www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-CENTER

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2013-10.

 • Title: Web Design & Development Greece, Web Hosting, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: .. Καλ ς λθατε στην δικτυακ μας π λη!.. Η E-CENTER αποτελε μι δυναμικ αναπτυσσ μενη Εταιρ α Παροχ ς Υπηρεσι ν Internet.. Οι ολοκληρωμ νες λ σεις μας καλ πτουν λο το φ σμα των αναγκ ν της σ γχρονης Ελληνικ ς επιχε ρησης.. Αναλαμβ νουμε με απ λυτη υπευθυν τητα την.. Κατασκευ της Ηλεκτρονικ ς σας Επιχε ρησης.. , την.. Φιλοξεν α.. της στους διακομιστ ς μας, καθ ς και την.. Διαφ μιση.. της σε λες τις με ζονες δικτυακ ς τοποθεσ ες.. Σας προσκαλο με σε μι ξεν γηση στις.. σ γχρονες εγκαταστ σεις μας.. , στον ρτιο τεχνολογικ εξοπλισμ μας, καθ ς και στις υπηρεσ ες.. Web Design.. και.. Domain Name Registration.. που σας προσφ ρουμε.. Σας αφ νουμε να απολα σετε την περι γηση σας και ευελπιστο με να μας δ σετε ιδια τερη χαρ με την παρουσ α σας και στον φυσικ μας χ ρο.. Σας ευχ μαστε Καλ Πλο γηση!.. E-CENTER e-Business Solution!.. Η.. τυποποιημένη εφαρμογή.. E-CENTER e-Business Solution αποτελε προσαρμογ του διεθνο ς κ ρους λογισμικο osCommerce, στις απαιτ σεις της σ γχρονης Ελληνικ ς επιχε ρησης.. Το osCommerce αποτελε το επικρατ στερο Λογισμικ Ηλεκτρονικο Επιχειρ ν Παγκοσμ ως.. Προσφ ρει την δυνατ τητα της φιλοξεν ας απεριορ στου αριθμο προι ντων, χει εντυπωσιακ design και προβ λλει τις περιγραφ ς και εικ νες των προι ντων σας τ χυστα.. Δ νει την δυνατ τητα στον επισκ πτη του καταστ ματος σας να ερευν για συγκεκριμ νους τ τλους, κωδικο ς κατηγορ ες προι ντων.. Επιτρ πει την εγκατ σταση πιστοποιητικο ασφαλο ς σ νδεσης SSL, στε να κωδικοποιο νται τα προσωπικ αλλ και τα στοιχε α  ...   επιχε ρη.. σης.. Πρ τυπο ηλεκτρονικ κατ στημα, μπορε τε να επισκευθε τε,.. πι ζοντας εδ !.. Π νακας Ελ γχου και Διαχε ρησης δικτυακο χ ρου CPanel.. Ο π νακας ελ γχου.. CPanel.. , ε ναι ο επικρατ στερος και πλ ον επιβραβευμ νος της αγορ ς.. Αποτελε την επιλογ των περισσ τερων και με ζονων Web-Hosts.. Το CPanel εμπερι χει να πλ θος υποπρογραμμ των, τα οπο α διευκολ νουν αφ νταστα λους τους τομε ς της εργασ ας σας στο διαδ κτυο.. Μεταξ αυτ ν προγρ μματος Backup-Restore, Email Account Manager, Webalizer Web-Stats, FTP Manager για πρ σβαση FTP στον δικτυακ σας χ ρο, File Manager για διαχε ρηση των αρχε ων σας Upload/Download, SSH Access για πρ σβαση SSH, Interchange, Agora και osCommerce Shopping Cart, phpMyAdmin για διαχε ρηση β σεων δεδομ νων MySQL και πολλ λλα.. Με την χρ ση του προγρ μματος Spam Assassin, απαλλ σεστε απο τον βομβαρδισμ του ηλεκτρονικο σας ταχυδρομ ου απ ανεπιθ μητα emails.. Fantastico De Luxe!.. Το fantastico ε ναι εφαρμογ λογισμικο που αυτοματοποιε την εγκατ σταση πλ θους προγραμμ των στο Site σας.. Αν μεσα στα προγρ μματα αυτ συγκαταλ γονται τα ακ λουθα:.. Portals / Content Managment Systems: Joomla, Mambo, PHP-Nuke, phpWebSite, Xoops.. Forums: Invision Board, phpBB2, YaBBSE.. E-Commerce: Cube Cart, osCommerce, καθ ς και πλ θος λλων εφαρμογ ν.. Το Fantastico προσφ ρεται δωρε ν, με κ θε πακ το hosting που επιλ γετε!.. [.. Η Εταιρ α.. ] [.. Ηλεκτρονικ Εμπ ριο.. Σχεδιασμ ς Ιστοσελ δων.. ].. Κατοχ ρωση Ονομασι ν.. ].. Αρχικ Σελ δα.. E-CENTER.. Copyright © 2003 - 2008.. Κατασκευ Ιστοσελ δας.. e-center.. All Rights Reserved.. ροι Χρ σης..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Ηλεκτρονικό Εμπόριο.. Είναι σε όλους γνωστά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ηλεκτρονικό επιχειρήν στις περισσότερες κατηγορίες επαγγελματικών δραστηριοτήτων.. Κάθε επιχείρηση αποκτώντας διαδικτυακή παρουσία επιτυγχάνει παγκόσμια προβολή και άρα το αγοραστικό της κοινό, υπέρ-πολλαπλασιάζεται.. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δραματική αύξηση των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων.. Η αύξηση των κερδών και της εισροής συναλλάγματος είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο το ηλεκτρονικό επιχειρήν πριμοδοτείται.. ,.. κατά διαστήματα,.. τόσο από το Ελληνικό Κράτος, όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (.. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων "Δικτυωθείτε".. Δίνεται η μοναδική ευκαιρία λοιπόν, σε κάθε Ελληνική επιχείρηση να αυξήσει θεαματικά τις πωλήσεις της, με ελάχιστη οικονομική δαπάνη.. Οι.. e-Business.. λύσεις μας βασίζονται στο επικρατέστερο.. e-Shop osCommerce.. Προσαρμόζουμε το.. osCommerce, στις απαιτήσεις της σύγχρονης Ελληνικής επιχείρησης.. Το osCommerce αποτελεί το επικρατέστερο λογισμικό ηλεκτρονικού επιχειρήν παγκοσμίως.. Προσφέρει την δυνατότητα της φιλοξενίας απεριορίστου αριθμού προϊόντων, έχει εντυπωσιακό design και προβάλλει τις περιγραφές και εικόνες των προϊόντων σας τάχιστα.. Δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη του καταστήματος σας να ερευνά για συγκεκριμένους τίτλους, κωδικούς ή κατηγορίες προϊόντων.. Επιτρέπει την εγκατάσταση πιστοποιητικού ασφαλούς σύνδεσης SSL, ώστε να κωδικοποιούνται τα προσωπικά αλλά και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή.. Οι επιπλέον ιδιότητες που περιλαμβάνει.. η λύση μας.. είναι.. δυνατότητα προσθήκης.. κάθε κειμένου/περιγραφών.. στα Ελληνικά, σύνολο.. τέσσερις γλώσσες (.. Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά και Ισπανικά.. Το.. προσφέρει την δυνατότητα.. εμφάνιση.. των τιμών σε τρεις ισοτιμίες (.. Ευρώ, Δολάριο, Λίρα Αγγλίαςς.. Αποτέλεσμα, οι περισσότεροι πολίτες διεθνώς να είναι σε θέση να αγοράσουν από εσάς.. Έτσι κατέχοντας μόνο ένα ηλεκτρονικό  ...   στο Internet αναλύεται σε έξι άξονεςες.. Την.. κατοχύρωση ενός ονόματος.. (Domain Name) για το Web Site σας, το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό του περιεχομένου του, να περιέχει αν δυνατόν λέξεις κλειδιά, και να είναι εύκολο στην απομνημόνευση του.. (Για να ελέγξετε την διαθεσιμότητα του ονόματος που σας ενδιαφέρει και να το παραγγείλετε,.. πιέστε εδώ.. Την υποβολή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού καταστήματος σε μείζονες.. Μηχανές Αναζήτησης.. (Search Engines).. Η e-Center αναλαμβάνει υπεύθυνα την βελτιστοποίηση της πλοηγησιμότητας του site σας και της "φιλικότητας" του ως προς τις μηχανές αναζήτησης (.. Search Engine Optimization.. ) ώστε να κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων.. μισθωμένη διαφήμιση.. του δικτυακού σας τόπου σε μείζονες μηχανές αναζήτησης (έχει αποδειχθεί διεθνώς ότι περίπου το.. 90%.. των χρηστών του Internet επισκέπτονται για πρώτη φορά ένα site μετά από αναζήτηση σε μηχανές).. Την διαφήμιση του Web Site σας μέσω.. Banners.. ,.. Webovers.. Interstitials.. Pop-Up.. Pop-Under Windows.. Micro Sites.. σε τρίτα και σχετικού περιεχομένου sites.. Την μαζική αποστολή.. Emails.. ( Flash, HTML, Micro Sites ή Plain Text ).. H αποστολή emails πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η παράβαση κάθε προσωπικού δικαιώματος του παραλήπτη ή άλλων νόμων.. Την αποστολή.. SMS.. μηνυμάτων σε κατόχους κινητών τηλεφώνων ή παρόμοιων τηλεπικοινωνιακών συσκευών.. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών μας γίνεται ως εξής.. Για Κατοχύρωση Ονομάτων.. Ελέγξτε εδώ.. Για την Υποβολή της Ηλεκτρονικής Επιχείρησης σε.. μείζονες.. Μηχανές Αναζήτηση.. ς και.. Directories.. Επικοινωνήστε.. Για την Διεξαγωγή Διαφημιστικής Καμπάνιας.. Η Εταιρία.. Σχεδιασμός Ιστοσελίδων.. Φιλοξενία.. Κατοχύρωση Ονομασιών.. Αρχική Σελίδα.. Copyright 2003.. Κατασκευή Ιστοσελίδας.. Όροι Χρήσης..

