www.archive-gr-2013.com » GR » E » E-ECOLOGY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1022 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Νερά.. Αναζήτηση.. Θέμα.. Συγγραφέας.. Ημερομηνία.. Απαντήσεις.. ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΡΗΤΗΣ.. 3/23/2006 12:25:07 AM.. 0.. Υδροηλεκτρικ ς Σταθμ ς στο Φαρ γγι Γοργοποτ μου.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.. 1/20/2011 6:54:45 PM.. 17 ΙΟΥΝΙΟΥ: Παγκ σμια Ημ ρα κατ της ερημοπο ησης.. 6/17/2008 1:12:31 AM.. Παρ νομος αγωγ ς λυμ των στον Ξηρι Λαμ ας.. 7/8/2010 8:17:48 PM.. ΞΗΡΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ: Καιρ ς να σταματ σει η αδιαφορ α.. 9/21/2009 9:13:50 AM.. Ασωπ ς: Το Χρονικ Μιας Τραγωδ ας (1969-Φεβ.. 2008).. π Οικονομ δης Ιω ννης.. 2/9/2008 12:10:20 AM.. ΠΑΝΔΟΙΚΟ_Απ φαση Συνεδρ:Το νερ ως κοινωνικ αγαθ.. ΠΑΝΔΟΙΚΟ.. 11/18/2009 11:15:48 PM.. Γ φυρα στην καρδι του Π ρκου Α  ...   βεζας.. 6/25/2010 1:50:07 PM.. Χρ μιο στο νερ του Δ μου Μεσσαπ ας Ε βοιας;;;.. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΑΝΑ Σ.. 7/5/2009 10:45:27 PM.. Αγν ηση φορ ων στο χωροταξικ υδατοκαλλιεργει ν.. ΠΣΕ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.. 11/15/2011 8:36:42 PM.. Μας καλο ν να κλε σουμε τα μ τια.. Εμε ς λ με ΟΧΙ!.. Στ φανος Σταμ λλος.. 1/6/2008 12:19:13 AM.. Κλιμακ νονται οι κινητοποι σεις για τον Β Ευβοικ.. 5/24/2011 10:21:40 PM.. Πανελλ Συντονιστικ για Αν πτυξη Υδατοκαλλι ργειας.. 10/2/2011 1:38:48 PM.. Σε κρ σιμη καμπ η ποι τητα των νερ ν στα ποτ μια.. 1/30/2010 7:07:10 PM.. [.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. ].. >>..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=2&FormDiscussions_Sorting=2&FormDiscussions_Sorted=&FormDiscussions_Page=4
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Παρ μβαση στο Σχ διο Διαχ Υδ των Υδατ Διαμ Δ Στερ.. 2/4/2012 1:14:22 PM.. Το Ευρωπα κ Δ κτυο για το Νερ ως Δημ σιο Αγαθ.. 12/16/2011 10:27:30 PM.. Η ΕΤΑΙΡEIA NEW WASSERKRAFT ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ, ΝΕΑ ΠΡΟ.. 5/4/2006 9:12:20 PM.. Διπλωματικ Διατριβ για τον Σπερχει.. 11/17/2011 7:44:07 PM.. Η συζ τηση για το νερ στο ΔΣ της Λαμ ας.. 1/25/2008 11:37:22 AM.. Λαμ α: Εξακολουθε να ε ναι χαβο ζα η Γερμανικ Τ.. 10/13/2012 8:04:08 PM.. Μαθητ ς αποκαλ πτουν τη  ...   PM.. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ.. 7/12/2002 8:51:33 PM.. Ψαρε οντας στα βρ μικα νερ της Γερμανικ ς Τ φρου.. 7/17/2010 7:44:25 PM.. Προσφυγ για τη μ λυνση του Ασωπο απ ΙΤΑΠ.. 9/29/2010 8:55:54 AM.. Η ρ πανση των νερ ν του Σπερχειο.. 12/3/2007 8:50:27 PM.. 4.. θαψαν ρευνα - σοκ για τον Ασωπ.. 2/26/2009 9:42:34 AM.. Νεκρ δελφ νι στην παραλ α της Σκ ρφειας.. 5/21/2012 11:01:35 PM.. Αμεση αν λκυση του Sea Diamond απ την Καλντ ρα!.. 2/22/2011 8:18:20 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=2&FormDiscussions_Sorting=2&FormDiscussions_Sorted=&FormDiscussions_Page=5
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Η Λαμ α στις περιοχ ς με προβλ ματα λειψυδρ ας.. 6/20/2007 8:47:16 PM.. ΑΣΩΠΟΣ:15 βιομηχαν ες για πρ κληση σωματικ ς βλ β.. 6/10/2009 2:25:00 PM.. Μηνυτ ρια αναφορ για τη μ λυνση στη λ μνη Κ ρλα.. 3/31/2011 6:19:09 PM.. Σπερχει ς: Ρ πανση και απειλ ς.. 6/14/2009 1:22:57 AM.. Πρ ταση για διαχε ριση των αποβλ των ελαιοτριβε ων.. 1/3/2013 11:11:40 PM.. Χωροθ τηση υδατοκαλλιεργει ν εκτ ς Κ λπου Θεολ γου..  ...   λλον: Επιτ λους!!.. Συμπαρ ταξη Βοιωτ ν για το Περιβ λλον.. 7/16/2008 3:21:12 PM.. Παγκ σμια μ ρα υγροβι τοπων 2007.. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΩ.. 2/1/2007 9:11:12 PM.. Τερ στια κηλ δα απ ακαθαρσ ες στη Λ μνη Κουρν.. Σωτ ρης Χρ στου.. 7/16/2008 3:23:00 PM.. Υπογρ ψτε: χι στην εκτροπ του Αχελ ου!!.. Τσιο νης Γρηγ ρης.. 4/14/2009 11:06:11 PM.. Η κ νηση των 40 ποταμ ν.. Φ λοι των Ποταμ ν.. 3/17/2007 11:02:27 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=2&FormDiscussions_Sorting=2&FormDiscussions_Sorted=&FormDiscussions_Page=6
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα Events Discussions
  Descriptive info: Φρ γμα στις πηγ ς Α ου: Ερ τηση του Ν Χρυσ γελου.. ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ.. 12/13/2012 8:24:00 PM.. Ο δεκ λογος των Οικολ γων Πρ σινων για την Κ ρλα.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. 10/24/2011 11:12:28 PM.. ΑΣΩΠΟΣ: Εξασθεν ς χρ μιο στα ρια του ανιχνε σιμου.. 8/3/2011 10:55:18 PM.. 2010-2020 ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΜΑΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ.. Καπεταν κη - Μπριασο λη Ελ νη.. 6/23/2011 11:58:14 PM.. Υπ μνημα για τον Μαλιακ στον αντιπεριφερει ρχη.. ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS.. 4/6/2011 12:07:33 PM..

  Original link path: /Discussions.asp?forum_id=2&FormDiscussions_Sorting=3&FormDiscussions_Sorted=3&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Πρωτότυπο Θέμα.. Νερ.. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ.. Ημερ.. καταχώρησης.. Κείμενο.. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.. ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.. ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ.. Είναι γνωστό ότι το νερό αποτελεί πολύτιμο πόρο για τα νοικοκυριά, τη γεωργία, τη φύση, τη βιομηχανία, την αναψυχή, την ενέργεια, τις μεταφορές.. Στη χώρα μας η αφθονία του δεν θεωρείται δεδομένη.. Στο μέλλον ενδέχεται να αυξηθούν οι δυσκολίες όσον αφορά την υδροδότηση, τόσο από ποσοτική όσο και από ποιοτική άποψη.. Η συνεχής ρύπανση, η υπερβολική χρήση και η κακή διαχείριση υποβάθμισαν σημαντικά την ποιότητα του νερού.. Οι πολιτικές διαχείρισης της ποιότητας και της ποσότητας του νερού αποτελούν ουσιώδη απαίτηση.. Η δε πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία Ο κατάλληλος και προσεκτικός σχεδιασμός χρήσεων γης μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων.. Η ζήτηση του νερού αυξάνεται διαρκώς, ειδικότερα λόγω της αύξησης της κατανάλωσης από τα νοικοκυριά, τη γεωργία και τον τουρισμό.. Η υπερβολική χρήση των επιφανειακών υδάτων και η μετατροπή των υγροτόπων σε περιοχές ανάπτυξης άλλων χρήσεων, έχουν καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις υδροβιοτόπων.. Το νερό είναι αγαθό «εν ανεπαρκεία» στη φύση.. Σήμερα πουλιέται ακριβότερα από το πετρέλαιο.. Ένα λίτρο νερού εμφιαλωμένο πουλιέται μέχρι 200 δρχ Δεν χρειάζεται να πούμε τι συμβαίνει στον κόσμο.. Στη χώρα μας, για τις ανάγκες ύδρευσης της Αθήνας διοχετεύεται το νερό των λιμνών Μαραθώνα και Υλίκης, το νερό των ποταμών Μόρνου και Εύηνου και δεν ξέρουμε ποιο άλλο στο μέλλον.. Είναι γνωστή η κατάσταση της Θεσσαλικής Πεδιάδας και η εκτροπή του Αχελώου, η κατάσταση της Κρήτης, των νησιών του Αιγαίου.. Είναι γνωστές οι επισημάνσεις για τον κίνδυνο της ερημοποίησης περιοχών της ελληνικής γης.. Από το Γοργοπόταμο υδρεύεται η πόλη της Λαμίας, οι ανάγκες της οποίας συνεχώς αυξάνονται.. Πριν από λίγα χρόνια ζήσαμε τη θερινή περίοδο το πρόβλημα της λειψυδρίας στη Λαμία και τη διαμάχη των ΟΤΑ για την μοιρασιά του νερού.. Είναι γνωστό ότι μία - μία οι γεωτρήσεις, με τις οποίες υδρεύονται χωριά του κάμπου της Λαμίας, «βγαίνουν εκτός» λόγω των νιτρικών, όπως και ότι οι φυσικές πηγές «χάνονται» χρόνο με το χρόνο.. Ότι φέτος αναμένεται να έχουμε σοβαρό πρόβλημα ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα του Σταυρού, αλλά και σε άλλα Διαμερίσματα.. Ότι οι γεωτρήσεις ξεπερνούν πια τα 100 μέτρα σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να βρεθεί νερό.. Με λίγα λόγια, στο ερώτημα προστασία του νερού του Γοργοποτάμου ή κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου, ανεπιφύλακτα απαντούμε ότι προέχει σήμερα η προστασία του νερού.. Και μιλάμε πάντα για την συγκεκριμένη περιοχή, τις ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, και όχι κάποιο ποτάμι, κάποιο φράγμα, κάποια υδατόπτωση.. Η πραγματική αντίθεση στο συγκεκριμένο δεν είναι παραγωγή ενέργειας από υδατόπτωση, από τη μια, και φυσικό περιβάλλον από την άλλη, όπως πολλοί ισχυρίζονται.. Η πραγματική αντίθεση είναι: Υδροηλεκτρικό Εργοστάσιο στις πηγές του Γοργοποτάμου από τη μια, και νερό, φύση, περιβάλλον, οικοτουρισμός, απασχόληση, παράδοση, ιστορία από την άλλη.. ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ.. Οι πηγές του Γοργοποτάμου είναι ένας υδροβιότοπος, μια περιοχή ανεκτίμητης αξίας, η οποία θα αναδεικνύεται διαρκώς λόγω και της μελλοντικής αξίας του νερού.. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως σημαντικού φυσικού κάλλους, με τις πηγές, τις μικρές λίμνες, τους καταρράκτες, την χλωρίδα και την πανίδα.. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ως τώρα κάποια μελέτη για την οικοτουριστική της ανάδειξη.. Και είναι επόμενο, όταν ξέρουμε πώς σκέφτεται η Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.. Τώρα όλοι ανακοινώνουν ανάθεση μελετών.. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ NATURA 2000.. Οι Πηγές του Γοργοποτάμου εντάσσονται στο πρόγραμμα NATURA 2000, όπως και όλη η κοιλάδα του Σπερχειού.. ρα το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Γεωργίας, αρμόδια Υπουργεία για το Δίκτυο NATURA 2000, οφείλουν να λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό τον παράγοντα Επίσης οφείλουν να πάρουν υπόψη τους τη νέα Ευρωπαϊκή «Οδηγία για το Νερό», η οποία έχει στενή σχέση με το Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και την Οδηγία 92/43.. Διαφορετικά για ποια βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία μιλάνε; Γνωρίζουν δε ότι η οιαδήποτε προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της χρηματοδότησης της συγκεκριμένης επένδυσης γιατί είναι περιοχή προστατευόμενη.. ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ.. Το Υπουργείο Γεωργίας οφείλει να γνωρίζει ότι η Διαχειριστική Μελέτη του ΕΘΙΑΓΕ εντάσσει την περιοχή στη διευρυμένη περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού της Οίτης με όρους προστασίας.. Το καλοκαίρι του 2000 έγινε, για πρώτη φορά, η κατάβαση και η σήμανση του Φαραγγιού του Γοργοποτάμου, από το Αγιο Πνεύμα ως τις πηγές, από ομάδα καταρριχητών σπηλαιολόγων, οι οποίοι το χαρακτηρίζουν ως το πλέον δύσκολο και άγριο πανελλαδικά.. Οι καταρριχητές κατέγραψαν σε υψομετρική διαφορά 800 περίπου μέτρων, από τα 1100 μ ως τα 300, 22 μικρούς και μεγάλους καταρράκτες, αντίστοιχο περίπου αριθμό μικρών λιμνών και επισήμαναν την σπάνια και άγρια ομορφιά του Είναι γνωστό επίσης ότι η περιοχή του φαραγγιού αποτελεί βιότοπο -καταφύγιο του αγριοκάτσικου της Οίτης.. Αποκτά έτσι μια μοναδικότητα και μια ιδιαίτερη διεθνή σημασία, αξιόλογη για την οικοτουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.. Η παραγωγή ενέργειας από υδατοπτώσεις θεωρείται γενικά ανανεώσιμη, αλλά το οικολογικό κίνημα διατηρεί  ...   την οικολογική θεώρηση η αγνόηση των τοπικών φορέων:.. Η Οικολογία έχει αυτοδιοικητική αντίληψη, πιστεύει στη δύναμη και την αυτοοργάνωση των πολιτών.. Επιδιώκει την άμεση δημοκρατία σε κάθε επίπεδο με συγκεκριμένα μέτρα, όπως οι συνελεύσεις γειτονιάς, τα δημοψηφίσματα, η εναλλαγή και η ανακλητότητα των όποιων αντιπροσώπων.. Η αγνόηση των οργάνων των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας χωρίς οιαδήποτε προσπάθεια να πεισθούν έστω ότι έχουν άδικο, είναι απαράδεκτη από κάθε άποψη, πόσο μάλλον για την οικολογική αντίληψη.. Η ΕΚΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ.. Η εκτροπή της κοίτης κατά 1250 περίπου μέτρα, με όποιες υποσχέσεις ότι θα ρέει στην υπάρχουσα κοίτη το 30% του νερού είναι επικίνδυνη, διότι:.. Η σημαντική αυτή μείωση της ποσότητας του νερού σε μια τόσο μεγάλη διαδρομή θα αλλάξει το τοπίο, το μικροκλίμα, την κατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας, θα κλείσουν οι λίμνες και οι καταρράκτες και τόσα άλλα, που καμιά οικολογική αντίληψη δεν το επιτρέπει.. Το 30% της ποσότητας, που λένε ότι θα ρέει στην κοίτη, κανένας δεν το εγγυάται.. Κανείς δεν είναι σε θέση να το μετράει κάθε φορά.. Και για ποια εποχή μιλάνε; το καλοκαίρι δεν έχει ή δεν θα έχει, σύμφωνα με οποιαδήποτε πρόβλεψη, τέτοια ποσότητα, που να επαρκεί το νερό για την λειτουργία του εργοστασίου και να περισσεύει.. Είναι πιθανό έτσι να εμπλακούν οι τοπικές κοινωνίες σε δικαστικές διενέξεις με τον επιχειρηματία, ο οποίος θα υπερασπίζεται την επιχείρησή του αδιαφορώντας για την έλλειψη νερού ή για τις δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον.. Εκτός κι αν σήμερα δεν ενδιαφέρει τους κυρίους αυτούς η προοπτική και φτιάχνουν ένα εργοστάσιο με κύριο σκοπό την απορρόφηση των χρημάτων της επιδότησης.. Κι ας κλείσει αύριο, για να μείνει ένα ακόμη μνημείο στην περιοχή.. Η ροή σ' αυτά τα 1250 μέτρα πιθανόν, μέσα από σχισμές και υπόγεια κανάλια, να τροφοδοτεί με νερό πηγές και υγροτόπους της ευρύτερης περιοχής, που θα στερέψουν, αν αλλάξει ο ρους του ποταμού ή η ρέουσα ποσότητα.. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.. - Ιστορικά, ο Γοργοπόταμος αποτελεί μέρος του Ιστορικού τριγώνου «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΑΛΑΜΑΝΑ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ».. Σε πρόσφατη επικοινωνία με την 5η Εφορία Νεωτέρων Μνημείων του Βόλου πήραμε την απάντηση ότι η υπηρεσία τους είναι αντίθετη με την κατασκευή του εργοστασίου.. Σε περίπτωση που θεωρηθεί, ότι στο μέλλον μπορεί να συνεχίσει η «ήπια διαχείριση του υδάτινου πλούτου» της περιοχής, θα λειτουργήσουν κι άλλα εργοστάσια, αφού μπορεί να λειτουργήσει και η επένδυση της ΚΟΥΛΑΞΙΖΕΛΗ ΟΕ και του Δήμου Γοργοποτάμου ή ακόμα και άλλου ιδιώτη, ο οποίος θα απαιτήσει ίση μεταχείριση.. Ποια θα είναι η τύχη της ιστορικής Γέφυρας του Γοργοπόταμου, την οποία έχουμε υποχρέωση να την εντάξουμε υπό την προστασία της UNESKO, ως τόπο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και το έχουμε ξεχάσει!.. - Θα μπορούσε ακόμη να επικαλεστεί κανείς το τυπικό, ότι δεν έγινε καμιά προκήρυξη για τη μίσθωση ή διαχείριση του χώρου.. Αρα ο κ Φωτεινός δεν δικαιούται να μονοπωλεί το φυσικό πλούτο της περιοχής.. - Η επένδυση θεωρείται αμφίβολης προοπτικής είτε γιατί μπορεί να οξυνθούν οι αντιδράσεις, είτε γιατί μπορεί να μειωθεί η ποσότητα του νερού και να γίνει ασύμφορη η απόδοση.. ρα το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή θα κληθεί ο Δήμος να «αγοράσει» το εργοστάσιο και να το διαχειριστεί, αφού «τσεπώσει» ο επενδυτής τα Ευρωπαϊκά χρήματα και γίνει η περιβόητη απορρόφηση.. Στη συνέχεια ο Δήμος θα το «κλείσει», προσθέτοντας ένα ακόμα μνημείο στην ιστορία του νερού.. - Οι θέσεις εργασίας, που θα προκύψουν για την απασχόληση στην περιοχή είναι ελάχιστες, ενώ αν δεχθούμε ότι θα έχει επιπτώσεις στην οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής, θα στερήσει αρκετές θέσεις εργασίας.. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ κ ΦΩΤΕΙΝΟΥ.. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο κ Τηλέμαχος Φωτεινός ξεκίνησε τις επενδυτικές του δραστηριότητες εδώ και τρία περίπου χρόνια, όταν υπουργός Γεωργίας ήταν ο κ Τζουμάκας, με αρχική πρόθεση να φτιάξει εργοστάσιο στο ποταμό Λούσιο, στην ορεινή Αρκαδία, αλλά οι κάτοικοι με τις αντιδράσεις τους τον απέπεμψαν.. Τελικά κατασκεύασε εργοστάσιο στο ποτάμι του χωριού Λαμπεία (Δίβρη) Ηλείας εκμεταλλευόμενος όλες τις πηγές της λεκάνης της Δίβρης, με σημαντικές ζημίες στο οικοσύστημα της περιοχής.. Η Πανελλήνια Εκπολιτιστική Ένωση Λαμπειέων (Διβριωτών) Ηλείας μιλάει για περιβαλλοντικό έγκλημα και για βιβλική δασική και περιβαλλοντική καταστροφή.. Δεν σεβάστηκαν ούτε το θρυλικό «Διαβολογιόφυρο», όπως καταγγέλλουν, που καταστράφηκε από τους τόνους των μπαζών.. Πίσω δε από τον κ Φωτεινό είναι η ξένη εταιρεία WasserKraft και ετοιμάζεται να κάνει άλλα δύο τέτοια εργοστάσια στον Ερύμανθο ποταμό.. Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν σίγουρα οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις τέτοιων επενδύσεων.. Επειδή ορισμένοι επικαλούνται τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, θυμίζουμε ότι στα πλαίσια της απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς έχουν κατατεθεί και κατατίθενται προτάσεις για ανάληψη επενδύσεων στο διπλάσιο της δυναμικότητας της ΔΕΗ.. Αρα στο διπλάσιο των σημερινών αναγκών της χώρας.. Όσο για προτάσεις, που έχουν σχέση με μικρές επενδύσεις του τύπου «ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ», αυτές είναι πάνω από 200, σύμφωνα με όσα έγραψε ο ημερήσιος τύπος.. ΄Ε, ας γίνουν οι 199 και ας μην γίνει αυτή του κ Φωτεινού στις πηγές του Γοργοπόταμου!!.. Στέφανος Σταμέλλος.. Καμία καταχώρηση..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=147&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΤΕΡΑΣΤΙΟΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ.. Μόλυνση των νερών από τα νιτρικά και τα φυτοφάρμακα.. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός να διακρίνει το πρόβλημα και να υποστηρίξει κάποιες σκέψεις.. Τα κακό είναι ότι δεν μιλάνε οι ειδικοί.. Αφήνεται έτσι να καλλιεργείται ένα κλίμα εφησυχασμού των ειδικών.. Ας ανοίξουμε λοιπόν το θέμα για συζήτηση και όποιος μη ειδικός ή ειδικός μπορεί να καταθέσει την άποψή του ή την εμπειρία του, επιστημονική ή όχι, από τις γραμμές του e-ecology.. Είναι φανερό πως το μεγαλύτερο πρόβλημα από τη χρήση των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και των νιτρικών το αντιμετωπίζουν οι περιοχές εκείνες, στις οποίες υπάρχουν εντατικές καλλιέργειες.. Η κοιλάδα του Σπερχειού θεωρείται σαν τέτοια.. Πέρυσι λέγαμε ότι πολλές γεωτρήσεις των χωριών του κάμπου έχουν υποστεί μόλυνση, με αποτέλεσμα να θεωρούνται επικίνδυνες για ύδρευση.. Φέτος ίσως να είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.. Κυκλοφορούν ακόμα, όπως διαβάζουμε, τα φυτοφάρμακα από τη «βρώμικη δωδεκάδα».. Σ αυτή ανήκουν το Λινέιν (εντομοκτόνο), το Παρακουέιντ (ζιζανιοκτόνο), το Παραθείο (εντομοκτόνο), το Βρωμιούχο Μεθύλιο (απολυμαντικό εδάφους) Σύμφωνα λοιπόν με όσα γράφονται, ένα κιλό φυτοφαρμάκου της «Βρώμικης Δωδεκάδας» είναι  ...   Και να σκεφθεί κανείς ότι εντατική χρήση φυτοφαρμάκων γίνεται τα τελευταία 30-40 χρόνια.. Σκεφθείτε τι μπορεί να γίνει μετά από 100, ας πούμε, χρόνια αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός κατανάλωσης φυτοφαρμάκων.. Παράλληλα δεν υπάρχει ελληνική νομοθεσία και να εφαρμόζεται, που να προβλέπει συνταγές γεωπόνων, διακίνηση φυτοφαρμάκων μόνο μεταξύ ενηλίκων κλπ.. Η πολιτεία οφείλει να θεσπίσει αυστηρά κριτήρια για τον έλεγχο των φυτοφαρμάκων, κι έχει σοβαρές ευθύνες που δεν το έκανε ως τώρα, ώστε να μην έρθουμε στο σημείο να μην βρίσκουμε ούτε νερό να πιούμε.. