44,.. 2) Ευδοκία Λιάκα 14/7/44 και.. 3) Πέτρο Λιάκα 14/7/44.. Λίγο έξω από το χωριό σκότωσαν και τους:.. 1) Μαρία Λιάκα (Παλιοκκλήσι 14/7/44),.. 2) Δροβατζήκα Βασιλική (Τσιπουκαρά 14/7/44),.. 3) Δημήτριος Μπαχτσεβάνας 4/7/44,.. 4) Κυριάκος Οικονόμου 18/7/44,.. 5) Στεριανή Σαμαρά 14/7/44.. (Στοιχεία από Μιχαήλ Γελαδάρα, ΠΕΑΕΑ Γρεβενών και Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν.. Κοζάνης).. Όμως η ώρα της λευτεριάς ήταν κοντά.. Λίγους μήνες αργότερα η Ελλάδα θα ελευθερωνόταν από τους κατακτητές.. Δεν θα προλάβει όμως να χαρεί, γιατί αμέσως ξεσπάει ο φοβερός Εμφύλιος Πόλεμος.. Πολλοί Αμυγδαλιώτες πήραν μέρος σ’ αυτόν τον πόλεμο και από τις δύο μεριές.. ( Χωριανοί μας που συμμετείχαν στις Μ.. Υ.. Με την Ελληνική Χωροφυλακή και τους ΜΑΥ (Μονάδες Αμύνης Υπαίθρου), πολέμησαν οι.. Γκάρας.. Κων/νος, ΜΑΥ.. Φώτιος, ΜΑΥ.. Δήλμας.. Γρηγόριος, ΜΑΥ.. Δροβατζήκας.. Νικόλαος, Χωροφύλακας.. Ιωάννης, ΜΑΥ.. Καραγιάννης.. Νικόλαος, ΜΑΥ.. Καραλιόλιος Ιωάννης, Χωροφύλακας.. Καραλιόλιος Νικόλαος, Χωροφύλακας.. Ευθύμιος, ΜΑΥ.. Κριθαριώτης.. Θωμάς, ΜΑΥ.. Μητσιόπουλος.. Δημήτριος, ΜΑΥ.. Στέργιος, ΜΑΥ.. Ξάνθας.. Παναγιώτης, ΜΑΥ.. Σωκράτης, Χωροφύλακας.. Τούλιας.. Χρήστος, ΜΑΥ.. Τσούπας Γεώργιος, ΜΑΥ.. Επίσης και οι παρακάτω, που σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου:.. Ασπροκαμπίτης Γρηγόριος του Νικολάου.. Ήταν χωροφύλακας και σκοτώθηκε στη Ροδιά.. Γάτος Αθανάσιος.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε στη θέση Ροδιώτικο.. Δημήτριος του Νικολάου.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε στο Σειρήνι.. Ευθύμιος του Ζήση.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε στη θέση Παναγιά.. Στέργιος του Ευαγγέλου.. Ήταν στρατιώτης και σκοτώθηκε στην Κοζάνη.. Βασίλειος του Ευαγγέλου.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε στην Αγία Τριάδα, 11-12-1948.. Θωμάς του Φωτίου.. Ήταν στρατιώτης και σκοτώθηκε στο Κιλκίς.. Σαράντης του Ζήση.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε στον Άγιο Γεώργιο από νάρκη.. Μπουρέλλας.. Αθανάσιος του Χρήστου.. Ήταν στρατιώτης και σκοτώθηκε στα Τρίκαλα.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε μαζί με τον Ζεμπίλη Ευθύμιο.. Τάρης.. Μανθέας του Ευθυμίου.. Ήταν στρατιώτης και σκοτώθηκε στη Δεσκάτη.. Ηλίας του Βασιλείου.. Ήταν ΜΑΥ και σκοτώθηκε στη θέση Εφτά Λάκκοι από βομβαρδισμό Εγγλέζικων αεροπλάνων.. Στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ) συμμετείχαν οι:.. Δεινόπαπα Βικτώρια (σύζυγος του Βασιλείου Δεινόπαπα).. Βασιλική του Γρηγορίου.. Ελισσάβετ του Γρηγορίου.. Ζήσω του Δημητρίου.. Βασίλειος του Γρηγορίου.. Γεώργιος του Δημητρίου.. Στέργιος, Λοχαγός ΔΣΕ.. Ιωάννης του Θεοχάρη.. Στέργιος του Θεοχάρη.. Καραγιάννη.. Ελευθερία.. Καραλιόλιος Μιχαήλ.. Βασιλική του Αθανασίου.. Ελπινίκη του Δημητρίου.. Βασίλειος του Δημητρίου.. Ιωάννης του Δημητρίου.. Λάμπρος του Αθανασίου.. Κιούρκα.. Θεοπίστη.. Λιάμπα.. Δήμητρα.. Καραλιόλιου -Τζιώρτζογλου Κατίνα.. Επίσης και οι είκοσι ένας (21) νεκροί του ΔΣΕ οι:.. Γελαδάρας Φώτιος του Βάιου.. Σκοτώθηκε στα Ισιώματα Πηγαδίτσας.. Γεώργιος του Ανδρέα.. Γρηγόριος του Βασιλείου.. Δημήτριος του Βασιλείου.. Σκοτώθηκε στα Αηδόνια.. Περικλής (του Δημητρίου).. Σπύρος του Δημητρίου.. Αθανάσιος του Θεοχάρη.. Σκοτώθηκε στη Δεσκάτη.. Αντώνιος του Θεοχάρη.. Σκοτώθηκε στο Δίστρατο Ιωαννίνων.. Βάιος του Ανδρέα.. Θωμάς του Θεοχάρη.. Πέθανε από τις κακουχίες στο Πευκόφυτο Γράμμου.. Στέργιος του Ανδρέα.. Κων/νος του Ευαγγέλου.. Σκοτώθηκε το έτος 1947.. Καραλιόλιου Θεοδώρα του Δημητρίου.. Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου το 1947.. Αθανάσιος του Λάμπρου.. Το Μάη 1947 εκτελέστηκε μετά από απόφαση του Έκτακτου Στρατοδικείου Κοζάνης.. Δημήτριος του Ευθυμίου.. Πέθανε από τις κακουχίες στο Γράμμο.. Μιλτιάδης του Γεωργίου.. Σκοτώθηκε στην τοποθεσία Μουργκάνη Ιωαννίνων.. Αθανάσιος του Ιωάννη.. Σκοτώθηκε στο Μπούρινο Κοζάνης.. Νικόλαος του Ευθυμίου.. Σκοτώθηκε το1947 στο Γράμμο.. Στέργιος του Κοσμά.. (Όλα τα στοιχεία είναι του Μ.. Γελαδάρα και της ΠΕΑΕΑ Ν.. Στα χρόνια του εμφύλιου το χωριό έπαθε μεγάλες καταστροφές.. Για ένα μεγάλο διάστημα οι κάτοικοί του το εγκατέλειψαν και άλλοι έφυγαν στο βουνό με τις δυνάμεις του Δ.. Ε και οι υπόλοιποι πήγαν στα Γρεβενά.. Το διάστημα αυτό το πυροβολικό του στρατού τις περισσότερες φορές και μερικές φορές η αεροπορία, βομβάρδισαν το χωριό γκρεμίζοντας πολλά σπίτια.. Ιδιαίτερα βομβαρδίστηκαν οι θέσεις του Δ.. στο Κουτσόραχο και την γύρω περιοχή.. Οι κάτοικοι του χωριού που στα χρόνια του εμφυλίου κατοικούσαν στα Γρεβενά, μόλις τελείωσε ο Εμφύλιος, επέστρεψαν στο χωριό.. Το ίδιο έκανα και όσοι (λίγοι) από τους μαχητές του Δ.. Ε που δεν πήραν το δρόμο της πολιτικής προσφυγιάς.. Με την επιστροφή τους αμέσως έπρεπε να φτιάξουν τα σπίτια τους που είχαν κάψει οι Γερμανοί.. Και αυτό έκαναν.. Τα ξανάχτισαν.. Ο χρόνος όμως τους πίεζε, έπρεπε ως το χειμώνα να βάλουν και τα κεραμίδια.. (Φωτογραφία από το χτίσιμο του σπιτιού του κ.. Γάτου).. Έτσι λοιπόν τα σπίτια που φτιάχνουν τώρα είναι σπίτια ανάγκης, δεν έχουν καμία σχέση με τα μεγαλοπρεπή σπίτια του μεσοπολέμου που είχαν κάψει οι Γερμανοί.. Τα σπίτια τους τώρα είναι μικρά.. Ένα ημιυπόγειο, επειδή το έδαφος είναι επικλινές, και ένας όροφος που αποτελούνταν από δυο δωμάτια (νοντάδες) και μια σάλα.. Οι διαστάσεις του σπιτιού ήταν 4,50 μέτρα Χ 11 μέτρα περίπου.. Το δε ύψος του ημιυπόγειου 1,80 μέτρα περίπου και του ορόφου γύρω στα 2,20 μέτρα.. Οι τοίχοι ήταν πέτρινοι και το συνδετικό υλικό λάσπη από χώμα.. Στις γωνίες ήταν τα πελεκημένα αγκωνάρια (από τα παλιά καμένα σπίτια) και οι υπόλοιποι τοίχοι από ακανόνιστες απελέκητες πέτρες.. Ο τοίχος χτιζόταν διπλός, μέσα έξω πέτρες και στη μέση το γέμιζαν με μικρές πέτρες (μόλια) και λάσπη από χώμα.. Στους τοίχους αντί για σινάζια βάζανε ξύλινα ζωνάρια.. Η σκεπή με τις γριντιές και τα σανίδια, φτιαγμένα από τους ντόπιους ξυλουργούς.. Τα «τούρκικα» κεραμίδια ήταν και αυτά φτιαγμένα από ντόπιους κεραμοποιούς όπως και τα συμπαγή τούβλα με τα οποία έχτιζαν συνήθως τα χωρίσματα.. (Το σπίτι του κ.. Γελαδάρα Ζήση).. Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, η φτώχεια και η μιζέρια κυριαρχούσε παντού.. Εξαιτίας της φτώχιας αλλά και των μετεμφυλιακών διώξεων, πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν για τις μεγάλες πόλεις, προς εξασφάλιση μιας καλύτερης ζωής ή ανωνυμίας.. Επίσης πολλοί είχαν φύγει νωρίτερα, για να γλιτώσουν τη ζωή τους, στις Σοσιαλιστικές χώρες.. Έτσι το χωριό αρχίζει να έχει μια φθίνουσα πληθυσμιακή πορεία.. Τη δεκαετία 1960 αυτή η φθίνουσα πορεία θα γίνει μεγαλύτερη εξαιτίας της μεγάλης μετανάστευσης, κυρίως προς τη Γερμανία.. Την ίδια περίοδο πολλοί νέοι και νέες του χωριού πάνε στον κάμπο για να δουλέψουν στα βαμβάκια.. Έτσι ενώ ο πληθυσμός του χωριού ήταν το 1920 (697) κάτοικοι, το 1928 (838) κάτοικοι, το 1940 (1131) κάτοικοι, το 1951 (1016) κάτοικοι, το 1961 (1009) κάτοικοι, το 1971 (726) κάτοικοι, το 1981 (843), το 1991 (793) και το 2001 (770) κάτοικοι.. Σήμερα ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων του χωριού είναι περίπου (500) κάτοικοι και στο μέλλον όλα δείχνουν, πως θα συνεχιστεί αυτή η φθίνουσα πληθυσμιακή πορεία του χωριού.. Ιδιαίτερα αυτή η ανησυχία ενισχύθηκε μετά και από την κατάργηση των Κοινοτήτων με το Ν.. 2539/1997 (Σχέδιο Καποδίστριας).. (Πολλοί Αμυγδαλιώτες τη δεκαετία του 1960 πήγαιναν στον κάμπο του Νομού Ημαθίας για να εργαστούν στα βαμπάκια).. Μετά από την πολύ σωστή επισήμανση του Γιώργου Τσούπα (Ν.. Ιωνία-Ν.. Μαγνησίας) συμπληρώνουμε και τη συμμετοχή του Τσούπα Κωνσταντίνου του Γεωργίου και της Δήμητρας, το γένος Ντινόπαπα.. Μόνιμος Επιλοχίας του Πεζικού τότε, στον πόλεμο της Κορέας το 1953.. Ήταν ο μόνος από το χωριό μας που στάλθηκε και πολέμησε στην ΚΟΡΕΑ.. Στις 4/11/2011 ημέρα Παρασκευή σε εκδήλωση που έγινε στην Πρεσβεία της Ν.. Κορέας στην Αθήνα, η Δημοκρατία της Ν.. Κορέας τίμησε τον Κωνσταντίνο Τσούπα με το Παράσημο του Πρεσβευτή της Ειρήνης.. Επίσης μετά από την πολύ σωστή επισήμανση του Γιώργου Τσούπα (Ν.. Μαγνησίας) συμπληρώνουμε και τη συμμετοχή δύο τουλάχιστον Χωριανών που πολέμησαν και τραυματίστηκαν στην Μάχη της Κύπρου 1974.. Υπηρετούσαν τότε στην ΕΛΔΥΚ.. Ο ένας είναι ο Συνταγματάρχης ε.. α τώρα, υπολοχαγός τότε ΤΣΟΥΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ο άλλος είναι ο στρατιώτης ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ( ο οποίος πριν χρόνια σκοτώθηκε σε ατύχημα).. Και οι δύο Παρασημοφορήθηκαν από την πολιτεία το 2008.. ΕΠΙΛΟΓΟΣ.. Εδώ νομίζω πως ολοκληρώθηκε μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των υπαρχόντων στοιχείων γύρω από την ιστορία του χωριού μου.. Πριν κλείσω θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους εκείνους που με βοήθησαν ποικιλοτρόπως στην εργασία μου αυτή και ιδιαίτερα τους:.. Βακουφτσή.. Βασίλειο πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας.. Μιχαήλ.. Γιαννούλα Σταυρούλα.. Γκίλια.. Δημήτριο.. Δήλμα.. Ευθύμιο.. Δόγκα.. Αθανάσιο.. Δροβατζήκα.. Ευάγγελο του Χρήστου.. Καραλιόλιο.. Γεώργιο του Αχιλλέα.. Νικόλαο πρώην Γραμματέα της Κοινότητας.. Παναγιώτη.. Καραλιόλιου Μακεδονία του Γρηγόριου.. Καραλιόλιου Μακεδονία του Αργύριου.. Καραμήτρο.. Βασίλειο.. Καραμήτρου.. Αικατερίνη.. Ιωάννη.. Καραπούλιο.. Ευθύμιο, Ιερέα του χωριού.. Κουταλή.. Μαρίνα.. Κριθαριώτη.. Αθανασία.. Διονύσιο.. Χρήστο του Στεργίου, Δάσκαλο του χωριού.. Στέργιο, Δάσκαλο.. Νέστορα Αθηνά.. Νέστορα Βασίλειο.. Ξάνθα.. Παπαλιούρα.. Ιφιγένεια.. Σιγάλα.. Στέργιο, Μητροπολίτη Γρεβενών.. Στεργιόπουλου.. Αναστασία.. Στεργιόπουλο.. Β.. Κων/νο.. Σίγουρα όλη αυτή η προσπάθεια καταγραφής της ιστορίας του χωριού ήταν κουραστική.. Δεν γνωρίζω αν η εργασία αυτή είναι αξιόλογη.. Ξέρω όμως σίγουρα σ’ όλο το χωριό και όχι μόνο, συζητιούνται από πολλούς, αρκετές πλευρές αυτής της ιστορίας.. Αυτή η συζήτηση είναι ένα κέρδος.. Μέσα όμως από αυτή τη συζήτηση μπορεί να προκύψει ένα μεγαλύτερο κέρδος.. Γιατί πιστεύω πως όποιος γνωρίζει από πού ξεκίνησε, είναι σίγουρος για το που πηγαίνει..