  Original link path: /ecommerce/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: ¬.. Πακ τα Φιλοξεν ας για Ιδι τες.. Τα πακ τα φιλοξεν ας μας αποτελο ν την.. β λτιστη λ ση.. προσαρμοσμ νη στις αν γκες σας σε δικτυακ χ ρο και bandwidth.. Κ θε πακ το ε ναι κατ λληλα προσαρμοσμ νο στις απαιτ σεις του Web Site σας.. Σας προσφ ρει τις τελευτα ες εκδ σεις στο ευρ τερο φ σμα γλωσσ ν προγραμματισμο , β σεων δεδομ νων και εργαλε ων διαχε ρησης (cPanel).. Τα πακέτα φιλοξενίας μας απευθύνονται μόνο σε ήδη υπάρχοντες πελάτες.. Hosting.. και πελάτες.. Web Design Development.. λοι οι διακομιστ ς μας (Servers).. Hewlett Packard DL380.. ε ναι ιδι κτητοι με επεξεργαστ Dual XEON 3,2GHz μν μη SDRAM 2GB, σκληρο ς δ σκους 72GB 15K καθ ς και εγκατεστημ νο TAPE DRIVE / USB HDD.. Web Sites φιλοξενο νται και σε να υπερσ γρονο Server, που φιλοξενε ται στην Αμερικ , με τεχνικ χαρακτηριστικ :.. Processor:.. Τετραπλ ς Dual Core  ...   Εγκατ στασης.. Δωρε ν.. Παραγγελ α!.. Τ ποι Domains.. SubDomains.. Απερι ριστα.. Parked Domains.. Διαχε ρηση Site.. CPanel.. Συμπεριλαμβ νεται.. Στατιστικ Στοιχε α.. Email Managment.. POP3/IMAP.. Integrated WebMail.. Email Forwarding.. Email Aliases.. Email Autoresponders.. Catch-all Account.. Mailing Lists.. Databases.. MySQL Databases.. 2.. 5.. 5.. Προγρ μματα / Τεχνολογ ες.. Fantastico De Luxe.. PHP 4.. x, Perl 5.. x, SSI.. Ξεκιν στε Αμ σως!.. Παραγγελ α.. CPanel / WHM Control Panels!.. DEMO!.. Fantastico De Luxe και πολλ λλα!.. Συμπεριλαμβ νονται σε λα τα Πακ τα.. Εγγ ηση επιστροφ ς των χρημ των σας, οποιαδ ποτε στιγμ μ σα στον πρ το μ να.. , αν δεν με νετε ευχαριστημ νοι.. !.. Τ χυστοι Διακομιστ ς.. CentOS (Red Hat Enterprise Linux 100% Compatible) / CPanel / WHM/ Apache.. Δυνατ τητες Πρ σβασης.. FTP Account.. CPanel File Manager.. Διαθ σιμες Τεχνολογ ες.. x.. MySQL.. x.. Perl 5.. SSI.. CGI.. Crontab.. Στις τιμ ς μας δεν συμπεριλαμβ νεται ΦΠΑ 19%..

