www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-DELIGHT

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 25 . Archive date: 2013-05.

 • Title: DELIGHT Χειροποίητα κεριά, λαμπάδες, διακοσμητικά κεριά
  Descriptive info: .. Χειροποίητα κεριά.. ,.. κερια γαμου.. κερια βαπτισης.. διακοσμητικα κερια.. πασχαλινα κερια.. χριστουγεννιάτικα κεριά.. κούφια κεριά.. λαμπαδες γαμου.. λαμπαδες βαπτισης.. κολώνες γάμου.. κολώνες βάπτισης.. βιοτεχνία.. κεριών..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Κερί Χειροποίητο, λαμπάδες, διακοσμητικά κεριά
  Descriptive info: Αρχική.. SMSnews.. Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει ενσωματωμένα πλαίσια ή αυτήν τη στιγμή είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να μην εμφανίζει ενσωματωμένα πλαίσια.. Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.. D.. e.. light.. Η εταιρεία μας κατασκευάζει χειροποίητα κεριά κάθε κατηγορίας από τα τέλη της δεκαετίας το 80.. Εχουμε καινοτομήσει κατασκευάζοντας.. κούφιο κερί.. και έχουμε προκαλέσει το ενδιαφέρον του αγοραστικού μας κοινού παρουσιάζοντας πάνω από 100 σχέδια ανά κατηγορία προϊόντος σε τιμές που μας κάνουν μακρά ανταγωνιστικότερους βασισμένοι στη ποιότητα που πάντα είχαμε.. Διαβάστε περισσότερα για εμάς.. Βρείτε τα όλα.. Μια βόλτα στο 2ο χλμ της Συμμαχικής οδού Ωραιο-κάστρου αρκεί για να δειτε την έκθεσή μας.. Αν όμως βρίσκεστε μακριά αρκεί  ...   κεριών σας και απολαύστε τη στιγμή όπως την ονειρευτήκατε.. Και για τις απορίες σας, πάντα είμαστε πρόθυμοι να σας απαντήσουμε.. Δεν κατασκευάζουμε απλώς διακοσμητικά κεριά.. Δίνουμε συμβουλές δια-κόσμησης για τον χώρο που θέλετε να δώσετε την ατμόσφαιρα και το ύφος που του αρμόζει.. Επ.. ικοινωνήστε μαζί μας.. Προσπαθώντας πάντα να πρωτοτυπούμε αλλά και να συνδυάζουμε το κλασικό με το μοντέρνο, έχουμε κατα.. -.. σκευάσει κεριά σε εκατοντάδες αποχρώσεις με σχέδια για κάθε περίσταση της ζωής και για κάθε ηλικία.. Διαλέξτε το καλύτερο.. Το Ευρωπαϊκό δίπλωμα Ευρεσι-τεχνίας μας κατοχυρώνει στην αγορά και μας κάνει πιο υπεύθυνους απέναντι στους πελάτες μας.. Δείτε το.. Copyright.. 2010 © e-delight.. gr.. Powered by technology.. gr..

  Original link path: /GRindex.htm
  Open archive

 • Title: DELIGHT Handmade Candles
  Descriptive info: Home.. Welcome to the website of the company.. delight.. Our company manufactures all types of candles since the late 1980's.. We innovate by manufacturing.. hollow candles.. and we have attracted the interest of customers by presenting over 100 patterns per category at prices that make us by for the most competitive.. Read more about us.. Find them all.. Just a visiting [2.. nd.. km Symmaxiki street of Oreokastro] is enough to see our work.. But if you are far away, one click here for an online presentation of our 360  ...   us you dreamt.. If you have any.. questions we are always willing to answer them.. We do not produce purely decorative candles.. We g.. ive advice on decorating the space you want to give it the atmosphere and style it deserves.. Contact us.. Always trying to innovate but also to combine classic and modern we have built hundreds of candles for all circumstances of life and all ages….. Choose the best.. The European patent is our safeguard for the market and makes us more responsible towards our customers.. See it..