  Original link path: /istoria.htm
  Open archive

 • Title: ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ
  Descriptive info: Πρωτάθλημα.. 20.. 13.. - 201.. Κυριακή, 8/12/2103.. Άρης Μηλιάς - Α.. Αμυγδαλιάς 4-5.. Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013.. Αμυγδαλιάς - Π.. Τριφυλιακός 5-0.. Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013.. Ηρακλής Ελάτου - Αμυγδαλιά 2-2 Τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν ένα ο Νίκος Τσιρώνας και ένα ο Αχιλλέας Τζιάλλας.. Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013.. Κοκκινιά - Αμυγδαλιά 0-0 με την Αμυγδαλιά να έχει πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία.. Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013.. Αμυγδαλιά - Ποντινή5-3 Τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν τρία ο Άκης Δημόπουλος, ένα ο Ανδρέας Λιάμπας και ένα ο Νίκος Τσιρώνας.. Κυριακή,.. Οκτωβρίου 2013.. Παλιοχώρι - Αμυγδαλιά 1-4.. Αμυγδαλιά - Μηλιά 5-0 Πρώτος αγώνας για το φετινό πρωτάθλημα και μεγάλη νίκη.. (Ας μας στείλει κάποιος τους σκόρερ.. Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013.. Αμυγδαλιά.. -.. Κοκκινιά 5-4 (φιλικός αγώνας) Τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν δύο ο Νίκος Παπαλιούρας, ένα ο Ανδρέας Λιάμπας, ένα ο Άκης Δημόπουλος και ένα ο Δημήτρης Ζιώγας.. 12.. Κυριακή, 24 Μαρτίου 2013.. Νεοχώρι - Αμυγδαλιά 5-2 (στα πέναλτι, κανονικός αγώνας και παράταση 2-2).. Τελικά στον αγώνα μπαράζ δεν τα καταφέραμε και έτσι η ομάδα μας παραμένει στη Β΄ κατηγορία.. Τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν οι Γάκης και Βλάχος, ενώ και στα τρία πέναλτι αστόχησαν οι Δημόπουλος, Γάκης και Παπαϊωάννου.. Συγχαρητήρια σε όλους και του χρόνου καλύτερα.. Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013.. Έλατος - Αμυγδαλιά 1-1 με γκολ του Ανδρέα Λιάμπα.. Και τώρα η άνοδος στην Α΄κατηγορία θα κριθεί σε αγώνα μπαράζ με το Νεοχώρι.. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην έδρα του Νεοχωρίου.. καλή επιτυχία στην ομάδα μας.. Κυριακή.. 24.. Φεβρουαρίου 2013.. Αμυγδαλιά - Τριφύλλι 4-1 με γκολ του Θυμιόπουλου, Δημόπουλου, Καραλιόλιου Κυριάκου και Βλάχου.. Σάββατο.. 16.. Άγιοι Θεόδωροι - Αμυγδαλιά 1-2 με ένα γκολ του Δημόπουλου και ένα του Τσιρώνα.. Παλιοχώρι -.. Αμυγδαλιά 1-8 !!! με τρία του Καραλιόλιου Κυριάκου, τρία γκολ του Θυμιόπουλου, και από ένα οι Καραμήτρος Γιάννης και Βλάχος.. Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013.. Αμυγδαλιά - Φελί 4-1 με δύο γκολ του Γιάννη Καραμήτρου, ένα του Δημόπουλου κι ένα του Βλάχου.. Ιανουαρίου 2013.. Κοκκινιά.. Αμυγδαλιά.. 1-3.. με δύο γκολ του Δημόπουλου και ένα αυτογκόλ.. Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013.. Αμυγδαλιά - Νεοχώρι 2-2 με δύο γκολ του Δημόπουλου.. Σε φιλικούς αγώνες που έγιναν στη διάρκεια των Χριστουγέννων:.. Αμυγδαλιά - Σειρήνι 6 - 2 και Αμυγδαλιά - Πυρσός 0 - 5.. Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012.. Αμυγδαλιά - Έλατος 2-0 με δύο γκολ του Καλιαμπάκα.. Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012.. Τριφύλλι - Αμυγδαλιά 1-7 με τέσσερα γκολ του Βλάχου, ένα του Νίκου Παπαϊωάννου, ένα του Λιάκα Αποστόλη.. Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012.. Άγιοι Θεόδωροι 3-1 με ένα γκολ του Ανδρέα Λιάμπα, ένα του Καλιαμπάκα και ένα αυτογκόλ.. Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012.. Αμυγδαλιά - Παλιοχώρι 7-1 με γκολ του Νίκου Παπαϊωάννου, Γιάννη Ντινόπαπα, Ανδρέα Λιάμπα, δύο του Νίκου Τσιρώνα,.. 21.. Οκτωβρίου 2012.. Φελί -.. Αμυγδαλιά 1-0.. Κυριακή, 1.. - Κοκκινιά 1-1, με γκολ του Σιόλα.. Κι όμως στο φιλικό τους κερδίσαμε 4-0!!!.. Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2012.. Αμυγδαλιές - Έλατος 2-2 (φιλικός αγώνας).. Το ένα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου.. Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012.. Νεοχώρι - Αμυγδαλιές 2 - 0 Πρώτος αγώνας πρωταθλήματος και δυστυχώς παρά την καλή εμφάνιση το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.. Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012.. - Κοκκινιά 4-0 (Φιλικός αγώνας) Πρώτος αγώνας για τη νέα περίοδο και πολύ καλή εμφάνιση.. Τα γκολ σημείωσαν δύο ο Δημήτρης Βλάχος και από ένα ο Δημήτρης Γάκης και Γιάννης Ντινόπαπας.. 11.. Σάββατο, 28 Απριλίου 2012.. Κιβωτός - Αμυγδαλιά.. 11-1 και του χρόνου δυστυχώς στη δεύτερη κατηγορία.. Ακόμα και το γκολ της Αμυγδαλιάς παίχτης της Κιβωτού το σημείωσε (αυτογκόλ).. Τετάρτη,.. 25.. Απριλίου 2012.. Σειρήνα 0-5 και εκτός απροόπτου του χρόνου η ομάδα μας υποβιβάζεται στη δεύτερη κατηγορία.. Σάββατο, 21 Απριλίου 2012.. Μέγαρο - Αμυγδαλιά 1 - 3 Πολύ σημαντική νίκη για την προσπάθεια να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία.. Τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν από ένα οι Καρτσιούνης Ζάχος, Δημόπουλος Άκης και Τσιρώνας Νίκος.. Πολλά συγχαρητήρια!!!.. Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012.. Αμυγδαλιά - Ιτέα 1 - 4 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Τσιρώνας Νίκος.. Σάββατο, 7 Απριλίου 2012.. Ποντινή - Αμυγδαλιά 5 - 0.. Σάββατο,.. 31.. Μαρτίου 2012.. Αμυγδαλιά - Δεσκάτη 1 - 4 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Ιωσήφ Εσκεντάρ (πέναλτι).. 24.. Ποντινή - Αμυγδαλιά 5 - 1 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Παναγιώτης Ντάνας.. Σάββατο, 1.. 7.. Μαρτίου 2012.. Κοκκινιά 4 - 3 Άλλη μια νίκη ανάσα.. Για την ιστορία να αναφέρουμε τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν τρία ο επαναεμφανιζόμενος Θυμιόπουλος Δημήτρης και ένα ο Καρτσιούνης Ζάχος.. Σάββατο, 10.. Παλιουριά - Αμυγδαλιά 2 - 3 Θρίαμβος!!! Κατά σύμπτωση το σκορ είναι το ίδιο με εκείνο του 1979 ή 1980 όταν η ομάδα μας νίκησε στο γήπεδο της Παλιουριάς την τοπική ομάδα και ανέβηκε στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών - Κοζάνης.. Τυχαίο;.. Για την ιστορία να αναφέρουμε τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν ένα ο νεοαπ.. o.. κτηθείς Δημόπουλος Άκης και δύο ο μετά από καιρό επαναεμφανιζόμενος Κουταλής Θανάσης.. (Μπράβο Θανάση).. Σάββατο, 3.. Αμυγδαλιά -.. K.. αρπερό 2 - 1 Μετά από διακοπή δύο περίπου μηνών, λόγω της κακοκαιρίας, ήρθε η πολυπόθητη νίκη.. Τα γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσαν ο νεοαπ.. κτηθείς Δημόπουλος Άκης και ο Τσιρώνας Νίκος.. 17.. Δεκεμβρίου 2011.. ΑΕΠ Βατολάκκου 0 - 4.. KTHNO.. ροφικός Αστέρας Καληράχης - Αμυγδαλιά 9 - 0 Δικαίωσε το όνομά του ο ΚΤΗΝΟ-τροφικός γιατί σαν να μην έφτανε που από το όγδοο λεπτό έσπασαν το πόδι του ποδοσφαιριστή μας Γιώργου Δ.. Καραλιόλιου.. (.. του ευχόμαστε γρήγορα περαστικά), αλλά κατάφεραν να βάλουν και εννιά γκολ σε μια Αμυγδαλιά που έπαιζε παγωμένη μετά από το δυσάρεστο συμβάν.. Ντροπή ρεεεεεεεεεεεεεεεεεε!!!!!.. 3.. Αμυγδαλιά - Κιβωτός 2- 5 Τα γκολ για την Αμυγδαλιά πέτυχαν από ένα οι Σαμαράς Χρήστος και Ιωσήφ Εσκαντάρ.. 27.. Νοεμβρίου 2011.. Σειρήνι - Αμυγδαλιά 2 - 1 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Καραλιόλιος Αρ.. Γιώργος.. 19.. Αμυγδαλιά - Μέγαρο 1 - 4 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Χρήστος Σαμαράς.. Ιτέα -Αμυγδαλιά - Κεραυνός Αγίου Γεωργίου 3 - 1 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Καρτσιούνης Ζάχος.. Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011.. Αμυγδαλιά - Κεραυνός Αγίου Γεωργίου 1 - 3 Το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Χρήστος Σαμαράς.. Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες από τον αγώνα.. Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011.. Δεσκάτη -.. Αμυγδαλιά 5 - 2 Τα γκολ για την Αμυγδαλιά πέτυχαν από ένα οι Σαρτικίδης Γιώργος και Καρτσιούνης Ζάχος.. 15.. Οκτωβρίου 2011.. Αμυγδαλιά - Ποντινή 0 - 0.. Κοκκινιά - Αμυγδαλιά 1 - 3 Επιτέλους νίκη.. Τα γκολ για την Αμυγδαλιά πέτυχαν δύο ο Σαμαράς Χρήστος και ένα ο Ντάνας Παναγιώτης.. Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011.. Αμυγδαλιά - Παλιουριά 0 - 8 !!!!!!!!.. Σεπτεμβρίου 2011.. Καρπερό - Αμυγδαλιά 2 - 0.. Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011.. Βατόλακκος - Αμυγδαλιά 1 - 0 Άλλη μία ήττα!!!.. Τετάρτη.. , 14 Σεπτεμβρίου 2011.. Ποντινή - Αμυγδαλιά 6 -1 Αγώνας κυπέλου ο δεύτερος και τελευταίος για φέτος μιας και αποκλειστήκαμε.. Το γκολ σημείωσε ο Βαγγέλης Καραλιόλιος.. Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011.. Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης 1 - 7 Πρώτος αγώνας πρωταθλήματος και το σκορ τα λέει όλα!!! Για την ιστορία το γκολ για την Αμυγδαλιά σημείωσε ο Ντινόπαπας Γιάννης.. Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011.. Αμυγδαλιά - Δήμητρα 1-0 Αγώνας κυπέλου ο πρώτος αγώνα και δύσκολη νίκη με γκολ του Νατσιόπο.. υλου Δημήτρη.. Περνάμε στην επόμενη φάση.. 10.. , 14.. Μαΐου 2011.. Αμυγδαλιές.. Μηλιά 0 - 3 Τελευταίος αγώνας του φετινού πρωταθλήματος.. Και του χρόνου καλύτερα.. 7 Μαΐου 2011.. Αεράτα - Αμυγδαλιές.. 9 - 1 Με γκολ του Αποστόλη Λιάκα.. Ευτυχώς που η Δήμητρα έχασε και έτσι παραμένουμε στην κατηγορία.. Σάββατο,.. 30.. Απριλίου 2011.. Αμυγδαλιές - Καρπερό 1-0 με γκολ του Ζιώγα Δημήτη.. Πολύ σημαντική νίκη για την παραμονή στην κατηγορία.. Αξίζουν σίγουρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους.. Τετάρτη, 2 Απριλίου 2011.. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου - Αμυγδαλιές 3 - 2 Τα γκολ σημείωσαν οι Ζιώγας Δημήτρης και Αντρέας Λιάμπας.. Τώρα ο δρόμος είναι δύσκολος για την παραμονή στην κατηγορία!.. Δήμητρα -Αμυγδαλιές 2 - 2 Ένας βαθμός - μία κατηγορία! Πολύτιμο βαθμό πήρε η ομάδα μας μετά από καταπληκτική προσπάθεια και σπουδαία εμφάνιση μέσα στο γήπεδο της Δήμητρας.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι Σαμαράς Χρήστος και Αντρέας Λιάμπας (το πρώτο του και το πιο πολύτιμο.. 2.. Αμυγδαλιές - Ποντινή 2 - 1 Επιτέλους νίκη μετά από πολύ καλή εμφάνιση με πάρα πολλές ευκαιρίες.. Τα γκολ σημείωσαν οι Σιόλας και Κουταλής Θανάσης.. Συγχαρητήρια!.. Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011.. Κοκκινιά - Αμυγδαλιές 3-1 Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Θανάσης Κουταλής.. Σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες οι Αμυγδαλιές κατέθεσαν ένσταση για κακή συμμετοχή ποδοσφαιριστή της Κοκκινιάς.. Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011.. Αμυγδαλιές - Δεσκάτη 0 - 1.. Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011.. Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης.. - Αμυγδαλιές.. - 2.. Συντριβή!.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές τα σημείωσαν ο Κουταλής Θανάσης το ένα και το άλλο.. ο Δημήτρης Ζιώγας.. , 26.. Φεβρουαρίου 2011.. Αμυγδαλιές.. Νεοχώρι.. 1 - 1.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Σαμαράς.. , 19.. Αμυγδαλιές - Κιβωτός 0 - 5 Με πολλές ελλείψεις και τρεις υποχρεωτικές αλλαγές στο α΄ ημίχρονο έπαιξαν οι Αμυγδαλιές.. , 12.. Βατόλακκος - Αμυγδαλιές 0 -1 Επιτέλους νίκη.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Ζιώγας Δημήτρης.. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους!!!!!.. Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011.. Αμυγδαλιές -.. Κεραυνός Ιτέας 0 - 3 Πολλά παράπονα από τη διαιτησία έχουν οι Αμυγδαλιές που εκτός των άλλων δεν καταλόγισε δύο πέναλτι.. Και τώρα η συνέχεια για τη σωτηρία είναι πολύ δύσκολη.. Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011.. Άρης Μηλιάς - Αμυγδαλιές 4 - 2 Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές τα σημείωσαν ο Χρήστος Σαμαράς το ένα και το άλλο ο Κουταλής Θανάσης.. Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011.. Αμυγδαλιές - Αεράτα Γρεβενά 0 - 2.. , 11.. Δεκεμβρίου 2010.. Καρπερό - Αμυγδαλιές 2 - 0.. Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010.. Αμυγδαλιές – Κεραυνός Αγίου Γεωργίου 2 – 1 Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές τα σημείωσε και τα δύο ο Χρήστος Σαμαράς, το ένα με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ (καταπληκτικό γκολ) και το άλλο με πέναλτι που κέρδισε ο Νίκος Τσιρώνας.. Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010.. Αμυγδαλιές - Δήμητρα 3 - 2 Επιτέλους νίκη.. Τα γκολ σημείωσαν δύο ο Καραλιόλιος Κυριάκος (που είχε και δύο δοκάρια) και ένα ο Ζιώγας Δημήτρης.. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010.. Ποντινή - Αμυγδαλιές 0 - 0 Επιτέλους ένας βαθμός!.. 30.. Οκτωβρίου 2010.. Αμυγδαλιές - Κοκκινιά 0 - 4 Κάτι πρέπει να γίνει;;;;.. 23.. Δεσκάτη - Αμυγδαλιές 6 - 1 !!!!!! Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Σαμαράς.. Αμυγδαλιές - Καληράχη 0 - 6 !!!!!!.. Νεοχώρι - Αμυγδαλιές 2 - 9 Ναι, σωστά διαβάζετε.. Μετά από καταπληκτική εμφάνιση, η ομάδα μας σάρωσε το Νεοχώρι με 2-9.. Τα γκολ σημείωσαν οι Καραλιόλιος Κυριάκος πέντε!!!!!, Σκόδρας Γιώργος δύο και από ένα οι Σαμαράς Χρήστος και Τσιρώνας Νίκο.. 2 Οκτωβρίου 2010.. Κιβωτός - Αμυγδαλιές 3 - 1 Και άλλη ήττα.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Καραλιόλιος Κυριάκος.. Σεπτεμβρίου.. Αμυγδαλιές - Α.. Ποντίων (Βατόλακος) 2-3.. Επιτέλους πρώτος αγώνας πρωταθλήματος στο νέο γήπεδο!!!!.. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιτέλους ένα όνειρο πολλών γενιών, έγινα πραγματικότητα.. Το νέο γήπεδο στον Άγιο Αθανάσιο είναι έτοιμο και φιλοξένησε το πρώτο αγώνα πρωταθλήματος της ομάδας μας με το Βατόλακο.. Παρ' ότι ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος (έβρεχε συνεχώς), έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός παρουσία του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου κ.. Καραλιόλου Παναγιώτη, του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου κ.. Καραλιόλιου Αργύρη και του Προέδρου του Αθλητικού συλλόγου κ.. Κουταλή Σ.. Κων/νου, των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων και πολύ κόσμου.. Στο αγωνιστικό τώρα κομμάτι ο Βατόλακος καλύτερος κέρδισε δίκαια με σκορ 2-3.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι Ζιώγας και Σαμαράς.. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον αγώνα διαιτητής ήταν ο κ.. Θάνος.. Εδώ μπορείτε να δείτε.. μια φωτογραφία από τον αγιασμό.. , μια.. φωτογραφία των διαιτητών.. και εδώ.. μια φωτογραφία από την ομάδα μας.. Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου.. Ιτέα -Αμυγδαλιές 4 - 1 Πρώτος αγώνας για το νέο πρωτάθλημα και.. συντριβή.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Τσιρώνας.. Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου.. Αεράτα -Αμυγδαλιές 2-1 Αγώνας κυπέλου και αποκλειστήκαμε.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Γιώργος Σκόδρας.. 2009-2010.. 22.. Μαΐου 2010.. Ιτέα-.. Αμυγδαλιές 4-3 Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι Καραλιόλιος Κυριάκος, Ντινόπαπας Γιάννης και Σαρτικίδης.. Τελευταίος αγώνας.. και του Χρόνου καλύτερα και  ...   1 Στον τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣ Γρεβενών.. Αναμενόμενο το αποτέλεσμα.. Αυτό πάντως που σχολίαζε η κερκίδα, ήταν η πολύ καλή εμφάνιση της ομάδας των Αμυγδαλιών.. Αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και στη διοίκηση της ομάδας.. Το γκολ των Αμυγδαλιών πέτυχε ο Βακουφάρης.. Εδώ μπορείτε να δείτε τρεις φωτογραφίες της ομάδας και της απονομής.. φωτογραφία 1.. φωτογραφία 2.. φωτογραφία 3.. Σάββατο 22 Μαρτίου 2008.. Κιβωτός - Αμυγδαλιές 2 - 1 To.. γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Τσιρώνας με απ' ευθείας χτύπημα κόρνερ!.. Σάββατο 15 Μαρτίου 2008.. Αμυγδαλιές - Σειρήνι 0 - 2 Τελικά σ΄ αυτό το γήπεδο δε θα κερδίσουμε ποτέ σε αγώνα πρωταθλήματος!!!!!.. Έτσι παρ΄ ότι τους παίζαμε μονότερμα, τελικά χάσαμε!!!!.. Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008.. Αμυγδαλιές - Αλιάκμων Αγάπης 2 - 0 (Αγώνας κυπέλλου ημιτελικός) Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές τα σημείωσε και τα δύο Βακουφάρης Γιάννης το πρώτο στο 65΄ με υπέροχη κεφαλιά μετά από εξίσου υπέροχη σέντρα του Κιούρκα Βαγγέλη και το δεύτερο στο 70΄ με υπέροχο πλασέ.. Συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές και παράγοντες.. Και τώρα θέλουμε την κούπα.. Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008.. Ποντίων (Βατόλακος) - Αμυγδαλιές 3 - 1.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Δροβατζήκας Βαγγέλης.. Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008.. Δήμητρα - Αμυγδαλιές 1 - 2.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές τα σημείωσε.. και τα δύο ο Βλάχος Δ.. Τελικά καλύτερα να παίζουμε εκτός έδρας!!!.. 26.. Ιανουαρίου 2008.. Παλιουριά - Αμυγδαλιές.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε το ένα ο Τσιρώνας, ενώ το δεύτερο ήταν αυτογκόλ.. Σάββατο 1.. Αμυγδαλιές - Ιτέα 1-3.. Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2008.. Μέγαρο - Αμυγδαλιές 1 - 2.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Βλάχος.. Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2007.. Δήμητρα - Αμυγδαλιές 6 - 7 (στα πέναλτι).. Σε αγώνα κυπέλλου οι Αμυγδαλιές νίκησαν τη Δήμητρα και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.. Ο κανονικός αγώνας έληξε 1-1 και η παράταση 2-2.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Τσιρώνας.. Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007.. Αλιάκμων Αγάπης 0 - 1.. Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2007.. Ελεύθερο - Αμυγδαλιές 2 - 5.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν ο Βλάχος δύο (2), Χάτσιος Κώστας (2) και ένα (1) ο Λιάκας Δ.. Νοεμβρίου 2007.. Aμυγδαλιές - Μηλιά 1 - 5 Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Παπαϊωάννου Νίκος.. Ποντινή - Αμυγδαλιές 1 - 2.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν ο Κουταλής Α.. και ο Βλάχος.. Τρία δοκάρια είχαν οι Αμυγδαλιές που για δεύτερη συνεχόμενη φορά έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση.. Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2007.. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου - Αμυγδαλιές 2 - 3.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν ο Τσιρώνας δύο (2) και ο Βλάχος.. Δοκάρι είχε ο Δροβατζήκας Βαγγέλης.. Ακόμα οι Αμυγδαλιές που έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση είχαν πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ.. Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2007.. Αμυγδαλιές - Κιβωτός 1 - 3.. Οκτωβρίου 2007.. Σειρήνα - Αμυγδαλιές 2 - 2 Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν ο Βακουφάρης και ο Δροβατζήκας Βαγγέλης.. Φωτογραφία 1.. Φωτογραφία 2,.. Φωτογραφία 3.. Φωτογραφία 4.. Οι φωτογραφίες είναι του κ.. Μπαζάκα Φώτη.. Τον ευχαριστούμε πολύ!.. Ε.. Ποντίων 1 - 4.. Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Κουταλής Θανάσης.. Καρπερό - Αμυγδαλιές.. 3 - 3.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές που έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία, σημείωσαν δύο ο Βακουφάρης και ένα ο Βλάχος.. 6.. 1 - 0.. Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2007.. Αμυγδαλιές - Παλιουριά 0 - 0.. Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2007.. Ιτέα - Αμυγδαλιές 3 - 1 Πρώτος αγώνας του νέου πρωταθλήματος με ήττα για την ομάδα μας.. Το γκολ σημείωσε ο Τσιρώνας Νίκος.. Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2007.. Ελεύθερο 3 - 0.. Σε αγώνα κυπέλλου.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι Βακουφάρης Νικόλαος (2) και (1) ο Πaπαϊωάννου Νικόλαος.. Πρωτάθλημα 2006-2007.. Σάββατο 14 Απριλίου 2007.. Αμυγδαλιές - Καληράχη 1 - 0 Το γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Ιορδανίδης Χ.. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας του πρωταθλήματος και χάρη της νίκης αποφύγαμε τους αγώνες μπαράζ.. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και παράγοντες της ομάδας και του χρόνου καλύτ.. ερα στο καινούριο γήπεδο.. Δευτέρα 9 Απριλίου 2007.. Αμυγδαλιές - Παλαίμαχοι 2 - 2 (φιλικός αγώνας) Τα γκολ για την ομάδα των Αμυγδαλιών σημείωσαν οι Βλάχος και Λιάκας Χ.. και για τους παλαίμαχους ο Γκίλιας Α.. και Δανόγλου Δ.. με πέναλτυ.. Κυριακή 11 Μαρτίου 2007.. Αγάπη - Αμυγδαλιές.. 1 - 1 Τ.. ο γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Καρέτσας Δ.. Φεβρουαρίου 2007.. Μηλιά 2 -0 Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Παπαϊωάννου και Σαρτικίδης.. Σειρήνα -.. Αμυγδαλιές 2 - 1.. ο γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Δροβατζήκας Ε.. Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2007.. Αμυγδαλιές - Μέγαρα 2 - 0.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Βλάχος και Μητσιάνης.. Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2007.. Καρπερό Αμυγδαλιές 1 - 1.. Ιανουαρίου 200.. Αμυγδαλιές - Δήμητρα 4 - 2.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Μητσιάνης, Βλάχος, Ατέσης και Παπαϊωάννου.. Σάββατο 13 Ιανουαρίου 200.. Ιτέα.. Επιτέλους νίκη.. Τα γκολ σημείωσαν οι: Καρέτσας Δ.. δύο (2), Δροβατζήκας ένα(1) και Κουταλής Α.. ένα (1).. Δεκεμβρίου 20.. Αγώνας κυπέλλου.. Πυρσός - Αμυγδαλιές 8 - 0.. Βατόλακος - Α.. μυγδαλιές 6 - 1.. ο γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Κιούρκας Ε.. Δεκεμβρίου 2006.. Κτηνοτροφικός Αστέρας - Αμυγδαλιές 5 - 3.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν δύο ο Κουταλής Α.. και ένα ο Βλάχος.. Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2006.. Δεσκάτη - Αμυγδαλιές 6 - 0.. Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2006.. Αμυγδαλιές - Αγάπη 1 - 0 Τ.. ο γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Βλάχος.. Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2006.. Άρης Μηλιάς - Αμυγδαλιές 2 - 2.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν από ένα οι Κουταλής Α.. και Σαρτικίδης.. Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2006.. Αμυγδαλιές - Σειρήνα 2 - 2 Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν από ένα οι Κουταλής Α.. Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2006.. Μέγαρα - Αμυγδαλιές 2 - 0.. Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2006.. Αμυγδαλιές - Άρης Καρπερού 1 - 2.. Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2006.. Σειρήνα - Αμυγδαλιές 1- 3.. (στην παράταση.. Κανονικός αγώνας 1 - 1).. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Παπαϊωάννου Ν.. , Κουταλής Α.. και Μητσιάννης.. Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2006.. Δήμητρα - Αμυγδαλιές 1 - 0.. Κυριακή.. Σεπτεμβρίου 2006.. Κιβωτός - Αμυγδαλιές 1 - 0.. Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2006.. Αμυγδαλιές - Αδριατική Βατολάκκου 1 - 0 Το μοναδικό γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσε ο Βλάχος.. Πρωτάθλημα 2005-2006.. Κυριακή 21.. Μαΐου 2006.. 3ος αγώνας μπαράζ :.. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου - Αμυγδαλιές 1- 2.. Ένας αγώνας.. μια κατηγορία.. Τελικά δεν διαψευστήκαμε.. Οι Αμυγδαλιές κέρδισαν κατά κράτος τον Κεραυνό Αγίου Γεωργίου και μέσα στο γήπεδό του.. Οι ποδοσφαιριστές των Αμυγδαλιών μπήκαν πολύ δυνατά στον αγώνα και κατάφεραν πολύ νωρίς να προηγηθούν με 0-2, με γκολ του Ιορδανίδη Χ.. και Γκίλια Α.. , ενώ έχασαν πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες να αυξήσουν κι άλλο το σκορ.. Στο β' ημίχρονο και μετά από στημένη φάση ο Κεραυνός μείωσε σε 1-2 και προσπάθησε να ισοφαρίσει αλλά χωρίς αποτέλεσμα.. Και πάλι οι Αμυγδαλιές έχασαν πολλές ευκαιρίες για γκολ(ακόμα και σε κενή εστία).. Τέλος καλό, λοιπόν, όλα καλά.. Συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές, προπονητή και Δ.. των Αμυγδαλιών.. Και του χρόνου καλύτερα, στο νέο γήπεδό μας που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε!.. Καλό καλοκαίρι!.. Τετάρτη 17 Μαΐου 2006.. Στον δεύτερο αγώνα μπαράζ :.. Αμυγδαλιές - Κεραυνός Αγίου Γεωργίου 3 - 1.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Δροβατζήκας Β.. ένα (1) με κεφαλιά μετά από κόρνερ και Ιορδανίδης Χ.. δύο, το ένα με απ' ευθείας χτύπημα φάουλ και το άλλο με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.. Κατά τα άλλα όποιος ήταν στο γήπεδο είδε καθαρά το ποια ομάδα αξίζει και πρέπει να παραμείνει στην κατηγορία.. Οι Αμυγδαλιές ήταν πολλές κλάσεις ανώτερες από τον Άγιο Γεώργιο και είχαν πολλές ευκαιρίες για πολύ μεγαλύτερο σκορ.. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ο Άγιος Γεώργιος δεν απείλησε ούτε μια φορά την εστία των Αμυγδαλιών και ακόμα και το γκολ που σημείωσε ήταν αυτογκόλ, σε μια φάση χωρίς κανένα κίνδυνο για την εστία των Αμυγδαλιών.. Συγχαρητήρια λοιπόν σ' όλους τους ποδοσφαιριστές των Αμυγδαλιών και καλή επιτυχία στο τελευταίο παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή.. Κυριακή 14.. Στον πρώτο αγώνα μπαράζ : Κεραυνός Αγίου Γεωργίου - Αμυγδαλιές 1- 0, με τις Αμυγδαλιές να έχουν δικαιολογημένα πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία.. Κυριακή 7 Μαΐου 2006.. Αμυγδαλιές - Αγάπη 5 - 0 Τα γκολ σημείωσαν οι: Ιορδανίδης Χ.. τρία (3), ένα ο Τσιρώνας Ν.. και ένα ο Κουταλής Α.. Μεγάλη νίκη των Αμυγδαλιών που όμως δεν τις έσωσε από τους αγώνες μπαράζ που θα δώσει το επόμενο διάστημα με τον Κεραυνό Αγίου Γεωργίου για την παραμονή στην κατηγορία.. Κυριακή 30 Απριλίου 2006.. Καρπερό - Αμυγδαλιές 2 - 3 Πολύ σημαντική νίκη πέτυχαν οι Αμυγδαλιές στην προσπάθειά τους να παραμείνουν στην κατηγορία.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Γκίλιας Α.. δύο (2) και ένα ο Ιορδανίδης Χ.. Σάββατο 15 Απριλίου 2006.. Αμυγδαλιές - Ευκλείδης.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: δύο ο Τσιρώνας Ν.. και ένα ο.. Ιορδανίδης Χ.. Κυριακή 9 Απριλίου 2006.. Κεραυνός Μεγάρων - Αμυγδαλιές 4 - 4.. γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι: Δύο ο Γκίλιας Α.. , Κιούρκας Ε.. και Στεριόπουλος Α.. Σάββατο 25 Μαρτίου 2006.. Αμυγδαλιές - Ιτέα 1 - 2.. Το γκολ για την Αμυγδαλιές σημείωσε ο Ιορδανίδης Χ.. Κυριακή 19 Μαρτίου 2006.. Άρης Μηλιάς - Αμυγδαλιές 0-2.. Τα γκολ σημείωσαν οι Βαγγέλης Κιούρκας και Αντρέας Γκίλιας.. Σάββατο 11 Μαρτίου 2006.. Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης - Αμυγδαλιές 3 - 0.. Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2006.. Αμυγδαλιές - Ποντινή 2 - 1.. Τα γκολ για τις Αμυγδαλιές σημείωσαν οι Δήλμας Β.. και Ιορδανίδης Χ.. Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2006.. Σειρήνα - Αμυγδαλιές 3 - 0.. Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2006.. Αμυγδαλιές - Αδριατική Βατολάκου 3 -2.. Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2006.. Κεραυνός Αγίου Γεωργίου - Αμυγδαλιές 2 - 0.. Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2005.. Αλιάκμων Αγάπης - Αμυγδαλιές 1-0.. Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2005.. Αμυγδαλιές - Άρης Καρπερού 0-1.. Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2005.. Ευκλείδης -Αμυγδαλιές 4-0.. Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2005.. Αμυγδαλιές - Μέγαρο 2-2 και τα δύο γκολ για τις Αμυγδαλιές τα πέτυχε ο Τσιρώνας Νίκος.. Με την ομάδα των Αμυγδαλιών αγωνίστηκαν οι:.. Τσούπας, Λιάκας Α.. , Παπαθεοδώρου, Κιούρκας, Κουταλής, Παπαϊωάνου, Λιάκας Χ.. , Τσιρώνας, Καρέτσας, Γκίλιας, Τσιαρσιώτης.. Αλλαγές: Δήλμας.. Κυριακή 30 Οκτωβρίου 200.. Ιτέα - Αμυγδαλιές 1-1 Το γκολ για τις Αμυγδαλιές πέτυχε ο Κουταλής Αθανάσιος.. , Παπαθεοδώρου, Καραλιόλιος Γ.. , Κιούρκας, κουταλής, Παπαϊωάνου, Λιάκας Χ.. , Τσιρώνας, Ιορδανίδης, Γκίλιας.. Αλλαγές: Καραλιόλιος Ε.. , Στεργιόπουλος, Τσιαρσιώτης.. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΙΛΑΘΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ.. Από το 1977 υπάρχει και λειτουργεί το Αθλητικό Φίλαθλο Σωματείο Αμυγδαλιών, που όμως παρουσιάζει δράση μόνο στο χώρο του ποδοσφαίρου με ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα.. Η πρώτη φορά που συμμετείχε σε αγώνες ήταν το 1979-1980 στη Γ΄ ερασιτεχνική της Ε.. Βορειοδυτικής Μακεδονίας και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα και την άνοδο στη Β΄ ερασιτεχνική.. Φωτο.. Φωτο1.. Φωτο2.. Φωτο3.. Φωτο4.. Φωτο5.. Φωτο6.. Φωτο7.. Φωτο8.. Φωτο9.. Φωτο10.. Φωτο11.. Φωτο12.. Φωτο14.. Φωτο15.. Φωτο16.. Φωτο17.. Φωτο18.. Αυτή η ομάδα κέρδισε το πρωτάθλημα το 1980.. Στον τελευταίο αγώνα κέρδισε την Παλιουριά εκτός έδρας με 2-3.. (Φωτο13).. Σ’ αυτήν την κατηγορία αγωνιζόταν μέχρι το 1982, οπότε και δημιουργήθηκε η Ε.. Γρεβενών.. Από τότε και μέχρι το 1986 συμμετέχει πρωταγωνιστικά σ΄ αυτήν την κατηγορία.. Το 1986-1987 πέφτει στην Β΄ κατηγορία, αλλά για μια χρονιά μόνο.. Αμέσως την επόμενη χρονιά ξαναγυρίζει στην Α΄ κατηγορία, αφού παίρνει την πρώτη θέση.. Οι καλύτερες χρονιές για το Σύλλογο ήταν το 1986, όπου κατάκτησε τη δεύτερη θέση και το 1994 -1995 όπου μέχρι και την τελευταία αγωνιστική βρισκόταν στην πρώτη θέση, αλλά στον τελευταίο αγώνα έχασε άδικα από τον Α.. Γρεβενά με 2 – 1 στο 105΄(;), με μια απαράδεκτη σε βάρος της διαιτησία.. Ακόμη να αναφέρουμε ότι το 2002 αγωνίστηκε στον τελικό κυπέλλου της Ε.. Γρεβενών με την ομάδα του Σειρηνίου.. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ήταν 2 – 2.. Τελικά όμως κέρδισε στα πέναλτι το Σειρήνι και πήρε αυτό το κύπελλο.. Πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου υπήρξε ο Ντάλλας Αθανάσιος.. Στη συνέχεια χρημάτισαν πρόεδροι και οι:.. Ζήσης.. Αργύριος.. Μιχαήλ Καραμήτρος.. Καραλιόλιος Παναγιώτης.. Μ.. Νέστορας Βασίλειος.. Χρήστος Σ.. Και τα τελευταία χρόνια πρόεδρος είναι ο Κουταλής Σ.. Όλα αυτά τα χρόνια η ομάδα καταφέρνει πάντα να είναι υπολογίσιμος αντίπαλος και να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις του τοπικού πρωταθλήματος.. Πρόεδρος του Συλλόγου σήμερα είναι ο Κων/νος Σ.. Η ομάδα των Αμυγδαλιών σήμερα:..

  Original link path: /omada%20podosfairoy.htm
  Open archive

 • Title: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ
  Descriptive info: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΩΝ «Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ».. ( Ιούνιος 2003.. Τα χορευτικά του Συλλόγου στο Σπήλαιο Γρεβενών).. Τον Οκτώβριο 1994 ιδρύθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών Αμυγδαλιά.. Από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του μέχρι και σήμερα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών ξεδίπλωσε μια πολύπλευρη όσο και πλούσια δραστηριότητα, καθιερώνοντάς τον σαν τον καλύτερο με διαφορά Πολιτιστικό Σύλλογο του Νομού Γρεβενών.. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναφέρουμε την αναβίωση των εθίμων, καθώς και τη χωρίς καμία διακοπή λειτουργία τεσσάρων χορευτικών τμημάτων στα οποία συμμετέχουν κάτοικοι όλων των ηλικιών (στην πλειοψηφία τους νέοι), τα οποία έχουν δώσει πάρα πολλές παραστάσεις εντός και εκτός νομού.. Διοργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις καλλιτεχνικού περιεχομένου (θεατρικές, χορευτικές, μουσικές, μορφωτικές, ιστορικές κλπ).. και πάρα πολλές άλλες παρεμβάσεις πολιτιστικού και κοινωνικού περιεχομένου (δενδροφυτεύσεις, καθαριότητα, παιδική χαρά, αγορά παραδοσιακών στολών, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές, μουσικό τμήμα, δωρεάν διανομή βιβλίων στους νέους, δανειστική βιβλιοθήκη κλπ).. Η μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το Δήμο Γρεβενών και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών είναι η.. «γιορτή κερασιού».. που διαρκεί τρεις μέρες και γίνεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.. Μακεδονίας και περιλαμβάνει εκδηλώσεις Πολιτιστικές (θέατρο, μουσική, παραστάσεις για παιδιά κ.. (Τη Γιορτή Κερασιού επισκέφτηκε το 1998 και ο σημερινός Πρωθυπουργός Κων/νος Καραμανλής, που τότε ήταν αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης).. (Γιορτή Κερασιού 2001 με το συγκρότημα του Ναπολέων Ζούμπα.. Τραγούδι οι: Σάββας Σιάτρας, Φωτίου Χρήστος, Μπέλλος και Έλλη).. (Ο Νομάρχης Γρεβενών κ.. Δημήτρης Ρίγγος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ.. Αργύρης Καραλιόλιος και ο Δήμαρχος Γρεβενών κ.. Θανάσης Ζιώγας στην 9.. Γιορτή Κερασιού 2003 με το συγκρότημα του Σταύρου Καψάλη.. Τραγούδι η Βαγγελιώ Χριστιά και ο Γιάννης Καψάλης).. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως ο Σύλλογος συμμετείχε στα «Πρέσπεια», μια εκδήλωση που γίνεται στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, φιλοξενώντας σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών μια ομάδα νέων ζωγράφων από τη FYROM.. Μια ομάδα δεκαέξι (16) νέων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών υλοποίησε από 1 Ιουλίου 2002 μέχρι 30 Ιουνίου 2003, το σχέδιο με τίτλο:.. «Η πληροφορική ως μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής στοιχείων της παράδοσης και του πολιτισμού».. Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μέσω του Προγράμματος ΝΕΟΛΑΙΑ – Δράση 3.. 1: Πρωτοβουλίες νέων.. Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος δημιουργήθηκε το «εργαστήρι πληροφορικής του Συλλόγου», δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του Συλλόγου.. (e-amigdalies.. gr).. και συνδέθηκε με το διαδίκτυο.. amigdalies@.. grevenanet.. gr.. Σ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του διοργάνωσε ή συμμετείχε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις με πολιτιστικό περιεχόμενο, ενώ φροντίζει και καταγράφει την ιστορία και την παράδοση του τόπου.. Την Πρωτοχρονιά  ...   Τράπεζα αίματος με πάνω από 25 εθελοντές αιμοδότες.. Δημιούργησε και λειτουργεί «εργαστήρι» πληροφορικής στο οποίο παρακολουθούν μαθήματα 30 χωριανοί, στην πλειοψηφία τους νέοι.. Το χορευτικό – Λαογραφικό τμήμα γυναικών του Συλλόγου κέρδισε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό Δημοτικού τραγουδιού που διοργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών και ο Δήμος Γρεβενών στις 30 Αυγούστου 2003.. ( Η κ.. Δόμνα Σαμίου παραδίνει το 1.. ο.. βραβείο του Διαγωνισμού στον Πρόεδρο του Συλλόγου Αργύρη Καραλιόλιο.. Είναι μέλος της Ε.. (Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης) και συμμετέχει στο πρόγραμμα «Φύση χωρίς σκουπίδια».. Τέλος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης (Δ.. Τ.. ), της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος.. Τα μέλη όλων των Διοικητικών Συμβουλίων από την ίδρυση του Συλλόγου ήταν:.. Στο πρώτο προσωρινό Δ.. Σ (16- 12-1994) συμμετείχαν οι:.. Καραμήτρος.. Βασίλειος Πρόεδρος.. Δόγκας.. Δημήτριος Ταμίας.. Χάτσιος.. Παναγιώτης Γραμματέας.. Καραλιόλιος Αργύριος Αντιπρόεδρος.. Ευδοξία.. Ευάγγελος.. Τσιόλιας.. Βασίλειος.. Στο επόμενο-πρώτο εκλεγμένο Δ.. Σ (31- 3- 1995) 1995-1997 συμμετείχαν οι:.. Ευδοξία Αντιπρόεδρος.. Παπαζήση Ελένη Γραμματέας.. Δημήτριος Ταμίας.. Καραλιόλιος Αργύριος.. Παναγιώτης.. Στο επόμενο Δ.. Σ 1997-1999 συμμετείχαν οι:.. Χρυσούλα Αντιπρόεδρος.. Καραλιόλιος Αργύριος Ταμίας.. Δημήτριος.. Σ 1999-2001 συμμετείχαν οι:.. Καραλιόλιος Αργύριος Πρόεδρος.. Στέργιος Λιάμπας Αντιπρόεδρος.. Παπαζήση Ελένη Γραμματέας.. Βασίλειος Ταμίας.. Αναπληρωματικά μέλη:.. Σ 2001-2003 συμμετείχαν οι:.. Δημήτριος Αντιπρόεδρος.. Παπαζήση Ιωάννα.. Σ 2003-2005 συμμετείχαν οι:.. Παπαζήση Παναγιώτα Ταμίας.. Δημήτριος Αντιπρόεδρος.. Γεώργιος Δόγκας.. Βολικάκη.. Μαρία.. Τσούπας Χρήστος.. που εκλέχτηκε από την 6η Ε.. που έγινε στις 4 Ιουλίου 2005 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 6 Ιουλίου 2006, συμμετείχαν οι:.. Αργύριος Καραλιόλιος Πρόεδρος.. Γεώργιος Δόγκας Αντιπρόεδρος.. Ελένη Κ.. Παπαζήση Γενική Γραμματέας.. Χρήστος Τσούπας Ταμίας.. Παναγιώτα Παπαζήση.. Δημήτριος Λιάκας.. Εμμανουήλ Λιάκας.. Βολικάκη Μαρία.. Κων/νος Σίνης.. Ζήσω Τσιόλια.. Χρήστος Δροβατζήκας.. που εκλέχθηκε από την 7η ΕΑΣ που έγινε το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2007 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα συμμετείχαν οι:.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αργύριος Γ.. Καραλιόλιος.. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Εμμανουήλ Λιάκας.. ΓΕΝ.. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ελένη Κ.. Παπαζήση.. ΤΑΜΙΑΣ Χρήστος Θ.. Τσούπας.. ΜΕΛΟΣ Δημήτριος Λιάκας.. ΜΕΛΟΣ Παναγιώτα Κ.. ΜΕΛΟΣ Χρήστος Δροβατζήκας.. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.. Γεώργιος Β.. Δόγκας.. Στο νέο Δ.. που εκλέχτηκε από την 8η ΕΑΣ που έγινε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα συμμετέχουν οι:.. ΜΕΛΟΣ Κων/νος Σίνης.. Ρότσικας Ν.. Θωμάς.. Κουταλής Αθανάσιος.. Λιάκας Βασίλειος.. Κιούρκας Β.. Από τις 4 Σεπτεμβρίου 2010 στο Δ.. συμμετέχουν οι:.. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθανάσιος Κουταλής.. που εκλέχτηκε από την.. η ΕΑΣ που έγινε την Κυριακή.. 29.. Μαΐου 2011 και συγκροτήθηκε σε σώμα την ίδια μέρα συμμετέχουν οι:.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ.. Νικόλαος Α.. Δεινόπαπας.. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αργύριος Γ.. ΤΑΜΙΑΣ.. Στέργιος Σ.. Λιάκας.. ΜΕΛΟΣ Χρήστος Θ..

  Original link path: /politistikos%20syllogos.htm
  Open archive

 • Title: ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
  Descriptive info: ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.. Σ' όλη αυτή τη χρονική περίοδο, από την αρχαιότητα ως σήμερα, οι Αμυγδαλιώτες, προσπάθησαν να διατηρήσουν εθνικά τους χαρακτηριστικά, τη γλώσσα και τη θρησκεία.. Αυτή η προσπάθεια φαίνεται στα διάφορα ήθη και έθιμα, στα δημοτικά τραγούδια, στα τοπωνύμια και στο γλωσσικό ιδίωμα, που θα αναφερθούν παρακάτω:.. ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ.. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - πΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ.. Τα Χριστούγεννα είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του χριστιανικού κόσμου.. Σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία, στην οποία ανήκουν οι περισσότεροι έλληνες, είναι η δεύτερη σημαντικότερη γιορτή μετά το Πάσχα.. Πριν από τα Χριστούγεννα, από του Αγίου Φιλίππου (14 Νοεμβρίου), αρχίζει η νηστεία της Σαρακοστής και η ψυχική προπαρασκευή για τη μεγάλη εορτή της γέννησης του Χριστού.. Έτσι όλες οι οικογένειες το βράδυ του Αγίου Φιλίππου θ’ αποκρέψουν και θα ευχηθούν: «Καλή σαρακοστή να περάσουμε».. Πριν τα Χριστούγεννα οι γυναίκες καθάριζαν τα σπίτια τους και έφτιαχναν τα γλυκά (κουραμπιέδες, μπακλαβά κ.. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, έφτιαχναν τις «κλούρες».. Την πρώτη «κλούρα» την έφτιαχναν για το Χριστό και την έβαζαν στο καντήλι του σπιτιού.. ΤΑ ΚΟΛΙΑΝΤΑ.. Λίγες μέρες αφού έμπαινε ο Δεκέμβρης, τα αγόρια του χωριού ανέβαιναν σε υψώματα και όλα μαζί φώναζαν δυνατά πολλές φορές «κόλιαντα», για να ακουστούν σε όλο το χωριό.. Αυτό συνεχιζόταν κάθε μέρα, μέχρι την 23η Δεκεμβρίου.. Ήταν μια προειδοποίηση πως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα.. Μετά τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, τα παιδιά κατά ομάδες, (και ήταν πολλά τότε), αφού χτυπούσαν πρώτα την καμπάνα της εκκλησίας, ξεκινούσαν για να πουν τα «κόλιαντα» στα σπίτια του χωριού.. Στον ώμο τους είχα κρεμασμένο τον «τρουβά» για να βάλουν μέσα τις «κλούρες» (μικρά στρογγυλά ψωμάκια), τα κάστανα, τα καρύδια και τα αμύγδαλα που θα τους πρόσφεραν οι νοικοκυρές.. Στα χέρια τους κρατούσαν τις «τζιουμπανίκες», (γερά ξύλα που κατέληγαν σε στρογγυλό σκληρό εξόγκωμα).. Σε όλα τα σπίτια τραγουδούσαν το:.. Κόλιαντα μπάμπω μ’ κόλιαντα, κι εμένα μπάμπω μ’ κλούρα.. Κι εμένα την τρανύτερη και τώρα και του χρόνου.. Κι αν δε μας δώσεις κόλιαντα δώσ’ μας ένα σιουτζιούκι.. Να’ ναι τρανό, να’ ναι χοντρό, να’ ναι ζαχαρωμένο.. Κι αν δεν έχεις κι σιουτζιούκι, δώσ’ μου τη θυγατέρα σ’.. Να τη φιλώ, να την τσιμπώ να μι ζισταίν’ τα βράδια.. Σε μερικά σπίτια τους ζητούσαν να «σιουμπήσουν» (ανακατέψουν) τη φωτιά.. Έμπαινε τότε μέσα ένα παιδί και με την «τσιουμπανίκα» του «σιουμπούσε» τη φωτιά λέγοντας: «Φέρνω αρνιά, φέρνω κατσίκια, φέρνω κι έναν γαμπρό» (ή ανάλογα με την περίσταση, ότι επιθυμούσαν οι νοικοκύρηδες του σπιτιού).. Αφού τα παιδιά λέγανε τα «κόλιαντα» και «σιουμπούσαν» τη φωτιά, τους δίνανε τις «κλούρες».. Αν κάποιος ήθελε να δώσει κάστανα, καρύδια ή αμύγδαλα, έλεγε στα παιδιά να «β’λιάξουν».. Τότε τα παιδιά έπεφταν στα γόνατα και βέλαζαν ενώ η νοικοκυρά τους έριχνε τα αμύγδαλα, καρύδια ή κάστανα.. Αυτό γινόταν γιατί πίστευαν πως έτσι τα πρόβατα και τα γίδια τους θα γεννούσαν περισσότερα αρνιά και κατσίκια.. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.. Την ημέρα των Χριστουγέννων κανένας δε λείπει από την εκκλησία που είναι ολόφωτη από τα κεριά και τις λαμπάδες μέσα στη νύχτα.. Μετά τη λειτουργία, χαιρετά ο ένας τον άλλον και εύχεται «χρόνια πολλά».. Κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο στις Αμυγδαλιές Γρεβενών την ημέρα των Χριστουγέννων γίνονταν η «γουρνοχαρά».. Δηλαδή το σφάξιμο των γουρουνιών.. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που στο χωριό μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όσοι έχουν την ονομαστική τους εορτή (Χρήστος, Χριστίνα, Μανώλης…), γιορτάζουν όχι στις 25, αλλά στις 26 Δεκεμβρίου.. Γιατί η «γουρνοχαρά» για να ετοιμαστεί, θέλει πολύ δουλειά και δεν αφήνει περιθώρια για γιορτές.. Η «γουρνοχαρά» είναι ένα από τα»σημαντικότερα χριστουγεννιάτικα έθιμα.. Έτσι από παλιά όλες οι οικογένειες έκαναν τα πάντα για να έχουν τονμεγαλύτερο χοίρο, δίνοντάς του να φάει αλεσμένο καλαμπόκι, πίτουρα, ακρίσιο, ζεστό νερό και αλάτι.. Ήταν η εποχή που οι οικογένειες εξέτρεφαν τα χοιρινά για το κρέας και το λίπος τους.. Όταν μάλιστα η οικογένεια είχε πολλά μέλη, το γουρούνι έπρεπε να παχύνει πολύ, ώστε το λίπος του να είναι αρκετό.. Η προετοιμασία για το σφάξιμο του γουρουνιού γινόταν με εξαιρετική φροντίδα, ενώ επακολουθούσε γλέντι μέχρι τα ξημερώματα.. Άλλωστε το κρέας του γουρουνιού ήταν το μόνο κρέας που θα έτρωγαν για όλο το χρόνο.. (Εκτός πια και αν ψοφούσε κάποιο πρόβατο, γίδα ή κότα.. ) Για κάθε σφαγή μεγάλου γουρουνιού απαιτούνταν 5-6 άνδρες, εκτός των παιδιών, που έφταναν πολλές φορές τα 20-25, τα οποία περίμεναν να πάρουν τη «φούσκα» του γουρουνιού, να τη φουσκώσουν και να παίξουν μ’ αυτή ποδόσφαιρο και άλλα παιχνίδια.. Επειδή όμως η όλη εργασία είχε ως επακόλουθο το γλέντι και τη χαρά, γι’ αυτό και η ημέρα αυτή καθιερώθηκε ως γουρουνοχαρά ή γουρνοχαρά.. Όταν μάλιστα προσκαλούσαν κάποιον την ημέρα αυτή, δεν έλεγαν έλα να σφάξουμε το γουρούνι , αλλά έλα, έχουμε γουρουνοχαρά.. Η εργασία ήταν σκληρή και ο σφαγέας έπρεπε να είναι καλός τεχνίτης.. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει τσεκούρι για να αποκόψει την καρωτίδα.. Υπήρχαν περιπτώσεις που δεν μπορούσαν να το σφάξουν, οπότε το γουρούνι έτρεχε να ξεφύγει με μισοκομμένο λαιμό.. Επίσης, το γδάρσιμο απαιτούσε χέρι δυνατό και τεχνικό για να μην κάνει τρύπες, δεδομένου ότι το δέρμα αυτό το χρησιμοποιούσαν και έκαναν τα λεγόμενα «γουρνοτσάρουχα», που τα φορούσαν για όλο το χρόνο και προπαντός στα χωράφια.. Μετά το γδάρσιμο, άρχιζε το κόψιμο του λίπους (παστού), για να γίνει έπειτα το κόψιμο του κρέατος σε μικρά κομμάτια.. Το αλάτιζαν και το έβαζαν στην «κάδ’» (ξύλινος κάδος) για να το έχουν σαν ένα από τα κύρια φαγητά τους τις παγωμένες νύχτες του χειμώνα.. Αφού τελείωναν όλες τις δουλειές, καταπιάνονταν ύστερα με το γέμισμα των λουκάνικων, για τα οποία έδειχναν ιδιαίτερη επιμέλεια.. Το κρέας το έκοβαν κομματάκια με μαχαίρια.. Το έπαιρναν κυρίως από τα πλευρά και το φιλέτο.. Αυτό το κομμένο κρέας το έβραζαν μαζί με κομμένα πράσα και διάφορα μπαχαρικά, τα οποία έκαναν τα λουκάνικα να ευωδιάζουν.. Να σημειώσουμε ότι λουκάνικα έφτιαχναν με τον ίδιο περίπου τρόπο και με το συκώτι του γουρουνιού (σκ’ωτένια ή σκ’ωτίσια).. Το λίπος, τον λεγόμενο «παστό», το έκοβαν μικρά κομματάκια και το ‘λιωναν μέσα σε καζάνι, που έβραζε κάτω από μεγάλη φωτιά.. Για να λιώσει το παστό, η νοικοκυρά πάσχιζε πραγματικά, επί 2-3 ημέρες, ανάλογα με την ποσότητά του.. Αφού άδειαζε το ρευστό λίπος στο δοχείο, έμεναν τα υπολείμματα, μικρά τεμάχια που όχι μόνο δεν τα πετούσαν, αλλά αποτελούσαν τους καλύτερους μεζέδες για όλους.. Αυτά τα ροδοκοκκινισμένα κομματάκια, ιδιαίτερα ελκυστικά και γευστικά για πολλούς, ήταν οι «τσιγαρίδες».. Το γουρουνίσιο κρέας γινόταν μαγειρευτό αλλά ο καλύτερος μεζές του ήταν η τηγανιά, μικρά κομμάτια χοιρινού στο τηγάνι με ρίγανη.. Το λιωμένο λίπος (=λίγδα) το έβαζαν σε δοχεία λαδιού ή πετρελαίου και αφού πάγωνε, διατηρούνταν σχεδόν όλο το χρόνο.. Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούσαν όλο το χρόνο και σε όλα σχεδόν τα φαγητά.. Υπήρχαν μάλιστα περιπτώσεις που πολλοί δεν το αντικαθιστούσαν με τίποτα.. Ακόμα τοποθετούσαν μέσα στη λίγδα κομμάτια βρασμένου κρέατος που το έλεγαν «καβουρμά».. Ο «καβουρμάς» κρατούσε, χωρίς να χαλάσει, μέχρι το καλοκαίρι.. Ακόμα και το καλοκαίρι στα φαγητά τους χρησιμοποιούσαν λίπος, γιατί ήταν δική τους παραγωγή και επομένως φθηνό, σε αντίθεση με το λάδι που το αγόραζαν μισή ή μια οκά για να περάσουν ένα και δυο μήνες.. Επίσης, πολλές φτωχές οικογένειες δεν αγόραζαν καθόλου λάδι και δεν ήξεραν ούτε ποιο είναι το χρώμα του.. Από το γουρούνι τίποτα δεν πήγαινε χαμένο.. Τίποτα δεν πετούσαν.. Με το κεφάλι, τα αυτιά και τα πόδια, έφτιαχναν πατσά.. Τον πατσά τον έβαζαν σε πιάτα, τον άφηναν να παγώσει και έτρωγαν σχεδόν όλο το χειμώνα.. ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ.. Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ.. Στον τόπο μας την εποχή αυτή, αν δεν έχομε χιόνια πολλά, θα ‘χουμε κρύα τσουχτερά, δυνατά κρύα.. Έτσι, κάθε χρόνο γιορτάζουμε την πρωτοχρονιά.. Οι γυναίκες συγυρίζανε το σπίτι και κάνανε το κάθε τι να λάμπει.. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με ανασηκωμένα τα μανίκια, με τα μαλλιά της κεφαλής δεμένα με μαντήλι για να μην τα τρώει η σκόνη, πλάθουνε και χτυπούνε το ζυμάρι, το πασπαλίζουνε με αλεύρι και μυρωδιές και κάνουνε τη βασιλόπιτα.. «Ανοίγουνε φύλλο» και με έξη τέτοια φύλλα, χωρίς να προσθέσουν τίποτα άλλο έφτιαχναν τη βασιλόπιτα.. Ανάμεσα στα φύλλα τοποθετούσαν διάφορα συμβολικά σχήματα που έφτιαχναν από κάποιο κλαδί.. Ένα κλαδί ήταν το «κοτέτσι».. Ένα άλλο ήταν ο «ζυγός».. Ένα άλλο η «στρούγκα».. Και φυσικά το «φλουρί».. Η βασιλόπιτα.. Η «στρούγκα».. Την Πρωτοχρονιά, λίγο πριν το μεσημέρι, την ψήνανε στο φούρνο.. Το μεσημέρι μαζεύονταν όλη η οικογένεια γύρω από το γιορτινό τραπέζι και ο μεγαλύτερος την έκοβε, αφού πρώτα την έστριβε τρεις φορές και τη «σταύρωνε» με το μαχαίρι.. Το πρώτο κομμάτι ήταν πάντα του Χριστού και τα άλλα από έναν για τον καθένα, ανάλογα με το που θα σταματούσε η βασιλόπιτα μετά από τις τρεις στροφές.. Όποιος στο κομμάτι του έβρισκε τη «στρούγκα», θα είχε για όλο το χρόνο την ευθύνη για τα γιδοπρόβατα.. Όποιος έβρισκε το «ζυγό», θα είχε την ευθύνη των μεγάλων ζώων (άλογο, γάιδαρο και βόδια).. Και αντίστοιχα όποιος έβρισκε το «κοτέτσι», θα είχε την ευθύνη για τις κότες.. Ενώ αυτός που θα έβρισκε το «φλουρί», θα ήτανε ο τυχερός του σπιτιού και αυτός που για όλο το χρόνο θα είχε το ταμείο της οικογένειας.. Ρουγκουτσάρια.. Αυτού του εθίμου η αναβίωση γίνεται κάθε πρωτοχρονιά.. Νωρίς το πρωί οι νέοι του χωριού ντύνονται τσολιάδες, εκτός από έναν που ντύνεται γυναίκα (νύφη), και έναν που φοράει τα κουδούνια και βάφεται μαύρος, ο Ρούνγκος ή Ρουνγκουτσάρης.. Οι τσολιάδες κρατάνε στα χέρια τους μαχαίρια, ο Ρουνγκουτσάρης τη τσιουμπανίκα (ξύλο με χοντρή - στρογγυλή άκρη) και η νύφη ένα πορτοκάλι.. (Παλιά που το χωριό είχε πολλούς νέους, ντύνονταν μόνο αυτοί οι νέοι που η «σειρά τους» θα πήγαινε στο στρατό).. Συγκεντρώνονται στο Κοινοτικό Κατάστημα νωρίς το πρωί.. Δυο ή τρεις τσολιάδες πάνε στην εκκλησία.. Ανάβουν κερί, προσκυνούν και μετά από λίγο αποχωρούν.. Μόλις τελειώσει η λειτουργία ο κόσμος συγκεντρώνεται στο προαύλιο της εκκλησίας και περιμένει τα ρουνγκουτσάρια που έρχονται τραγουδώντας το:.. Άγιος Βασίλη έρχεται Γενάρης ξημερώνει.. Βασίλη μ' πόθεν έρχεσαι, και πόθεν κατεβαίνεις.. Από τα ξένα έρχομαι και στα δικά σας πάω.. Αν έρχεσ' απ' την ξενιτιά πες μας ένα τραγούδι.. Εγώ τραγούδια μάθαινα τραγούδια να σας λέω.. Στην πατερίτσα ακούμπησε να πει ένα τραγούδι.. Κι η πατερίτσα ήταν χλωρή κι απόληκε κλωνάρια.. Κλωνάρια χρυσολκώναρα με τ’ αργυρένια φύλλα.. Φτάνοντας, κατευθύνονται προς το μέρος που βρίσκεται ο Πρόεδρος του χωριού και τραγουδούσανε το:.. Αφέντη μου πρωτότοκε και πρωτοτιμημένε.. πρώτα σε τίμησ' ο Θεός και ύστερα ο κόσμος.. Δεν έπρεπες αφέντη μου σε τούτα τα σοκάκια.. μον' έπρεπες αφέντη μου στης πόλης τα παλάτια.. να κοσκινίζεις τα φλουριά να δερμονίζ'ς τα γρόστα.. Κι από τα κοσκινίσματα κέρνα τα παλικάρια,.. κέρνατ' αφέντη μ' κέρνατα τα λασποκοπημένα.. να τρων να πειν να χαίρονται να λεν για την υγειά σου,.. για την υγειά σου αφέντη μου για την καλή χρονιά σου.. Και βάλε το χεράκι σου στον αργυρό σου τσέπη.. αν έχεις γρόσια δώσ' μας τα φλουριά μην τα λυπάσαι.. Αν έχεις και μονόγροσια κέρνα τα παλικάρια.. να τρών’ να πίν’ν να χαίρονται να λεν για την υγειά σου.. για την υγειά σου αφέντη μου για την καλή χρονιά σου.. Έχετε γεια, έχετε γεια και τώρα και του χρόνου.. Μετά αποχωρούν για να πάνε σ' όλα τα σπίτια του χωριού.. Σε κάθε σπίτι του χωριού τραγουδούν και το ανάλογο τραγούδι.. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ (Ρουγκατσάρια).. Στον πρόεδρο του χωριού τραγουδούσανε:.. Στον Παπά τραγουδούσανε:.. Κατ' από την κληματαριά κατ' από το άγιο κλήμα.. εκεί κοιμάται ο Δέσποτας με το σταυρό στα χέρια.. κανένας δεν ετόλμησε να πάει να τον ξυπνήσει.. μόν' η κυρά η Παναγιά πάει και τον ξυπνάει να.. για σήκω πάνω Δέσποτα και μην βαρτοκοιμάσαι.. Τα μοναστήρια σήμανα κι οι εκκλησιές διαβάζουν.. Στους Βασίληδες τραγουδούσανε:.. Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνει.. Βασίλη μ' πόθεν έρχεσαι πόθε κατεβαίνεις.. Αν έρχεσ' απ' την ξενητιά πες μας ένα τραγούδι.. Εγώ τραγούδια μάθαινα τραγούδια να σας λέω.. Στην πατερίτσα ακούμπησε να πει ένα τραγούδι.. κι η πατερίτσα ήταν χλωρή και απόληκε κλωνάρια.. κλωνάρια χρυσοκλώναρα και αργυρένια φύλλα.. Όπου έχουν ξενιτεμένους τραγουδούσανε:.. Ξενητεμένο μου πουλί και παραπονεμένο.. η ξενητιά σε χαίρεται Και και γω χω τον καημό μου.. τι να σου στείλω ξένε μου εκεί στα ξένα που' σαι.. να στείλω μήλο σέπεται κυδώνι μαραγκιάζει.. να στείλω και το δάκρυ μου σ' ένα χρυσό μαντήλι.. το δάκρυ είναι καυτερό και καίει το μαντήλι.. Στο Γραμματέα και το Δάσκαλο τραγουδούσανε:.. Γραμματικός καθότανε σε μάρμαρο τραπέζι.. Έγραφε και κοντίλιαζε τριών λογιών μελάνι.. Και σήκωσε το χέρι του και χύθηκ' η μελάνη.. και βάψανε τα ρούχα του τα χρυσοκεντημένα.. σ’ εννιά ποτάμια τα 'πλεναν και βάψανε και κείνα.. Στα ανύπαντρα αγόρια τραγουδούσανε:.. Εκίνησε ο νιούτσικος να πάει να αρραβωνιάσει.. Ουδέ τα ρούχα έπαιρνε ουδέ τον αρραβώνα.. Κι η μάνα του τον έλεγε κι η μάνα του τον λέει,.. για γύρνα πίσω νιούτσικε για γύρνα παραπίσω,.. για γύρνα πάρ’ τα ρούχα σου πάρε την αρραβώνα.. Εκεί π' θα πάω μάνα μου εκεί π' θ' αρραβωνιάσω.. Ουδέ τα ρούχα μου ζητούν, ουδέ την αρραβώνα.. Στα ανύπαντρα κορίτσια τραγουδούσανε:.. Προξενητάδες κίνησαν 'πό μέσα από την πόλη.. προξενετούσαν κι έλεγαν προξενετούν και λένε.. το τίνος είναι η λυγερή που 'ρχεται απ' το πηγάδι.. φοράει γκιορντάνια στο λαιμό κι ασήμια στο κεφάλι.. Στα νιόπαντρα και αρραβωνιασμένα τραγουδούσανε:.. Κρατείν ο δέντρος τη δροσιά κρατείν κι ο νιός την κόρη.. στα γόνατα την έπαιζε στα μάτια την κοιτούσε.. στα χείλη και στα μάγουλα γλυκά την εφιλούσε.. Στα μοναχοπαίδια τραγουδούσανε:.. Η μάνα που'χει τον υγιό το μόνο κανακάρη.. τον έλουζε τον χτένιζε και στο σχολειό τον στέλνει.. κι ο δάσκαλος τον καρτερεί με μια χρυσή βεργούλα.. παιδί μου πουν τα γράμματα πουν τα πινακίδια.. Τα γράμματα είναι στο χαρτί κι ο νους μου πέρα πέρα.. πέρα εκεί στις όμορφες πέρα στις μαυρομάτες.. Στους τσοπάνηδες τραγουδούσανε:.. Εδώ σε τούτην την αυλή την μαρμαροστρωμένη.. εδώ 'χουν χίλια πρόβατα και δυο χιλιάδες γίδια.. Βόσκατα ….. βόσκατα καλά μεσαριασέτα.. κάτω στους κάμπους μην τα πας στα πράσινα λιβάδια.. γιατί έχει λησμοβότανο και λησμονούν τα αρνιά τους.. Στους πολύτεκνους τραγουδούσανε:.. Καλότυχος αφέντη μου με του υγιούς από 'χεις.. ένας μαθαίνει γράμματα κι' άλλος μαθαίνει τέχνη.. κι ο τρίτος ο μικρότερος μαθαίνει να λογιάζει,.. φέρνει τα λάφια ζωντανά τ' αγρίμια σκοτωμένα.. Στις αρραβωνιασμένες κοπέλες τραγουδούσανε:.. εδώ' χουν κόρη ανύπαντρη κόρη αρραβωνιασμένη.. της τάξανε το Βασιλιά, της τάξανε το Ρήγα.. Δε θέλω εγώ το Βασιλιά δε θέλω εγώ το Ρήγα.. μόν' θέλω εγώ το νιούτσικο τον καγκελοφρυδάτο.. Σ' όποιο σπίτι δεν τους άνοιγαν την πόρτα, τότε τραγουδούσανε κοροϊδευτικά το τραγούδι:.. Του κασιδιάρη τ' άλογο στη βατσινιά δεμένο.. οι καραμούζες το τσιμπούν κι αυτό μόν' καμαρώνει,.. αφέντη μου στην κάπα σου εννιά χιλιάδες ψείρες,.. άλλες γενούν άλλες κλωσούν κι άλλες τ' αυγά μαζώνουν.. κι άλλες το Θο παρακαλούν να μην τις ζεματίσουν.. Σε κάθε σπίτι οι πόρτες ήταν ανοιχτές.. Οι νοικοκυρές τους περίμενανν με μεζέδες, γλυκά, πορτοκάλια, και μανταρίνια.. Το απομεσήμερο αφού γύριζαν όλα τα σπίτια του χωριού και τα μαγαζιά, τότε πήγαιναν στην πλατεία του χωριού για να χορέψουν.. Πρώτος χόρευε ο Ρουνγκουτσάρης, ενώ όλοι μαζί τραγουδούσανν το τσάμικο τραγούδι:.. Παιδιά μ' σαν θέλ’τε λεβεντιά και Κλέφτες να γενείτε.. εμένα να ρωτήσετε, πως τα περνούν οι κλέφτες.. Δώδεκα χρόνια έκανα στους κλέφτες καπετάνιος.. ζεστό ψωμί δεν έφαγα, σε στρώμα δεν κοιμήθ’κα.. το χέρι μου προσκέφαλο και το σπαθί μου στρώμα.. το έρημο ντουφέκι μου σαν μάν’ αγκαλιασμένο.. Πριν τελειώσει το χορό ο Ρουνγκουτσάρης, πετούσε ψηλά την τζουμπανίκα και οι χωριανοί προσπαθούσαν να την πιάσουν.. Όποιος την έπιανε θεωρούνταν τυχερός και την κρατούσε για όλο το χρόνο.. Στη συνέχεια χόρευε η «νύφη», ενώ όλοι μαζί τραγουδούσαν:.. Ένα νερό κυρα Βαγγελιώ, ένα νερό κρύο νερό.. κι από πούθε κατεβαίνει, Βαγγελιώ μου παινεμένη;.. Από γκρεμό, κυρα Βαγγελιώ, από γκρεμό γκρεμίζεται.. και σε περιβόλι μπαίνει, Βαγγελιώ μου παινεμένη.. Ποτίζει δε - κυρα Βαγγελι, ποτίζει δέντρα και κλαριά.. εμ ποτίζει Κυπαρίσσια, σαν τα όμορφα κορίτσια.. ποτίζει και, κυρα Βαγγελιώ, ποτίζει κι ένα αγιόκλημα.. όπου κάνει το σταφύλι, σαν της Βαγγελιώς τα χείλη.. Προς το τέλος του χορού η «νύφη» πετούσε το πορτοκάλι που είχε στο χέρι.. Όποιος το έπιανε, θεωρούνταν τυχερός.. Στη συνέχεια χόρευαν με τη σειρά όλοι οι τσολιάδες διάφορα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια, («σαράντα παλικάρια», «Στης Πάργας τον ανήφορο», «δεν μπορώ μανούλα μ’ δεν μπορώ» κλπ.. Πριν από χρόνια, ο κόσμος κερνούσε τα Ρουγκουτσάρια τρόφιμα (κρέας, φρούτα, καρύδια, αμύγδαλα, κάστανα κλπ) και αργότερα χρήματα που χρησιμοποιούσαν για κοινωφελείς σκοπούς.. Σήμερα το έθιμο αυτό το αναβιώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού και επειδή οι νέοι είναι λίγοι συμμετέχουν σ' αυτό διαφορετικές ηλικίες.. Τα τελευταία δε χρόνια ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβίωνε το έθιμο και στην πόλη των Γρεβενών την παραμονή της πρωτοχρονιάς.. Οι ρίζες των «ρουνγκουτσαριών» κατά πάσα πιθανότητα βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα.. Την εποχή αυτή γιορτάζονταν από τους αρχαίους Έλληνες τα «μικρά Διονύσια» ή «Διονύσια των αγρών».. Τον ισχυρισμό αυτό ενισχύουν εκτός των άλλων τα κουδούνια του «Ρουνγκουτσάρη» και το σχήμα της τζιουμπανίκας που θυμίζει φαλλό.. Στην πορεία βέβαια μετεξελίχτηκαν, παίρνοντας στοιχεία του αγώνα των Ελλήνων κατά των Τούρκων κατακτητών, στοιχεία που διατηρούνται μέχρι και σήμερα.. Η λέξη «ρουνγκουτσάρια» προέρχεται κατά πάσα πιθανότητα ή από το λατινικό «ρονγκ», που σημαίνει «ζητώ» ή από το σλάβικο «ρόνγκο» που σημαίνει «κέρατο».. Ενώ σύμφωνα με μια προφορική παράδοση το έθιμο αυτό στα χρόνια της τουρκοκρατίας, κάθε πρωτοχρονιά οι Τούρκοι επέτρεπαν ( έδιναν κάτι σαν αμνηστία) στους κλέφτες να κατεβαίνουν στα χωριά τους (γι’ αυτό και οι τσολιάδες κρατούν μαχαίρια παρατεταμένα και απειλητικά).. Βλέπανε τους δικούς τους τρώγανε, πίνανε, γλεντούσαν παίρνανε τρόφιμα και μπορεί και κάποιος από αυτούς να παντρεύονταν κιόλας (αυτό συμβολίζει η «νύφη»).. Ο Ρουνγκουτσάρης συμβολίζει τον Τούρκο - τον αράπη (γι’ αυτό και βάφεται μαύρος) που τον κοροϊδεύουν κρεμώντας του κουδούνια.. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ το έθιμο αυτό το συναντά κανείς σχεδόν σε όλη τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, με μικρές παραλλαγές του ονόματος, σχεδόν πουθενά δεν είναι ακριβώς το ίδιο.. ΑΠΟΚΡΙΕΣ.. Μια ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των λατρευτικών εκδηλώσεων των κατοίκων του χωριού, κατέχουν οι εκδηλώσεις των Απόκρεω.. Ξεκινούσαν από πολύ νωρίς, λίγο μετά την Πρωτοχρονιά.. Οι νέοι του χωριού, χωρισμένοι σε μαχαλάδες συγκέντρωναν κέδρα.. Υπήρχε ένας άτυπος συναγωνισμός, μια κρυφή άμιλλα για το ποιος μαχαλάς θα κάνει το μεγαλύτερο και καλύτερο φανό.. Τα κέδρα τα συγκέντρωναν κατά μαχαλάδες και πολλές φορές τις νύχτες τα φρουρούσαν γιατί υπήρχε κίνδυνος να τα κλέψουν οι δίπλα μαχαλάδες.. Φανοί γίνονταν στους μαχαλάδες:.. α) στους Καραλιολιαίους,.. β) στους Ζεμπιλαίους,.. γ) στους Ντινοπαπαίους.. δ) στην πλατεία.. ε) στον πέρα μαχαλά (Αγία Τριάδα),.. στ) στους Γκιλιαίους,.. ζ) στους Ροτσκαίους,.. η) στους Λιακαίους και.. θ) στους Ντροβατζαίους.. Αρκετές μέρες πριν την Κυριακή της Αποκριάς, πολλοί χωριανοί ντύνονταν μασκαράδες και επισκέπτονταν γειτονικά και φιλικά σπίτια, με τα απαραίτητα κεράσματα και «πειράγματα».. Την Κυριακή της Τυρινής (την Μεγάλη Αποκριά) λίγο πριν ανάψει ο φανός, συνηθιζόταν και συνηθίζεται οι πιο νέοι σε ηλικία να επισκέπτονται τους μεγαλύτερους συγγενείς τους.. Τους φιλούσαν το χέρι (με το αζημίωτο φυσικά, πάντα οι μεγαλύτεροι κερνούσαν τους νεότερους συγγενείς τους χρήματα όταν είχαν ή γλυκά και άλλα κεράσματα) και αλληλοσυγχωριούνταν ενόψει των Απόκρεων.. Αφού τρώγανε στο οικογενειακό τραπέζι, η βραδιά τελείωνε με την περίφημη παραδοσιακή «χάσκα».. Στην άκρη μακριού σπάγκου στερεωμένου σε έναν κλώστη, έδεναν ένα σφιχτό-βρασμένο και καθαρισμένο αυγό.. Αυτός που κρατούσε τον σπάγκο από τον κλώστη τον περιέφερε γύρω-γύρω μπροστά στα στόματα των συγκεντρωμένων, οι οποίοι προσπαθούσαν να αρπάξουν με τα δόντια το αυγό.. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο, γιατί η «χάσκα» δεν σταματούσε σε ένα σημείο και το αυγό τους ξέφευγε.. Έτσι δημιουργούνταν μια ατμόσφαιρα γεμάτη ευθυμία, γέλια και ξεφωνητά.. Μετά, περίπου στις 9 το βράδυ ακολουθούσε το άναμμα του φανού.. Ο κόσμος συγκεντρώνονταν γύρω από το φανό.. Τα πειράγματα, οι αθυροστομίες, οι βωμολοχίες και τα υπονοούμενα κυριαρχούν στα τραγούδια και τους χορούς γύρω από τη φωτιά, απομεινάρια από τις αρχαίες Διονυσιακές γιορτές και Αριστοφανικές εκφράσεις.. Τα τραγούδια τα τραγουδούσε ο πρωτοχορευτής και επαναλάμβαναν τα λόγια οι υπόλοιποι.. Επισκέπτονται το φανό μασκαράδες, οι οποίοι σέρνουν το χορό κάνοντας ταυτόχρονα διάφορα αστεία και πειράγματα.. Οι πιο νέοι παίρνουν φόρα και επιχειρούν να πηδήσουν πάνω από τον φανό φωνάζοντας «ψύλλοι, ψύλλοι, ψύλλοι ….. Πολλοί τα καταφέρνουν, αλλά άλλοι όχι.. Και τότε ακολουθούν γέλια και πειράγματα.. Οι παλαιότεροι λένε πως αυτό γινόταν παλιά για να διώξουν τις ψείρες και τους ψύλλους που είχαν πάνω τους.. Αλλά το πιο πιθανό είναι πως και αυτό είναι απομεινάρι αρχαίας λατρείας.. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ.. ΜΗΛΙΤΣΑ.. Μηλί.. μωρέ μηλίτσα.. που ’σαι στο γκρεμό.. μηλίτσα που ’σαι στο γκρεμό.. με μήλα φορτωμένη.. (2).. Τα μη- μωρέ τα μήλα σου λιμπίστηκα.. τα μήλα σου λιμπίστηκα.. και το γκρεμό φοβάμαι.. Κι αν το μωρέ κι αν το φοβάσαι το γκρεμό.. κι αν το φοβάσαι το γκρεμό έλ’ απ’ το μονοπάτι.. Το μο- μωρέ το μονοπάτι μ’ έβγαζε.. το μονοπάτι μ’ έβγαζε σε μια ψηλή ραχούλα.. ΣΤΟΝ ΑΔΗ ΘΑ ΚΑΤΕΒΩ.. Στον Άδη θα κατέβω (3).. και στον παράδεισο.. κι αμάν και στον παράδεισο.. Το χάρο ν’ ανταμώσω (3).. δυο λόγια να του πω.. κι αμάν δυο λόγια να του πω.. Χάρε για χάρισέ μου (3).. σαΐτες κοφτερές.. κι αμάν σαΐτες κοφτερές.. να πάω να σαϊτέψω (3).. δυο τρεις μελαχρινές.. κι αμάν δυο τρεις μελαχρινές.. Που’ χουν στα χείλη βάμμα (3).. στο μάγουλο ελιά.. κι αμάν στο μάγουλο ελιά.. Κι ανάμεσα στα στήθια (3).. χρυσή πορτοκαλιά.. κι αμάν χρυσή πορτοκαλιά.. Που κάν’ τα πορτοκάλια (3).. μικρά και στρογγυλά.. κι αμάν μικρά και στρογγυλά.. ΣΟΥΛΤΑΝΑ.. Για μάσ’ τα περιστέρια σου.. Σουλτάνα μ’ Σουλτάνα μ’.. που ’ρχονται στην αυλή μου.. Σουλτάνα μ’ μαυρομάτα.. Μι τρών’ μι πίνουν το νερό.. μι κουβαλούν το χώμα.. Το χώμα μι χρειάζεται.. κι το νερό το θέλω.. Σουλτάνα μ’ μαυρομάτα.. Θέλω να χτίσω εκκλησιά.. να χτίσω μοναστήρι.. Σουλτάνα μαυρομάτα.. Να ’ρχονται οι νιες.. να ’ρχονται οι γριες.. να ’ρχονται παλικάρια.. ΤΑ ΑΡΝΙΑ.. Κάτω εκεί μωρέ παιδιά.. κάτω ‘κεί στην ποταμιά (2).. έβοσκαν καμπόσα αρνιά.. Άλλα μπε- μωρέ παιδιά.. άλλα μπέλα κι άλλα ρούσα (2).. κάθομαν.. και τα κοιτούσα.. Κι ένα μπε- μωρέ παιδιά.. κι ένα μπέλο δε βοσκούσε (2).. το μαλλί του τ’ αμποδούσε.. Έλα Μή- μωρέ παιδιά.. έλα Μήτσο κούρεψέ το (2).. κι απαλά βρε χάιδεψέ το.. ΟΙ ΠΑΠΑΔΙΕΣ.. Πέντε δε- μωρ’ άιντε ντε.. πέντε δέκα παπαδιές (2).. κι άλλες τόσες καλογριές.. Τα βαμπά- μωρ’ άιντε ντε.. τα βαμπάκια σκάλιζαν (2).. και τα ξεβοτάνιζαν.. Μια την ά- μωρ’ άιντε ντε.. μια την άλλη έλεγε (2).. άι.. να κολυμπήσουμε.. Άι.. να κο- μωρ’ άιντε ντε.. να κολυμπήσουμε (2).. που ’ναι τα νερά ζεστά.. Που ’ναι τα νε- άιντε ντε.. που ’ναι τα νερά ζεστά (2).. και τα κύματα ρηχά.. Κει που κο- μωρ άιντε ντε.. κει που κολυμπούσανε (2).. σιγοτραγουδούσανε.. Μωρέ ε- μωρ’ άιντε ντε.. μωρέ έρημο μ…ί.. που ’ν’ τα δυο και το μακρύ.. ΤΑ ΣΑΚΙΑ.. Τις μεγά- μπρε (3).. τις μεγάλες αποκριές.. Τις μεγάλες αποκριές.. πέσαν.. δυο σακιά ψωλές.. Όλες οι μπρε (3).. όλες οι νοικοκυρές.. Όλες οι νοικοκυρές.. διάλεξαν τις πιο τρανές.. Και μια μπρε (3).. Και μια έρημ(η) παπαδιά.. και μια έρημ(η) παπαδιά.. δεν επρόλαβε καμιά.. Παίρνει σνά - μπρε (3).. παίρνει σνάζει τα τσουβάλια.. Παίρνει σνάζει τα τσουβάλια.. Βρίσκει μια με δυο κεφάλια.. Αυτήν είν’ μπρε (3).. αυτήν είναι για τη μένα.. Αυτήν είναι για τη μένα.. που ’ν τα σκώτια μου καμένα.. ΤΟ ΤΥΡΙ.. αποκρεύουν το τυρί.. Αποκρεύ.. (ου)ν μπρε (3).. Αποκρεύουν το τυρί.. αποκρεύουν και το μ….. Και την κα- μπρε (3).. και την καθαρή Δευτέρα.. Και την καθαρή Δευτέρα.. δώστε στα μ….. αέρα.. Ο ΜΥΛΟΣ.. Αΐντε.. κίνησα μωρ’ μπρε (3).. Κίνησα να πάω στο μύλο.. κίνησα να πάω στο μύλο.. Με τη θεια μου τη Βασίλω.. πες αυτή μωρ’ μπρε (3).. Πες αυτή και πες εγώ.. πες αυτή και πες εγώ.. Μεσ’ το λάκκο το βαθιό.. Μ….. ΕΣ.. Τις μεγά- μωρ’ μπρε(3).. Τις μεγάλες Αποκρές (2).. πάν’ στον κάμπο οι κυρές.. Κάτω εκεί μωρ’ μπρε(3).. Κάτω εκεί στην ποταμιά(2).. Βόσκαγαν καμόσα μ…ά.. Άλλα μπέ- μωρ’ μπρε(3).. Άλλα μπέλα κι άλλα ρούσα(2).. Κάθομαν.. και τα τηρούσα.. Και ένα ρού- μωρ’ μπρε(3).. Κι ένα ρούσο δε βοσκούσε(2).. Το μαλλί του τ’ αμποδούσε.. ΤΟ ΧΑΛΑΣΜΑ.. μπήκα, βρε μωρ’ μπρε (3).. Μπήκα σ’ ένα χάλασμα.. μπήκα σ’ ένα χάλασμα.. Κι είδα ένα φάντασμα.. δυο ποδά- μωρ’ μπρε(3).. Δυο ποδάρια σιουκουμένα.. Κι άλλα δυο κατεβασμένα.. μια κοιλιά μψρ’ μπρε(3).. Μια κοιλιά πάνω στην άλλη.. μια κοιλιά πάνω στην άλλη.. Κι ο ζουρνάς χαρά μεγάλη.. ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ.. Πώς στουμπί- μωρ’ πώς σουμπί-.. Πώς στουμπίζουν το πιπέρι.. Οι διαόλοι οι καλογέροι.. Με το γό- μωρέ παιδιά.. Με το γόνα το στουμπίζουν.. Και το ψιλοκοσκινίζουν.. Με τον κώ- μωρέ παιδιά.. Με τον κώλο το στουμπίζουν.. Πώς μαζέ- μωρέ παιδιά.. Πώς μαζεύουν το πιπέρι.. Με τη γλώ- μωρέ παιδιά.. Με τη γλώσσα το μαζεύουν.. ΜΙΑ ΚΟΝΤΗ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ.. Μια κοντή μωρέ μια κοντή.. Μια κοντή μελαχρινή.. Μια κοντή μελαχρινή.. Στο ποτάμ’ κατέβαινε.. Στο ποτάμ’ κατέβαινε.. Και μωρ’ συλογίζονταν.. Ωρέ.. πώς να το περάσω εγώ.. Τούτο το θολό νερό.. Άντε πέρασές με νιούτσικε.. Πάρε τα παπούτσια μου.. Δεν τα θέλω κόρη μου.. Δεν τα καταδέχομαι.. Πέρασές με νιούτσικε.. Θα σου δώσω φίλημα.. Άντε θα σου δώσω φίλημα.. Φίλημα κι αγκάλιασμα.. Άντε μια και δυο την άρπαξε.. Πέρα την επέταξε.. Δώμ.. ’ κορή το φίλημα.. Φίλημα που μ’ έταξες.. Παραπάνω νιούτσικε.. Να φανούν τα σπίτια μας (2).. Να φανούν τα σπίτια μας.. Και τα παραθύρια μας.. ΣΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ.. Στης ακρί- μπρε μπρε μπρε.. Στης ακρίβειας τον καιρό(2).. Βρέθηκα να παντρευτώ.. Και μου δί- μπρε μπρε μπρε.. Και μου δίνουν μια γυναίκα(2).. Που ‘τρωγε για πέντε δέκα.. Και την πρώ- μπρε μπρε μπρε.. Και την πρώτη τη βραδιά(2).. Μου ‘φαγε πεντέξι αρνιά.. Και το δε- μπρε μπρε μπρε.. Και το δεύτερο το βράδυ(2).. Μου ‘φαγε ένα κοπάδι.. Άντρα μου μπρε μπρε μπρε.. Άντρα μου θέλω φουστάνι(2).. Γύρω γύρω με γαϊτάνι.. Άντρα μου θέλω καπέλο(2).. Και το θέλω με το βέλο.. Και ‘γώ παί- μπρε μπρε μπρε.. Και ‘γω παίρνω ένα ξύλο(2).. Και τη φέρνω γύρω-γύρω.. 14.. ΠΕΝΤΙ ΜΠΑΜΠΕΣ ΧΟΡΕΥΑΝ.. Πέντε μπά- μπρε μπρε μπρε.. Πέντε μπάμπις χόρευαν(2).. Κι οι πέντε με βρακιά.. Πάει και μια μπρε μπρε μπρε.. Πάει και μια ξεβράκωτη(2).. Δεν την παίρνουν στο χορό.. Πάει και παί- μπρε μπρε μπρε.. Πάει και παίρνει μπουχασέ(2).. Κι έφκιασε κι αυτή βρακί.. Κι έφκιασε μπρε μπρε μπρε.. Κι έφκιασε κι αυτή βρακί(2).. Και την πιάσαν στην κορφή.. ΤΡΕΙΣ ΚΑΛΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΣΣΕΣ.. Τρεις καλές κι αμάν αμάν.. Τρεις καλές γειτόνισσες(2).. Και οι τρεις αρχόντισες.. Στην ταβέ- κι αμάν αμάν.. Στην ταβέρνα πάν’ να πιουν(2).. Και φωνάζουν δυνατά.. Ταβερνιάρ.. ’ κι αμάν αμάν.. Φέρε μας ‘να κατοστάρ’(2).. Φέρε μας και τη μισή.. Φέρε μας κι αμάν αμάν.. Φέρε μας και τη μισή(2).. Κι έλα κάθισε κι εσύ.. Φέρε μας και την οκά(2).. Κι έλα κάθισε κοντά.. Φέρε μας και άλλα τόσα(2).. Κι έλα πάρε μας το γρόσια.. ΕΝΑ ΡΟΥΣΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ.. Ένα ρού- μπρε μπρε μπρε.. Ένα ρούσο παλικάρι(2).. Τα κορίτσια κυνηγάει.. Πιάνει ε- μπρε μπρε μπρε.. Πιάνει ένα κοριτσάκι(2).. Όμορφο μελαχρινάκι.. Έλα ρού- μπρε μπρε μπρε.. Έλα ρούσο παλικάρι(2).. Τι καλό θες από μένα.. Απ’ τα κό- μπρε μπρε μπρε.. Απ’ τα κόρφια μου κι απάνω(2).. Ή απ’ τα κόρφια μου κι κάτω.. Απ’ τα κόρφια σου κι κάτω(2).. Προχωρώ κι παρακάτω.. Βρίσκω έ- μπρε μπρε μπρε.. Βρίσκω ένα μικρό δασάκι(2).. Γύρω γύρω χορταράκι.. Και στη με- μπρε μπρε μπρε.. Και στη μέση μια βρυσούλα(2).. Που ‘τρεχε χρυσό νεράκι.. 