  Original link path: /hosting/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Καλώς ήλθατε στην e-Center!.. Το Data Center όπου φιλοξενούμε εξοπλισμό μας εποπτεύεται από επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.. Ανάμεσα στον εγκατεστημένο εξοπλισμό βρίσκονται.. Cisco routers, Sun, Cobalt,.. HP.. VALinux.. και Custom Διακομιστές (servers), ένα 200 KVA UPS σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, και μία 2.. 000.. gallon.. γεννήτρια diesel.. Επόμενη Σελίδα.. Copyright 2003-2005..

  Original link path: /about/datacenter/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Σχέδια Κατασκευής Ιστοσελίδων (Web Design and Development).. Με τον Σχεδιασμό και την Κατασκευή Ιστοσελίδων ασχολείται επισταμένα ειδικό τμήμα της.. Το τμήμα μας αυτό περιλαμβάνει Γραφίστες / Σχεδιαστές αποδεδειγμένης αισθητικής αντίληψης και σχεδιαστικής ικανότητας.. Οι σχεδιαστές μας συνεργάζονται με Εμπειρους Προγραμματιστές οι οποίοι εξειδικεύονται στην επίλυση των λειτουργικών - τεχνολογικών ζητημάτων και απαιτήσεων σας.. Είμαστε λοιπόν σε θέση να.. αναλάβουμε υπεύθυνα.. την κατασκευή ιστοσελίδων κάθε λειτουργικής χρήσης, πολυπλοκότητας και αισθητικής.. Μερικά απο τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούμε είναι τα ακόλουθα.. :.. Photoshop, HTML, DHTML, XHTML:.. για την Δημιουργία Στατικών Ιστοσελίδων.. JAVA (Servlets, JSP, JDBC), ASP.. NET, PHP, MySQL:.. για την Κατασκευή Δυναμικών Ιστοσελίδων (Dynamic Content).. FLASH:.. για την Δημιουργία Κινούμενων Γραφικών (Animations).. e-Center Commerce:.. για την Δημιουργία Επαγγελματικών Ηλεκτρονικών Καταστημάτων.. Τα Σχέδια που σας προσφέρουμε, είναι τα ακόλουθα.. Σχέδιο Custom.. Το σχέδιο Custom αναφέρεται στην.. κατά παραγγελία.. κατασκευή ενός δικτυακού τόπου (Web Site).. Περιλαμβάνει τον Σχεδιασμό Γραφικών Υψηλής Αισθητικής.. Στο  ...   ταυτοχρόνως Καλαίσθητη και Λειτουργική Παρουσία στο διαδίκτυο.. Περιλαμβάνει τον Σχεδιασμό και Κατασκευή μέχρι 10 ιστοσελίδων (σε γλώσσα HTML).. Σε αυτές τις ιστοσελίδες έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, 15 φωτογραφίες, 10 σελίδες Α4 δακτυλογραφημένο κείμενο και μία φόρμα επικοινωνίας.. Το σχέδιο (web design) του δικτυακού σας χώρου μπορείτε να το διαλέξετε εσείς: Απλώς επιλέξτε το σχέδιο της ιστοσελίδας σας, ανάμεσα σε.. Προκατασκευασμένα Web Sites.. Τιμή σχεδίου Basic.. : 189.. 000.. Σχέδιο Advanced.. Το σχέδιο Advanced αναφέρεται σε δικτυακούς τόπους εξ'ολοκλήρου κατασκευασμένους σε.. Flash.. Περιλαμβάνει τον Σχεδιασμό και Κατασκευή μέχρι 10 ιστοσελίδων.. Σε αυτές τις ιστοσελίδες έχετε την δυνατότητα να προσθέσετε, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, 15 φωτογραφίες, 10 σελίδες Α4 δακτυλογραφημένο κείμενο, και μία φόρμα επικοινωνίας.. Το σχέδιο (web design) του δικτυακού σας χώρου μπορείτε να το διαλέξετε εσείς: Απλώς επιλέξτε το σχέδιο της ιστοσελίδας σας, ανάμεσα στα.. ( WebSite Templates ) που έχουμε διαθέσιμα.. Τιμή σχεδίου Advanced.. : 259..