  Original link path: /UKindex.htm
  Open archive

 • Title: about DELIGHT Candles
  Descriptive info: Αρχικ.. Γιατ κο φιο κερ ;.. Το κο φιο κερ σε σχ ση με το μασ φ κοστ ζει σαφ ς πολ λιγ τερο, ε ναι ασ γκριτα πιο ελαφρ , διευκολ νει πιο πολ στη μεταφορ , δεν λυγ ζει ,οπτικ χει την δια καλαισθησ α, κα ει το διο καλ και δεν καπν ζει.. Και φυσικ το κο φιο κερ παρ γεται σε μεγ λη ποικιλ α χρωμ των, σχημ των και μεγεθ ν.. Η.. πολυετ ς εμπειρ α.. μας.. στην παραγωγ του κεριο.. αποτελε εγγ ηση.. για την ποι τητα των κατασκευ ν μας.. και πιστε ουμε τι.. μ νο με απ λυτα ικανοποιημ νους πελ τες πετυχα νουμε την ποιοτικ διαφοροπο ηση που κ νει μ α εταιρε α ανταγωνιστικ και μεγ λη.. Γιατ.. απ.. εμ ς ;.. E.. Ε μαστε.. μπειροι.. και συνδυ ζουμε την.. εμπειρ α.. , το μερ κι με ν ες  ...   λη της δεκαετ ας του 80 με μερ κι και ακατ παυστη δι θεση προσφ ρει τις υπηρεσ ες της στο χ ρο του χειροπο ητου κεριο.. Απ τις αρχ ς του 2005 η εταιρε α μας επεκτ θηκε σε ν ες και μεγαλ τερες εγκαταστ σεις στο Ωραι καστρο Θεσσαλον κης, ως αποτ λεσμα της εμπιστοσ νης των πελατ ν μας ,διαθ τοντ ς τους και ναν ξεκο ραστο.. εκθεσιακ χ ρο 100 τ.. μ.. με τη συλλογ των κερι ν μας.. Βασικ μας επιδ ωξη συνιστ η συνεχ ς βελτ ωση των προσφερομ νων προ ντων μας , η φροντ δα και η καλ τερη εξυπηρ τηση των πελατ ν μας, ξεπερν ντας τις προσδοκ ες τους.. Εργαζ μενοι προς αυτ την κατε θυνση προχωρ σαμε στην κατασκευ εν ς ν ου προ ντος ,του κο φιου κεριο με χαρτ νι.. Με εκτ μηση,.. Φουρ κου Κυριακ..

  Original link path: /sxetika.htm
  Open archive

 • Title: εκθεση κεριών
  Descriptive info: T.. εκθεσιακ μας κ ντρο.. 5 απ τον περιφερειακ δρ μο της Θεσ/ν κης, στ.. o 2o.. χλμ.. Συμμαχικ ς οδο Ωραιοκ στρου, βρ σκεται η κθεση των κερι ν μας.. Θα χαρο με να μας συναντ σετε εκε και να συζητ σουμε για το περιβ λλον που θ λετε να δημιουργ σετε και να δε τε πραγματικ ργα τ χνης απ κο φιο κερ.. Επικοινων στε σ μερα μαζ μας για να ραντεβο.. Τηλεφων στε στο 2310.. 688793 στε λτε μας να.. emai.. στο.. info@e-delight.. Για να δε τε δεξι τον εσωτερικ χ  ...   το χετε εγκατεστημ νο στον Η/Υ σας μπορε τε να το κατεβ σετε απ την επ σημη ιστοσελ δα.. www.. java.. com.. με απ ευθε ας.. link.. κ νοντας.. κλικ εδ.. Το πρ γραμμα περι γησης που διαθ τετε δεν υποστηρ ζει ενσωματωμ να πλα σια αυτ ν τη στιγμ ε ναι ρυθμισμ νο τσι στε να μην εμφαν ζει ενσωματωμ να πλα σια.. Απο τη στιγμ που θα εμφανιστε η φωτογραφ α μπορε τε να μετακιν στε στο χ ρο χοντας πατημ νο το αριστερ πληκτρο του ποντικιο και σ ρνοντας το δεξι αριστερ..