17.. ΤΣΙΑΚ – ΤΣΙΟΥΚ.. Τσιακ – τσιουκ τις πόρτες και τις πορτοπούλες.. -Ποιος είναι όξω τούτη την ώρα.. -Εδώ είναι ο Γιάννης κι είν’ ο καλογιάννης.. -Τι θ΄λεις Γιάννη τούτη την ώρα.. -Ήρθα και θέλω τη θυγατέρα σ’.. -Δεν στην εδίνω βρε Μαυρογιάννη,.. σιούκου κι φεύγα τούτη την ώρα.. Φεύγειν ο Γιάννης κυνηγημένος….. Λαζαρίνα.. Το Σάββατο του Λαζάρου (το διάστημα που λειτουργούσαν τα σχολεία το Σάββατο, το έθιμο αυτό γινόταν την Κυριακή των Βαΐων), μετά τη λειτουργία, όλα τα παιδιά κατά ομάδες ξεκινούσαν να τραγουδήσουν σ’ όλα τα σπίτια του χωριoύ «τη Λαζαρίνα».. Στα χέρια ένα απ’ τα παιδιά κρατούσε ένα ξύλινο χελιδόνι (χελιδόνα).. Όλα τα παιδιά κρατούσαν καλαθάκια στολισμένα.. Μέσα εκεί θα μάζευαν τα αυγά που θα τους έδιναν οι νοικοκυρές.. Όλοι μαζί τραγουδούσαν:.. Ήρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάια.. Ήρθε κι ο Υιός της Βηθανίας.. Ο αφέντης μας της Μακαρίας.. Που ήσουν Λάζαρε, που ήσουν κρυμμένος.. Μέσ’ τη γη βαθιά χωμένος.. Και το στόμα μου πικρό φαρμάκι.. Δώστε μου λίγο νεράκι.. Να ξεπλύνω το φαρμάκι.. Της καρδιάς και των χειλέων ( γενναίων).. Και μη με ρωτάτε πλέον ( έχω βάσανα και κλαίω).. Τι είδες Λάζαρε, τι είδες.. Εις τον Άδη όπου πήγες;.. Είδα φόβους , είδα τρόμους.. Είδα βάσανα και πόνους.. Και μια δραχμή στη χελιδόνα.. Για να ζήσει το χειμώνα.. κουκουτίνα.. Βάλε αυγό στην καλαθίνα.. Να το φάει η Λαζαρίνα.. Την ημέρα την Τετάρτη.. Κίνησε ο Χριστός για να ’ρθει.. Εις την πόλη Βηθανία.. Κλαίει η Μάρθα κι η Μαρία.. Κλαίγανε τον αδερφό τους.. Τον καλό το Λάζαρό τους.. Αν ερχόσουνα Χριστέ μας.. Δεν θα πέθαιν’ ο αδερφός μας.. Και ο φίλος ο δικός σας.. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάια.. Οι πιο μικροί τραγουδούσαν το:.. Ήρθε η Κυριακή που τρών’ τα ψάρια.. Ξύπνα Λάζαρε και μην κοιμάσαι.. Ήρθε η μάνα σου απ’ το παζάρι (από την πόλη).. Σου ‘φερε χαρτί και  ...   χρόνους εκατό.. ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΙ ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΛΑΔΙΑ.. Άιντε παίρνουν κι ανθίζουν τα κλαδιά.. Μικρή Ρηνούλα μου.. κι ο πάγος δεν τ’ αφήνει.. Θέλω κι εγώ Ρήνα μ’ να σ’ αρνηθώ.. Κι ο πόνος δεν μ’ αφήνει.. Για της Ρηνούλας τον καημό.. για της Ρηνούλας τον καημό.. για της ραβωνιασμένης.. Την προξενούν Ρήνα μ’ στα Γιάννινα.. Άντε την προξενούν Ρήνα μ’ στα Γιάννινα.. Την προξενούν στην Πρέσπα (Λάρσα).. -Δε θέλω εγώ μάνα μ’ στα Γιάννινα.. δε θέλω εγώ μάνα μ’ στα Γιάννινα.. δε θέλω εγώ στην Πρέσπα.. μόν’ θέλω εγώ μάνα μ’ στον Τύρναβο.. Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα.. Θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπουλα.. ΆΙΝΤΕ ΘΕΛΤΕ ΔΕΝΤΡΑ ΚΙ ΑΝΘΙΣΕΤΕ.. Άιντε θέλτε δέντρα κι ανθίσετε.. Θέλτε.. και μαραθείτε.. Στον ίσκιο σας μωρέ δεν κάθομαι.. Στον ίσκιο σας δεν κάθομαι.. στην ρίζα σ’ δεν κοιμούμαι.. Μόν’ καρτερώ την άνοιξη.. Το Μάη το καλοκαίρι.. Ν’ ανοίξει ο γαύρος κι η οξιά.. να ισκιώσουν τα λημέρια.. Να βγουν οι βλάχες στα βουνά.. να βγουν οι βλαχοπούλες.. Να βγουν τα λάγια πρόβατα.. με τ’ αργυρά κουδούνια.. Και ν’ αγναντεύει ο τσέλιγκας.. Μωρέ στρογγυλοφρύδα.. Και σβάρνα την ποδιά.. Τρελαίνεις παλικάρια.. Κι ανύπαντρα παιδιά.. ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ.. Ανάθεμα τη μάνα σου, μικρή Σταυρούλα μου.. που σ’ έστειλε στο γάμο.. Και σ’ είδαν τα ματάκια μου.. Άντε που σ’ είδαν τα ματάκια μου.. Κι απόρησε η καρδιά μου.. Σύρε να πεις κόρη μ’ τη μάνα σου.. Άντε σύρε να πεις κόρη μ’ τη μάνα σου.. Γαμπρόν.. για να με κάνει.. Κι αν δεν θελήσει μωρέ για γαμπρό.. Άιντε κι αν δε θελήσει για γαμπρό.. Ας είναι κι υπηρέτης.. Μόν’ θέλω τα ωρέ κόρη μ’ ματάκια σου.. ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΝΤΟΥΦΕΚΑΚΙ ΜΟΥ.. Παίρνω το ντουφεκάκι μου.. Μόν’ ‘βρεχε μόν’ χιόνιζε.. Και πάω να κυνηγήσω.. Ας βρέχει κι ας χιονίζει.. Άντε βρίσκω λαγόν από ‘βοσκε.. περδίκα χιονισμένη.. Ρίχνω σκοτώνω το λαγό.. λαβώνω την περδίκα.. Έκατσα τη μαϊέρεψα.. σ’ αρχοντικό τραπέζι.. Κι ακάλεσα τις έμορφες.. να ρθουν να τις φιλέψω.. Μόλις κινήσαν κι έρχονται.. όλες με την αράδα.. Και μια ψηλή και μια λιγνή.. Φαίνεται πως αρρώστησε.. ΑΠΟΨΕ ΦΙΛΟΥΣ ΦΙΛΕΥΑ.. Απόψε φίλους φίλευα, φίλους κι αγαπημένους.. Ν’ αρραβωνιάσω την Τασιά, μ’ αυτόν τον Αποστόλη.. Η Τασιά αντιλοήθηκε, στον αργαλειό που υφαίνει.. -Μάνα, μην αντροπιάζεσαι, τον Αποστόλ’ δεν παίρνω,.. μόν’ παίρνω τζιομπανόπουλο, που παίζει τη φλογέρα.. Ο ΓΑΜΟΣ - ΧΑΡΑ.. Ο γάμος κρατούσε μια εβδομάδα και γινόταν συνήθως τους μήνες Ιανουάριο ή Φεβρουάριο, τότε που ο κόσμος δεν είχε δουλειές.. Οι ετοιμασίες του γάμου άρχιζαν από την Δευτέρα.. Έπρεπε να μαζέψουν πιάτα, πιρούνια, κουτάλια, τραπέζια, καρέκλες και ότι άλλο χρειαζόταν.. Κανένα σπίτι εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε ένα γάμο από μόνο του.. Γι' αυτό και όλα τα μαχαιροπίρουνα, πιάτα κ.. λ είχαν πάνω τους χαραγμένα τα αρχικά του ιδιοκτήτη, ώστε να μην χάνονται στους γάμους.. Την Πέμπτη το μεσημέρι ζύμωναν για να αναπιάσουν τα προζύμια του γάμου.. Με τα προζύμια αυτά θα φτιάχνανε τις κουλούρες και τα ψωμιά για το γάμο.. Την Παρασκευή το πρωί τα παιδιά καλούσαν με την τίτσα γεμάτη ρακί όλο τον κόσμο του χωριού στο γάμο.. Μια παρέα παιδιών καλούσε για τη νύφη και μια άλλη παρέα παιδιών καλούσε για το γαμπρό.. (Η παρέα από την πλευρά της νύφης καλούσε και για τα προικιά.. Την Παρασκευή το μεσημέρι η νύφη έδειχνε στον κόσμο την προίκα της.. Την ίδια μέρα το σόι του γαμπρού καλούσε με κουλούρες το νουνό, τον παπά, τα μπρατίμια και τις μπρατίμισσες.. Το Σάββατο το πρωί πριν χαράξει ο ήλιος τα μπρατίμια πήγαιναν στο σπίτι του γαμπρού έριχναν τρεις τουφεκιές στον αέρα και έστηναν τον φλάμπουρο , σημάδι για να ξεκινήσει ο γάμος.. Αμέσως μετά άρχιζαν με πυρετώδικες κινήσεις στο σπίτι του γαμπρού αλλά και της νύφης οι ετοιμασίες για το γάμο.. Το μεσημέρι ξεκινούσε στα μεγάλα ταψιά και καζάνια το μαγείρεμα των φαγητών.. Σούπα και λάχανο με κρέας στο καζάνι και πατάτες με κρέας στα ταψιά.. Το απόγευμα, πριν δύσει ο ήλιος ένας μπράτμος πήγαινε να φέρει τα όργανα (τους οργανοπαίχτες).. Τα όργανα με το γαμπρό και τα μπρατίμια χορεύοντας πήγαιναν στο σπίτι του παπά, του νουνού και των άλλων στενότερων συγγενών του γαμπρού για να τους καλέσουν στο γλέντι.. Όλοι στο τέλος συγκεντρώνονταν στο σπίτι του γαμπρού για το γλέντι που θα κρατούσε μέχρι το πρωί.. Γλέντι γίνονταν και στο σπίτι της νύφης, αλλά χωρίς όργανα.. Ή θα τραγουδούσαν οι ίδιοι ή θα έπαιζε κάποιο γραμμόφωνο.. Το πρωί τα μπρατίμια μαζί με τα όργανα πήγαιναν στη βρύση να πάρουν νερό για να λούσουν και να ξυρίσουν το γαμπρό.. Μέσα στο γκιουμ με το νερό έβαζαν βασιλικό με ρίζα (για να ριζώσουν τα νιόγαμπρα), λουλούδια και το δαχτυλίδι του γαμπρού.. Η πεθερά κι ο πεθερός ψηλό βουνό ανεβαίνουν,.. Να πελεκήσουν μάρμαρο, να βγάλουν κρύα βρύση,.. Να πάν' μπρατίμ' να πάρν' νερό, να μπιρμπιρίσουν το γαμπρό.. Το λούσιμο του γαμπρού ήταν δουλειά του νονού.. Την ώρα που ο νουνός έλουζε το γαμπρό τραγουδούσαν:.. Λούζεται τ' αρχοντόπουλο, σε μια χρυσή λυγένη.. Περδίκα φέρνει το νερό και πάπια το σαπούνι.. Κι η αδερφή η αγλήγορη φέρνει χρυσό μαντήλι.. Αφού τελειώσει το λούσιμο ο νουνός έπαιρνε το χτένι και χτένιζε τα μαλλιά του γαμπρού.. Στο τέλος ο νουνός ξύριζε το γαμπρό με ένα άφορο (καινούργιο) ξυράφι (από εκεί βγήκε η λαϊκή έκφραση «στον πάτο τον ξυρίζουν το γαμπρό».. Μετά ο νουνός τύλιγε το ξυράφι, το σαπούνι, τη χτένα και το «λιβάντο» στην πετσέτα και όλα μαζί τα δώριζε στο γαμπρό.. Η μάνα του γαμπρού δώριζε τη νουνά, το νουνό και τους κοντινούς συγγενείς (σπιτιάτες) και μόλις τελείωνε ο γαμπρός το ντύσιμο, χαιρετούσε τους γονιούς, τα αδέρφια του, τους νουνούς ή άλλους κοντινούς συγγενείς και έβγαιναν για να πάνε στο σπίτι της νύφης.. Την ώρα που ντύνονταν ο γαμπρός, η νουνά και οι μπρατίμισσες στόλιζαν το φλάμπουρο.. Πριν το 1912 που η Μακεδονία ήταν σκλαβωμένη στους Τούρκους, το φλάμπουρο ήταν από ένα άσπρο ορθογώνιο πανί πάνω στο οποίο η νουνά έραβε ένα μεγάλο κόκκινο σταυρό στη μέση με μεταξωτή κλωστή.. Μετά το 1912 τη θέση του άσπρου πανιού πήρε η ελληνική γαλανόλευκη σημαία.. Πάνω στην ελληνική σημαία έραβε πέντε σταυρούς φτιαγμένους με κλωνάρια βασιλικού και λουλούδια.. Στην κορφή του φλάμπουρου στο σταυρό, μπήγανε τρία μήλα και έδεναν ένα καινούριο μαντήλι.. Ο φλάμπουρος τώρα ήταν έτοιμος.. Αφού τέλειωνε το ντύσιμο του γαμπρού και το στόλισμα του φλάμπουρου, ξεκινούσαν για το σπίτι της νύφης.. Μπροστά πήγαιναν οι «σχαριάτες» κρατώντας στα χέρια μια κανάτα με κρασί, στολισμένη με λουλούδια και βασιλικό.. Πήγαιναν μπροστά από τους άλλους για να τους πάρουν τα «σχαρίκια» και να τους πουν πως το συμπεθεριό του γαμπρού σε λίγο θα ήταν εκεί.. Η μάνα της νύφης τους περίμενε επίσης με μια στολισμένη κανάτα με κρασί που την άλλαζε με αυτήν που κρατούσαν οι «σχαριάτες» του γαμπρού και τους δώριζε μάλλινα τσιράπια.. Μόλις έφτανε ο γαμπρός η μάνα της νύφης έπαιρνε από το μπράτσο το γαμπρό και τον οδηγούσε σε ένα σημείο έξω στην αυλή, από όπου η νύφη έπρεπε να τον δει («να τον γυαλίσει») μέσα στον καθρέφτη από το παράθυρο, χωρίς να τον κοιτάξει κατά πρόσωπο.. Ακολουθούσε το χτένισμα «πλέξιμο» της νύφης από τον αδερφό της.. Η νύφη, φορώντας το «προκάρ» ή «Δευτεριάτικο» (το δεύτερο φόρεμα της νύφης, αυτό που φορούσε τη Δευτέρα μετά το γάμο και πήγαινε για νερό στο πηγάδι), καθόταν πάνω σε καρέκλα με πλεγμένο μαξιλάρι και κοιτούσε προς την ανατολή.. Ο αδερφός της περνούσε τη χτένα τρεις φορές από τα μαλλιά της και της φορούσε τα «τέλια» και την «γιρλάντα».. Οι άλλοι στο μεταξύ τραγουδούσαν:.. Αργυρό μου χτένι, σέρνει αγάλια-αγάλια,.. Τρίχα μη ραγίσεις από τα μαλλιά μου.. Και την πάρ’ν οι ξένοι και την κάνουν μάγια.. Μάγια στο κορμί μου.. Όταν τελείωνε το πλέξιμο της νύφης, σηκωνόταν από την καρέκλα, προσκυνούσε τον αδερφό της τρεις φορές, του φιλούσε το χέρι και την οδηγούσε στο χορό.. Χόρευε πρώτα η νύφη και μέχρι εκείνη να ντυθεί χόρευαν οι συγγενείς της.. Αργότερα όταν τα μπρατίμια του γαμπρού πήγαιναν να πάρουν τα προικιά της νύφης, την ίδια ώρα ο μεγάλος μπράτμος του γαμπρού έμπαινε στο δωμάτιο της νύφης να της φορέσει τα παπούτσια.. Η νύφη αντιστεκόταν και ο μπράτμος τη «δωροδοκούσε» δίνοντάς της χρήματα.. Έτσι κατάφερνε να της φορέσει τα παπούτσια.. Στο μεταξύ ήδη τα προικιά είχαν φορτωθεί στα ζώα και σε ένα απ’ αυτά ανέβαζαν ένα αγόρι που κρατούσε στα χέρια τον καθρέφτη (με τον οποίο νωρίτερα η νύφη είχε «γυαλίσει» το γαμπρό), για να «κάν’ η νύφ’ πιδί» (αγόρι).. Ανέβαιναν στα άλογα ο γαμπρός, η νύφη, ο νουνός και οι πεθεροί.. Μια τουφεκιά έδινε το σύνθημα να φύγουν για την εκκλησία τραγουδώντας:.. Αφήνω γεια τις όμορφες και γεια τις μαυρομάτες.. κι εγώ στα Γιάννινα στου Μπέη τα σαράια.. Βρίσκω το Μπέη που λούζουνταν σε μια χρυσή λυένη.. Καλημερά.. σου Μπέη μου, καλώς την κόρη πού ‘ρθε.. Εγώ είμαι η κόρη η όμορφη, η κόρη η παινεμένη.. Πού ‘χω τα χίλια πρόβατα, τα δυο χιλιάδες γίδια.. Στο ‘να βουνό τα πρόβατα, στ’ άλλο βουνό τα γίδια.. Κι ανάμεσα στα δυο βουνά συμπέθεροι χορεύουν.. Λύκος να φάει τα πρόβατα και τσάκαλος τα γίδια.. Στην εκκλησία περίμεναν οι γυναίκες με τη νούνα, η οποία είχε τα «στέφανα» στην κανέστρα και αφού τα χόρευε τρεις φορές τα πήγαινε στην εκκλησία.. Όταν πλησίαζε το συμπεθεριό για την εκκλησία, πήγαιναν μπροστά δυο «σχαριάτες» της νύφης κρατώντας στολισμένη μια κανάτα με κρασί, την οποία άλλαζαν με την κανάτα που κρατούσε η μάνα του γαμπρού.. Η δε μάνα του γαμπρού στη συνέχεια δώριζε τους σχαριάτες.. Μόλις έφταναν στην εκκλησία, καβάλα στα άλογα, έφερναν τρεις φορές το γύρο της εκκλησίας.. Μετά ο πατέρας του γαμπρού κατέβαζε τη νύφη από το άλογο, τον προσκυνούσε τρεις φορές, τον δώριζε (συνήθως τσιράπια) και του φιλούσε το χέρι, ενώ εκείνος την κερνούσε.. Στη συνέχεια η νύφη έπαιρνε στην αγκαλιά της ένα αγόρι, το φιλούσε σταυρωτά τρεις φορές και το δώριζε (για να κάν’ η νύφ’ πιδί).. Μετά τη στέψη, γίνονταν ο μεγάλος χορός στην πλατεία του χωριού.. Επικεφαλής του χορού είναι ο νούνος που κρατάει το φλάμπουρο και ακολουθούσαν οι άντρες με τελευταίο το γαμπρό.. Η νύφη, μαζί με τη νούνα και την κουνιάδα, ξεκινώντας από το νούνο, προσκυνούσε τον καθένα τρεις φορές και τους φιλούσε το χέρι, με το αζημίωτο φυσικά.. Στο χορό μετά τους άντρες πιάνονταν οι πεθερές, μετά ο γαμπρός, μετά η νύφη, η νούνα και έπειτα όλες οι άλλες γυναίκες.. Ξεκινούσαν το χορό και τραγουδούσαν πρώτα οι άντρες και.. επαναλάμβαναν οι γυναίκες:.. Εβγάτ’ αγόρια στο χορό, κοράσια στα τραγούδια,.. Να δείτε και να μάθετε πώς πιάνετ’ η αγάπη.. Από τα μάτια πιάνεται στα χείλη κατεβαίνει.. Και από τα χείλη στην καρδιά, ριζώνει και δε βγαίνει.. Και αμέσως μετά τραγουδούν το:.. Στο Σερβιώτικο τον κάμπο, περπατεί μια περιστέρα.. Μεταξιά.. με τα γαλάζια, με το φερετζέ στον ώμο.. (ή Μεταξιά με τα γαλάζια, με τα τέλια στο κεφάλι).. Κι άγουρος την τριγυρίζει, μάσε κόρη μ’ το σαγιά σου.. Να μη λερωθεί η ποδιά σου και μαλώσει η πεθερά σου.. Κι αν λερώσει τι σε μέλει, η μάνα μ’ άλλη θα με πάρει.. Κι ο μπαμπάς μου θα πληρώσει.. Μόλις τέλειωνε το τραγούδι, άρχισαν να παίζουν τα όργανα, οι γυναίκες σταματούσαν και χόρευαν μόνο οι άντρες.. Όταν έκανε στροφή ο χορός, ο νουνός έβγαζε τα μήλα από το φλάμπουρο και τα πετούσε ένα-ένα σταυρωτά και το πρώτο προς την ανατολή.. Όποιος έπιανε μήλο θεωρούνταν τυχερός και μάλιστα αν το έπιανε ανύπαντρος, σήμαινε ότι σύντομα θα παντρευόταν.. Μετά το μεγάλο χορό, ο χορός γίνονταν διπλός, ξεχωριστά οι άντρες και οι γυναίκες.. Στην αρχή χόρευε ο νουνός με τη νουνά.. Μετά χόρευε ο γαμπρός με τη νύφη.. Πριν ξεκινήσει το χορό η νύφη, κοιτώντας προς την ανατολή, προσκυνούσε τρεις φορές.. Σήμερα που δε φιλάει η νύφη τα χέρια πριν το μεγάλο χορό, την ώρα αυτή ο κόσμος κερνάει τη νύφη και το γαμπρό, καρφιτσώνοντάς τους στο στήθος χρήματα.. Μετά χόρευαν οι υπόλοιποι συγγενείς, ξεκινώντας από τους πιο κοντινούς και πρώτοι απ’ όλους οι συγγενείς του γαμπρού.. Στο τέλος και πριν φύγουν όλοι, τα μπρατίμια μαζί με το γαμπρό και τη νύφη, πήγαιναν στη μέση της πλατείας, όπου ήταν στημένο το φλάμπουρο.. Φορούσαν στη νύφη μια ποδιά και αυτή έριχνε με το «γκιούμ» νερό για να πλυθούν όλα τα μπρατίμια.. Τους φιλούσε έναν-έναν το χέρι και τους δώριζε (τσιράπια ή πετσέτες).. Στη συνέχεια έπαιρναν την «κλούρα» του γαμπρού, η οποία στη μέση είχε μια μεγάλη τρύπα για να πιαστούν τα «νιόγαμπρα» και τα μπρατίμια.. Τραβούσαν όλοι μαζί και προσπαθούσαν να πάρουν το μεγαλύτερο κομμάτι.. Οι ελεύθεροι νέοι και νέες έβαζαν το κομμάτι κάτω από το μαξιλάρι για να δουν στον