  Original link path: /design/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Κατοχύρωση Domain Names.. αποτελεί επίσημο καταχωρητή domain names της Eθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.. Φροντίζουμε ώστε η διαδικασία της κατοχύρωσης να γίνεται τάχιστα.. Για το όνομα που επιλέξατε, θα υποβάλλεται άμεσα αίτηση από την e-Center στο Μητρώο και το domain name θα δεσμεύεται από την στιγμή υποβολής της αίτησης μας.. Αν εξοφληθεί εντός τεσσάρων (4) ημερών  ...   που σας ενδιαφέρει.. Για αναλυτικές πληροφορίες, δείτε τον παρακάτω πίνακα.. Καταχώρηση Domain Name με Κατάληξη:.. gr,.. com.. gr,.. net.. org.. gr.. 30 / 2 έτη.. Μεταβίβαση Domain Name με Κατάληξη:.. gr σε άλλον ιδιοκτήτη.. 30.. Ανανέωση Domain Name με Κατάληξη:.. gr.. Αλλαγή Καταχωρητή:.. Για Μεταπωλητές ισχύουν Μειωμένες Τιμές!:.. Στις τιμές μας δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.. Π.. Α 21%..

  Original link path: /domains/
  Open archive

 • Title: e-Center Templates Collection
  Descriptive info: Επικοινων α.. Όροι ασφάλειας.. Αποστολές & επιστροφές.. Ε σοδος Μ λους.. Καλ θι Αγορ ν.. Πληρωμ.. Μ λη.. Αναζήτηση.. Κατηγορίες.. Νέα προϊόντα.. Data.. 00EUR.. Νομίσματα.. US Dollar.. Pound.. Euro.. Πληροφορίες.. Όροι χρήσεως.. Επικοινωνία.. Νέο.. Καλώς ήλθες.. Guest!.. Μπορείς αν θές να.. συνδεθείς.. ή να.. δημιουργήσεις ένα νέο λογαριασμό.. Νέα  ...   Site.. Πιέστε Εδώ!.. και όχι πανω στην φωτογραφία.. 42.. Αγορά.. Up.. 40.. Turning.. 45.. Travel.. Sd.. Email 3.. Drag 4.. Bouncing.. Σύνδεση.. Διεύθυνση E-Mail:.. Κωδικός:.. Καλάθι αγορών.. Άδειο καλάθι.. Bestsellers.. 01.. 02.. 03.. 04.. Full.. 05.. 06.. 26A.. 07.. amb.. 08.. C41.. 09.. 10.. V5.. |.. Copyright © 2003 e-Center..

  Original link path: /templates/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Παρουσίαση.. ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 και αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον.. πρωτοποριακές Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών Internet.. στην Ελλάδα.. Πρόκειται για εγκεκριμένο, από την ΕΕΤΤ,.. Καταχωρητή Ονομάτων Χώρου.. (domain names), μια εταιρία με ισχυρή οικονομική βάση.. Η διαρκής ανοδική πορεία από την περίοδο ίδρυσης της και η δεσπόζουσα θέση που κατέχει στην αγορά, καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρίας να παρέχει πλήρεις και αξιόπιστες υπηρεσίες.. Ο επιχειρηματικός στόχος της e-Center είναι η.. πλήρης κάλυψη των αναγκών των πελατών της.. ώστε αυτοί να μην χρειάζεται να αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες σε διαφορετικές πηγές.. Αυτό επιτυγχάνεται με το εύρος και την.. ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων.. και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέσω ενός καινοτομικού, άρτια εκπαιδευμένου και ιδιαίτερα ευέλικτου οργανισμού που λειτουργεί με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη.. Στα πλαίσια κάλυψης αυτών των αναγκών η  ...   Αμερική.. Αναλαμβάνει επίσης την κατασκευή εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου.. Διευρύνοντας την έννοια των ολοκληρωμένων υπηρεσιών, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της.. κινούνται σήμερα γύρω από στρατηγικά επιλεγμένους άξονες, που καλύπτουν τις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.. Οι κύριοι αυτοί άξονες δραστηριοποίησης είναι.. Η ανάληψη υπεργολαβιών Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων σημαντικού προϋπολογισμού.. Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Κατασκευής Ιστοσελίδων (Web Design Web Development).. Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου > e-Commerce B2B, B2C.. Υπηρεσίες Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Web Hosting).. Υπηρεσίες Προβολής και Διαφήμισης.. Search Engine Optimization Advertising.. Banner Advertising.. Email Marketing.. WebOvers, Interstitials, Pop-Up, Pop-Under Windows Micro Sites.. Υπηρεσίες κατοχύρωσης ονομάτων χώρου.. Με κύριο αντικείμενο την.. παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών Internet.. , η e-Center πιστεύει ότι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει είναι το άρτια εκπαιδευμένο, έμπειρο και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό της..