  Original link path: /panorama360.htm
  Open archive

 • Title: Η ιστορία του κεριού, μικρά tips
  Descriptive info: Συμβουλ ς για τη σωστ κα ση των κερι ν μας.. - Οταν αν βουμε να καινο ργιο κερ κρατ με το φυτ λι κ θετα για να μπορε μετ να π ρει την φυσικ του κλ ση.. - Αν κα γεται μον πλευρα το κερ , γυρν με το φυτ λι προσεκτικ απ την λλη πλευρ.. - Τα κερι δεν πρ πει να τοποθετο νται πολ κοντ το να δ πλα στο λλο.. Αφ νετε τουλ χιστον 15cm απ σταση.. - Διατηρο με το εσωτερικ του κεριο καθαρ απ υπολε μματα σπ ρτων φυτιλιο.. - Με να κοντ φυτ λι η φλ γα παραμ νει μικρ , οπ τε αδει ζουμε προσεκτικ τη β να του κεριο.. - να μακρ φυτ λι τε νει να καπν ζει.. Το κοντα νουμε με να ψαλ δι.. - Δεν μετακινο με ποτ τα κερι κατ τη δι ρκεια της κα σης.. - Ο καλ τερος τρ πος σβησ ματος του κεριο ε ναι να βουτ ξουμε το φυτ λι στην υγρ μ ζα και να το σηκ σουμε π λι αμ σως.. τσι αποφε γεται το σπινθ ρισμα και το κ πνισμα.. - Ε ν το φυτ λι κοκαλ σει μετ το σβ σιμο δεν πρ πει να το πειρ ξουμε να το σπ σουμε.. - Μην κα τε τα κερι χωρ ς β ση.. H.. ιστορ α του κεριο.. Πριν τον 18 αι να, τα περισσ τερα κερι για οικιακ χρ ση παρασκευ ζονταν στο σπ τι απ ζωικ λ πος..  ...   ς παιρναν πανηγυρικ χαρακτ ρα οι λαμπ δες και η χρ ση τους συνδ ονταν και με καθαρ λειτουργικ ς αν γκες.. Αν και το κερ χρησιμοποι θηκε αρχικ σαν πηγ φωτ ς, η τ χνη της κηροποι ας τελειοποι θηκε μετ την ανακ λυψη του ηλεκτρικο ρε ματος και συνεχ ζεται μ χρι και σ μερα με διαφοροποι σεις ως προς το στυλ και τα σχ ματα.. Σ μερα τα κερι χρησιμοποιο νται για να δημιουργ σουν ρομαντικ ατμ σφαιρα, για να δ σουν πρ σθετη ποι τητα στη διακ σμηση, συμβολικ χαρακτ ρα στους γ μους και βεβα ως για να μας χαρ σουν στιγμ ς χαλ ρωσης και ηρεμ ας.. H ευρεσιτεχν α της εταιρε ας Delight με την καινοτομ α του κο φιου κεριο δωσε ν α φτερ και προοπτικ ς στη τ χνη της κηροποι ας, ριξε αισθητ το κ στος απ κτησης εν ς διακοσμητικο κεριο και τσι, ε ναι πλ ον ε κολο να μπει σε κ θε σπ τι.. Πολλ κο φια κερι κατασκευ ζονται ντεκοραρισμ να και λλα επιδ χονται διακ σμησης αν λογα με την περ σταση.. Παν μορφα λουλο δια και πλ θος αξεσου ρ μπορο ν να διαμορφ σουν το κο φιο κερ και να δ σουν ρομαντικ , κλασικ πολυτελ ς χαρακτ ρα, που χρησιμοποιηθο ν.. Δε τε τις κ ριες κατηγορ ες.. των κερι ν που κατασκευ ζουμε.. Κ ντε κλικ εδ.. Επισκεφτε τε μας στη κθεση !.. Εχετε απορ ες; Στε λτε μας να.. email..

  Original link path: /tips.htm
  Open archive

 • Title: Κεριά, λαμπάδες, διακοσμητικά
  Descriptive info: Τα.. κερι μας.. Οι κ ριες κατηγορ ες των κερι ν που κατασκευ ζουμε ε ναι :.. Γ μος.. Β πτιση.. Διακοσμητικ.. Πασχαλιν.. (.. i ).. Για τους πελ τες μας υπ ρχει ειδικ υποσ λιδο το οπο ο περιλαμβ νει λους τους καταλ γους !.. μ νο με απ λυτα ικανοποιημ νους πελ τες πετυχα νουμε την ποιοτικ διαφορ που κ νει μ α εταιρε α ανταγωνιστικ και μεγ λη.. Μ θετε τα μυστικ του κεριο εδ..