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα φυτοφάρμακα είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον πλανήτη.. Μολύνουν το έδαφος, τα υπόγεια νερά, τα επιφανειακά νερά, τα ίδια τα φυτά, όλους τους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς με τους οποίους έρχεται σε επαφή, την ατμόσφαιρα.. Απλές προτάσεις:.. * Να περάσει μέσα από τα διάφορα προγράμματα (επιδοτούμενα, Ευρωπαϊκά κλπ) η αντιμετώπιση του προβλήματος, με σκοπό την εξασφάλιση του μέλλοντος του περιβάλλοντος και της γεωργίας.. * Να προωθηθούν εναλλακτικές μέθοδοι καλλιέργειας, χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων, βιολογικές καλλιέργειες, ή ακόμη καλλιέργειες με τη χρήση λιγότερο τοξικών φυτοφαρμάκων.. Ακούμε κι άλλες.. Στέφανος Σταμέλλος..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=148&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Παράνομη παραχώρηση κρατικής γεώτρησης σε ιδιώτη.. Ζαγγογι ννης Αθαν σιος.. 3/31/2005 8:22:49 PM.. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ.. ΠΕΡΙΛΗΨΗ.. Έγγραφη καταγγελία κατά της λήψης της απόφασης από τον Δήμο Γοργοποτάμου (Δ.. Δ Βαρδατών), για δωρεάν παραχώρηση της κρατικής γεώτρησης, της τέως κοινότητας Α.. Βαρδατών στην τοποθεσία «Παλιουριάς», σε ιδιώτη χωρίς την σύμφωνη γνώμη των κατοίκων του Δ.. Δ.. Βαρδατών και των ενδιαφερομένων χρηστών ιδιοκτητών της επηρεαζόμενης περιοχής από την εν λόγω γεώτρηση.. (δωρηθείσα από το κράτος στην κοινότητα για αποκλειστική χρήση για ανάγκες άρδευσης και πόσιμου ύδατος).. Δ Δ Βαρδατών Δήμου Γοργοποτάμου 30-03-2005.. Ζαγγογιάννης Αθανάσιος του.. Δημητρίου κατοίκου Ν.. Ηρακλείου.. Αττικής γεννηθείς στην πρώην κοινότητα.. Α, Βαρδατών Νικολάου 46.. Δήμου Γοργοποτάμου.. Τηλ 6976045167 - 2231081175.. ΠΡΟΣ.. τον ΔΗΜΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.. κ Δήμαρχο.. ΘΕΜΑ : Έγγραφη Καταγγελία.. ΣΧΕΤ : Σύνταγμα της Ελλάδος.. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,.. Με μεγάλη θλίψη και αγανάκτηση βλέπω το πανέμορφο χωριό μου να το τρώει η αδιαφορία και να το συρρικνώνει η κακοδιαχείριση των κατά καιρούς τοπικών αρχόντων του.. Συγκεκριμένα θα αναφερθώ στην προ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ» εποχή, τότε που παιδιά παίζαμε στα αλώνια του φτωχικού αλλά πανέμορφου χωριού μας.. Ίσως δεν σας έχει τύχει να διαβάσετε «έγγραφη καταγγελία» αρχίζοντας με ένα «παραμύθι» ή με ένα ίσως ρομαντικό και αταίριαστο ύφος στους εν δυνάμει εκσυγχρονιστές επενδυτές (τοπικούς άρχοντες) του ταλαίπωρου αυτού χωριού.. Ίσως.. «τους οσσοι το Πελασγικον Αργος εναιον οι τ'Αλοπην, οι ε Τρηχιν' ενεμοντο οι τ' ειχον Φθιην ηδ' Ελλάδα.. Αχαιοι, των δ' αυ πεντηκοντα νεων ην αρχος Αχιλλευς" Ιλιάς Β /681-685.. να μην τους λέγει τίποτα.. «ο Μύθος του Ηρακλή και της Δηιάνειρας».. και Ίσως ίσως και.. «ο Μύθος για την Αλκυόνη και για τις Αλκυονίδες μέρες , ο οποίος διαδραματίστηκε στην αρχαία Τραχίνα με Πρωταγωνιστή της ιστορίας τον βασιλιά Κύηκα , πατέρα της Ιόλης.. » να μην τους λέγει τίποτα.. Λέτε; όχι αυτό τους λέει, γιατί το συνδυάζουν, ίσως με την Ξένων συμφερόντων εταιρεία Εμφιαλώσεων «ΙΟΛΗ».. Αλήθεια!!! η Ιόλη εδώ παίζει κάποιο ρόλο έγινε χρήμα, για έναν ιδιώτη που πούλησε την γεώτρηση ιδιοκτησία του και τους παρακείμενους αγρούς του στην περιοχή Μοσχοχωρίου, γνωρίζουν οι ντόπιοι κάτοικοι τι κακό έχει κάνει στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα σήμερα! και τι «οφέλη» έχει προξενήσει στους Μοσχοχωρίτες.. ; Εσείς και το δημοτικό σας συμβούλιο θα το κρίνετε κ.. Δήμαρχε.. Εγώ Δεν έχω λόγο επ΄αυτού γιατί στο κάτω κάτω της γραφής δεν είμαι Μοσχοχωρίτης και επιπλέον εξ όσων γνωρίζω έγινε μια εμπορική πράξη μεταξύ δύο ιδιωτών και όχι μεταξύ τριών εκλεγμένων ατόμων ενός χωριού (με την περιουσία της κοινότητας μου) και μιας ξένης εταιρείας Εμφιαλώσεως.. Είχα αρχίσει λοιπόν κ Δήμαρχε να σας λέγω για τα αλώνια κάποιοι τότε τοπικοί άρχοντες σκέφτηκαν ανιδιοτελώς φαντάζομαι (χωρίς να ρωτήσουν κανέναν, άρχοντες ήταν αυτοί εκλεγμένοι μαθές, κάτι ήξεραν παραπάνω από τους «ανόητους» χωριάτες» που τους ψήφισαν) να γίνουμε πολλοί και έφεραν ξένους στο χωριό να μεγαλώσει το χωριό να συγγενεύσουμε να βγούμε από την απομόνωση, αργότερα να φέρουμε το ΚΤΕΟ να πιάσουν οι χωριανοί δουλειά ,να ανέβουν οι δουλειές των μαγαζιών μας από τους οδηγούς, οι υπάλληλοι να νοικιάσουνε τα σπίτια μας να φέρουμε τον πολιτισμό την κίνηση και την πολυκοσμία, αργότερα να φέρουμε Δημόσιες υπηρεσίες ανιδιοτελώς πάντα ξέρετε εκείνα τα γιαπιά που κανένας δεν γνωρίζει τι «μέλλει γενέσθαι» αλλά σαν Φρανγκενστάικο ντεκόρ (κουκουβάγιες φίδια !!! και κάτι ξεχασμένα μελισσοσμήνη) να θυμίζουν μια επένδυση που δεν καρποφόρησε αλλά και την εγκληματική επινόηση των εμπλεκομένων αρχόντων.. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, ίσως δεν καταλαβαίνετε το «παραμύθι» που σας περιγράφω ρωτήστε λοιπόν τους τοπικούς άρχοντες να δείτε ότι οι παιδικές θύμισες των αλωνιών έγιναν «επένδυση» μιας «Λεοντείου Εταιρείας».. Αναφέρομαι λοιπόν στην Βόρεια Πλευρά του χωριού μου (όπως αυτό έχει περιοριστεί μετά τις δωρεάν παραχωρήσεις) από τα φυσικά όρια του ποταμού Ξηριά και μέχρι του μαρμαράδικου, στα απόσκια της αρχαίας Αλπίνης με τον ομώνυμο σταθμό του ΟΣΕ στην κορυφή ξεχασμένος και αυτός όπως και η επένδυση του Βόρειου τομέα.. Νοτιοδυτικά τώρα κύριε Δήμαρχε η γνωστή υπόθεση με την επένδυση των «τσιντσιλά» που ακόμη «κυνηγάει» τον Δήμο μας, οι γνωστοί-άγνωστοι επενδυτές που θα φέρνανε δουλειά και πλούτη.. Ευτυχώς όμως , όπου μια άλλη κοινοτική αρχή το απέτρεψε με ψυχικό και οικονομικό κόστος των μελών της.. Επειδή το θέμα αυτό ανήκει και στην μετά «ΚΑΠΟΔΊΣΤΡΙΑ» εποχή, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε και δεν επεκτείνομε περισσότερο, απλά το άσχημο αυτό παιχνίδι παίχτηκε εις βάρος του ιερού βουνού στις πρόποδες της Οίτης στο πάλαι ποτέ τοπίο της αρχαίας Τραχίνας , δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο βουστάσιο αλλάζοντας το φυσικό κάλλος της περιοχής ,θύμα και αυτό μιας δύστοκης επένδυσης εις βάρος του περιβάλλοντος.. Νοτιοανατολικά, σε σημείο όπου ευρίσκεται η εν λόγω γεώτρηση, για την οποία ελήφθη με πλειοψηφία 3 προς 2 ,εν κρυφό και χωρίς την ενημέρωση των ενδιαφερομένων πολιτών, των οποίων γειτνιάζουν τα χωράφια τους, οι οποίοι και θα έπρεπε να έχουν άποψη και κύριο λόγο, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον από την συγκεκριμένη γεώτρηση, λόγω χρήσης από αυτήν, αντί αυτών έλαβαν με πλειοψηφία απόφαση σύμβουλοι οι οποίοι δεν έχουν κτήματα εκεί και οι δύο δεν είναι ούτε κατ΄ επάγγελμα αγρότες, γεγονός το οποίο δεν νομιμοποιούνται να αποφασίζουν ενάντια στα συμφέροντα των συγχωριανών τους.. (παρ.. 2 άρθρου 98 ΠΔ 410/1995 άρθρο 14 Ν.. 2399/1996 Ν.. 2503/1997).. Κύριε Δήμαρχε δύνασθε να απαντήσετε εγγράφως :.. Εάν η συγκεκριμένη γεώτρηση έχει παραχωρηθεί ή όχι από την Κρατική Εταιρεία Εγγείων Βελτιώσεων του ελληνικού κράτους στην πρώην κοινότητα Α.. Βαρδατών για αποκλειστική χρήση ύδρευσης και άρδευσης των κατοίκων της.. Με ποία νόμιμη απόφαση του δήμου (άρθρο) άλλαξε η χρήση της γεώτρησης; (ΠΔ 410/1995).. Έχετε συνεκτιμήσει, εκτός του πιθανού κέρδους σας από την εν λόγω επένδυση την επέμβαση στην αλλαγή του περιβάλλοντος από την ιδιωτική εταιρεία και τις πιθανές αλλοιώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής, της οικονομικής επίπτωσης των έλαιοκαλλιεργητών της περιοχής; ή και τις πιθανές οχλήσεις ή την παρεμπόδιση των καλλιεργειών από αυτή;.. Ο δήμος Γοργοποτάμου μπορεί να εγγυηθεί για την απρόσκοπτη συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής από την επέκταση της εταιρείας με εξαγορά χωραφιών μετατρέποντας την περιοχή από φυσικού κάλους σε αστική περιοχή με κίνηση εθνικής οδού με την «παρέλαση» νταλικών που θα φορτοεκφορτώνουν στην περιοχή ;.. Έχετε λάβει το υπόψη το ελληνικό σύνταγμα εσείς και οι πλειοψηφούντες σύμβουλοι;.. Aρθρο 106».. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη Χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας, Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας».. Γιατί κύριε δήμαρχε δεν αξιοποιείται η εν λόγω γεώτρηση για την ωφέλεια των καλλιεργειών με σύστημα ύδρευσης όπως σε άλλα Δ του δήμου μας όπως του Ν.. Κρικέλου κλπ.. ;.. Η στέγαση της εταιρείας εμφιάλωσης που θα γίνει; Θα αλλοιωθεί και άλλο το περιβάλλον ;.. Η περιοχή εκείνη είναι κατάμεστη από ελαιώνες, που ομορφαίνουν την περιοχή και δίδουν ικανό εισόδημα στους ιδιοκτήτες του, θα αναγκαστούν να εκποιήσούν τις περιουσίες τους και να γίνουν θαμώνες στα καφενεία της περιοχής;.. Επιπρόσθετα ακούγεται κύριε δήμαρχε, την ιδέα την είχε γεωργός, ο οποίος του είχε παραχωρηθεί πριν πολλά χρόνια αδιάθετη ακαλλιέργητη γη, για μελισσοβοσκή χωρίς να είναι ο ίδιος μελισσοκόμος ο οποίος και προέβη σε αλλαγή χρήσης και εμφανίζεται σήμερα ως ο πωλητής της περιοχής για την κατασκευή της εταιρείας, έχετε λάβει γνώση για αυτό;.. Ακούγεται επίσης ότι εμφανίζεται στην συνέχεια ως διεκδικητής με την ίδια μεθοδολογία στην περιοχή επάνω από την δεξαμενή του χωριού να ξεχερσώνει αδιάθετη δασική περιουσία του Δ Δ Βαρδατών του δήμου μας για την δενδροφύτευση ελαιοδέντρων σε αντικατάσταση των υπό πώληση της περιοχής «Παλιουριάς», έχετε λάβει γνώση για αυτό;.. Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το Aρθρο 10 του ελληνικού συντάγματος μας όπου.. «1.. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων , ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει.. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει».. της παρ.. 2 του άρθρου 178 του ΠΔ 410/1995 του άρθρου 48 /1998 του άρθρου 7 του Ν.. 2839/200 προσφυγής μου με την ανωτέρω έγγραφη καταγγελία μου και αιτούμαι εκτός των ανωτέρω ερωτημάτων μου;.. Επικυρωμένα πρακτικά σύμφωνα με τα οποία ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου σας (ονομαστικά), καθώς επίσης και το σκεπτικό αυτής.. Επικυρωμένο αντίγραφο, του παραχωρητηρίου της δωρεάς, της κρατικής εταιρείας Εγγείων Βελτιώσεων της Γεώτρησης της πηγής στη τοποθεσία «Παλιουριάς».. Δεν θα σας κουράσω άλλο κύριε Δήμαρχε.. Θέτοντας υπόψη σας τα παραπάνω , παρακαλώ και για την προσωπική σας συνδρομή για την οριστική επίλυση της υπόθεσης με την επανεξέταση της απόφασης του Δ Δ Βαρδατών.. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και παραμένω στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.. Διατελώ μετά Τιμής.. Ο Συντοπίτη σας.. Re: Παρ νομη παραχ ρηση κρατικ ς γε τρησης σε ιδι τη.. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ.. 4/2/2005 12:18:30 AM.. ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.. ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.. ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ???.. Α Υ Τ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ε Φ Ο Μ Α Σ Τ Ε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ.. 4/2/2005 12:21:17 AM.. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.. ΕΚΤΙΜΩ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ, ΟΤΙ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.. ΑΥΤΟ ΒΕΒΑΙΑ ΤΕΛΙΚΑ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΑΠΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝ ΛΑΒΟΥΜΕ ΥΠΟΨΗ ΜΑΣ ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ.. ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝΕ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΒΓΩ ΨΕΥΤΗΣ.. 4/2/2005 12:23:38 AM.. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.. Τελ Αβιβ, 5 Ιανουαρίου 2004 (16:59 UTC+2).. Το Ισραήλ σχεδιάζει να αρχίσει να εισάγει νερό από την Τουρκία το 2006 δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Υποδομής Τζόζεφ Παρίτζκι.. 'Αγοράζουμε νερό από την Τουρκία για δύο λόγους: πρώτον, επειδή χρειαζόμαστε νερό και, δεύτερον, για να ενισχύσουμε τους δεσμούς μας με μία από τις σημαντικότερες για μας χώρες στον κόσμο', δήλωσε ο Παρίτζκι στο Ρόυτερ.. 'Η αγορά του νερού εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα', πρόσθεσε.. Το σχέδιο να γίνουν εισαγωγές νερού από την Τουρκία συζητούνταν επί χρόνια και τελικά εγκρίθηκε χθες από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο.. Ο Παρίτζκι διευκρίνισε ότι το Ισραήλ θα αγοράζει από την Τουρκία 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως επί 20 χρόνια.. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 3% της ετήσιας ισραηλινής κατανάλωσης πόσιμου νερού, η οποία φθάνει το 1,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα και αυξάνεται λόγω της αύξησης του πληθυσμού, πρόσθεσε.. Η Τουρκία θα στέλνει το νερό στο Ισραήλ δια θαλάσσης με ειδικά ναυπηγημένα δεξαμενόπλοια, δήλωσε ακόμη ο Παρίτζκι.. 4/2/2005 12:25:03 AM.. Νερό για τα παιδιά της Παλαιστίνης.. Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΑΜΑ.. Ακόμα και το νερό άρχισαν να στερούνται οι Παλαιστίνιοι: βάσει του πολιτικού σχεδιασμού των Ισραηλινών στα κατεχόμενα, το δικαίωμα στη χρήση νερού μεταξύ Παλαιστινίων (που είναι κυρίως αγρότες) και Ισραηλινών είναι 1 προς 10, ενώ απαγορεύτηκαν οι γεωτρήσεις.. Αυτό το αναγκαίο αγαθό αποφάσισαν να τους παράσχουν τρεις ελληνικές οργανώσεις, δημιουργώντας τις πρώτες δεξαμενές σε παλαιστινιακά χωριά.. Το ποσοστό ανεργίας ξεπέρασε το 75% και οι απώλειες στον αγροτικό τομέα ανέρχονται σε 1.. 109.. 064 εκατ.. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.. Βάσει πρόσφατων στοιχείων (Σεπτέμβριος 2004), 700.. 000 τ.. μ.. καλλιεργούμενης γης ισοπεδώθηκαν, 1.. 179.. 022 δέντρα ξεριζώθηκαν, οι απώλειες σε ζώα ξεπερνούν τα 16 εκατ.. δολάρια, ενώ 198 δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού, 711 αποταμιευτήρες νερού και χιλιάδες μέτρα αρδευτικών δικτύων καταστράφηκαν.. Η κατασκευή του δεύτερου τείχους θα απομονώσει 31 αρτεσιανά πηγάδια που δίνουν 3,8 εκατ.. κυβ.. μέτρα νερού, τα οποία τροφοδοτούν 636 οικογένειες.. Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης κατασκευής του (145 χλμ.. ), έχουν ισοπεδωθεί δεκάδες σπίτια, αγροτικές αποθήκες και καταστήματα.. 14 χλμ.. αγροτικών δρόμων και 30 χλμ.. σωλήνων δικτύου ύδρευσης καταστράφηκαν, 51 κοινότητες αποκόπηκαν από την καλλιεργήσιμη γη τους, 300 στρέμματα εγκαταλείφθηκαν, ενώ μόνο για την έκταση που θα πατήσει το τείχος, ισοπεδώθηκαν 14.. 680 στρέμματα.. Στην καμπάνια αλληλεγγύης που ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου, μίλησαν εκπρόσωποι των οργανώσεων ΕΕΔΑ, ΕΕΔΥΕ και ΟΓΕ, οι οποίοι εξήγησαν ότι η αρχή έγινε με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία που ξεκινά με το σύνθημα «Νερό για τα παιδιά της Παλαιστίνης» και ελπίζουν στην ευρύτερη συνεργασία νομαρχιών, δήμων και εργατικών κέντρων ώστε να συγκεντρωθούν τα πρώτα 40.. 000 δολ.. που κοστίζει ο κάθε ταμιευτήρας νερού.. Ο αρ.. λογαριασμού είναι 116/296039-75 (Εθνική Τράπεζα Εξαρχείων), στο όνομα «ΕΕΔΑ-για την Παλαιστίνη».. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 03/12/2004.. ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.. 4/2/2005 12:26:37 AM.. Η Εξουσία.. Οι άνθρωποι, μέσα στη μεγάλη τους ανοησία, ανακάλυψαν τα συστήματα εξουσίας, σε αντίθεση μ' όλα τα υπόλοιπα όντα που δεν έχουν ανάγκη από αυτά ούτε από διακριτές λειτουργίες εξουσίας.. Το ανόητον των ανθρώπων και το ανόητο των συστημάτων τους προκύπτει και είναι αυταπόδεικτο απ' τ' αποτέλεσμα που 'ναι εμφανές στην κατάσταση των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στον πλανήτη που οι άνθρωποι νομίζουν ότι εξουσιάζουν.. Εκτός από μόλυνση και καταστροφή στο χώμα, τα πετρώματα, τα δάση, τον αέρα, τη θάλασσα των ωκεανών και τα νερά των ποταμών, πηγών και λιμνών της Γης, τα βελτιωτικά επιτεύγματα των ανθρώπων είναι περίπου ανύπαρκτα.. Συνεπώς η σοφία των ανθρώπων, που οι ίδιοι την θεωρούν υπέρτερη όλων των υπολοίπων όντων, δεν μπορεί να αποδειχθεί ως σοφία αλλά μάλλον ως ανοησία.. Ο Νους που παράγει καταστροφή νομίζοντας ότι παράγει σοφία, δεν μπορεί να 'ναι Νους σοφός.. Οι κοινωνίες άλλων όντων -χωρίς συστήματα εξουσίας, που δεν παράγουν μόλυνση και καταστροφή, μπορεί να 'ναι κατώτερες κοινωνίες απ' την κοινωνία που παράγει ως κύριο προϊόν της τον όλεθρο; Είναι ανώτερες μόνο εάν δεχθούμε ότι ο όλεθρος είναι το ζητούμενο μέσα σ' ένα ανόλεθρο Σύμπαν -μια αδιέξοδη κατάσταση αφού σ' ένα ανόλεθρο Σύμπαν ο όλεθρος δεν νοείται.. Το κίνημα τον μηδενιστών, υπαρξιστών και λοιπών επαναστατών, μηδένισαν την αξία της Αρετής μέσα από τον μηδενισμό της ηθικής και την μεγιστοποίηση του ύλικού κόσμου ως υπέρτατο αγαθό προς απόκτηση.. Η διανομή απαιτεί εξουσία και η εξουσία απαιτεί υποτελείς.. Οι υποτελείς δεν μπορεί να 'ναι ελεύθεροι και οι ανελεύθεροι δεν έχουν την δυνατότητα ν' αποφασίζουν εν σοφία.. Πράξεις απ' ανελεύθερους δεν είναι πάντα άγιες.. 4/2/2005 1:13:19 AM.. Ο πλανήτης μας διψάει.. 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.. Ο πλανήτης μας διψάει όλο και περισσότερο, και η αντιμετώπιση του προβλήματος της δίψας θα είναι ένα γιγαντιαίο εγχείρημα, καθώς εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι ολόκληρες περιφέρειες κινδυνεύουν να στερέψουν, με καταστροφικές συνέπειες για τους πληθυσμούς τους.. Το νερό ήταν χθες το κεντρικό θέμα της Διάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη που διεξάγεται στο Γιοχάνεσμπουργκ, με τις ΗΠΑ να είναι και πάλι εναντίον όλων - τούτη τη φορά με τη συμπαράσταση της Αυστραλίας.. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, 1,1 δισ.. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό και 2,4 δισ.. ζουν κάτω από τραγικές συνθήκες υγιεινής.. Οι αναπτυσσόμενες χώρες ασκούσαν χθες πίεση για να τεθεί ένας παγκόσμιος στόχος σχετικά με την υγιεινή συμπληρωματικά του Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας, που είναι να μειωθεί στο μισό ώς το 2015 το ποσοστό των ανθρώπων που δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό.. Η Νότια Αφρική ηγείται της προσπάθειας να τεθεί ένας παρόμοιος στόχος και για την υγιεινή, αλλά συναντά την αντίδραση των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.. Οι ΗΠΑ αντιδρούν στο να τεθεί οποιοσδήποτε νέος στόχος δράσης υποστηρίζοντας ότι τα χειροπιαστά αποτελέσματα είναι σημαντικότερα από τα ωραία λόγια.. Η Ευρώπη.. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι υποστηρίζουν την προσθήκη του στόχου για την υγιεινή, δήλωσαν πως αδυνατούν να καταλάβουν την αντίδραση των ΗΠΑ.. «Είναι σημαντικό όχι μόνον ο κόσμος να μπορεί να πίνει πόσιμο νερό, αλλά και να μπορεί να απαλλάσσεται από τα βρώμικα νερά», τόνισε ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος Χανς Κρίστιαν Σμιτ.. Η αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Τράπεζας που συμμετέχει στη διάσκεψη υπογράμμισε εξάλλου πως το νερό πρέπει να γίνει «ο καταλύτης για την συνεργασία» σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι οι χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν για να επωφεληθούν από τα κοινά αποθέματα νερού και ειδικά από τα ποτάμια που βρίσκονται στα σύνορά τους και πολλές φορές αποτελούν αιτίες συγκρούσεων.. «Το νερό θα πρέπει να γίνει ο καταλύτης για μια διεθνή συνεργασία.. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να εκπονηθούν προγράμματα συνεργασίας ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς, αλλά και για να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη που θα συμβάλει στο να τερματιστούν οι συγκρούσεις σε ορισμένες ζώνες του πλανήτη», δήλωσε ο Στέφεν Λίντερ, τεχνικός σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, αναφερόμενος ειδικά σε 260 ποτάμια και παραποτάμους που διασχίζουν πολλές χώρες και από τα νερά τους εξαρτάται το 40% του πληθυσμού της Γης.. Για παράδειγμα, τη λεκάνη του Νείλου μοιράζονται δέκα χώρες, του Νίγηρα εννιά και του Ζαμβέζη οκτώ.. ΤΑ ΝΕΑ , 29/08/2002 , Σελ.. : N74.. Κωδικός άρθρου: A17425N741.. ID: 330550.. 4/2/2005 1:16:38 AM.. 4/21/2001.. Aφαλάτωση του θαλασσινού νερού με μόνα στοιχεία τον ήλιο και τον άνεμο, για τις ανάγκες μιας κατοικίας ή ενός μικρού ξενοδοχείου, χωρίς καμία εξάρτηση από άλλη πηγή ενέργειας, πέτυχαν στο Eργαστήριο της Φυσικής Xημείας της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης.. H έρευνα για τη μέθοδο αυτή ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια και η πιλοτική μονάδα εγκαταστάθηκε στη βάση του Πολεμικού Nαυτικού στο Aγγελοχώρι της Θεσσαλονίκης, ενώ τα υλικά που χρειάστηκαν είναι πολύ.. απλά - πλαστικοί σωλήνες, μια ανεμογεννήτρια και ηλιακοί συλλέκτες.. Περισσότερα στο.. [ ΕΘΝΟΣ ].. 4/2/2005 1:19:59 AM.. Μονομαχία στον καυτό ήλιο για ένα ποτήρι νερό 4/1/2001.. Στα χρόνια που έρχονται η έλλειψη νερού και η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη θα προκαλέσουν ανυπολόγιστη, ίσως μη αναστρέψιμη οικολογική καταστροφή και κοινωνική αναταραχή με τεράστιες συνέπειες στη διεθνή οικονομία και πολιτική.. Τα στοιχεία που δίνουν στη δημοσιότητα οι διεθνείς οργανισμοί είναι εφιαλτικά: Το νερό είναι ήδη δυσεύρετο αγαθό, αν και καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης.. Από τους υδάτινους πόρους μόνο το 2,5% είναι γλυκό νερό και από αυτό μόνο το 1% είναι διαθέσιμο στον άνθρωπο.. Περισσότερα στην.. [ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ].. 4/2/2005 1:23:12 AM.. Νερό.. Ο.. νέος χρυσός.. ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ.. Σε έναν Αιγύπτιο αντιστοιχούν μόλις 30 κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο.. Σε έναν Ισλανδό 708.. 000 κυβικά μέτρα, σε έναν Έλληνα κάτι λιγότερο από 3.. 000 κυβικά μέτρα.. Οι ανισότητες, η.. πάλη των τάξεων συμβολίζονται πια με τις δυνάμεις της χημικής ένωσης του υδρογόνου με το οξυγόνο το νέο χρυσάφι έχει πυροδοτήσει δεκάδες διαμάχες σε όλον τον πλανήτη.. Μέσα σε 25 χρόνια, η ζήτηση για νερό στη Μεσόγειο έχει αυξηθεί πάνω από 60%.. Στην Ελλάδα, μόνο στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά 7% τον χρόνο.. Και ενώ σε όλον τον πλανήτη οι μάχες για το νερό μαίνονται αδυσώπητες, το μέλλον προβλέπεται δυσοίωνο, ακόμη και για την πλούσια σε υδάτινα αποθέματα Ελλάδα.. Το Διεθνές Συμβούλιο Νερού προβλέπει πως μέχρι το 2010 οι Έλληνες θα χρειάζονται περίπου 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, τη στιγμή που σήμερα η ετήσια κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 4.. 000 κυβικά μέτρα τον χρόνο.. Η μείωση των βροχοπτώσεων (υπολογίζεται στο 3% τα τελευταία πενήντα χρόνια) και η πρόβλεψη πως η χώρα μας μαζί με τη Νοτιοανατολική Ισπανία θα είναι οι πρώτες που θα έρθουν αντιμέτωπες με την ερημοποίηση που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, φέρνουν πολύ πιο κοντά την απειλή της λειψυδρίας.. Παρ' όλα αυτά, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Μεσογείου, η Ελλάδα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των υδάτινων πόρων (περίπου 70.. 000 κυβικά μέτρα ανά κάτοικο) πηγάζει από περιοχές μέσα στην ίδια τη χώρα.. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Συμβουλίου Νερού (World Water Council), η κατανομή των υδάτινων πόρων στη Μεσόγειο είναι άνιση:  ...   δρόμου της Ν.. Ο , 40 μέτρα από το όριο του Παλαιού Βασικού Εθνικού Δικτύου , 20 μέτρα από τον άξονα των Επαρχιακών δρόμων, 10 μέτρα από το όριο των Κοινοτικών δρόμων, 5 μέτρα από το όριο των αγροτικών δρόμων, 15 μέτρα από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές , 20 μέτρα εκατέρωθεν αγωγού φυσικού αερίου καθώς και του αγωγού μεταφοράς καυσίμων Ελληνικού Στρατού.. Οι φυσικές πηγές θα θεωρούνται σαν γεωτρήσεις και οι εκτελούμενες γεωτρήσεις και τα φρέατα θα απέχουν τουλάχιστον 200 ή 300 μέτρα από αυτές και 500 μέτρα από τις αρδευτικές πηγές και γεωτρήσεις Δήμων και Κοινοτήτων ,εφ όσον δεν υπάρχει άλλη απόφαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα των αποστάσεων.. Τυχούσα διαφορά εκτίμησης στις ανωτέρω αποστάσεις ανερχόμενη σε μείον 10% δεν αποτελεί κώλυμα για την χορήγηση άδειας.. Το κατώτατο όριο έκτασης αγροτεμαχίου που ορίζεται πιο πάνω δεν ισχύει προκειμένου για την ανόρυξη νέων φρεάτων και γεωτρήσεων σε αντικατάσταση αυτών που λειτουργούσαν και αχρηστεύτηκαν από ανωτέρη βία , ήτοι λόγω κατακρήμνισης , στείρευσης κλπ.. Σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών καλλιεργειών με μόνιμες εγκαταστάσεις οι ανωτέρω περιορισμοί που αφορούν την απαιτούμενη έκταση και απόσταση καθώς και τα απαγορευτικά μέτρα που έχουν τεθεί σε ορισμένες περιοχές δεν ισχύουν.. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείτε άδεια ανόρυξης μικρής γεώτρησης αναλόγου βάθους και διαμέτρου (4 στις περιοχές που έχουν τεθεί απαγορευτικά μέτρα και αφού ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ,μελέτη, έγκριση, κλπ).. Eπιτρέπεται η ανόρυξη φρεάτων ή γεωτρήσεων Δήμων , Κοινοτήτων , Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) και Συλλογικών αρδευτικών έργων σε αποστάσεις μικρότερες των 200 ή 300 μέτρων από τα γύρω λειτουργούντα ιδιωτικά φρέατα ή γεωτρήσεις , σε περιοχές με καλή υδροφορία , μετά από ειδική κατά περίπτωση γνωμάτευση των αρμοδίων για τα περιοριστικά μέτρα υπαλλήλων.. Σε περίπτωση επηρεασμού της παροχής των ως άνω ιδιωτικών φρεάτων ή γεωτρήσεων , οι αρδευτικές ανάγκες των ιδιοκτήτων εκτάσεων που εξυπηρετούνταν από τα φρέατα ή γεωτρήσεις , θα καλύπτονται από τα ανορυσσόμενα φρέατα ή γεωτρήσεις των Δήμων , Κοινοτήτων ,ΤΟΕΒ ή Συλλογικών αρδευτικών έργων.. Στις περιπτώσεις που οι πηγές είναι Δημοτικές , Κοινοτικές ή ομάδας παραγωγών θα δύναται να αυξομειωθεί η απόσταση των 200 μ , 300 μ ή 500 μ όταν με ειδική έκθεση του γεωλόγου προτείνεται αυτό.. Παραγωγός που είναι αποδεδειγμένα ιδιοκτήτης φυσικής πηγής , μετά από υποβολή σχετικής έκθεσης από υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση μας για την εξέταση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων , δύναται να ανορύξει αρδευτική γεώτρηση σε απόσταση μικρότερη των 200 ή 300 μ.. από την πηγή του.. Κάθε γεωργοκτηματίας ή ομάδα παραγωγών που έχει συνεχόμενη έκταση τουλάχιστον διπλάσια της κατωτάτης όπως αυτή ορίζεται ανωτέρω μπορεί να ανορύξει τα μέχρι δύο (2) φρέατα ή γεωτρήσεις μέσα σε αυτή , εφόσον δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί από την παροχή του ενός φρέατος ή της μίας γεώτρησης και σε απόσταση μικρότερη των 200 ή 300 μ από τα αντίστοιχα ιδιόκτητα.. Προκειμένου για ανορύξεις ορυγμάτων:.. Η απόσταση των 200 μ δύναται να αυξομειωθεί όταν ειδική γεωλογική έκθεση κατά περίπτωση προτείνει αυτό.. Επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων σε αποστάσεις μικρότερες των 200 ή 300 μ από ορύγματα με την προϋπόθεση ότι θα απομονώνονται τα ανώτερα στρώματα της γεώτρησης.. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η αντικατάσταση φρέατος ή γεώτρησης που αχρηστεύτηκε από ανώτερη βία, στείρευση κλπ θα γίνεται ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας , σε απόσταση μέχρι 15 μ γύρω από τα κατεστραφέντα και εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την καταστροφή των.. Η ως άνω απόσταση είναι δυνατόν να αυξηθεί σε περίπτωση κατάληψης του χώρου της γεώτρησης από την κατασκευή έργων (χάραξη νέων δρόμων, σιδηροδρομική γραμμή κλπ).. Επίσης απαιτείται άδεια για την εκβάθυνση ή καθορισμό φρέατος ή γεώτρησης.. Οι εκβαθύνσεις ή αντικαταστάσεις φρεάτων μπορεί να γίνουν και με γεωτρήσεις μικρής διαμέτρου 4 ή 6 ιντσών.. Οι αντικαταστάσεις και εκβαθύνσεις γεωτρήσεων σε απαγορευμένες περιοχές για την προστασία των καρστικών ασβεστολίθων θα γίνονται με γεώτρηση 4 ή 6 όταν πρόκειται να συναντήσουν τον καρστικό υδροφορέα για να αποφεύγεται η υπεράντληση των υδροφορέων.. ΔΙΑΦΟΡΑ.. Σε κάθε ενδιαφερόμενο γεωργοκτηματία δύναται να χορηγείται άδεια ανόρυξης μέχρι δύο (2) κατά ανώτατο όριο ιδιωτικών φρεάτων ή γεωτρήσεων.. Επίσης επιτρέπεται η συμμετοχή του σε ομαδικές γεωτρήσεις μέχρι δύο (2) κατά ανώτατο όριο για κάθε Δημοτική περιοχή.. Στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί δύο οι περισσότερες αιτήσεις θα συνεξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή.. Εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις (αποστάσεις κλπ ) ή υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι για την ίδια θέση ή περιοχή , όπως προκύπτει από την γεωλογική έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα του κτήματος , η προτεινόμενη θέση δεν αποτελεί δέσμευση για την αρμόδια Επιτροπή και το σημείο ανόρυξης θα ορίζεται από αυτή ή θα χορηγείται μία άδεια για την ανόρυξη γεώτρησης κοινής εκμετάλλευσης.. Στις περιπτώσεις διαφωνίας συνιδιοκτητών γεώτρησης, για αντικατάσταση της θα δίδεται άδεια στον ενδιαφερόμενο για την αντικατάσταση της γεώτρησης συνιδιοκτήτη , με την υποχρέωση αυτού να χορηγεί νερό στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες εφόσον αποδέχονται να συμμετάσχουν αναλογικά στην δαπάνη που θα γίνει για την αντικατάσταση της γεώτρησης.. Σε περίπτωση μείωσης παροχής των φρεάτων ή γεωτρήσεων λόγω κάμψης του υπογείου δυναμικού ή αλληλοεπηρεασμού αυτών στις περιοχές που βρίσκονται σε επηρεασμό ή απαγόρευση.. α) Απαγορεύουμε με σχετική απόφαση μας την μεταφορά νερού εκτός των ορίων του αγροτεμαχίου που λειτουργεί το φρέαρ ή η γεώτρηση.. β) Με την απόφαση μας θα καθορίζεται , η έκταση που θα αρδευτεί , η κατηγορία των καλλιεργειών που θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από κάθε ένα φρέαρ ή γεώτρηση ή και την λειτουργία αυτών εκ περιτροπής και σε τακτό χρονικό διάστημα ανάλογα με την έκταση που πρόκειται να αρδευτεί από κάθε ένα ιδιόκτητο φρέαρ ή γεώτρηση.. ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Απαγορεύουμε σε όλες τις Δημοτικές και Κοινοτικές περιοχές του Νομού Φθιώτιδας την χωρίς άδεια εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (φρέατα , γεωτρήσεις κλπ) , καθώς και την χρήση του νερού προς εξυπηρέτηση σκοπών : Αγροτοβιομηχανίας Κτηνοτροφίας Υδατοκαλλιέργειας Διαβίωση ψαριών Βιομηχανίας Ύδρευσης Τουρισμού και Ενέργειας.. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η άδεια θα χορηγείται από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία σύμφωνα με το Π.. Δ 256/89 και την αριθμ.. Φ16 /5813/17-5-89 κοινή απόφαση Υπουργών σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.. Οι αποστάσεις των ως άνω γεωτρήσεων από άλλες υδροληψίες θα καθορίζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους που θα εξετάζουν την αίτηση , ανάλογα με τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής και της ζητούμενης παροχής ( όσον αφορά τις αποστάσεις από Νεκροταφεία , Χώρους διαθέσεως αποβλήτων κλπ θα είναι κατ ελάχιστον αυτές που ορίζονται στις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις ) με εξαίρεση τις γεωτρήσεις για βιομηχανικούς σκοπούς , όπου θα τηρούνται οι αποστάσεις που ισχύουν στις αρδευτικές γεωτρήσεις.. Για την χορήγηση άδειας για υδρευτικούς σκοπούς πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο οικοδομικής άδειας και να έχει γίνει έναρξη εργασιών ανέγερσης της οικοδομής που θα διαπιστώνεται με τεκμηριωμένα στοιχεία , ή να έχει οικοδομή νόμιμα κτισμένη εντός οικισμού και να μην εξυπηρετείται από υδρευτικό δίκτυο.. Στους οικισμούς η ομάδα οικιών που δεν υπάρχει που δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο θα χορηγείται άδεια ανόρυξης μόνο ομαδικών υδρευτικών γεωτρήσεων.. Eπίσης όταν η χορηγούμενη ποσότητα νερού για την εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων οικισμών είναι ανεπαρκής , θα χορηγούνται άδειες εκτέλεσης ομαδικών γεωτρήσεων με σκοπό τη συμπλήρωση των υδρευτικών των αναγκών.. Ως ομαδική γεώτρηση θα θεωρείται και αυτή που χορηγείται για εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών Ξενοδοχειακών μονάδων.. Επίσης για προστασία των υπογείων υδροφορέων από ρύπανση ή μόλυνση απαγορεύουμε την κατασκευή και διοχέτευση σε απορροφητικούς βόθρους , ακατέργαστων λυμάτων από ρυπογόνους βιομηχανίες, βιοτεχνίες κλπ δραστηριότητες (πχ ελαιοτριβεία κλπ ) στις περιοχές αλλουβιακών πεδίων κόνων πλευρικών κορρημάτων και χειμαρρωδών ή ποταμοχερσέων αποθέσεων (ιδέ και φύλλα γεωλογικών χαρτών εκδόσεως ΙΓΜΕ που καλύπτουν το Νομό Φθιώτιδας κλίμακα 1:50.. 000 ) που είναι εξόχως υδροφόροι γεωλογικοί σχηματισμοί.. ΓΕΝΙΚΑ.. Αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση των αδειών ανάλογα με την κατηγορία της ή του έργου είναι:.. Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων ρδευση Κτηνοτροφία Υδατοκαλ- λιεργεια Διαβίωση Ψαριών Αγροτοβιομηχανία.. Τ.. Υ.. Κ :Ύδρευση.. Ε.. Τ :Αναψυχή.. Δ/νση Βιομηχανίας :Βιομηχανική χρήση και άλλες ενεργειακές χρήσεις εκτός της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Ανανεώσιμων Πηγών και Αξ/σης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως λεπτομερέστερα ορίζονται στο παράστημα 1 του Π.. Δ 256/89.. Επίσης από την Δ.. Β και μέχρι εκδόσεως του σχετικού Π.. Δ ( ρθρο 4 , παρ 9 του Ν.. Δ 1739 ) θα χορηγούνται όλες οι άδειες εκτέλεσης έργου , όλων των χρήσεων Νομικών Προσώπων.. 2 Οι άδειες χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων , υποβολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών , εξέταση των αιτημάτων από υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση μας και σχετική εισήγηση του τμήματος διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφ.. Στερεάς Ελλάδας Θεσσαλίας.. Κατά την υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών θα προσκομίζεται υποχρεωτικά Τοπογραφικό διάγραμμα ανάλογης κλίμακας κατά περίπτωση όπου θα φαίνεται η θέση της υδροληψίας , τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια που θα εξυπηρετηθούν από αυτή σε απόσταση μέχρι 1000 μ.. καθώς και οι πλησιέστερες αρδευτικές υδροληψίες (φρέατα , γεωτρήσεις ) και υδρευτικές πηγές και γεωτρήσεις Δήμων και Κοινοτήτων , με εξαίρεση τις περιπτώσεις αντικατάστασης ηλεκτροδοτημένων γεωτρήσεων όπου το τοπογραφικό διάγραμμα , θα είναι δυνατόν να αντικατασταθεί με ανάλογο σκαρίφημα.. Τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας και τον Αγροφύλακα της περιοχής.. Επίσης θα προσκομίζεται σχετική γεωλογική έκθεση από Γεωλόγο.. Η κατασκευή της γεώτρησης θα επιβλέπεται από Γεωλόγο ο οποίος θα υποβάλει στην αρμόδια Υπηρεσία έκθεση αποτελεσμάτων ( γεωλογική τομή , ανάλυση νερού , κλπ).. 3 Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας και η άδεια χρήσης του νερού ισχύει για δέκα (10) χρόνια.. Η άδεια εκτέλεσης του έργου παύει να ισχύει σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί εκτός εάν έγκαιρα δοθεί παράταση ύστερα από σχετική αίτηση του δικαιούχου.. Η παράταση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό χρονικό διάστημα της αρχικής προθεσμίας.. Εάν μετά το τέλος της παράτασης το έργο δεν έχει εκτελεσθεί από τον ενδιαφερόμενο τότε αυτός μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση του και εφόσον υπάρχει αίτημα και άλλου παραγωγού για εκτέλεση έργου στην ίδια περιοχή , οι αιτήσεις θα συνεξετάζονται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου.. Ο ενδιαφερόμενος για την εκτέλεση γεώτρησης έχει την υποχρέωση να τοποθετεί πιεζόμετρο στη γεώτρηση για την πραγματοποίηση σταθμημετρικών παρατηρήσεων στα υπόγεια νερά και υδρομετρητή για τον έλεγχο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού.. Η λειτουργία των γεωτρήσεων που υπάρχουν στις περιοχές που βρίσκονται σε περιορισμό θα γίνεται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες, αυτών θα έχουν υποχρέωση για την κατασκευή ειδικών υποδοχών εισόδου της ταινίας του σταθμημέτρου και την τοποθέτηση υδρομετρητών επ αυτών , όταν αυτό υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία και θα επιτρέπουν την εκτέλεση σταθμημετρικών παρατηρήσεων.. Το βάθος των νέων φρεάτων και γεωτρήσεων θα πρέπει να είναι ανάλογο των Υδρογεωλογικών συνθηκών των περιοχών και των αποστάσεων αυτών από τη θάλασσα.. Επίσης οι διάμετροι των γεωτρήσεων θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην επιτρέπουν άντληση παροχών μεγαλυτέρων από αυτές που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι.. 6 Οι χορηγούμενες θα ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για το έργο ή τη χρήση που χορηγήθηκαν απαγορευμένης κατ οποιαδήποτε τρόπο αλλαγής αυτής ή διάθεση ς του νερού σε τρίτους.. Το πλεονάζον υπόλοιπο νερού γεώτρησης ή άλλου υδροληπτικού έργου , αφού καλυφθούν στο ανώτατο όριο οι πραγματικές ανάγκες χρήσης που αναγράφονται στην άδεια του δικαιούχου , διατηρείται σε εφεδρία από την αρμόδια υπηρεσία και μπορεί να αποδοθεί σε χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.. 2 του Ν.. 1739/87.. ΕΛΕΓΧΟΣ.. Τη γενική εποπτεία για τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση καθώς και την εξέταση αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών ανόρυξης φρεάτων , γεωτρήσεων καθώς και τη μελέτη κάθε θέματος που αποβλέπει στην προστασία και επωφελή χρησιμοποίηση για τους παραγωγούς του Νομού Φθιώτιδας και την Εθνική Οικονομία γενικότερα του υπογείου υδατικού δυναμικού αναθέτουμε σε υπαλλήλους που ορίζονται με απόφαση μας.. Οι ανωτέρω υπάλληλοι για την εκπλήρωση του τόσου σοβαρού έργου που ανατίθεται σε αυτούς που επισκέπτονται όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε απαγόρευση και περιορισμό , θα συγκεντρώνουν και θα επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία διακύμανσης στάθμης των υπογείων υδάτων και θα μας υποβάλουν κάθε έτος ή και νωρίτερα λεπτομερή έκθεση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της απόφασης αυτής έχουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τα Αγρονομεία (Αγροφύλακες) συνεπικουρούμενοι από τις αρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες.. Για τη βεβαίωση των παραβάσεων τα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης Των όρων των αδειών χρήσης νερού , εκτέλεσης έργου κλπ προβαίνουν σε άμεση έγγραφη ανακοίνωση της παράβασης (αδικήματος) προς την αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδόσει την άδεια προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη κανονιστική μας απόφαση που αναφέρεται σε περιορισμούς στη χρήση νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (φρέατα, γεωτρήσεις κλπ).. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί στην Τοπική εφημερίδα ΤΟ ΦΩΣ.. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ.. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.. ΤΡΙΑΝΤ.. ΜΠΕΛΛΟΣ.. © Copyright 2002 Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Φθιώτιδας.. http://business.. hol.. gr/naftnews/99/03/19/0212.. 4/4/2005 4:30:26 PM.. 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι διψούν.. Περιορίστηκαν οι πηγές γλυκού νερού.. Σxεδόν 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε 29 xώρες υποφέρουν σήμερα από έλλειψη νερού, ενώ 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έxουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, σύμφωνα με στοιxεία του OHE και της Παγκόσμιας Eπιτροπής για το νερό τον 21ο αιώνα, η οποία θα πραγματοποιήσει την πρώτη της σύνοδο το Σάββατο στο Kάιρο.. Σύμφωνα με τα στοιxεία αυτά, το 2025, θα ξεπεραστεί το όριο του ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού σε 48 xώρες.. Aν δεν γίνει τίποτε για να προστατευθεί αυτή η πηγή ζωής για τον άνθρωπο, το 2050 σxεδόν 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε 55 xώρες θα αντιμετωπίζουν άμεσα έλλειψη νερού, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έγιναν από την οργάνωση «Population Action International», η οποία ανήκει στην Παγκόσμια Eπιτροπή για το νερό τον 21ο αιώνα.. Tο αμερικανικό Διεθνές Iνστιτούτο για τη διαxείριση του νερού παρουσιάζεται ακόμη πιο απαισιόδοξο και υπογραμμίζει ότι η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων νερού θα επηρεάσει το ένα τρίτο του πληθυσμού μέσα στα επόμενα 25 xρόνια.. Oι πηγές γλυκού νερού στον πλανήτη μας έxουν περιοριστεί πολύ (το 97,5% του νερού του πλανήτη είναι αλμυρό), αλλά δεν έxουν λιγοστέψει.. Aυτό που έxει πολλαπλασιαστεί είναι η κατανάλωση νερού, η οποία πενταπλασιάστηκε στη διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας στην Eυρώπη και επταπλασιάστηκε στη διάρκεια του αιώνα σε ολόκληρο τον κόσμο.. Oι παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την αύξηση της κατανάλωσης νερού είναι η δημογραφική έκρηξη και η άρδευση, ενώ η έλλειψη δράσης για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής ρύπανσης δημιουργεί προβλήματα στη xρήση του γλυκού νερού: τα μισά από τα ποτάμια και τις λίμνες του κόσμου είναι «σοβαρά μολυσμένα».. Spyros Bakas.. 4/6/2005 9:42:48 PM.. Το προβλημα της σωστης διαχειρησης των υδατινων πόρων είναι ένα θεμα το οποίο θα κληθουμε να αντιμετωπίσουμε σε μεγαλυτερη κλιμακα τα επόμενα χρόνια.. Λυπηρες και αστοχες ενεργειες όπως αυτή της διοικησης της κοινοτητας Βαρδατων ερχονται να υπονομεύσουν τον φυσικό πλόυτο της ευρυτερης περιοχής και να καταδικάσει σε δυσμένεια τα συμφεροντα των απλών γεωργων του τόπου αυτου.. Μια περιοχή με ιδιαιτερη ιστορία, που χανεται στους πανεμορφους μυθους της Αλκυόνης ,του Κύηκα της Ιόλης.. Μια περιοχή που μνημονεύεται από τον Όμηρο και οδηγησε τον Σοφοκλή να της αφιερωσει μια από τις τραγωδίες του.. Μια περιοχή που εζησε ένα μερος της ζωης του -αλλα και το μερος που ερωτευθηκε- ο Ηρακλής.. Μια περιοχή πανεμορφη που αν συνεχιστει να αντιμετωπίζονται όλα γυρω από τον ανθρωποκεντρικό αξονα θα χασει την ιδιαιτεροτητά της και θα μεταμορφωθεί απλά σε ένα μεταμοντερνο ψευτοβιομηχανοποιημένο ελληνικόχωριό της Ευρω-ελλάδας.. Καλώ τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής αλλα και ιδιαιτερα της κοινότητας Βαρδατών (που δειχνουνε να μην εχουνε καταλάβει σε τι ευλογημένο τόπο γενηθηκαν) να δραστηριοποιηθούνε προς την κατευθυνση της προστασίας του φυσικού πλούτου του τόπου τους.. Τίμιες προσπάθειες σαν αυτή του Θανάση Ζαγγογιάνη, πρεπει να εχουν την αγαπη και συμπραξη όλων μας.. Σπύρος Μπάκας.. Γοργοπόταμος.. 4/6/2005 9:46:59 PM.. ekathimerini.. com :.. Government to draft management plans for water resources.. "Development Minister Dimitris Sioufas noted that Greece still lacks an integrated plan for the rationalized use of water resources.. ".. ------------------------------------------------------.. The problems of managing water resources in Greece and abroad were the focus of a meeting titled Toward a New Management Strategy for Water Resources, organized yesterday by the non-governmental organization Citizens for the Future.. Few people realize that what has prolonged life expectancy by many years in the 20th century is the purification and chlorination of drinkable water.. The contribution of this factor has surpassed that of all medicines together, Development Minister Dimitris Sioufas said when opening the event.. Referring to Greece, Sioufas explained the reasons for the problems in the rational management of the country s water resources: the uneven distribution of water resources in the country (with more rain in western than in eastern Greece); the unbalanced spread of demand (the Thessaloniki-Athens-Patras axis shows increased demand); the dependence of northern Greece on river water coming from neighboring states; and the many waterless or almost waterless islands.. The minister stressed that there is still no complete plan for managing water resources rationally in Greece, adding that there are ongoing studies for the drafting of Water Resource Management Plans for each water region in the country, aiming at a complete analysis tool to manage water.. Deputy Minister for Foreign Affairs Evripidis Stylianidis, discussing whether water might become a cause of war in the Middle East, emphasized the lack of water sufficiency in the region given that most rivers cut through more than one country, so their management has mainly political dimensions and requires cooperation.. Representatives from Israel, Jordan and the Palestinian Authority, participating in the conference, agreed that the lack of water in the region requires cooperation among the countries concerned.. Stylianidis added that within the context of Greece s development policy, the Foreign Ministry has included in its priority programs for the planning and reparation of water and sewage networks as well as the purification and decontamination of water.. EU Environment Commissioner Stavros Dimas said in a message from Brussels that water resources management in Europe and the Middle East is a priority for the Union, as expressed during the summit for sustainable development in 2002 in Johannesburg.. He also said that in the Mediterranean context of this initiative Greece will be invited to play a leading role in the 2005-2007 period.. com.. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.. 4/10/2005 7:23:03 PM.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχοχώρι, 1-4-2005.. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.. ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Αριθ.. Πρωτ 1357.. ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ.. Ταχ.. Δ/νση :Μοσχοχώρι Προς.. Κώδικας:35100 Λαμία τον κ Αθανάσιο Ζαγγογιάννη.. Τηλέφωνο :22310-82533 Νικολάου 46.. F.. A.. X :22310-82530 Νέο Ηράκλειο Αττικής.. Κύριε Ζαγγογιάννη,.. Σε απάντηση της από 31-3-2005 καταγγελία σας και προς ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.. Παραχωρητήριο δωρεάς δεν υπάρχει στα αρχεία μας.. Εαν ανευρεθεί σε έρευνα που θα ακολουθήσει, θα σας αποσταλεί άμεσα.. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ.. Βασ λης Τσαντ λας.. 4/11/2005 10:21:42 AM.. Δυστυχώς φίλε Θανάση η οικολογική συνείδηδη στην νεο-ελλάδα είναι ασήμαντη έως ανύπαρκτη.. Προφάνώς μόνο μαζικές κοινητοποιήσεις των κατοίκων μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.. Θα πρότεινα να γίνει ενημέρωση όλων των κατοίκων για το τι πρόκειται να γίνει ώστε να δημιουργηθεί μια σημαντική πίεση προς τον δήμαρχο.. 4/23/2005 11:23:16 PM.. Ευχαριστώ δημόσια, τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μοσχοχωρίου κ.. Δημ.. Αργυρόπουλο για την συνέντευξη του στον «ΛΑΜΙΑΚΟ ΤΥΠΟ» στις 7/04/05, για το εύλογο ενδιαφέρον που επέδειξε στο μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί το χωριό μου και την ευρύτερη περιοχή, επιδεικνύοντας οικολογικές ανησυχίες και θέτοντας το όλο πρόβλημα στην Σωστή του Βάση με τεκμηριωμένες τοποθετήσεις.. Επίσης την εφημερίδα «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» για την δημοσίευση της συνέντευξης και το ενδιαφέρον που επέδειξε για την επικείμενη οικολογική καταστροφή,.. σε αντίθεση με τηλεοπτικό κανάλι της περιοχής μας το οποίο δεν ενδιαφέρθηκε για το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει να κάνει με το περιβάλλον και το ΥΠΕΡΤΑΤΟ αγαθό που είναι το νερό ως ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ -, αλλά με τον ξυλοδαρμό που έγινε στο Έκτατο Συμβούλιο του δήμου Γοργοποτάμου ανάμεσα σε δύο συμβούλους για το ίδιο θέμα.. Είδηση η μία, Είδηση και η άλλη ΔΥΣΤΥΧΩΣ η πρώτη δεν έχει Τηλεθέαση.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ τους ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ της εφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ»..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=648&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ.. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ.. μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.. ecogreens.. email:.. ecogreen@otenet.. Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31,10562,τηλ.. 210.. 