  Original link path: /about/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.. Πνευματικ Ιδιοκτησ α.. Οι πληροφορ ες που δημοσιε ονται στο.. www.. e-center.. , και μ νο σε αυτ , αποτελο ν ιδιοκτησ α της.. και των εκπροσ πων της, και προστατε ονται απ την Ελληνικ και Διεθν Νομοθεσ α περ Πνευματικ ν Δικαιωμ των.. Καταπ τηση των πνευματικ ν δικαιωμ των της.. , καθ ς και των λοιπ ν αποκλειστικ ν της δικαιωμ των νομιμοποιε τη.. να κινηθε ποινικ κατ του παραβ τη.. Οι πληροφορ ες που δημοσιε ονται στο δικτυακ τ πο.. απαγορε εται να αντιγραφο ν, αναδημοσιευθο ν, να αναπαραχθο ν εν λω εν μ ρει και για οποιαδ ποτε χρ ση, χωρ ς γγραφη δεια της.. (.. Χρ ση του δικτυακο τ που.. παρ χει Δεσμο ς (hyperlinks) και Διαφημιστικ Banners προς Δικτυακο ς Τ πους των οπο ων δεν ελ γχει τη διαθεσιμ τητα, το περιεχ μενο, την πολιτικ προστασ ας των προσωπικ ν δεδομ νων, την ποι τητα και την πληρ τητα των υπηρεσι ν.. Η εταιρ α δεν φ ρει ευθ νη για την ποι τητα, καταλληλ τητα, λειτουργικ τητα νομιμ τητα τ τοιων δικτυακ ν τ πων.. Ε ναι αμοιβα ως αποδεκτ τι οι χρ στες παραιτο νται οποιονδ ποτε νομικ ν διεκδικ σεων κατ της.. σε σχ ση με αυτο ς τους δικτυακο ς τ πους.. δεν ε ναι υπε θυνη για τις εν ργειες των χρηστ ν στο δικτυακ της τ πο.. Απερ φραστα δηλ νεται στο παρ ν τι οι χρ στες παραιτο νται οποιωνδ ποτε νομικ ν διεκδικ σεων κατ της.. σε σχ ση με τις εν ργειες των μελ ν της στο Διαδ κτυο.. Λοιπο ροι.. Οι ανωτ ρω ροι και προ ποθ σεις χρ σης του.. δι πονται και συμπληρ νονται απ το ελληνικ Δ καιο, το Δ καιο της Ευρωπα κ ς νωσης και τις σχετικ ς διεθνε ς συνθ κες.. Οποιαδ ποτε δι ταξη των ανωτ ρω ρων καταστε αντ θετη προς το Ν μο, πα ει να ισχ ει και αφαιρε ται απ το παρ ν, χωρ ς σε καμ α περ πτωση να θ γεται η ισχ ς των λοιπ ν ρων.. Το παρ ν αποτελε συμφων α μεταξ της.. και των χρηστ ν των σελ δων και υπηρεσι ν της.. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ.. H.. , μ σω του δικτυακο τ που.. , διαθ τει χ ρο στον σκληρ δ σκο αποκλειστικ για δικ της χρ ση διακομιστ ν, οι οπο οι διαν μουν στο INTERNET το αποθηκευμ νο σε αυτο ς υλικ για την προβολ εταιρει ν και μ σω αυτ ς δ ναται να διακινε ται και η ηλεκτρονικ αλληλογραφ α των πελατ ν της και απ εδ και π ρα θα αναφ ρεται ως Εταιρε α.. Ο τερος συμβαλλ μενος (Πελ της), προτ θεται να ενοικι σει και να χρησιμοποι σει τον προσφερ μενο απ την Εταιρε α, εικονικ διακομιστ για τους δικο ς του σκοπο ς.. Τα συμβαλλ μενα μ ρη συμφωνο ν και συναποδ χονται τα κ τωθι:.. Υπηρεσ ες.. Ο πελ της βεβαι νει τι το υλικ που θα "ανεβ ζει" στον server θα ε ναι τοιμο και δεν θα χρει ζεται καμ α επιπλ ον επεξεργασ α απ την Εταιρε α για να λειτουργ σει ε τε μπορε να χρησιμοποι σει τις υπηρεσ ες της Εταιρε ας για την Κατασκευ , Συντ ρηση, Διαχε ριση, Αναν ωση και Διαφ μιση του web site στον χ ρο που του χει παραχωρηθε , επιβαρυν μενος με το αν λογο επιπλ ον κ στος, το οπο ο χρε νεται ξεχωριστ.. Η Εταιρε α γνωστοποιε στον πελ τη τον τρ πο με τον οπο ο.. μπορε να αποκτ σει πρ σβαση στον Π νακα Ελ γχου.. (Control Panel) του και για τον τρ πο δημοσ ευσης των αρχε ων του στο Διαδ κτυο, την εγκατ σταση των email λογαριασμ ν του καθ ς και για την αναγκαι τητα της μελ της του εγχειριδ ου χρ σης του εικονικ διακομιστ server του και του Π νακα Ελ γχου του.. Στην περ πτωση που ο πελ της δεν αναθ σει λλη εργασ α επιπρ σθετου προγραμματισμο στον server στην Εταιρε α, συμφωνε τι χει τις απαρα τητες γν σεις και τι δεν ε ναι υπε θυνη η Εταιρε α να προσδ σει αυτ ς τις γν σεις αλλ καλ τη θελ σει και κατ' εξα ρεση να του παρ σχει υποστ ριξη.. Η Εταιρε α δεν ασκε λεγχο στο περιεχ μενο των πληροφορι ν που περν νε μ σα απ το δ κτυο, επ σης δεν εγγυ ται τις παρουσι σεις οποιουδ ποτε ε δους που εμφαν ζονται μ σα στο δ κτυο διαμ σου εξαιτ ας των υπηρεσι ν της.. Ακ μη δεν εγγυ ται την εμπορικ φερεγγυ τητα οποιουδ ποτε παρουσι ζεται μ σα στο δ κτυο την εκπλ ρωση οποιονδ ποτε συγκεκριμ νων υποσχ σεων απ λλους και δεν ε ναι υπε θυνη για οποιεσδ ποτε ζημι ς μπορο ν να συμβο ν στον πελ τη σε αυτο ς που συναλλ σσονται με αυτ ν, συμπεριλαμβανομ νου και της απ λειας δεδομ νων, εξ αιτ ας καθυστερ σεων, μη παρ δοσης εμπορευμ των διακοπ ς υπηρεσι ν για οποιαδ ποτε αιτ α λ θος παρ λειψη.. χρ ση οποιασδ ποτε πληροφορ ας.. που παρ χεται μ σω του INTERNET ε ναι υπ ευθ νη αυτο που την χρησιμοποιε και η Εταιρε α δεν χει καμ α ευθ νη για την ακρ βεια την ποι τητα οποιασδ ποτε πληροφορ ας.. Η Εταιρε α δεν χει καμ α ευθ νη για οποιαδ ποτε ζημι προκληθε σε περ πτωση μη διαθεσιμ τητας του δικτ ου του συστ ματος και δεν εγγυ ται τι η υπηρεσ α του εικονικο διακομιστ θα ε ναι αδι κοπη δεν θα γ νει κ ποιο λ θος.. Κ τω απ οποιεσδ ποτε συνθ κες και περιστ σεις και απ οποιαδ ποτε αιτ α η Εταιρε α δεν χει καμ α ευθ νη για οποιαδ ποτε ζημι προκ ψει απ την χρησιμοπο ηση, διαθεσιμ τητα μη διαθεσιμ τητα των υπηρεσι ν που προσφ ρει.. Η Εταιρε α δεν φ ρει ευθ νη ο τε υποχρ ωση αποζημ ωσης για οποιαδ ποτε απ λεια, ζημι και ηθικ βλ βη που προκ πτει απ αδυναμ α παροχ ς υπηρεσι ν υποστ ριξης.. Μη Επιτρεπτ Χρ ση των Διακομιστ ν.. H εταιρε α.. χει την δυνατ τητα να απορρ ψει υλικ.. που διοχετε εται στον εικονικ διακομιστ που χει παραχωρ σει, αν αυτ το υλικ αντιβα νει οποιαδ ποτε νομοθεσ α σε σχ ση με την παραβ αση πνευματικ ν δικαιωμ των, copyright, ε ναι.. πορνογραφικού,.. ρατσιστικο πειρατικο περιεχομ νου (.. Hacking, Pirate Software, Warez Sites, Serial Numbers.. ), αφορ στη διακ νηση ναρκωτικ ν, την προσπ θεια παρ νομης εισχ ρησης σε ναν ηλεκτρονικ υπολογιστ αντιβα νει σε οποιονδ ποτε λλο ν μο.. Σε τ τοια περ πτωση η Εταιρε α απενεργοποιε το λογαριασμ του και ειδοποιε τον πελ τη να αφαιρ σει το υλικ και αν αυτ ς δεν συμμορφωθε μεσα, το παρ ν συμφωνητικ πα ει να ισχ ει.. Η Εταιρε α μπορε επ σης να ακυρ σει το παρ ν συμφωνητικ σε περ πτωση χρ σης ανορθ δοξου μαζικο ηλεκτρονικο ταχυδρομε ου (.. Spam mail.. Επιπλ ον η χρ ση δ κα τοις εκατ (10%) περισσ τερο των π ρων του συστ ματος ε ναι αν φελη επιβ ρυνση του συστ ματ ς μας και δεν ε ναι αποδεκτ.. Ε ν η χρ ση ε ναι περισσ τερο του δ κα τοις εκατ (10%) των π ρων, ο λογαριασμ ς μπορε να τερματιστε αυτ ματα και χωρ ς προηγο μενη ενημ ρωση.. Απαγορε εται η εκπομπ μηνυμ των στον server οποιουδ ποτε μην ματος που αποστ λλεται σε ενοχλητικ β ση σε να δ κτυο μεσα μμεσα συνδεδεμ νο.. Η προσπ θεια παρ καμψης αυθεντικοπο ησης χρ στη ασφ λειας του ξενιστ (web host), δικτ ου λογαριασμο.. Η εισχ ρηση σε πληροφορ ες που δεν απευθ νονται στον χρ στη.. Η παραβ αση της ασφ λειας οποιουδ ποτε δικτ ου.. Spawning δωδεκ δων λειτουργι ν.. Port scans, ping floods, packet spoofing, forging router information, denial of service attacks, sniffers, flooding, spoofing, ping bombing, smurfs, winnuke, land, teardrop.. Η δημοσ ευση ι ν.. Η εκτ λεση chat rooms, Internet Relay Chat, IRC bots ( πως το eggdrop το BitchX) και δι φορα παρ μοια.. Οποιαδ ποτε δραστηρι τητα, ανεξ ρτητα αν θα οδηγ σει σε απ λεια διαφθορ πληροφορι ν, θα ερευνηθε και θα επακολουθ σει κατ λληλη δρ ση.. Η παρξη οποιουδ ποτε απ αυτ τα προγρ μματα, ανεξ ρτητα του αν τρ χουν, θα χει ως αποτ λεσμα να ληφθο ν μ τρα που συμπεριλαμβ νουν την αναστολ τον τερματισμ του λογαριασμο.. To παρ ν συμβ λαιο επ σης πα ει να ισχ ει στην περ πτωση που ο πελ της οποιοσδ ποτε μ σω αυτο  ...   Απαγορε εται η οποιαδ ποτε αντιγραφ , αναπαραγωγ και αναμετ δοση του υλικο , χωρ ς γγραφη δεια της εταιρ ας.. Πρ σθετα Τ λη.. Η Εταιρε α δεν ε ναι υπε θυνη για ποιους φ ρους τ λη πρ πει να πληρωθο ν σε οποιαδ ποτε χ ρα και σ μφωνα με οποιαδ ποτε φορολογικ νομοθεσ α και αφορο ν συναλλαγ ς που γ νονται απ τον Πελ τη μ σω του προσφερ μενου εικονικο διακομιστ.. Ο πελ της συμφωνε τι χει την πλ ρη ευθ νη για τους φ ρους τ λη αμοιβ ς που σχετ ζονται με την χρησιμοπο ηση του διακομιστ τα προ ντα υπηρεσ ες που διαθ τει τις συναλλαγ ς που πραγματοποιε.. Διακοπ Συμφωνητικο.. Το παρ ν συμφωνητικ.. μπορε να διακοπε απ οποιονδ ποτε των συμβαλλομ νων.. , χωρ ς αιτ α.. Η Εταιρε α δεν υποχρεο ται σε επιστροφ του συμφωνηθ ντος ποσο για το χρονικ δι στημα που απομ νει απ την ημ ρα της διακοπ ς ως την κανονικ λ ξη της σ μβασης σε περ πτωση που την διακοπ ζητ σει ο πελ της το συμφωνητικ διακοπε απ την Εταιρε α σε περ πτωση παραβ σεως των ρων της απ τον πελ τη.. H Εταιρε α διατηρε το δικα ωμα να αρνηθε , τερματ σει να θ σει σε διαθεσιμ τητα τις υπηρεσ ες μας κατ βο ληση και δεν θα ε ναι υπε θυνη για επιπτ σεις, θετικ ς και αρνητικ ς, που ε ναι αποτ λεσμα του τερματισμο εν ς web site απ ναν server της.. λες οι ζημι ς περιορ ζονται στον μεσο τερματισμ των υπηρεσι ν.. Εξασφ λιση.. Ο πελ της συμφωνε τι θα υπερασπιστε ναντι παντ ς δικαστηρ ου, θα εξασφαλ σει, θα κρατ σει μακρι απ κ θε κ νδυνο, απ λες τις απαιτ σεις, απ λειες, χρηματικ ς διεκδικ σεις και ευθ νες την Εταιρε α και θα την καλ ψει απ κ θε χρηματικ κ στος συμπεριλαμβανομ νων και των αμοιβ ν των δικηγ ρων, απ οποιαδ ποτε υπ θεση διεκδ κηση λ γω ζημ ας βλ βης οποιασδ ποτε λλης αιτ ας εγε ρει o διος ο οποιοσδ ποτε τρ τος εναντ ον της Εταιρε ας εξαιτ ας των δραστηριοτ των και υπηρεσι ν λλων πρ ξεων του πελ τη περιεχομ νων και πληροφορι ν που κιν θηκαν μ σω του εικονικο διακομιστ της Εταιρε ας λ γω δυσλειτουργ ας του διακομιστ.. Αναν ωση.. Το συμφωνητικ αυτ.. ανανε νεται αυτ ματα.. σ μφωνα με την ισχ ουσα τιμ του τιμοκαταλ γου για το ε δος της παρεχ μενης υπηρεσ ας κατ την χρονικ περ οδο της αναν ωσης εκτ ς, και αν ο πελ της δεν επιθυμε περαιτ ρω συνεργασ α με την Εταιρε α και την ενημερ σει γι' αυτ.. Κατοχ ρωση και Αναν ωση Ον ματων Χ ρου (Domain Names).. Ο πελ της ε ναι υποχρεωμ νος να ειδοποιε εγγρ φως την Εταιρ α, τουλ χιστον μ α (1) ημερολογιακ εβδομ δα, πριν λ ξει το νομα χ ρου της ιδιοκτησ ας του, και να δηλ νει τι επιθυμε την αναν ωση του.. Η Εταιρ α δεν ευθ νεται για π σης φ σεως ζημι ς απ λειες, συμπεριλαμβανομ νων και των οικονομικ ν απωλει ν, προκ ψουν στον πελ τη, απ την απ λεια domain names λ γω των ανωτ ρω αιτι ν (π.. χ λ ξης απ λειας domains, κατοχ ρωσης του domain name του πελάτη απο οποιονδ ποτε λλο αφ του εκείνο ληξε χωρ ς να ειδοποιηθε η Εταιρ α μ α εβδομ δα νωρ τερα απο την λ ξη του εγγράφως ).. H e-Center αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες της να προσέχουν τις αγορές των MH.. gr domain names στο ολιγοπωλειακό πλέον σκηνικό της.. παγκοσμίου.. αγοράς.. Η Εταιρία είναι εγκεκριμένος καταχωρητής της ΕΕΤΤ αλλα όχι του ICANN που συνεπάγεται ότι δεν έχει ουσιαστικά έλεγχο πάνω στα μή.. gr domain names.. Για τα λα τα domain names με κατ ληξη ΜΗ.. gr στην κατοχύρωση των οπο ων μεσολάβησε η Εταιρια, κατόπιν εντολής και πληρωμής του πελ τη, η Εταιρ α δεν φ ρει ουδεμ α ευθ νη για π σης φ σεως ζημι ς απ λειες, συμπεριλαμβανομ νων και των οικονομικ ν απωλει ν, όπως απ λεια ιδιοκτησ ας του πελ τη π νω στο domain name κλοπ του domain name , ή απ λεια πνευματικ ς ιδιοκτησ ας, trademark, απ λεια ελ γχου του domain name απο τον πελ τη πάνω στα Registrant, Administrator, Billing, Technical, Contact Information, DNS, nameservers, locking, whois, whois protection του domain name, χρ ση του domain name απο οιονδ ποτε που το απ κτησε με σκοπ να βλ ψει τον πελ τη.. Δ λωση Εχεμ θειας.. Η παρο σα δ λωση εχεμ θειας αφορ στα sites που φιλοξενο με στους servers μας.. ταν στ λνετε να α τημα online, η πληροφορ α που μας παρ χετε χρησιμοποιε ται για να σας απαντ σουμε ηλεκτρονικ στην ερ τησ σας.. Θεωρο με τις αιτ σεις που συμπληρ νετε και την ηλεκτρονικ αλληλογραφ α που στ λνετε.. απ ρρητη.. Δεν μεταβιβ ζουμε το περιεχ μενο αυτ ν παρ μ νο στον μεσα ενδιαφερ μενο αποδ κτη και στον ν μο, εφ σον αυτ μας ζητηθε στην περ πτωση που το περιεχ μενο του μην ματος θεωρο με τι μας θ γει.. Τ τοια εν ργεια ε ναι απαρα τητη προκειμ νου να.. προστατ ψουμε τα δικαι ματ μας και την περιουσ α μας.. προστατευθο με εν ντια στην κακ στην μη εξουσιοδοτημ νη χρ ση των sites της.. προστατε σουμε την προσωπικ μας ασφ λεια την περιουσ α των χρηστ ν και του κοινο μας.. Παρ' λα αυτ , ε ν μας δ σετε ψευδ ηλεκτρονικ διε θυνση προσπαθ σετε να π ρετε τη θ ση κ ποιου λλου ταν στ λνετε πληροφορ ες online, λες οι πληροφορ ες - καθ ς επ σης και το IP address - θα αποτελο ν μ ρος οποιασδ ποτε ρευνας.. Οι νθρωποι της Eταιρε ας μπορε να χρειαστε να επεξεργαστο ν το ηλεκτρονικ σας μ νυμα σε συνεργασ α με το τεχνικ τμ μα.. Επ σης, αν ζητ σετε ναν απ τους υπε θυνους εξυπηρ τησης πελατ ν της Εταιρε ας να σας βοηθ σει σε οποιαδ ποτε ηλεκτρονικ αλληλογραφ α, αυτ ς, θα μπορε να χει πρ σβαση σε λο το ε ρος πληροφορι ν το οπο ο ε ναι σχετικ με το α τημ σας, συμπεριλαμβανομ νων της ηλεκτρονικ ς σας διε θυνσης και των μηνυμ των σας.. ¬ Επικοινωνία.. Ο πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την.. για κάθε μεταβολή τους.. Οφείλει δε να ορίσει μία email διεύθυνση εκτός των email διευθύνσεων των domains του που φιλοξενούνται στην.. σαν κύρια email διεύθυνση επικοινωνίας, ώστε να μπορεί η.. να επικοινωνήσει μαζί του ακόμη και σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στο account του.. H επικοινωνία και ενημέρωση της.. προς τον πελάτη για θέματα που τον αφορούν διεξάγεται μέσω email.. Ο πελάτης οφείλει να ελέγχει το email που έχει ορίσει σαν κύριο email επικοινωνίας ώστε να ενημερώνεται για θέματα που τον αφορούν.. e-Center o.. υδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημίες παρουσιαστούν στον πελάτη από την μή ανάγνωση εγκαίρως της αλληλογραφίας που του απεστάλη από την.. e-Center.. ή το μητρώο ονομάτων ΙΤΕ (με την.. ως καταχωρητή).. Αποδοχ ρων Χρ σης.. Οι ροι χρ σης της παρουσ ασης αυτ ς συντ σσονται κι εφαρμ ζονται με β ση το.. σ νολο των καν νων δικα ου της Ελληνικ ς επικρ τειας.. Συμφωνε τε, τι για οποιαδ ποτε διαφορ προκ ψει απ τη χρ ση αυτ ς της παρουσ ασης εφαρμογ θα χουν οι ν μοι του Ελληνικο κρ τους κι αρμ διο δικαστ ριο για την επ λυση αυτ ν θα ε ναι το Πρωτοδικε ο Αθην ν.. Η Εταιρ α χει το δικα ωμα να τροποποιε χωρ ς ειδοπο ηση τους ρους Χρ σης του Συμφωνητικο Παροχ ς των Υπηρεσι ν της και ε ναι στην ευθ νη του Πελ τη να φροντ ζει να ενημερ νεται σχετικ απ την παρο σα Ιστοσελ δα.. Απ τη χρ ση των ιστοσελ δων της παρουσ ασης.. τεκμα ρετε, τι συμφωνε τε με λους τους παραπ νω ρους και η αν γνωση του παρ ντος κειμ νου απαιτε ται πριν απ την παραγγελ α/χρ ση των υπηρεσι ν μας, εν η σ μφωνη γν μη σας προς τους ρους του παρ ντος κειμ νου, εκφρ ζεται με τη χρ ση του δικτυακο χ ρου της.. την υπογραφ σας στο παρ ν κε μενo.. Σε περ πτωση που μ ρος δι ταξη της σ μβασης ακυρωθε με απ φαση αρμοδ ου Δικαστηρ ου ως μη ν μιμη, γκυρη και εκτελεστ , το γεγον ς αυτ δεν θα επιρε ζει την ισχ των υπολο πων διατ ξεων της, οι οπο ες θα παραμ νουν ισχυρ ς και θα εφαρμ ζονται..