  Original link path: /proionta.htm
  Open archive

 • Title: Επικοινωνήστε μαζί μας
  Descriptive info: Σ.. τε λτε μας να.. email.. ακ μη κι αν δεν χετε δικ σας λογαριασμ , απλ συμπληρ νοντας τα παρακ τω πεδ α:.. Χειροπο ητα κερι.. Φουρ κου Δ.. Κυριακ.. 2ο χλμ Συμμαχικ ς Οδο.. Ωραιοκ στρου.. Θεσσαλον κης.. Τ.. Θ.. 40473 / 564 10.. Τηλ.. : 2310 688.. 793-4.. Fax: 2310 688.. 794.. Email:.. Δε τε τον.. Google Map.. χ ρτη για να μας βρε τε ευκολ τερα κ νοντας κλικ εδ..

  Original link path: /epoikoin.htm
  Open archive

 • Title: Ευρωπαικό Δίπλωμα DELIGHT
  Descriptive info: Δ πλωμα Ευρεσιτεχν ας.. Το Δ πλωμα Ευρεσιτεχν ας.. του Ευρωπα κο Οργανισμο Βιομηχανικ ς ιδιοκτησ ας.. μας κατοχυρ νει τ σο στην Ελληνικ σο και στην Ευρωπα κ αγορ κ νοντ ς μας πιο υπε θυνους και αξι πιστους απ ναντι στους πελ τες μας.. λεγχος ποι τητας.. Στην  ...   την ποι τητα του υλικο σο και τη.. ν.. διαδικασ α κατασκευ ς σε υψηλ επ πεδα με συνεχε ς ελ γχους σε λα τα στ δια.. Αυτ ε ναι που μας κ νει να διαφ ρουμε και στον τομ α αυτ δ νοντ ς μας την πρωτι στον ανταγωνισμ..

  Original link path: /diploma.htm
  Open archive

 • Title: Κερί Χειροποίητο, λαμπάδες, διακοσμητικά κεριά
  Descriptive info: Καλωσορ σατε στην ιστοσελ δα της εταιρε ας.. Η εταιρε α μας κατασκευ ζει χειροπο ητα κερι κ θε κατηγορ ας απ τα τ λη της δεκαετ ας το '80.. Εχουμε καινοτομ σει κατασκευ ζοντας.. κο φιο κερ.. και χουμε προκαλ σει το ενδιαφ ρον του αγοραστικο μας κοινο παρουσι ζοντας π νω απ 100 σχ δια αν κατηγορ α προ ντος σε τιμ ς που μας κ νουν μακρ ανταγωνιστικ τερους βασισμ νοι στη ποι τητα που π ντα ε χαμε.. Διαβ στε περισσ τερα για εμ ς.. Βρε τε τα λα.. Μια β λτα στο 2ο χλμ της Συμμαχικ ς οδο Ωραιο-κ στρου αρκε για να δειτε την κθεσ μας.. Αν μως βρ σκεστε μακρι αρκε να κλικ εδ για μια ηλεκτρονικ  ...   ντα ε μαστε πρ θυμοι να σας απαντ σουμε.. Δεν κατασκευ ζουμε απλ ς διακοσμητικ κερι.. Δ νουμε συμβουλ ς δια-κ σμησης για τον χ ρο που θ λετε να δ σετε την ατμ σφαιρα και το φος που του αρμ ζει.. ικοινων στε μαζ μας.. Προσπαθ ντας π ντα να πρωτοτυπο με αλλ και να συνδυ ζουμε το κλασικ με το μοντ ρνο, χουμε κατα.. σκευ σει κερι σε εκατοντ δες αποχρ σεις με σχ δια για κ θε περ σταση της ζω ς και για κ θε ηλικ α.. Διαλ ξτε το καλ τερο.. Το Ευρωπα κ δ πλωμα Ευρεσι-τεχν ας μας κατοχυρ νει στην αγορ και μας κ νει πιο υπε θυνους απ ναντι στους πελ τες μας.. Δε τε το..

  Original link path: /index-6.html
  Open archive

 • Title: delight
  Original link path: /tryp/mainIN3.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 25