ύπνο τους ποιον θα παντρευτούν.. Φεύγοντας για το σπίτι, η νύφη κρατούσε το γκιούμ και έριχνε συνέχεια νερό στο δρόμο μέχρι να φτάσουν, για να κυλίσει η ζωή της όπως κυλάει το νερό.. Στην πόρτα την περιμένει η μάνα του γαμπρού κρατώντας στα χέρια της μέλι και γάλα.. Την ίδια στιγμή τα μπρατίμια τραγουδούν:.. Έβγα πεθερά στη σκάλα, με το μέλι με το γάλα.. Ρίξε ρύζι να ριζώσουν, σαν το στάρι να φυτρώσουν.. Σέβα-σέβα κυρά νύφη μέσ’ του νιόγαμπρου το σπίτι.. Κει μέσα που μπαίνεις νύφη, να ριζώσεις να φωλιάσεις,.. Πέντε γιους να αποκτήσεις και στον πάτο θυγατέρα.. Να τιμάς τον πεθερό σου, να τιμάς την πεθερά σου.. Να τιμάς και την κουνιάδα και τις συννυφάδες όλες.. Αφού τους τάιζε η μάνα του γαμπρού μέλι και γάλα, σταύρωναν το ανώφλι της πόρτας με μέλι και γάλα και έμπαιναν στο σπίτι του για να δουν το ματωμένο «πουκάμισο» της νύφης.. Μετά οδηγούσαν τη νύφη στη βρύση για να φέρει το πρώτο νερό στο νέο της σπίτι.. Έπαιρνε ένα γκιούμ ολοκαίνουργιο και ξεκινούσε για την πιο κοντινή βρύση με τη συνοδεία των πιο κοντινών συγγενών (συννυφάδες, κουνιάδες και μπρατίμισσες).. Όταν έφταναν στη βρύση, γέμιζε το γκιούμ με νερό και έριχνε στη λεκάνη της βρύσης κέρματα, τα οποία έπαιρνε κατόπιν ένα αγόρι, για να «κάν’ η νύφ’ πιδί».. Στο δρόμο τραγουδούσαν:.. ΚΙΝΗΣΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ.. Κίνησα του δρόμου, δρόμου,.. Βρίσκω μια μηλιά στου δρόμου,.. Που ‘ταν φουρτουμένη μήλα.. Έσκυψα να πάρου ένα.. Κι η μηλιά μ’ αντιλοήθκι:.. -Φσες με, φσες μ’ αυτού τα μήλα!.. Μην τα παίρνεις, μην τα’ αφήνεις,.. Μην τα βαριομαραγκιάζεις.. ΈΒΓΑ ΠΕΘΕΡΑ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ.. Έβγα πεθερά στη σκάλα.. Με το μέλι με το γάλα.. Να ‘ξερεν η πεθερά μου.. Που ‘ρχομαι από το πηγάδι.. Κρυωμένη παγωμένη.. Στο δρόμο της επιστροφής, όποιον συναντούσαν, η νύφη τον προσκυνούσε.. Μόλις έφταναν στο σπίτι η νύφη έριχνε νερό για να πλύνει τα χέρια της η συνοδεία της και τα πεθερικά της και εκείνοι την κερνούσαν.. Κάπου εδώ τελείωνε ο γάμος.. (Άλλα τραγούδια του γάμου).. Ο ΗΛΙΟΣ ΕΠΑΝΤΡΕΥΕΤΑΙ.. Ο ήλιος επαντρεύεται / και παίρνει το φεγγάρι.. Κι όλα τ’ αστέρια κάλεσε / συμπέθεροι να πάνε.. Την πούλια τον αυγερινό / νουνιά να στεφανώσουν.. Παίρνουν τα στέφανα χρυσά / και τα κεριά ασημένια.. Και το κριθάρι από’σπερναν / όλο μαργαριτάρι.. Τους έφκιασε φαϊά να φαν / μόσχον και καριοφίλι.. Τους έδωσε κρασί να πιούν / σαν του λαγού το αίμα.. Τους έστρωσε για στρώματα / το Μάη με τα λουλούδια.. Τους έδωσε ψωμί να φαν / μόσχον και καρυοφίλλι.. Τους έδωσε κρασί να πιούν / θάλασσες και ποτάμια.. (χτένισμα της νύφης).. ΜΙΑ ΚΟΝΤΗ ΜΕΛΑΧΡΙΝΗ.. ΜΙΑ ΞΑΝΘΙΑ ΜΙΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ.. Μια ξανθιά μια μαυρομάτα.. Σε γιοφύρι κάθιτι.. κι όλο συλλογίζεται.. πέρασές με νιούτσικε.. Πάρι του γκιουρντάνι μου.. Δεν του παίρνω κόρη μου.. Δεν τα καταδέχομι.. Πέρασέ σ’ με νιούτσικε.. Πάρι του βραχιόλι μου.. Δεν του καταδέχομι.. Σ’ν αγκαλιά την άρπαξι πέρα την απέρασι.. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΣ.. Το τίνος είναι ο φλάμπουρος.. Και το χρυσό μπαριάκι.. Του (Γιώργου) είναι ο φλάμπουρος.. Μωρέ κυρά μπρατίμισσα (2).. Κατέβα κάτω στο μπαχτσέ(2).. Μάσε.. και δυο φούντες βασιλικό(2).. Και μια φούντα τριαντάφυλλα(2).. Για να στολήσει τ’ άλογα (το φλάμπουρο) (2).. (να καβαλκέψει ο γαμπρός.. να πάει στην πόλη και ναρθεί.. να φέρει μήλο κόκκινο).. ΜΩΡΕ ΚΥΡΑ ΜΠΡΑΤΙΜΙΣΣΑ.. Μωρέ κυρά μπρατίμισσα.. Κατέβα κάτω στο μπαχτσέ.. Να μάσεις λουλούδια του Μαϊού(2).. Και δυο φούντες τριαντάφυλλα(2).. Για να στολίσουν τ’ άλογα(2).. Να καβαλκέψει ο γαμπρός(2).. Να πάει στην πόλη και να ‘ρθεί(2).. Να φέρ’ περδίκα στο κλουβί.. (2).. ΛΥΓΕΡΗ ΣΤΟΛΙΖΟΝΤΑΝ.. Άντε λυγερή στολίζονταν.. Καημένη λυγερή.. Από το πρωί ως το βράδυ.. Βάζει τον ήλιο πρόσωπο.. Άντε καημένη λυγερή.. Και το φεγγάρι αστήθη.. Και τον καθάριο αυγερινό.. Τον βάζει δαχτυλίδι.. Και παίρνει έναν ανήφορο.. Στην μάνα της να πάει.. -Μάνα μ’ τον άντρα που μ’ έδωσες.. ΓΑΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΑ ΚΑΘΙΣΕ.. Γαμπρός στην πέτρα κάθισε.. Και η πέτρα μωρέ έβγαλε νερό.. Να πάει νουνός.. νουνός να πάρει νερό.. Να μπερμπερίσουν το γαμπρό.. λούζεται τ’ αρχοντόπουλο.. η πάπια φέρνει το νερό.. κι η χήνα το σαπούνι.. κι η μάνα του η αγλήγορη.. φέρνει το πιστιμάνι.. ΘΕΛΩ Ν’ ΑΝΕΒΩ ΣΕ ΒΟΥΝΟ.. Θέλω να ανέ- ν’ ανέβω σε βουνό(2).. Να πελεκή- να πελεκήσω μάρμαρο(2).. Να βγάλω κεφαλόβρυσο(2).. Να πάν’ μπρατίμοι να πάρ’ν νερό(2).. Να φέρ’ν να λού- να λούσουν τον γαμπρό(2).. Λούζεται τα’ αρχοντόπουλο σε μια χρυσή λυένη.. ΛΟΥΖΕΤΑΙ Τ’ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟ.. Θέλω ν’ ανέβω σε βουνό (2).. Να πελεκήσω μάρμαρο(2).. Να βγάλω μια κρυόβρυση(2).. Να παν μπρατίμ’ να πάρ’ν νερό(2).. Να μπερμπερίσουν το γαμπρό (2).. λούζεται τ’ αρχοντόπουλο(2).. σε μια χρυσή λυγένη(2).. η πάπια φέρνει το νερό(2).. κι η χήνα το σαπούνι(2).. κι η μάνα του η αγλήγορη(2).. φέρνει το πιστιμάνι(2).. ΤΡΕΙΣ ΧΡΟΝΟΥΣ.. Τρεις χρόνους έχει ο νιούτσικος.. Που περπατεί για νύφη(2).. Πήρε κορίτσι από σειρά.. κι από καλούς γονείδες(2).. Κι είχε τα στάρια αθέριστα.. Μαζί με τ’ς θεριστάδες (2).. Κι είχε τ’ αμπέλια ατρύγητα.. Μαζί με τ’ς τρυγητάδες (2).. ΑΣΠΡΗ ΕΙΣΑΙ ΚΟΡΗ ΜΟΥ.. Άσπρη είσαι κόρη μου άσπρη κι όμορφη κι άσπρη είναι η φορεσιά σου(2).. Άσπρα λουλούδια φύτρωσαν τριγύρω στην ποδιά σου(2).. Μας γέλασες μας πλάνεψες μας πήρες το λεβέντη(2).. -Σας γέλασαν τα νιάτα μου και το λιγνό κορμί μου(2).. -Έλα κοντά έλα σιμά να μας φιλήσεις τα χέρια(2).. να μάσεις τα κεράσματα να κάνεις τα προικιά σου(2).. ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ.. Ανάθεμα τη μάνα σου.. Μικρή Σταυρούλα.. Που σε ‘στειλε στο γάμο.. Γαμπρό για να με κάνει.. Κι αν δεν θελήσει για γαμπρό.. Μόν’ θέλω κόρη μ’ τα ματάκια σου.. ΑΝΤΕ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ.. Άντε συντρόφισσες να πάμε για νερό.. Σύρτε ‘σεις δεν έρχομαι.. ‘μένα μ’ αρραβώνιασαν(2).. στο πέρα μαχαλά.. που ‘ν τα σπίτια τα ψηλά.. τα παραθύρια τα φαρδιά.. δαχτυλίδι μου ΄βαλαν.. στο μισιό το δάχτυλο.. ΕΒΓΑΤΕ ΑΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ.. Εβγάτε.. αγόρια στο χορό.. κοράσια στα τραγούδια(2).. να ειδείτε και να μάθετε.. πώς πιάνεται η αγάπη(2).. από τα μάτια πιάνεται.. στα χείλη κατεβαίνει(2).. κι από τα χείλη στην καρδιά.. ριζώνει και δε βγαίνει(2).. ΣΤΟ ΣΕΡΒΙΩΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΜΠΟ.. Στο Σερβιώ- στο Σερβιώτικο τον κάμπο.. περπατεί μια περιστέρα.. Με τα ξιά με τα ξιά με τα γαλάζια.. Με το φε- με το φερετζέ στον ώμο.. κό- μάσε κόρη μ’ το σογιά σου.. Να φανεί να φανεί η αρχοντιά σου.. Στο Σερβιώ στο Σερβιώτικο τον κάμπο.. Περπατεί περπατεί μια περιστέρα.. Με το φε με το φερετζέ στον ώμο.. Με τα τέ με τα τέλια στο κεφάλι.. Κι άγουρος κι άγουρος την τριγυρίζει.. -Μάσε κό- μάσε κόρη μ’ το σαϊά σου,.. να μη λε- να μη λερωθεί η πουδιά σου.. και μαλώσ(ει) η πιθιρά σου.. ΤΗΣ ΒΟΥΡΓΑΡΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ.. Της βουργάρας θυγατέρα.. Που την έχει τόσ’ ασπράδα.. Κι άλλη τόση κοκκινάδα;.. Πο.. ‘κλιψε τ’ Αη Λιού τα κάλλη.. Κι του φεγγαριού τη λάμψη.. Αϊ μωρέ Βουργάροι να πολεμηθούμε.. Κι όποιος ανικήσει, να πάρει τη Βουργάρα.. Της Βουργάρας τ’ θυγατέρα,.. Ν’ ΙΨΕΣ ΜΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙ.. Ν’ ιψές μι του φεγγάρι,.. Σήμερα με τον ήλιου,.. Έβγα μάνα μ’ ιδές με,.. Πώς την κρατώ ‘π’ του χέρι.. ‘π’ του χέρι τσακουμένη.. ΔΕΝΤΡΟΝ ΕΙΧΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΟΥ.. Δέντρον.. είχα στην αυλή μου.. Κυπαρίσσ’.. στουν ουβουρό μου.. Κι έπριπι του σπίτι μ’ όλου.. Κι ου μαχαλάς μου όλους.. Κόρη κάθονταν στον ίσκιου.. Κι κιντάει χρυσό μαντήλι.. Κέντα κόρη μ’ το μαντήλι,.. Κέντα το και χρύσωσέ το.. Κι άλλουν νιο να μην του δώσεις,.. Μόγγ.. ’ ιμένα το λεβέντη,.. Που ‘μαι νιος και παλικάρι.. ΌΣΑ ΑΣΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (νυφιάτικο).. Όσα άστρα από τον ουρανό.. Και φύλλα από τα δέντρα.. Τόσα φλουράκια ξόδεψα.. Κόρη μου για τα ‘σένα.. Κι ακόμα δε σε φίλησα.. Δε σ’ έχω φιλημένη.. Φοβούμαι από τη μάνα σου.. Κι από την αδερφή σου.. Όσο βαθιά είν’ η θάλασσα.. Και πατημό δεν έχει.. Τόσο γλυκιά είναι η μάνα μου.. Και χορταμό δεν έχει.. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε.. Να φάμε και να πιούμε(2).. Εμείς τη νύφη θέλουμε.. Να βγει να την γειδούμε(2).. Να ρθεί κοντά να ρθεί σιμά.. Να μας φιλήσει τα χέρια(2).. Να μάσει τα κεράσματα.. Να κάνει τα προικιά της(2).. ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΒΟΥΝΟ.. Από το τρίκορφο βουνό μια νύφη κατεβαίνει.. Απ’ το φλουρί δε φαίνεται και από το μαργαριτάρι.. Και από το άσπρο φόρεμα δεν μπορεί να περπατήσει.. Η μάνα του κυρ γαμπρού.. στο παραθύρι κάθεται.. με τους ανέμους μάλωνε:.. Για πάψτε ανέμοι πάψετε.. να δω το γιο μου απ’ έρχεται.. στο Γρίβα καβαλάρης.. πάεισε.. μονός και ήρθε διπλός.. φέρνει περδίκα στο κλουβί.. που την προβότσε η μάνα της.. με τα μαλλιά της ξέπλεχτα.. με τα ματάκια χαμηλά.. με τα χεράκια σταυρωτά.. Από την πόλη και ως εδώ.. Να στήσω καλντερίμι.. Να διαβούν ο νούνος κι ο παπάς.. Να διαβούν κι οι μπρατίμοι.. Να διαβούν και τα νιόγαμπρα.. Με τ’ αργυρά στεφάνια.. Πώς την προβότσει η μάνα της να βγει στο παραθύρι.. Με τα μαλλάκια ξέπλεχτα με τα ματάκια χαμηλά.. Και τα χεράκια σταυρωτά.. Κι η μάνα του κυρ γαμπρού στο παραθύρι κάθονταν.. Με τους ανέμους μάλωνε.. Πάψτε ανέμοι πάψετε να δω τη νύφ’ από ‘ρχεται.. Που την προβότσε η μάνα της.. Από το τρίκορφο βουνό.. μια νύφη κατεβαίνει.. από το φλουρί δε φαίνεται.. και από το μαργαριτάρι.. και από το άσπρο φόρεμα.. δεν μπορεί να περπατήσει.. η μάνα του κύρη γαμπρού.. «Για πάψτε ανέμοι πάψετε.. πάει μονός και ήρθε διπλός.. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΩΣ ΕΔΩ.. θα στήσω καλντερίμι.. να διαβούν ο νούνος κι ο παπάς.. να διαβούν κι οι μπράτίμοι.. να διαβούν και τα νιόγαμπρα.. με τ’αργυρά στεφάνια.. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΦΟΥΝΤΩΤΟ.. (στόλισμα –ζώνουν γαμπρό).. Βρε κυπαρίσσι φουντωτό.. Και σκύψε να σε στολίσουμε.. Της Παναΐας τ’ άρματα.. Και του Χριστού στολίσματα.. ΣΤΟΥ ΑΗ ΘΑΝΑΣΗ ΤΗΝ ΑΥΛΗ.. Στου Αη Θανάση την αυλή(2).. Πουλάκι πάεισε κι έκατσε(2).. Μόν’ ελαλούσε κι έλεγε.. Ανθρώπινη λαλίτσα.. Όλοι βοηθάτε αυτόν το νιο.. Γιατί είν’ νιος κι αντρέπεται.. ΔΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΕΝΤΡΟ.. Δείτε αυτόν το δέντρο.. Πώς τον παίρνει ο αέρας(2).. Και τον κυματίζει(2).. Τ’ αργυρά του φύλλα(2).. Τα χρυσά κλωνάρια.. ΞΥΠΝΑ ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΑ ΜΟΥ.. Ξύπνα περδικομάτα μου κι ήρθα στο μαχαλά σου.. Κι άκουσα πως σε μάλωνε η σκύλα η πεθερά σου.. Σα σε μαλώσουν βάστα τα, σα σε βαρέσουν στρέξτα,.. Όσο να ‘ρθει η άνοιξη, να ‘ρθει του καλουκαίρι,.. Να ‘ρθει και ο χινόπωρος, να βράσουν τα βαένια,.. Να βράσουν τα γλυκά κρασιά, να βγάλουν τις ρακίτσες,.. Να κάμ’ ου μαύρους τη χαρά, να έρθου να σι πάρου.. (ΣΧΑΡΙΑΤΕΣ).. Γαμπρέ μ’ σαν θέλ’ς να κατεβείς,.. Να ‘ρθεις να πάρ’ς τη νύφη,.. Έλα τριγύρου, γύρου,.. Να βρεις μηλιάς κλωνάρι,.. Κι άντε να ξεπεζέψεις.. Θέλω να τα στολήσω.. ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΥΛΑ.. Που’σταν.. περιστερούλα μου, τόσον καιρό χαμένη.. Στους κάμπους όπου έβοσκα, στους κάμπους σεργιανούσα.. Και τώρα το φθινόπωρο, κοντά στον Αη Δημήτρη.. Βγήκα να μάσω κάστανα, με τ’ άλλα τα κορίτσια.. κι ο βλάχος την αγνάντευε, από μια ψηλή ραχούλα.. κορίτσια Καστανιώτικα, ελάτε παραπάνω.. έχω δυο λόγια να σας πω και δυο να σας ρωτήσω.. μην ήρθαν κλέφτες στο χωριό, μην ήρθαν Αρβανίτες.. δεν ήρθαν κλέφτες στο χωριό δεν ήρθαν Αρβανίτες.. ΗΡΘΕΝ Ο ΝΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΝΕΨΕ (σχαριάτες).. Ήρθεν.. ο νιος και κόνεψε.. Στη μέση από τη χώρα.. Και την τρυγώνα γύρεψε.. Και την τρυγώνα θέλει.. ΓΑΜΠΡΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΚΟΥΝΙΑΔΕΣ.. Καμάρι πο ‘χουν ταπρόβατα.. Καμάρι πο ‘χουν τα γίδια.. Καμάρι που έχει και ο τσέλιγκας.. Στο άλογο καβάλα.. Καμάρι που ‘χε κι ένας γαμπρός.. Με τις πολλές κουνιάδες.. Η μια τον παίρνει το άλογο.. Και η άλλη το ντουφέκι.. Και η τρίτη η μικρότερη.. Τον γλυκοκουβεντιάζει.. Γαμπρέ τι άργησες να ρθεις.. Χορτάριασε η αυλή μας.. Να έρχεσαι συχνά πυκνά.. Να σκάσουν οι οχτροί μας.. ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΔΑΦΝΟΠΟΤΑΜΟ.. Κάτω στο Δαφνοπόταμο.. Και στα δασιά τριαντάφυλλα.. Εκεί δαφνίζουν τα νερά.. Εκεί κάθεται ο κύρ νουνός.. Με τους τρακόσιους άρχοντες.. Και τα εξήντα δυο αρχοντόπουλα.. Στην πέτρα βγήκεν κι έκατσε.. Κι ευχιούνταν τους κουμπάρους του.. Να ζήσουν χρόνους εκατό.. Να ασπρίσουν να γεράσουνε.. Σαν την κορφή του Όλυμπου.. Σαν τ’ άσπρο περιστέρι.. Γεια σ’ Γιαννούλα μ’ γεια σ’.. Σας αφήνω γεια.. ΦΛΙΕΣ.. Τις αμέσως επόμενες μέρες του γάμου συνηθιζόταν οι πιο κοντινοί συγγενείς των νιόπαντρων (μέχρι και τρίτα ξαδέρφια), να καλούν σε τραπέζι και να τους φιλεύουν.. Αυτές ήταν οι φλιες.. Στις φλιες συνήθως τραγουδούσαν τα παρακάτω τραγούδια:.. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΣ.. Μαλαματένιος τράπεζος ‘σημένια τα πιρούνια (2).. Στη μέση από τον τράπεζο κλήμα ήταν φυτεμένο(2).. Κάνει τα φύλλα πράσινα και τα σταφύλια μαύρα(2).. Και τα φαϊά που τρώγαμε μόσχος και καρυοφίλλι(2).. Και το κρασί που πίναμε σαν του λαγού το αίμα(2).. Και η κόρη από μας το κερνάει ξανθιά και μαυρομάτα(2).. Κέρνα κόρη μ’ κέρνα τα όλα τα παλικάρια(2).. Κέρνα τους νέους κέρνα τους όλους με την αράδα(2).. Και στο δικό μου το γυαλί ρίξε πικρό φαρμάκι(2).. Να το γυρίσω να το πιω να μου διαβούν οι πόνοι(2).. ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΣ.. Μαλαματένιος τράπεζος σημένια τα πιρούνια (2).. και τα φα’ι’ά που τρώγαμε μόσχος και καριοφίλι (2).. και το κρασί που πίναμε σαν του λαγού το αίμα (2).. και η κόρη από μας το κερνάει ξανθιά και μαυρομάτα(2).. κέρνα κόρη μ’ κέρνα τα όλα τα παλικάρια (2).. κέρνα τους νέους κέρνα τους όλους με την αράδα (2).. και στο δικό μου το γυαλί ρίξε πικρό φαρμάκι (2).. να το γυρίσω να το πιω να μου διαβούν οι πόνοι (2).. στη μέση από τον τράπεζο κλίμα ήταν φυτεμένο (2).. κάνει τα φύλλα πράσινα και τα σταφύλια μαύρα (2).. ή ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΣ.. Σε τούτ’ την τάβλα τη χρυσή, σε τούτο το τραπέζι.. Τρεις μαυρομάτες μας κερνούν κι οι τρεις αράδ’ αράδα.. Η μια κερνάει με το γυαλί, η άλλη με την κούπα.. Κι η τρίτη η μικρότερη, κερνάει με το ποτήρι.. Όσα ποτήρια τους κερνάει, τόσες ευχές τους λέει.. “Να ζήσουν χρόνους ικατό κι να τους απεράσουν”.. (απάντηση του πατέρα του γαμπρού).. Μαλαματένιος τράπεζος, ασμένια τα πηρούνια,.. Κι τα φαϊά μας μύριζαν μόσκο και καρυοφίλλι.. Κι ου νοικουκύρ’ς που τα’φκιανε, χρόνια πολλά να ζήσει.. Να ζήσει χρόνους ικατό κι εξάμηνα διακόσια.. Ετούτο τ’ αργυρό τραπέζι.. Με τι να το στολίσω.. Τριγύρω τριαντάφυλλα.. Στη μέση καριοφίλια.. Μαλαματένιος τράπεζος.. ‘σημένια τα πηρούνια.. και τα φαϊά που τρώγαμε.. μόσχον.. και καριοφίλια.. στη μέση από τον τράπεζο.. κλίμα ήταν φυτεμένο.. κάνει σταφύλια ροζακί.. και το κρασί μοσχάτο.. κι όσες μανούλες το ‘πιναν.. καμιά παιδιά δεν κάνει.. να το ‘πινε κι η μάνα μου.. να μη με κάνει κι εμένα.. σαν μ’ έκανε τι μ’ ήθελε.. σαν μ’ έχει τι με θέλει.. εγώ στα ξένα τράνεψα.. στα ξένα θα πεθάνω.. ΠΣΤΡΟΦΙΑ.. Συνήθως το πρώτο Σαββατοκύριακο τα νιόπαντρα επισκέπτονταν το πατρικό σπίτι της νύφης, όπου και τους φίλευαν.. Αυτά ήταν τα Πστρόφια.. Η νύφη τότε μόνο είχε το δικαίωμα να επισκευτεί τους δικούς της.. Στα Πστρόφια τραγουδούσαν συνήθως τα παρακάτω τραγούδια:.. ΣΑΝ ΚΙΝΗΣΕ Η ΛΥΓΕΡΗ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΕΙ.. Σαν κίνησε η λυγερή στη μάνα της να πάει,.. Σαν έβαλε να στολιστεί απ’ το πρωί ως το βράδυ,.. Βάζει τον ήλιο πρόσωπο και το φεγγάρ’ αστήθη.. Και τον καθάριο αυγερινό τον βάζει δαχτυλίδι.. Κι η μάνα της την καρτερεί έξω από την πόρτα.. -Κόρη μ’ γιατί μας άργησες, να’ ρθεις να σε φιλέψω.. -Δεν ήταν άντρες στο χωριό, δεν ήταν παλικάρια,.. που πήγες και με πάντρεψες πολύ μακριά στα ξένα.. Ο ΝΙΟΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΙ Η ΚΟΡ(Η) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ.. Ο νιος απ’ την ανατολή κ’ η κόρ(η) από την πόλη,.. Σαν πάησαν κι ανταμώθηκαν σε ξένο περιβόλι,.. Τα δυο κρυφά κουβέντιαζαν, τα δυο κρυφά μιλούσαν.. -Ξένος εσύ, ξένος κι εγώ, το περιβόλι ξένο.. -Ξένε μου σαν πεινάσουμε, με τι ψωμί θα φάμε.. -Τα χείλη σου, τα χείλη μου, φραντζόλα για να φάμε.. -Ξένε μου σαν διψάσουμε, το τι νερό θα πιούμε.. -Το δάκρυ σου, το δάκρυ μου, γλυκό κρασί θα πιούμε.. -Ξένε μου σαν νυχτώσουμε το πού θα βραδιαστούμε.. -Ν’ ιδώ κόρη μ’ θα μείνουμε, ιδώ θα βραδιαστούμε.. -Ξένε μου σαν κρυώσουμε, με τι θα σκεπαστούμε.. -Την κάπα σου, την κάπα μου, τσέργα να σκεπαστούμε.. Ν’ ΙΨΕΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ΕΠΙΑΣΑ.. Ν’ ιψές περδίκα έπιασα και σήμερα τρυγόνα.. Κι έκατσα και μαγείρεψα σ’ αρχοντικό τραπέζι.. Κι αγκάλιασα τις έμορφες κι όλες τις μαυρομάτες.. Όλες κινούσαν κι έρχονταν, όλες με την αράδα.. Και μια κοντή μελαχρινή, δε φάνηκε να έρθει.. Μου είπαν πως αρρώστησε κι αρρωστικό γυρεύει.. Θέλει νερό απ’ τον τόπο της και μήλα απ’ τη μηλιά της,.. Θέλει και μοσχοστάφυλο απ’ την κληματαριά της.. Ν’ έστειλα τρεις αρχόντισσες και τρεις αρχοντοπούλες.. Η μια να φέρνει το νερό κι η δεύτερη το μήλο.. Κι η τρίτη η καλύτερη τη φέρνει το σταφύλι.. -Σήκω κόρη μ’ να φας, να πιεις, να καλογιοματίσεις!..

  Original link path: /ithi%20ethima.htm
  Open archive

 • Title: Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2006
  Descriptive info: Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013.. Πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία.. του Πολιτιστικού Συλλόγου και της Κοινότητας Αμυγδαλιών.. οι εορταστικές εκδηλώσει για την.. 28η Οκτωβρίου.. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ομιλία από το.. ν Πρόεδρο του Συλλόγου Νικόλαο Δεινόπαπα.. , δεξίωση από την Τοπική Κοινότητα και κατάθεση στεφανιών στο μνημείο των πεσόντων.. Στεφάνια κατατέθηκαν από την Κοινότητα, την Εθνική Αντίσταση, τους Ανάπηρους και Θύματα Πολέμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο.. Δείτε εδώ μερικές φωτογραφίες.. και εδώ ένα βίντεο.. https://www.. com/watch?v=NRA_MsCRa6M feature=youtube_gdata_player.. Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 201.. Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών ανακοινώνει.. ότι συνεχίζει και φέτος, για.. δέκατη ένατη συνεχόμενη χρονιά.. , τα δωρεάν μαθήματα.. λαογραφίας, παραδοσιακών και λαϊκών χορών.. Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου θα αρχίσουν τη λειτουργία τους το.. Σάββατο 2.. No.. εμβρίου.. τις παρακάτω ώρες:.. Το παιδικό τμήμα στις 5.. Το εφηβικό τμήμα στις 6.. Το τμήμα των γυναικών στις 7.. και καλεί όλα τα μέλη να συμμετέχουν στην έναρξη της νέας περιόδου.. Ακόμα ανακοινώνει ότι εγγραφές νέων μελών θα γίνονται καθημερινά στα τηλέφωνα 2462088443 και 6948878953.. Χοροδιδάσκαλος και για τη νέα περίοδο θα είναι η Αλκμήνη Δημητριάδη, πτυχιούχος ΤΕΦAΑ με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς.. Επίσης ανακοινώνει ότι το εργαστήρι πληροφορικής και η δανειστική βιβλιοθήκη θα λειτουργούν την ίδια μέρα και από τις 5.. μέχρι στις 8.. Κυριακή, 12 Μαΐου 201.. του Πολιτιστικού Συλλόγου εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:.. Πραγματοποιήθηκαν και φέτος στις 7 Μαΐου στο ξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι του χωριού, με μεγάλη επιτυχία.. Φέτος στο πανηγύρι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν συμμετείχε αρκετός κόσμος, αλλά όλοι έμειναν ικανοποιημένοι από την οργάνωση.. Οι γυναίκες του λαογραφικού- χορευτικού τμήματος του Συλλόγου τραγούδησαν και χόρεψαν παραδοσιακά τραγούδια, ενώ για την ιστορία να αναφέρουμε ότι η σούπα που μοιράστηκε ήταν πεντανόστιμη και στο διαγωνισμό του παραδοσιακού αγωνίσματος του άλματος τριπλούν το κύπελλο κέρδισε ο.. Γρηγόρης Κ.. Η οργάνωση και φέτος έγινε μαζί με την εκκλησιαστική επιτροπή και η συνεργασία ήταν για άλλη μια φορά άψογη.. Την Κυριακή του Θωμά 12 Μαΐου 2013 το απόγευμα έγινε η αναβίωση του «αποχαιρετισμού των Πασχαλόγιορτων» και του «διπλώματος του χορού», παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η παρατεταμένη βροχόπτωση.. Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Νικόλαος Δεινόπαπας, στη συνέχεια χόρεψαν τα δύο χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας (παίδων και εφήβων), κατόπιν χόρεψε το χορευτικό του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης και η εκδήλωση έκλεισε με την αναβίωση του «αποχαιρετισμού των Πασχαλόγιορτων» και του «διπλώματος του χορού» από το χορευτικό-λαογραφικό τμήμα των γυναικών του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών.. Την εκδήλωσή μας τίμησε με την παρουσία του πάρα πολύς κόσμος, ίσως ο περισσότερος από κάθε άλλη φορά,.. ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών κ.. Βασίλειος Λάτσος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ.. Πατσιαρίκας Αθανάσιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φελλίου.. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια τον κ.. Αντώνη Κούσκουρα ιδιοκτήτη του.. catering.. «Πίνδος» που μας παραχώρησε δωρεάν πέντε τέντες, το Σύλλογο Γρεβενιωτών Κοζάνης που συμμετείχε στην εκδήλωσή μας, όλα τα μέλη των χορευτικών τμημάτων και τη δασκάλα τους.. Αλκμήνη Δημητριάδη.. και να τους συγχαρούμε για την άριστη εμφάνισή τους.. Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013.. Κυριακή 28 Απριλίου 2013.. συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών που εκλέχτηκε από τις αρχαιρεσίες 10ης Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της 28ης Απριλίου 2013, ως εξής:.. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Νικόλαος Α.. Δεινόπαπας, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κων/νος Β.. Κιούρκας , ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αργύριος Γ.. Καραλιόλιος, ΤΑΜΙΑΣ Στέργιος Σ.. Λιάκας, ΜΕΛΗ: Παναγιώτα Κ.. Παπαζήση, Θωμάς Ν.. Ρότσικας.. , Κων / νος Σίνης, ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:.. Δροβατζήκα Μαρία, Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Βασίλειος Γ.. Νέστορας,.. Αθανάσιος Μ.. Κουταλής.. Ευχόμαστε.. σε όλους Καλή επιτυχία!.. Τρίτη, 9 Απριλίου 2013.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών προσκαλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου, στην 10.. Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει την.. Κυριακή 21 Απριλίου 2013 και ώρα 8.. στην αίθουσα του Συλλόγου.. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι.. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι:.. Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και πρόγραμμα δράσης για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.. Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου.. Στη συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει.. Όσοι και όσες επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, πρέπει να το δηλώσουν γραπτά στο Γραμματέα του  ...   είχαν φροντίσει να φέρουν πολλά κέδρα, το πολύ καλό κρασί (προσφορά του Στέφανου Παπαλιούρα, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ) και το τσίπουρο που προσφέρθηκαν δωρεάν, μαζί με τους παραδοσιακούς ήχους και τα αποκριάτικα τραγούδια.. Φέτος το «φανό» μας τον επισκέφθηκε πάρα πολύς κόσμος και παρά την κρίση, υπήρχε πολύ κέφι.. Στο κόψιμο και τη μεταφορά των κέδρων συμμετείχαν οι:.. Ηλίας Καραλιόλιος, 2.. Κων/νος Β.. Στεριόπουλος, 3.. Δεινόπαπας Γιάννης, 4.. Δεινόπαπας Νικόλαος, 5.. Βασίλειος Νέστορας, 6.. Δημήτρης Στεριόπουλος, 7.. Μαργαρίτης Ζεμπίλης, 8.. Στέλιος Λιάκας, 9.. Λιάκας Φώτης, 10.. Παπαϊωάννου Δημήτρης.. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και του χρόνου περισσότεροι!!!.. Καθαρά Δευτέρα.. και λόγω της κακοκαιρίας η εκδήλωση για τα κούλουμα, πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του σχολείου.. Μοιράστηκε η πολύ νόστιμη φασολάδα, (την έφτιαξε για μια ακόμη φορά η Ροδιάνθη Μπουρέλλα και ήταν πεντανόστιμη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ), οι πολύ νόστιμες λαγάνες (προσφορά του αρτοποιείου Γιώργου Δ.. Καραλιόλιου, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ), τα νηστίσιμα εδέσματα, αρκετό τσίπουρο και κρασί.. Τέλος το Δ.. του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυγδαλιών θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία των εκδηλώσεων, τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του και εύχεται Χρόνια Πολλά και Καλή Σαρακοστή σ’ όλους.. Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις.. Παρασκευή, 1 Μαρτίου.. Ο.. Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών.. ανακοινώνει πως για τις.. Απόκριες 2013.. διοργανώνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:.. 1).. Την.. Κυριακή 10 Μαρτίου στις 10.. θα ξεκινήσουμε από το χώρο της πλατείας για το κόψιμο και τη μεταφορά των κέδρων.. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της πλατείας την προαναφερόμενη ώρα.. 2) Χορό μεταμφιεσμένων για τους μικρούς.. φίλους του Συλλόγου Την.. Κυριακή 10 Μαρτίου και ώρα 6.. , στην αίθουσα του Συλλόγου, με μουσική και χορό.. (Είσοδος δωρεάν).. Τα αναψυκτικά και ποτά είναι του Συλλόγου, ενώ τα υπόλοιπα του «μπουφέ» θα τα ετοιμάσουν οι μητέρες των παιδιών.. 3) Την.. Κυριακή 17 Μαρτίου στις 8.. ,.. θα γίνει το άναμμα του παραδοσιακού «φανού» στον προαύλιο χώρο του Σχολείου.. Στην εκδήλωση θα υπάρχει μουσική, τραγούδι, χορός, κρασί και τσίπουρο δωρεάν.. 5) Την.. στην τοποθεσία Αγία Βαρβάρα θα γιορταστούν τα κούλουμα.. Θα υπάρχει άφθονη φασολάδα, λαγάνες (προσφορά του αρτοποιείου του Γεώργιου Δ.. Καραλιόλιου), νηστίσιμα εδέσματα και κρασί, όλα δωρεάν.. Επίσης θα γίνει και ο καθιερωμένος διαγωνισμός πετάγματος του χαρταετού.. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Σχολείου.. Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου.. Από την εταιρεία CYTA μας ενημέρωσαν ότι πλέον έχουν ολοκληρώσει τη σύνδεση (επιτέλους) με το ευρυζωνικό δίκτυο internet (ADSL) στο χωριό μας και όσοι κάτοικοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται για να συνδεθούν σ' αυτό, να απευθύνονται στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της εταιρείας στα Γρεβενά.. Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου.. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας του Συλλόγου.. Την εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής μας κ.. Κοψαχείλης και ο αντιδήμαρχος κ.. Παλάσκας.. Τους ευχαριστούμε πολύ.. Επίσης ευχαριστούμε πολύ και τις γυναίκες του χορευτικού για τις πάρα πολύ νόστιμες πίτες και γλυκά που ετοίμασαν αφιλοκερδώς.. Δευτέρα, 28.. Ιανουαρίου 20.. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμυγδαλιών ανακοινώνει ότι το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 7μ.. , στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, θα γίνει η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας του Συλλόγου.. Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 20.. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 είμαστε μισή χιλιάδα ακριβώς, μαζί με την Αγία Τριάδα και τη Λόχμη.. Είμαστε δεύτεροι στο Δήμο Γρεβενών μετά από το Σειρήνι (555).. Δείτε εδώ:.. 7 3604 15010103 Τοπική Κοινότητα Αμυγδαλεών 500.. 8 3605 1501010302 Αγία Τριάς,η 32.. 8 3606 1501010301 Αμυγδαλέαι,αι 446.. 8 3607 1501010303 Λόχμη,η 22.. Πραγματοποιήθηκε την Πρωτοχρονιά με πολύ μεγάλη επιτυχία η προγραμματισμένη εκδήλωση των ρουγκουτσαριών.. Πιο συγκεκριμένα, τα «ρουγκουτσάρια» αφού πρώτα εκκλησιάστηκαν, στη συνέχεια επισκέφτηκαν όλα τα σπίτια του χωριού και μετά το μεσημέρι το έθιμο κορυφώθηκε με χορό στην πλατεία.. Και φέτος για πρώτη φορά στην εκδήλωση συμμετείχαν όλες οι ηλικίες, από τεσσάρων ετών ο πιο μικρός, έως εξήντα ετών ο πιο μεγάλος και αυτό άρεσε πάρα πολύ σε όλους.. Γι’ αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε και δημόσια όλους όσους συμμετείχαν στην αναβίωση του εθίμου, καθώς και όλους τους χωριανούς που υποδέχτηκαν τα «ρουγκουτσάρια» στα σπίτια τους και στην πλατεία με πολύ αγάπη και «απλοχεριά».. Επίσης ευχαριστούμε το Βουλευτή Γρεβενών κ.. Κοψαχείλη που μας τίμησε με την παρουσία του.. Τέλος ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά με υγεία.. Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση..

  Original link path: /2013.htm
  Open archive

 • Title: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  Descriptive info: ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ.. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμυγδαλιών ιδρύθηκε το 1930 και με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων μελών του, αποσκοπεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης.. Η γεωγραφική του περιφέρεια έχει όρια, τα γεωγραφική περιοχή η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του οικισμού Αμυγδαλιών, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του.. Σήμερα ο Συνεταιρισμός έχει 175 μέλη και Πρόεδρος είναι ο Βασίλειος Ν.. Γραμματέας του Συνεταιρισμού είναι ο Κριθαριώτης Διονύσιος.. Τηλέφωνο:2462088218..

  Original link path: /sinetairismos.htm
  Open archive


 • Archived pages: 84