  Original link path: /aup/
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Σας ενημερώνουμε οτι το Πρόγραμμα έληξε στις 9/12/2005.. Αναμένεται η επανεκίνηση του!.. Πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεων "Δικτυωθείτε" Β' Κύκλος.. Το πρόγραμμα.. "ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ".. (go-online) αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και έχει σκοπό την εξοικείωση 50.. 000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή οικονομία, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το Διαδίκτυο και γενικότερα, την παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.. Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη τη χώρα, δηλαδή και τις 13 περιφέρειες και έχει συνολικό προϋπολογισμό 117.. 4 εκατ.. ευρώ.. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το μέτρο 3.. 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» και από το μέτρο 8.. 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», του Υπουργείου Ανάπτυξης.. Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής.. Οι παραπάνω επιδοτήσεις, απευθύνονται σε όλες τις Επιχειρήσεις  ...   Κάθε επιχείρηση χρηματοδοτείται για την.. Προμήθεια Εξοπλισμού.. Υπηρεσιών με ποσοστό 40%.. των επιλέξιμων δαπανών και μέχρι τα 1.. 250 (δηλ.. το 40% των 3.. 125 που θεωρούνται το ανώτερο όριο επιχορηγούμενης δαπάνης).. ΚΑΛΑΘΙ 1:.. Επιδότηση για Προμήθεια του Ελάχιστου Αναγκαίου Εξοπλισμού και Σύνδεση στο Διαδίκτυο για 2 έτη.. ΚΑΛΑΘΙ 2:.. Επιδότηση για Ανάπτυξη Εταιρικής Παρουσίασης - Εμπορικής Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, Συντήρηση και Φιλοξενία των Ιστοσελίδων για 2 έτη σε Παροχέα Σχετικών Υπηρεσιών.. Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετάσχει.. και στα δύο καλάθια.. , με δύο ξεχωριστές αιτήσεις (επιδότηση 1.. 250 + 1.. 250), είτε προφανώς σε ένα από τα δύο (επιδότηση 1.. 250).. προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που περιγράφει το.. ΚΑΛΑΘΙ 2.. και.. Αναλαμβάνει.. δωρεάν.. τη διεκπεραίωση της διαδικασίας επιδότησης.. Για διευκρινήσεις.. παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας..

  Original link path: /ecommerce/diktio.htm
  Open archive

 • Title: Web Design & Hosting Greece, Domain Names, Dedicated Servers
  Descriptive info: Συμπληρώστε το Domain Name που θέλετε να ελέγξετε, στο παρακάτω πεδίο.. Μπορείτε να.. αναζητήσετε μερικές ή και όλες από τις διαθέσιμες προεκτάσεις επιλέγοντας τες.. WWW.. Επιλέξτε Προεκτάσεις:.. Copyright © 2003..

  Original link path: /domains/domainpro.php
  Open archive


 • Archived pages: 18