3241001,fax 210 3241825.. Θεσσαλονίκη:Φιλίππου 51,54631,τηλ.. 2310.. 222503,fax 2310.. 421196.. 22.. 2006.. Το νερό στην Κρήτη είναι ένα πολύτιμο αγαθό που απαιτεί από μας μια σοβαρή και ενιαία αντιμετώπιση, μακριά από αντιεπιστημονικές και στερούμενες πάσης σοβαρότητας απόψεις ότι δηλαδή «δεν υπάρχει πρόβλημα αφού βρέχει πολύ» όπως ακούστηκε σε εκδήλωση του Δήμου Χανίων, σε αντίθεση με τα όσα ακούστηκαν σε αντίστοιχη εκδήλωση, στο άλλο άκρο της Κρήτης την Ιεράπετρα όπου φέτος οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες.. Το νερό στην Κρήτη συνολικά είναι είδος εν ανεπαρκεία και σε πολλές περιοχές δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, ανάμεσά τους το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.. Λύσεις που προτείνονται, όπως η μεταφορά νερού από τη λίμνη Κουρνά στο Ρέθυμνο και δημιουργία φράγματος στον Αποσελέμη για το Ηράκλειο, είναι αδιέξοδες.. Απειλούν με μεγάλες οικολογικές καταστροφές, ενώ τα αποτελέσματά τους είναι αμφίβολα χωρίς συνολική αλλαγή πολιτικής, καθώς 50% περίπου του νερού σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο χάνεται στο δρόμο, εξαιτίας διαρροών και παράνομων συνδέσεων.. Προκύπτει λοιπόν άμεση ανάγκη προγραμμάτων εξοικονόμησης νερού πρώτ απ όλα, αλλαγή νοοτροπίας, επισκευές δικτύων.. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα για το νερό στην Κρήτη είναι η κατασπατάλησή του σε υδροβόρες καλλιέργειες (αντικατάσταση ξερικής ελιάς με άλλες που απαιτούν νερό) και συχνά σε καλλιέργειες  ...   εξοργιστικό για τους κατοίκους του Ακρωτηρίου να έχουν διακοπές νερού (να μην έχουν νερό να πιουν δηλαδή) και την ίδια στιγμή να γίνεται κατασπατάληση νερού σε γήπεδα γκολφ για να ποτίζεται το γρασίδι.. Σημειώνουμε ότι ένα γήπεδο γκολφ 18 οπών καταναλώνει σε ένα χρόνο όσο νερό χρειάζεται μια πόλη 10-20.. 000 κατοίκων! Αξίζει να θυσιάσουμε ένα δημόσιο αγαθό, το νερό, για τα πρόσκαιρα κέρδη λίγων επιχειρηματιών;.. Ακόμη χειρότερα, η ιδιωτικοποίηση του νερού μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη.. Στην Κοτσαμπάμπα της Βολιβίας, μια πόλη 520.. 000 κατοίκων, όπου κατ απαίτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εκχωρήθηκε η εταιρεία ύδρευσης σε θυγατρική της πολυεθνικής Bechtel (κάνει μπίζνες και στο σημερινό Ιράκ), οι τιμές αυξήθηκαν από 50 2.. 000% (!), ενώ απαγορεύτηκε ακόμη και η συλλογή του νερού της βροχής σε δεξαμενές! Ακολούθησε εξέγερση με νεκρούς διαδηλωτές και τελικά διώχτηκε η ιδιωτική εταιρεία και το νερό δόθηκε ξανά σε δημόσια διαχείριση.. Το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει δημόσιο.. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την αξία του (σε πολλές περιοχές του κόσμου όπως η Παλαιστίνη- γίνονται πόλεμοι για το νερό) και να προωθήσουμε προγράμματα εξοικονόμησης και δίκαιης κατανομής του.. Και προπάντων να εγκαταλείψουμε υδροβόρες πρακτικές και κατευθύνσεις στη γεωργία και τον τουρισμό.. Οικολόγοι Πράσινοι Κρήτης.. Πληροφορίες: Παύλος Δασκαλάκης (Ιεράπετρα), τηλ.. 6932 -403188, Φώτης Ποντικάκης (Χανιά), τηλ.. 6973-692680..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=823&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: Η ΕΤΑΙΡEIA "NEW WASSERKRAFT" ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ, ΝΕΑ ΠΡΟ.. ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ.. Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ "NEW WASSERKRAFT" ΞΑΝΑΧΤΥΠΑ.. Νομίσαμε ότι με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα απαλλαχθούμε από τις προσπάθειες της εταιρείας WasserKraft για την κατασκευή Μικρού ΥδροΗλεκτρικού Εργοστασίου στο Γοργοπόταμο.. Δυστυχώς διαψευστήκαμε.. Η New WasserKraft επανέρχεται υποβάλλοντας για έγκριση νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή του ΜΥΗΣ ισχύος 3,15MW στη θέση «Γοργοπόταμος Πόδι» Ν.. Φθιώτιδας.. Όλοι θυμούμαστε πόσο απασχόλησε αυτή η υπόθεση πριν από κάποια χρόνια την τοπική κοινωνία.. Η καθολική αντίδραση των φορέων της Λαμίας και του Γοργοποτάμου και η προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε σαν αποτέλεσμα την 2495/2003 απόφαση του ΣτΕ με την  ...   Ν Φθιώτιδας».. Με την νέα αίτηση της εταιρείας, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ διαβίβασαν την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες για να γνωματεύσουν ανάλογα.. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν στα χέρια τους το φάκελο από 29/3/06.. Ως τώρα όλοι τηρούν σιγή ιχθύος, κι αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα.. Επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας και επειδή δεν εξέλιπε κανείς από τους λόγους της προηγούμενης αντίδρασης, ζητάμε από τους Δήμους Λαμίας και Γοργοποτάμου αλλά και τους άλλους φορείς να αντιδράσουν άμεσα και να απαιτήσουν την πλήρη απόρριψη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την τακτική της εταιρείας.. Λαμία, 4/5/2006.. Μέλος του ΠΣ των Οικολόγων Πράσινων..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=847&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ "Καθαρά"βρήκε τα χρωματι.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ /Συνασπισμ ς Των Πολιτ ν.. 5/9/2006 12:15:02 AM.. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ -ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ /Συνασπισμός Των Πολιτών.. Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης.. Φιλίππου 51, 54631 Θεσσαλονίκη.. τηλ.. 2310.. 222503/409770,328791 fax 2310.. e-mail: ecology-trem@nath.. ecology-salonika.. org.. 8.. 05.. «ΣΠΕΥΔΕΙ» ΝΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ.. ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ.. "Καθαρά" βρήκε τα χρωματισμένα νερά η Νομαρχία.. Πλήρης στοιχεία από αναλύσεις, καταγγελίες κλπ.. που αποδεικνύουν την ολιγωρία της διοίκησης Ψωμιάδη απέναντι στο φαινόμενο της άντλησης ρυπασμένου νερού από τις αρδευτικές γεωτρήσεις στην περιοχή του Λαγκαδά, κατέθεσε σήμερα στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, ο νομαρχιακός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος.. Η υποβάθμιση και η ρύπανση  ...   η προσπάθεια συγκάλυψης αλλά και η αλαζονεία της Διοίκησης Ψωμιάδη που απαξιεί να απαντήσει σε καταγγελίες που βασίζονται σε συγκεκριμένες αναλύεις ήδη από το περασμένο Ιούλιο.. Οι αναλύεις αποδεικνύουν ότι το νερό είναι ακατάλληλο, αλλά παρόλο που ήταν στα χέρια και του Νομάρχη και του Έπαρχου Λαγκαδά ήδη από τις 27 Ιουλίου 2005 απέφυγαν να δώσουν οποιαδήποτε απάντηση στο τεράστιο αυτό ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες της περιοχής.. Πλήρη στοιχεία των αναλύσεων αλλά και των στοιχείων από το ΙΓΜΕ, που κατέθεσε ο κ.. Τρεμόπουλος, και τα οποία αποδεικνύουν και την ύπαρξη βαρέων μετάλλων στην περιοχή είναι στην διάθεση οποιουδήποτε δημοσιογράφου και ΜΜΕ..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=849&forum_id=2&
  Open archive

 • Title: Ιστοσελίδα της Οικολογίας για την Λαμία και την Φθιώτιδα
  Descriptive info: ΑΧΕΛΩΟΣ:Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ καλεί τη Βουλή να παρακά.. Θεοδ τα Ν ντσου.. 7/8/2006 11:49:12 AM.. ΣΚΑΝΔΑΛΟ:.. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ καλεί τη Βουλή να παρακάμψει τη Δικαιοσύνη!.. Την κατάθεση στη Βουλή τροπολογίας στο νομοσχέδιο για το Κτηματολόγιο με στόχο τη δια νόμου έγκριση των έργων εκτροπής του ποταμού Αχελώου, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ.. Γνωρίζοντας πως οι νόμοι δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, ο Υπουργός ζητά από τη Βουλή να νομιμοποιήσει ένα έργο που έχει κριθεί τέσσερις φορές παράνομο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.. Ζητά δηλαδή από τη Βουλή να παρακάμψει τη Δικαιοσύνη και την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία νομοθετώντας εναντίον τους.. Από το 1994 μέχρι σήμερα οι διάφορες υπουργικές αποφάσεις χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων εκτροπής έχουν ακυρωθεί από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας.. Οι προσφυγές τοπικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων έχουν επανειλημμένα δικαιωθεί  ...   είναι η ανεπάρκεια νερού, αλλά η μνημειώδης κακοδιαχείριση των υδάτινων πόρων που σταθερά ενθαρρύνεται από τις καταστροφικές πολιτικές επιλογές των τελευταίων δεκαετιών.. Η εκτροπή του Αχελώου όχι απλώς δε θα επιλύσει το πρόβλημα, αλλά θα το επιτείνει, δίνοντας την ψευδή εικόνα της ύπαρξης ανεξάντλητων υδάτινων πόρων και υποστηρίζοντας πρακτικές κατασπατάλησής τους.. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σημειώνουν: «Η δια νόμου υπερπήδηση της Δικαιοσύνης και της νομιμότητας αποτελεί ύβρη κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και αφαίρεση του δικαιώματος των πολιτών να ασκούν κριτική σε καταστροφικές αποφάσεις για το περιβάλλον, την εθνική οικονομία και την κοινωνία.. Καλούμε τους Βουλευτές να καταψηφίσουν αυτήν την απαράδεκτη τροπολογία, διατρανώνοντας τη βούλησή τους για περιφρούρηση της νομιμότητας και σεβασμό στα δικαστήρια της χώρας».. Περισσότερες πληροφορίες:.. Δημήτρης Δημόπουλος κ.. Βασίλης Δωροβίνης, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 210-3225245,.. dimοpoulos@ellinikietairia.. gr.. Ξενοφών Κάππας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 210-8228704,.. xkappas@ornithologiki.. Δημήτρης Καραβέλλας, WWF Ελλάς, 210-3314893,.. d.. karavellas@wwf..

  Original link path: /DiscView.asp?mid=895&forum_id=2&
  Open archive


 • Archived pages: 1022